ࡱ> 5@bjbj22+XX-    4\@\@\@8@D@4a2BB"BBBBBB,a.a.a.a.a.a.a$cRae`RaE @CBB@C@CRa BBaCCC@C" B B,aC@C,aC(CCW YBB &E_\@bC(XYTa0aXeC(e(Y44  e Y,BBCB BXBBBRaRa44"$C44$ZaBcznik Nr 1 Do informacji KW.0643.2.2012 INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI ZA OKRES od 01.01 2012 do 30.06.2012 WydziaB Kontroli Wewntrznej tut. Urzdu wszczB w w/w okresie 2012 roku Bcznie 32 kontrole, w tym: 1 kontrol w jednostce podlegBej - wydano zalecenia pokontrolne, ktre zostaBy zrealizowane w wyznaczonym terminie. Fakt ten zostaB potwierdzony nadesBanym do tut. Urzdu sprawozdaniem z wykonania zaleceD pokontrolnych. 2 kontrole wewntrzne z ktrych jedn zakoDczono wydaniem zaleceD pokontrolnych, natomiast druga jest w trakcie realizacji; 29 kontroli zewntrznych: 6 postpowaD dotyczyBo weryfikacji liczby dzieci w przedszkolu oraz rozliczenia dotacji podmiotowych otrzymywanych przez przedszkola niepubliczne lub punkty przedszkolne 4 kontrole zakoDczono i nie odnotowano nieprawidBowo[ci, 2 zostaBy wszczte w ostatnich dniach czerwca br; 12 - organizacji pozarzdowych, otrzymujcych dotacje celowe w zwizku z realizowanymi zadaniami publicznymi 8 postpowaD zakoDczono wydaniem protokoBu, 1 wystpieniem pokontrolnym z |daniem zwrotu 4.000,00 zB dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i 1 decyzj administracyjn nakazujc zwrot cz[ci dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysoko[ci 4.000,00 zB; pozostaBe 2 kontrole s nadal realizowane; Acznie omawiane kontrole obejmowaBy 31 zadaD publicznych; 10 samorzdw mieszkaDcw osiedli, ktre jako jednostki pomocnicze Miasta prowadz gospodark finansow w ramach bud|etu Miasta wydano zalecenia pokontrolne oraz zorganizowano spotkanie podsumowujce wyniki kontroli; 1 kontrola dotyczyBa prowadzenia obsBugi finansowo - ksigowej PKZP wydano zalecenia pokontrolne; Ponadto w br. na skutek rozstrzygnicia Samorzdowego Kolegium OdwoBawczego w SBupsku wydano 2 decyzje dla przedszkoli niepublicznych, ktre ponownie zostaBy zaskar|one. Decyzje dotyczyBy dotacji za 2010 rok niewykorzystanych, bdz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Sprawa jest w toku postpowania. SzczegBowe dane dotyczce przeprowadzonych w 2012 r. kontroli zamieszczono poni|ej w tabelach: Lp.Nazwa jednostki kontrolowanejTermin kontroliZakres kontroliPrzebieg kontroliEfekty kontroli1.Gimnazjum nr 1 w Chojnicach05 20 marca 2012Planowanie i wykonanie [rodkw finansowych za rok 2011; Rozliczenie godzin z art. 42 ust. 2 pkt. 2a Karty Nauczyciela; Badanie zgodno[ci wynagrodzenia z kwalifikacjami nauczycieli;Stwierdzono nieprawidBowo[ciWydano zalecenia pokontrolne2.WydziaB Gospodarki Komunalnej i Ochrony Zrodowiska UM Chojnice17 kwietnia 22 maja 2012Zajcie pasa ruchu drogowego kontrola postpowania administracyjnego, w tym naliczanie opBat za umieszczenie w pasie drogowym urzdzeD infrastruktury, egzekucja nale|no[ci (rok 2011, 2012), kontrola ewidencji za rok 2012;Stwierdzono nieprawidBowo[ciWydano zalecenia pokontrolne3.WydziaB Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomo[ciami UM ChojniceOd 21 czerwca 2012 do nadalBezumowne zajmowanie nieruchomo[ci gminnychKontrola w trakcie realizacjiKontrola w trakcie realizacji4.Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 Chojnice07 luty 2012Realizacja finansowania stypendiw sportowych na okoliczno[ wywizania si Zleceniobiorcy z postanowieD 4 umw: nr 1/SS/2011 z dnia 10.01.2011; 4/SS/2011 z dnia 7.03.2011; 5/SS/2011 z dnia 25.07.2011Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------5.Ludowy Klub Sportowy; Charzykowy07-21 luty 2012Realizacja finansowania stypendiw sportowych na okoliczno[ wywizania si Zleceniobiorcy z postanowieD 4 umowy 7/SS/2011 z dnia 25.07.2011; PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 r. na realizacj zadaD publicznych umowy 4/11, 5/11 i 6/11 z 14.03.2011 r.NieprawidBowo[ci dotyczce umowy 4/11Wydano decyzj administracyjn nakazujc zwrot6.Przedszkole Niepubliczne Misiowa Akademia Chojnice23-24 luty 2012liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2011 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------7.Przedszkole Niepubliczne WesoBe Przedszkolaki Chojnice20, 26-27 marca 2012liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2011 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------8.Pracownicza Kasa Zapomogowo Po|yczkowa przy Urzdzie Miejskim w Chojnicach16-20 marca 2012Prowadzenie obsBugi finansowo ksigowej PKZPStwierdzono nieprawidBowo[ciWydano zalecenia pokontrolne9. Chojnicki Klub {eglarski Charzykowy04 kwietnia 18 maja 2012prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 roku na realizacj zadaD publicznych umowy 7/11, 8/11, 9/11, 12/11, 13/11, 14/11, 15/11 z 14.03.2011 r.Stwierdzono nieprawidBowo[ciWydano zalecenia pokontrolne10.Polski Zwizek Wdkarski, Chojnice18 kwietnia 2012prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 roku na realizacj zadaD publicznych umowa 24/11 z 14 marca 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------11.Chojnickie Stowarzyszenie Sportowe FUTSAL-5 , ChojniceOd 28.03.2012 do nadalKontrola realizacji finansowania stypendiw sportowych na okoliczno[ wywizania si Zleceniobiorcy z postanowieD 4 umw: nr 2/SS/2011 z dnia 10.01.2011; 6/SS/2011 z dnia 25.07.2011; prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2012 roku na realizacj zadaD publicznych kontrola przeprowadzana bdzie w trakcie realizacji zadania;Kontrola w trakcie realizacjiKontrola w trakcie realizacji12.Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno sportowym Bajka Chojnice12, 16 kwietnia 2012liczba dzieci <LNZp D J ` d |  ~ "0>\>@DݽݽݽݽݽݽݵݭݦݭĦݭݗݗݐݐh94h!B*ph h7h! h^h!h\{h!5 h*h!h*h!5h!B*ph hnkih! h!5hYh!5hYh!5CJ aJ h! hYh!hYh!CJaJhYh!5CJaJ1<Zp x@Bvx $$Ifa$gd!gd! $ & Fa$gd! $ & Fa$gd!$a$gd!$a$gd!$a$gd!Dvx@B DFz| BD  0"2"t""""""""""$$d%f%%%&&&&&&&ƾƳƾƾƾƳѾƾƾƾƳѾƾƾƨƝѾƾƾƨƾѾƾhsh!CJaJhM'h!CJaJhCCh!CJaJh!CJaJhjh!CJaJ hYh!hjh!5CJaJhYh!5hh!>* h!5 he$h!> @ $$Ifa$gd!@BH:11% $$Ifa$gd! $Ifgd!kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 laJ $Ifgd! & F $If^`gd! & F $If^`gd!F:11% $$Ifa$gd! $Ifgd!kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 laF@z|1kdh$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgd! D $$Ifa$gd! $Ifgd!  :11% $$Ifa$gd! $Ifgd!kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la 2"t""""1kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgd!"""$f%%& & F 4$If^`gd! $Ifgd!&&&&&8/// $Ifgd!kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la&&&\'^'((X(h(j(l(p(r((( ))))~********t+v+++++j,l,r,t,,,,,~......B/D/d/f/j00000111 1z1|111334׳hh!CJaJ hK6ph!htCvh!CJaJhCCh!CJaJ hwVh!hsh!CJaJh ?h!CJaJhjh!CJaJh!CJaJB&^'(X(j( $Ifgd!$ & F d$If^`a$gd!j(l(r(():111 $Ifgd!kd<$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la))*** $Ifgd!$ & F d$If^`a$gd!***v+++:1111 $Ifgd!kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la+0,j,l,t,,1kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgd!,,....1kd[$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgd!..D/f/001 $Ifgd!11 1R1|11:1111 $Ifgd!kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la13445 $Ifgd! & F $If^`gd!4455 5"555556jjjTkVkkkkkkkkk(l*loovoxo~oooooopphqjqqqqqqqr r8r:r>s~ssssssss>t@t^tµœ h.h!htCvh!CJaJ hh!h'h!5B*phhsh!CJaJUh ?h!CJaJh!CJaJh'h!5hCCh!CJaJhjh!CJaJ=55"555:111 $Ifgd!kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 law przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2011 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------13.Klub Biegacza FLORIAN Chojnice11 maja 08 czerwca 2012W przypadku zadania 27/11 stwierdzono wykorzystanie dotacji (4.000 zB) niezgodnie z przeznaczeniem adresatami zadania byBy dzieci i mBodzie|, natomiast nagrody i medale zakupione z dotacji wrczono osobom dorosBym; W przypadku umowy 28/11 stwierdzono bBd polegajcy na nie rozliczeniu wszystkich [rodkw wBasnych dotyczcych zadania w sprawozdaniu koDcowym;Stwierdzono nieprawidBowo[ciWydano zalecenia pokontrolne14.Przedszkole Niepubliczne PROMYCZEK , Chojnice15 maja 2012liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2011 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------15.Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO Chojnice11 maja 2012prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 roku na realizacj zadaD publicznych umowa 30/11 z 14 marca 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------16.Chojnickie Towarzystwo PrzyjaciB Nauk, Chojnice04 czerwca 2012prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 roku na realizacj zadaD publicznych umowa 44/11 z 14 marca 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------17.Towarzystwo PrzyjaciB Muzeum Historyczno Etnograficznego, Chojnice16-17 maja 2012prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 roku na realizacj zadaD publicznych umowy 49/11 i 50/11 z 14 marca 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------18.Dziecico MBodzie|owy ZespB Folklorystyczny KASZEBE , ChojniceOd 09.05.2012 do nadalprawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 roku na realizacj zadaD publicznych umowy 47/11 z 14.03.2011 i 72/11 z 24.05.2011 r.; prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2012 roku na realizacj zadaD publicznych kontrola przeprowadzana bdzie w trakcie realizacji zadania;Kontrola w trakcie realizacjiKontrola w trakcie realizacji19.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 1, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 1 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono nieprawidBowo[ciWydano zalecenia pokontrolne20.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 2, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 2 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono uchybienieWydano zalecenia pokontrolne21.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 3, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 3 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono uchybienieWydano zalecenia pokontrolne22.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 4, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 4 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono uchybienieWydano zalecenia pokontrolne23.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 5, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 5 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono nieprawidBowo[ciWydano zalecenia pokontrolne24.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 6, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 6 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono uchybienieWydano zalecenia pokontrolne25.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 7, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 7 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono nieprawidBowo[ciWydano zalecenia pokontrolne26.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 8, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 8 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono uchybienieWydano zalecenia pokontrolne27.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 9, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 9 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono uchybienieWydano zalecenia pokontrolne28.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 10, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 10 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono uchybienieWydano zalecenia pokontrolne29.Stowarzyszenie Wspierajce Osoby NiepeBnosprawne w Charzykowach, siedziba Chojnice22 czerwca 2012prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 roku na realizacj zadaD publicznych umowa 69/11 z 24 maja 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------30.Chorgiew Kujawsko Pomorska ZHP Hufiec Chojnice18 czerwca 2012prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 roku na realizacj zadaD publicznych umowy 53/11, 54/11 i 55/11 z 14 marca 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------31.Punkt Przedszkolny Ba[niowa Kraina ChojniceOd 28 czerwca 2012 do nadalliczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2011 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2011 r.Kontrola w trakcie realizacjiKontrola w trakcie realizacji32.Punkt Przedszkolny Teddy ChojniceOd 28 czerwca 2012 do nadalliczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2011 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2011 r.Kontrola w trakcie realizacjiKontrola w trakcie realizacji Sprawozdanie opracowaBa: Wioletta Szreder Dyrektor WydziaBu Kontroli Wewntrznej PAGE PAGE 2 5jVkkk $Ifgd!$ & F d$If^`a$gd!kkkk*l:111 $Ifgd!kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la*lmo~@~~~~~xzBD`b$&>⺬ h+ h! h/h!hCCh!CJaJhh!CJaJ hh!hsh!CJaJh!CJaJhtCvh!CJaJhjh!CJaJDuvvvxHxZx $Ifgd!Zx\xdxxy:111 $Ifgd!kd $$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 layz|B|~| $Ifgd! & F $If^`gd!~|||||}:1111 $Ifgd!kd $$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la}}6~8~@~~1kdu $$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgd!~~z1kd,$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgd!Db&T $Ifgd!>R Ђ҂:<BD|~RTpr46NbVX^`ԈֈƉ bdDF^r hIh! hD0h!h'h!5 h0h!hjh!CJaJ h+ h!hCCh!CJaJh!CJaJK҂:1111 $Ifgd!kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la҂:<D1kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgd!~1kdQ$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgd!Tr6d $Ifgd!:1111 $Ifgd!kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 laVX`1kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgd!ֈȉ1kdv$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgd! dFt $Ifgd!0:1111 $Ifgd!kd-$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la.0"^`fh ,.2rtƏȏʏЏҏ46TVZtvfh "ڕܕ @Bžž⾨h' h!>* h!>*hGh!B*phh ?h!CJaJ h4Xh!hsh!CJaJhtCvh!CJaJ hD+h!hCCh!CJaJhjh!CJaJh!CJaJ=$^`h1kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgd!.tȏʏ1kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgd!ʏҏ6V$ d$Ifa$gd! $Ifgd!v:111 $Ifgd!kdL$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 lah \ $Ifgd!$ & F d$If^`a$gd!":111 $Ifgd!kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la"ܕЖ $Ifgd!$ & F d$If^`a$gd! B:55555gd!kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 laBxȗʗ̗Зҗޗh!0JmHnHuh]g h]g0Jjh]g0JU h!hw h!>* h' h!h!̗ΗЗgd!h]hgd]g &`#$gd]g) 01h:p]g. A!"#$%$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855TaH`H !NormalnyOJQJ^J_HmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listyt@t ]gTabela - Siatka7:V04 @4 ]gStopka p#0)@0 ]g Numer strony- -8X}~@[r_<;<@^n~ J # = > A A N : C D G h x  BR ,569r@ajkn56:^y@]z{VwPnOY 0HX$-.2uB ! ? @ D p !! !L![!!!!!!""1"""""""#i#######?$\$y$z$~$$$%2%O%P%T%%%%&+&,&0&\&k&&&'''2'A'''''' (({((((()))))))*+***+ + +;+W++,.,L,M,Q,u,,,J-h---------------00000000 00 0 0 0@ 0@ 0@ 0@@0@0@0p@0X@0p@08 @08 @08 @08 @08 @08 @0< @08 @08 @0@ 0@ 0@1 0 @0 @08 @0< @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 A 0OA 0O@0@0@0 @0 @0 @0 @% 0 @% 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @% 0@% 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0 @0 @0 @0 @0@0 @0 @) 0@) 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @% 0@% 0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @* 0@* 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @% 0@% 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @) 0@) 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0 @0@0@0 @0 @0 @0@0 @0@0@0 @0 @0 @0@0 @0@0@0 @0 @0 @0@0 @0@0 @0 @0 @0 @0@0 @0@0@0 @0 @0 @0@0 @0@0 @0 @0 @0 @0@0 @0@0@0 @0 @0 @0@0 @0@0@0 @0 @0 @0@0 @0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @% 0@% 0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @% 0@% 0 @0 @0 @0 @0@0@0p@00@@0@0@0@0@0@00 # = > A N C D G h x  BR ,56@ajk56:^y@]z{VwPnY 0HX$-.2uB ! ? @ D p !!L![!!!!!!""1"""""""#i######?$\$y$z$~$$$%2%O%P%%%%&+&,&0&\&k&&&'''2'A'''''' (({((((()))))))*+***+ + +;+W++,.,L,M,Q,u,,,J-h-------Oy00@0Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy01Oy01Oy01@0Oy01@0Oy0 1Oy0 1@0Oy0 1Oy0 1@0Oy01Oy01Oy01Oy01Oy01@0Oy01Oy01Oy01Oy01Oy01Oy01Oy0 1@0Oy01Oy01Oy01Oy0 1Oy00Oy0"1Oy0"1Oy0"1Oy00Oy00Oy0'1Oy0'1@0Oy0'1Oy0"1Oy00@0Oy0.1Oy0.1Oy0.1Oy0.1Oy01Oy0 1Oy00Oy051Oy051Oy031Oy081Oy031@0Oy01Oy00Oy0=1Oy0=1Oy031Oy031Oy01Oy0 1Oy00Oy0D1Oy0D1Oy0D1Oy0G1Oy00Oy0"1Oy00@0 Oy0L1Oy0L1Oy00 Oy0O1Oy00 Oy01Oy0 1@0 Oy00 Oy00 Oy00 @0 Oy01Oy0 1@0 Oy00 Oy00 Oy00 @0 Oy01Oy0 1@0 Oy0b1Oy0b1@0Oy0b1Oy01Oy0 1@0 Oy0i1Oy0i1Oy0i1Oy0l1Oy0i1@0Oy01@0 Oy0q1Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00@0 Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00@0 Oy0~1Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00Oy0 0 Oy01Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00Oy0 0 Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00Oy0 0 Oy01Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00Oy0 0 Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00Oy0 0 Oy01Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00Oy0 0 Oy01Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00Oy0 0 Oy01Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00Oy0 0 Oy01Oy01Oy0 0Oy01Oy01Oy0 1Oy0 0 Oy01Oy01Oy01@0 Oy01Oy0 1Oy0 0 Oy01Oy01Oy01Oy01Oy01@0Oy01Oy0 0 Oy01Oy01Oy01Oy01Oy01@0Oy01Oy0 0 Oy0 0t Oy0 0@0 0( D&4^t>B)3T\fo@F "&&j()*+,.1155k*lvooqs@tuZxy~|}~҂ʏ" !"#$%&'(*+,-./0124LMNOPQRSUVWXYZ[]^_`abcdeghijklmnp ! !---->*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName --------------------OEM UMCHOJNICEU zcU1H6zxS!NHw-Oc[RI`buh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`CJOJQJaJo(hHh^`CJaJo(hH.hpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh ^`o(hH.hpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`5o(hH)h ^`o(hH)hpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`CJOJQJaJo(hH44^4`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHott^t`OJQJo(hHDD^D`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`CJOJQJaJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh44^4`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohtt^t`OJQJo(hHhDD^D`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHU1H6I`b-Oc[!NU"px}xtrh3rh3KM]g!fw<@^n~ # = > A A N : C D G h x  BR ,569r@ajkn56:^y@]z{VwPn 0HX$-.2u ! ? @ D p !! !L![!!!!!!""1"""""""#i#######?$\$y$z$~$$$%2%O%P%T%%%%&+&,&0&\&k&&&'''2'A'''''' (({((((()))))))*+***+ + +;+W+,.,L,M,Q,u,,J-h-----0@----@ - 2jUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial?5 z Courier New;Wingdings"1ZgZgP'SP'S!4--3QH)?KMZaBcznik Nr 1OEM UMCHOJNICE(    Oh+'0p , 8 DPX`hZacznik Nr 1aOEMEMEMNormali UMCHOJNICEr2CHMicrosoft Word 10.0@@gE_@gE_P'՜.+,0 hp| zS-A Zacznik Nr 1 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqstuvwxyz{|}Root Entry F 5E_Data rk1Table~eWordDocument+SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q