ࡱ> 5@bjbj22+XX38    4NNN8TNLN$4q2PP"PPPPPPppppppp$rRunpu xQPPxQxQp PPKqQQQxQ P PpQxQpQQQe gPP NNxQ"fgaq0qfuQ"u(g44  u g(PQQQ QXPPPpp44*,D!Q44,ZaBcznik Nr 1 Do informacji KW.0643.1.2013 INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI ZA OKRES od 01.01 2012 do 31.12.2012 WydziaB Kontroli Wewntrznej tut. Urzdu wszczB w w/w okresie 2012 roku Bcznie 39 kontroli, w tym: 5 kontroli w jednostkach podlegBych 4 planowe oraz 1 dorazna na polecenie Burmistrza w zwizku z pismem Powiatowej Komenty Policji w Chojnicach dotyczcym rzekomych nieprawidBowo[ci w O[rodku Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach. Opisywanych nieprawidBowo[ci nie stwierdzono. W przypadku 2 innych kontrolowanych jednostek wydano zalecenia pokontrolne. 2 kontrole wewntrzne z ktrych jedn zakoDczono wydaniem zaleceD pokontrolnych; 32 kontrole zewntrzne: 7 postpowaD dotyczyBo weryfikacji liczby dzieci w przedszkolu oraz rozliczenia dotacji podmiotowych otrzymywanych przez przedszkola niepubliczne lub punkty przedszkolne tylko w 1 przypadku ujawniono nieprawidBowo[ polegajc na ustaleniu liczby uczniw. Wydano zalecenia pokontrolne nakazujce zwrot dotacji za 1 dziecko. Prowadzca przedszkole dokonaBa natychmiastowego zwrotu. kontroli poddano 14 - organizacji pozarzdowych, otrzymujcych dotacje celowe w zwizku z realizowanymi zadaniami publicznymi 10 postpowaD zakoDczono wydaniem protokoBu, 2 decyzj administracyjn nakazujc zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem; pozostaBe 2 kontrole s nadal realizowane; Acznie omawiane kontrole obejmowaBy a| 55 zleconych zadaD publicznych; kontrolowano te| 10 samorzdw mieszkaDcw osiedli, ktre jako jednostki pomocnicze Miasta prowadz gospodark finansow w ramach bud|etu Miasta wydano zalecenia pokontrolne oraz zorganizowano spotkanie podsumowujce wyniki kontroli; 1 kontrola dotyczyBa prowadzenia obsBugi finansowo - ksigowej PKZP przez p. BogumiB Wirkus wydano zalecenia pokontrolne, ktre zostaBy zrealizowane; Ponadto w br. na skutek rozstrzygnicia Samorzdowego Kolegium OdwoBawczego w SBupsku wydano 3 decyzje dla przedszkoli niepublicznych, ktre ponownie zostaBy zaskar|one. Decyzje dotyczyBy dotacji za 2010 rok niewykorzystanych, bdz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. SzczegBowe dane dotyczce przeprowadzonych w 2012 r. kontroli zamieszczono poni|ej w tabelach: Lp.Nazwa jednostki kontrolowanejTermin kontroliZakres kontroliPrzebieg kontroliEfekty kontroli1.Gimnazjum nr 1 w Chojnicach05 20 marca 2012Planowanie i wykonanie [rodkw finansowych za rok 2011; Rozliczenie godzin z art. 42 ust. 2 pkt. 2a Karty Nauczyciela; Badanie zgodno[ci wynagrodzenia z kwalifikacjami nauczycieli;Stwierdzono nieprawidBowo[ciWydano zalecenia pokontrolne2.O[rodek Profilaktyki Rodzinne w Chojnicach05 wrze[nia - 17 pazdziern. 2012 Kontrola kompleksowa za rok 2011Stwierdzono nieprawidBowo[ciWydano zalecenia pokontrolne3.SzkoBa Podstawowa Nr 3 w Chojnicach30 pazdzier. 26 listopad 2012Planowanie i wykonanie [rodkw finansowych za rok 2011; Rozliczenie godzin z art. 42 ust. 2 pkt. 2a Karty Nauczyciela; Badanie zgodno[ci wynagrodzenia z kwalifikacjami nauczycieli;Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------4.ZespB SzkB Nr 7 w Chojnicach03-10 grudnia 2012Planowanie i wykonanie [rodkw finansowych za rok 2011; Rozliczenie godzin z art. 42 ust. 2 pkt. 2a Karty Nauczyciela; Badanie zgodno[ci wynagrodzenia z kwalifikacjami nauczycieli;Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------5.O[rodek Profilaktyki Rodzinne w Chojnicach27 grudnia 2012Kontrola dorazna majca na celu ustalenie, czy w latach 2008 2012 doszBo do powstania nieprawidBowo[ci w OPR wskazanych w pi[mie Komendy Powiatowej Policji w ChojnicachNie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------6.WydziaB Gospodarki Komunalnej i Ochrony Zrodowiska UM Chojnice17 kwietnia 22 maja 2012Zajcie pasa ruchu drogowego kontrola postpowania administracyjnego, w tym naliczanie opBat za umieszczenie w pasie drogowym urzdzeD infrastruktury, egzekucja nale|no[ci (rok 2011, 2012), kontrola ewidencji za rok 2012;Stwierdzono nieprawidBowo[ciWydano zalecenia pokontrolne7.WydziaB Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomo[ciami UM Chojnice5 grudnia 2012Bezumowne zajmowanie nieruchomo[ci gminnychNie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------8.Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 Chojnice07 luty 2012Realizacja finansowania stypendiw sportowych na okoliczno[ wywizania si Zleceniobiorcy z postanowieD 4 umw: nr 1/SS/2011 z dnia 10.01.2011; 4/SS/2011 z dnia 7.03.2011; 5/SS/2011 z dnia 25.07.2011Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------9.Ludowy Klub Sportowy; Charzykowy07-21 luty 2012Realizacja finansowania stypendiw sportowych na okoliczno[ wywizania si Zleceniobiorcy z postanowieD 4 umowy 7/SS/2011 z dnia 25.07.2011; PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 r. na realizacj zadaD publicznych umowy 4/11, 5/11 i 6/11 z 14.03.2011 r.NieprawidBowo[ci dotyczce umowy 4/11Wydano decyzj administracyjn nakazujc zwrot10.Przedszkole Niepubliczne Misiowa Akademia Chojnice23-24 luty 2012liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2011 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2011 r.stwierdzono nieprawidBowo[ciWydano zalecenia pokontrolne11.Przedszkole Niepubliczne WesoBe Przedszkolaki Chojnice20, 26-27 marca 2012liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2011 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------12.Pracownicza Kasa Zapomogowo Po|yczkowa przy Urzdzie Miejskim w Chojnicach16-20 marca 2012Prowadzenie obsBugi finansowo ksigowej PKZPStwierdzono nieprawidBowo[ciWydano zalecenia pokontrolne13. Chojnicki Klub {eglarski Charzykowy04 kwietnia 18 maja 2012prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 roku na realizacj zadaD publicznych umowy 7/11, 8/11, 9/11, 12/11, 13/11, 14/11, 15/11 z 14.03.2011 r.Stwierdzono nieprawidBowo[ciWydano decyzj administracyjn nakazujc zwrot14.Polski Zwizek Wdkarski, Chojnice18 kwietnia 2012prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 roku na realizacj zadaD publicznych umowa 24/11 z 14 marca 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------15.Chojnickie Stowarzyszenie Sportowe FUTSAL-5 , ChojniceOd 28.03.2012 do nadalKontrola realizacji finansowania stypendiw sportowych na okoliczno[ wywizania si Zleceniobiorcy z postanowieD 4 umw: nr 2/SS/2011 z dnia 10.01.2011; 6/SS/2011 z dnia 25.07.2011; prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2012 roku na realizacj zadaD publicznych kontrola przeprowadzana bdzie w trakcie realizacji zadania;PrzedBu|enie na rok 2013Kontrola w trakcie realizacji16.Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno sportowym Bajka Chojnice12, 16 kwietnia 2012liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2011 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------17.Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno sportowym Jarzbinka Chojnice20,24 kwietnia 2012liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2011 roku<LNVXZp N R  6 : > l jtx68np8:ݽݽݮݮݮĵݠĆzhjha5CJaJhha>* he$hahf8IhaB*ph hesha ht3wha hqhahqha5 hzMha ha5hYha5hYha5CJ aJ ha hYhahYhaCJaJhYha5CJaJ/<Zp 8 : l jfBtv $ & Fa$gda $h^ha$gda$h\^h`\a$gda $ & Fa$gda$a$gda$a$gda$a$gdafnpx8 $$Ifa$gda$a$gdagda$a$gda 8:@x:11% $$Ifa$gda $Ifgdakd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la:|~^`dPR " $ z!|!!!:"J"L"N" $b$r$t$v$x$$$$4%6%&&j'l'p'r'''((p(r(((((((2)4)L)N)**&+6+8+:+>+@+++++hM'haCJaJhshaCJaJ hYhahCChaCJaJhaCJaJhjhaCJaJNB| $Ifgda & F $If^`gda & F $If^`gda|~:11% $$Ifa$gda $Ifgdakd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la` & F $If^`gda $Ifgda$d:11% $$Ifa$gda $Ifgdakdh$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 ladR " $Ifgda & F $If^`gda" $ * h :11% $$Ifa$gda $Ifgdakd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la |!!:"L" $Ifgda & F $If^`gdaL"N"T""":11% $$Ifa$gda $Ifgdakd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la" $b$t$ $Ifgda & F $If^`gdat$v$|$$6%:11% $$Ifa$gda $Ifgdakd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la6%&0'j'l'r'1kdD$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgdar''(r((( $$Ifa$gda $Ifgda(((4)N):11% $$Ifa$gda $Ifgdakd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 laN)*&+8+:+@+1kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgda@+++,.d.. & F 4$If^`gda $Ifgda+,,..b.d......6/8/V/X/00001<1>1@1F1H1111122T3V3333333L4N4n4p444B5D5L5N55555X7Z7777777B8D8d8f8j9׺׳׳⺳htCvhaCJaJ hwVhahCChaCJaJh ?haCJaJ hYhahshaCJaJhjhaCJaJhaCJaJhM'haCJaJB...8/X/8/// $Ifgdakdc$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 laX/001>1 $Ifgda$ & F d$If^`a$gda>1@1H111:111 $Ifgdakd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la12V333 $Ifgda$ & F d$If^`a$gda333N4p44:1111 $Ifgdakd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la45B5D5N551kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgda55Z77771kd7 $$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgda77D8f899: $Ifgdaj99999::: :z:|:::<<===>>>>>>>>??J@L@@@@@@@JALArAtAB,.(8:<BDڎ*,.ŽŜ hhaUh'ha5B*phh ?haCJaJh'ha5hCChaCJaJhhaCJaJ hK6phahshaCJaJhjhaCJaJhaCJaJ=:: :R:|:::1111 $Ifgdakd $$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la:<==> $Ifgda & F $If^`gda>>>>>:111 $Ifgdakd $$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la>?L@@@ $Ifgda$ & F d$If^`a$gda@@@LAtA:111 $Ifgdakd\ $$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------18.Klub Biegacza FLORIAN Chojnice11 maja 08 czerwca 2012W przypadku zadania 27/11 stwierdzono wykorzystanie dotacji (4.000 zB) niezgodnie z przeznaczeniem adresatami zadania byBy dzieci i mBodzie|, natomiast nagrody i medale zakupione z dotacji wrczono osobom dorosBym; W przypadku umowy 28/11 stwierdzono bBd polegajcy na nie rozliczeniu wszystkich [rodkw wBasnych dotyczcych zadania w sprawozdaniu koDcowym;Stwierdzono nieprawidBowo[ciWydano decyzj administracyjn nakazujc zwrot19.Przedszkole Niepubliczne PROMYCZEK , Chojnice15 maja 2012liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2011 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------20.Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO Chojnice11 maja 2012prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 roku na realizacj zadaD publicznych umowa 30/11 z 14 marca 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------21.Chojnickie Towarzystwo PrzyjaciB Nauk, Chojnice04 czerwca 2012prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 roku na realizacj zadaD publicznych umowa 44/11 z 14 marca 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------22.Towarzystwo PrzyjaciB Muzeum Historyczno Etnograficznego, Chojnice16-17 maja 2012prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 roku na realizacj zadaD publicznych umowy 49/11 i 50/11 z 14 marca 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------23.Dziecico MBodzie|owy ZespB Folklorystyczny KASZEBE , Chojnice21,30 maja 2012 oraz 10,12 grudnia 2012prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 roku na realizacj zadaD publicznych umowy 47/11 z 14.03.2011 i 72/11 z 24.05.2011 r.; prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2012 roku na realizacj zadaD publicznych kontrola przeprowadzana bdzie w trakcie realizacji zadania;Stwierdzono bBdy w sprawozdaniu koDcowym, ktre zostaBy wyja[nione w trakcie przeprowadzonej kontroliZaleceD nie wydano24.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 1, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 1 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono nieprawidBowo[ciWydano zalecenia pokontrolne25.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 2, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 2 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono uchybienieWydano zalecenia pokontrolne26.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 3, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 3 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono uchybienieWydano zalecenia pokontrolne27.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 4, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 4 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono uchybienieWydano zalecenia pokontrolne28.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 5, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 5 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono nieprawidBowo[ciWydano zalecenia pokontrolne29.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 6, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 6 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono uchybienieWydano zalecenia pokontrolne30.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 7, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 7 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono nieprawidBowo[ciWydano zalecenia pokontrolne31.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 8, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 8 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono uchybienieWydano zalecenia pokontrolne32.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 9, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 9 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono uchybienieWydano zalecenia pokontrolne33.Samorzd MieszkaDcw Osiedla Nr 10, Chojnice5 czerwca 2012Przestrzeganie zapisw 5 pkt 5 statutu Samorzdu MieszkaDcw Osiedla Nr 10 w Chojnicach w 2011 r.Stwierdzono uchybienieWydano zalecenia pokontrolne34.Stowarzyszenie Wspierajce Osoby NiepeBnosprawne w Charzykowach, siedziba Chojnice22 czerwca 2012prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 roku na realizacj zadaD publicznych umowa 69/11 z 24 maja 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------35.Chorgiew Kujawsko Pomorska ZHP Hufiec Chojnice18 czerwca 2012prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 roku na realizacj zadaD publicznych umowy 53/11, 54/11 i 55/11 z 14 marca 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------36.Punkt Przedszkolny Ba[niowa Kraina Chojnice29 sierpnia 2012liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2011 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------37.Punkt Przedszkolny Teddy Chojnice18 wrze[nia 2012liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2011 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------38.Katolicka SzkoBa Podstawowa z OddziaBami Przedszkolnymi Chojnice10 pazdzier. 2012liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2011 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2011 r.Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci--------39.Uczniowski Klub Sportowy semka 31.10 04.12 2012- prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2011 roku na realizacj zadaD publicznych umowy 34/11, 35/11, 36/11, 37/11, 38/11, 39/11, 40/11, 41/11, 42/11 z 14.03.2011 oraz 65/11 i 66/11 z 24.05.2011 - prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2012 roku na realizacj zadaD publicznych umowy 16/12, 17/12,18/12, 19/12, 20/12, 21/12, 22/12, 69/12, 70/12 z 7.02.2012, 81/12, 82/12 z 02.04.2012 - kontrola 4 stypendiw sportowych 3/ss/2011 z 10.01.2011 i 8/ss/2011 z 25.07.2012 r.- stwierdzono nieprawidBowo[ci dotyczce rozliczenia dotacji za rok 2011 - kontrola rozliczenia dotacji za rok 2012 zostaBa przedBu|ona na 2013 r.Kontrola w trakcie realizacji Sprawozdanie opracowaBa: Wioletta Szreder Dyrektor WydziaBu Kontroli Wewntrznej PAGE PAGE 2 tA.(: $Ifgda$ & F d$If^`a$gda:<D:111 $Ifgdakd $$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 lal̎, $Ifgda & F $If^`gda,.6:111 $Ifgdakd $$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la.46fh brtv|~ԑ֑46xZ\DFdfjXZ\ܛޛ׽׶׶hhaCJaJ hha h.hahtCvhaCJaJh'ha5hshaCJaJh ?haCJaJhjhaCJaJhaCJaJCh bt $Ifgda$ & F d$If^`a$gdatv~֑6:1111 $Ifgdakd{ $$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la6x1kd,$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgda\1kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $IfgdaFf $Ifgda:111 $Ifgdakd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la\ޛҜ $Ifgda & F $If^`gdaޛМҜԜڜܜ24PR ̟Ο68>@xzBD`b$&>R ФҤFHNPĥƥh'ha5 h0ha h+ ha h/hahjhaCJaJ hhahaCJaJhCChaCJaJIҜԜܜ4R:1111 $IfgdakdQ$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 laP1kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgda Ο681kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgda8@z $IfgdaDb&:1111 $Ifgdakdv$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la&T1kd-$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $IfgdaҤ FH1kd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $IfgdaHPƥ $IfgdaTr6:1111 $Ifgdakd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 laRTpr46 (*VX^`Ԫ֪ƫ dfHJbv`bƯȯ $& h4XhahshaCJaJhtCvhaCJaJ hD+ha hIhahCChaCJaJhjhaCJaJhaCJaJ hD0haE6p 1kdR$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgda *VX1kd $$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $IfgdaX`֪ȫ $Ifgda fJ:1111 $Ifgdakd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 laJxb1kdw$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgdabȯ 1kd.$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la $Ifgda&Rd$ d$Ifa$gda $IfgdaRbdflnȲʲ\^$&޵ڶTV P`bdڹ޺Ȼj̼RTxz$`bdf溵h/u h' hahah' ha>* ha>*hGhaB*phhtCvhaCJaJh ?haCJaJhjhaCJaJ h4XhahaCJaJhshaCJaJ;dfnʲ:111 $Ifgdakd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la^ $Ifgda$ & F d$If^`a$gda&:111 $Ifgdakd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 la&ڶ $Ifgda$ & F d$If^`a$gdax:111 $IfgdakdG$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 laVPb $Ifgda$ & F d$If^`a$gdabdlֹ:111 $Ifgdakd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 laֹĻTz $Ifgda$ d$Ifa$gdabd:55555gdakd$$IfFֈLhp l!(8TT t0(44 ladfxz|h]hgda &`#$gda fhtvx|~h/uha0JmHnHuha ha0Jjha0JU ) 01h:pa. A!"#$%$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855Ta$$If!vh555855T5T#v#v#v8#v#vT:VF t(,,555855TaH`H aNormalnyOJQJ^J_HmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listyt`t aTabela - Siatka7:V04 `4 aStopka p#0)`0 a Numer stronyM8 -8X}~GH5:;TUVW  < O ! > ? B m 2 j   4 G  & ' * U e 1:;>{ 9Zcdgrb 2bcg eO'8g"3)>U Xm&GPQUsIf4 !!!!!! """"""##3###$ $ $P$x$.%%V&i&j&n&&& '('E'F'J'v''''(( (L([((((((")1)))))))*i*******E+\+y+z+~+++,8,U,V,Z,,,,-+-,-0-\-k---...3.B......1/A//0000E0U01)1213171e1v11/2P2Y2Z2^2222L3m3v3w3{333+4444444456*7s7777777182838<8=8>8I8J8K8N800000000 000 00 0 0 0 0 0@0@0@0h@0p@0p@0p@0p@0P @0P @0P @0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @ 0P@ 0P@1 0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @0P@ 0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @ 0P@ 0P@ 0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @ 0P@ 0P@ 0P @0P @0P @0T @0` @0` @0` @ 0` @0` @0` @0d @0` @0` @0` @0` @0` @0` @0d @0` @0` @0` @0` @0` @0` @0d @0` @0` @0` @0` @0` @0` @0d @0` @0` @0` A 0`A 0` @0` @0` @0d @0` @0` @0` @% 0`@% 0` @0` @0` @0d @0` @0` @0` @% 0`@% 0` @0` @0` @0d @0` @0` @0` @0` @0` @0` @0d @0` @0` @0` @0` @0` @0` @0d @0` @0` @0` @0` @0` @0` @0d @0` @0`@0` @0` @) 0`@) 0` @0` @0` @0d @0` @0` @0` @% 0`@% 0` @0` @0` @0d @0P @0P @0P @% 0P@% 0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @* 0P@* 0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @% 0P@% 0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @) 0P@) 0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @0P @0P @0P @0T @0P @0P @0P @0P @0P @0P @0T @0` @0` @0` @0` @0` @0` @0d @0` @0` @0` @0` @0` @0` @0d @0` @0` @0` @% 0`@% 0` @0` @0` @0d @0` @0` @0` @% 0`@% 0` @0` @0` @0d @0` @0` @0` @% 0`@% 0` @0` @0` @0d @0` @0` @0` @0`@0`@0` @0`@0` @0` @0d @0@0@0@0@0My00@0@0@0@0@0@00p;G;> ? 2 j  G  & ' * U e 1:;{ 9Zcdgr bcg eO8g"3)>U Xm&GPQUsIf4 !!!!!! """"""##3###$ $ $P$x$.%%V&i&j&&& '('E'F'J'v''''(( (L([(((((")1)))))))*i******E+\+y+z+~+++,8,U,V,Z,,,,-+-,-0-\-k---...3.B......1/A//0000E0U01)1213171e1v11/2P2Y2Z2222L3m3v3w333+444444456*77771828N8Oy00@0Oy00Oy00Oy0%1Oy0%1Oy0%1Oy00Oy00Oy0*1Oy0*1Oy0*1Oy0.1Oy0 1Oy00Oy0*1Oy0*1Oy021Oy0*1Oy0.1Oy0 1Oy00Oy0*1Oy0*1Oy0*1Oy0*1Oy0.1Oy0 1Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy00Oy01Oy01Oy01Oy0.1Oy0 1@0Oy0 1Oy0 1@0Oy0 1Oy0 1@0Oy01Oy01Oy01Oy01Oy01@0Oy01Oy01Oy01Oy01Oy01Oy01Oy0 1@0Oy01Oy01Oy01Oy0 1Oy00Oy0"1Oy0"1Oy0"1Oy00Oy00Oy0'1Oy0'1@0Oy0'1Oy0"1Oy00@0Oy0.1Oy0.1Oy0.1Oy0.1Oy01Oy0 1Oy00Oy051Oy051Oy031Oy081Oy031@0Oy01Oy00Oy0=1Oy0=1Oy031Oy031Oy01Oy0 1Oy00Oy0D1Oy0=1Oy031Oy01Oy031Oy01Oy0 1Oy0D1Oy0L1Oy0D1Oy0D1Oy0G1Oy00Oy0"1Oy00@0 Oy00 Oy0L1Oy00 Oy0O1Oy00 Oy01Oy0 1@0 Oy00 Oy00 Oy00 @0 Oy01Oy0 1@0 Oy0b1Oy00 Oy00 @0 Oy01Oy0 1@0 Oy0i1Oy0b1@0Oy0b1Oy01Oy0 1@0 Oy0q1Oy0i1Oy0i1Oy0l1Oy0i1@0Oy01@0 Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00@0 Oy0~1Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00@0 Oy01Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00Oy0 0 Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00Oy0 0 Oy01Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00Oy0 0 Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00Oy0 0 Oy01Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00Oy0 0 Oy01Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00Oy0 0 Oy01Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00Oy0 0 Oy01Oy0q1@0 Oy00 Oy0"1Oy00Oy0 0 Oy01Oy01Oy0 0Oy01Oy01Oy0 1Oy0 0 Oy01Oy01Oy01@0 Oy01Oy0 1Oy0 0 Oy01Oy01Oy01Oy01Oy01Oy01Oy0 1Oy0 0 Oy01Oy01Oy01Oy01Oy01Oy0 1Oy0 0 Oy02Oy02Oy01Oy01Oy01Oy0 1Oy0 0 Oy02Oy02@0Oy02Oy02Oy02Oy0 0 Oy0 0t Oy0 0@0 0J :+j9.ޛf!&6?emw8|d" L""t$6%r'(N)@+.X/>113457::>>@tA:,t6Ҝ8&H6 XJbd&bֹd"$%'()*+,-./012345789:;<=>@ABCDabcdfghijklnopqrstuvxyz{|}~# ! !+7N88N8>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName 2838>8H8N82838>8H8N838K8N8 UMCHOJNICEU zcU1H6zxS!NHw-Oc[RI`buh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`CJOJQJaJo(hHh^`CJaJo(hH.hpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh ^`o(hH.hpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`5o(hH)h ^`o(hH)hpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`CJOJQJaJo(hH44^4`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHott^t`OJQJo(hHDD^D`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`CJOJQJaJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh44^4`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohtt^t`OJQJo(hHhDD^D`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHU1H6I`b-Oc[!NU"px}xtrh3rh371a/u  < O ! > ? B m 2   4 G & ' * U e 1:;>{ 9Zcdgr 2bcge'8g"3>U Xm&GPQUsIf !!!!!! """"""##3###$ $ $P$x$%V&i&j&n&&& '('E'F'J'v''''(( (L([((((((")1)))))))*i*******E+\+y+z+~+++,8,U,V,Z,,,,-+-,-0-\-k---...3.B......1/A//0000E0U01)1213171e1v1/2P2Y2Z2^222L3m3v3w3{3334444444*77777N8@2828\P2828p M8 (02:>UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial?5 z Courier New;Wingdings"1'',0f,0f!4883QH)?71ZaBcznik Nr 1 UMCHOJNICE UMCHOJNICE(    Oh+'0x 4 @ LX`hpZacznik Nr 1a UMCHOJNICErMCHMCHNormalI UMCHOJNICEr1CHMicrosoft Word 10.0@F#@NN@5,0՜.+,0 hp| zf8A Zacznik Nr 1 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FOData l1TableuWordDocument+SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q