ࡱ> 5@bjbj22+XX%    FGFGFG8~G:H+B*K*K"LKLKLKLKLKLK)))))))$.RW0~*e >LLKLK>L>L* LKLK}+WWW>L LK LK)W>L)W(WWj  LKK 0斃FG(NV +0+ 0~S0  0 KKWK KXLKXK K**dBFZWdFChojnice, 2013-07-18 KW.0643.2.2013 Burmistrz w/m INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI ZA OKRES od 01.01 2013 do 30.06.2013 WydziaB Kontroli Wewntrznej tut. Urzdu wszczB w w/w okresie 2013 roku Bcznie 18 kontroli, w tym: 1 kontrol w jednostce podlegBej zakoDczon wydaniem protokoBu; 3 kontrole wewntrzne ktre zakoDczono wydaniem zaleceD pokontrolnych; 14 kontroli zewntrznych: 6 postpowaD dotyczyBo weryfikacji liczby dzieci w przedszkolu oraz rozliczenia dotacji podmiotowych otrzymywanych przez przedszkola niepubliczne lub punkty przedszkolne wszystkie kontrolowane placwki poinformowano o obowizku wynikajcym z art. 5 ust. 7 pkt. 3 ustawy o systemie o[wiaty; 6 postpowaD dotyczyBo organizacji pozarzdowych, otrzymujcych dotacje celowe w zwizku z realizowanymi zadaniami publicznymi 2 kontrole zakoDczono wydaniem protokoBu, w 2 przypadkach wydano decyzj administracyjn nakazujc zwrot cz[ci dotacji, jedno ze StowarzyszeD zwrciBo dotacj pobran w nadmiernej wysoko[ci na podstawie wystapienia pokontrolnego, natomiast ostatnie z prowadzonych postpowaD nie zakoDczyBo si na 30.06.2013 r. Acznie kontroli poddano 18 realizowanych zadaD. 2 z prowadzonych postpowaD dotyczyBy wypBacanych stypendiw sportowych. Ponadto w br. na skutek rozstrzygnicia Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w GdaDsku ponownie rozpatrywano decyzje w sprawie dotacji za 2010 rok niewykorzystanej w cz[ci, bdz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez prowadzc przedszkole niepubliczne. Sprawa jest w toku postpowania. W minionym okresie skierowano tak|e 3 sprawy do Rzecznika Dyscypliny Finansw Publicznych, na mocy ustawy o dyscyplinie finansw publicznych; SzczegBowe dane dotyczce przeprowadzonych w 2013 r. kontroli zamieszczono poni|ej w tabelach: I. KONTROLE PRZEPROWADZANE PRZEZ PODMIOTY W JEDNOSTKACH IM PODLEGAYCH: SzkoBa Podstawowa Nr 1, ul. 31 Stycznia 21 - 23, 89-600 Chojnice; Termin kontroli:27 maja 5 czerwca 2013Przedmiot kontroli:Kontrola naliczania planu finansowego wydatkw na rok 2012 i 2013 oraz jego realizacja; Urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli kontrola formalna urlopw oraz podejmowane przez dyrektora jednostki czynno[ci zmierzajce do okre[lenia, czy urlopowani nauczyciele wykonuj dziaBalno[ zarobkow w trakcie urlopu;Wyniki kontroli:WNIOSKI DOTYCZCE PLANOWANIA I WYKONANIA ZRODKW FINANSOWYCH ZA ROK 2012: Plan przygotowano w oparciu o wytyczne Zarzdzenia nr 75/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie podstawowych parametrw przyjtych do prac nad bud|etem na 2012 rok. Do momentu zatwierdzenia jego ostatecznego ksztaBtu ulegaB on licznym modyfikacjom, zwizanym m. in. z tworzeniem przez WydziaB Edukacji Urzdu Miejskiego w Chojnicach rezerwy bud|etowej. Dla paragrafw 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 i 4440 wydatki obliczono, uwzgldniajc planowane w roku 2012 zatrudnienie, wysoko[ wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzenia, nale|ne w [wietle przepisw nagrody, nadgodziny, a tak|e aktualne stawki skBadek ZUS, FP oraz wysoko[ w 2012 r. odpisw na ZFZS; W obliczeniach stwierdzono bBdy rachunkowe wynikajce najprawdopodobniej ze zmiany warto[ci przyjtych jako podstaw dokonania obliczeD. BBdy nie byBy du|e i nie miaBy istotnego wpBywu na ksztaBt bud|etu. Zrodki finansowe zabezpieczone w planie finansowym na rok 2012 wykorzystano w odniesieniu do caBego bud|etu - niemal w 100% (0,9976%) Pierwotny plan wydatkw jednostki (przyjty do realizacji UchwaB XV/163/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2011 r. opiewaB na sum 4.650.355,00 zB. Zarzdzeniem nr 22/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23.03.2012 r. dokonano zmniejszenia planu wydatkw o 165.000,00 zB; W trakcie roku Dyrektor Jednostki wielokrotnie wnioskowaB o zwikszenie [rodkw na poszczeglnych paragrafach wydatkw, poniewa| przyznane jednostce [rodki pieni|ne okazaBy si niewystarczajce na realizacj zadaD o[wiatowych. Ostatecznie plan wydatkw zamknB si w kwocie 4.791.217,00 zB i byB wy|szy o 140.862,00 zB od pierwotnie zakBadanego; WNIOSKI DOTYCZCE PLANOWANIA I WYKONANIA ZRODKW FINANSOWYCH ZA ROK 2013: Plan przygotowano w oparciu o wytyczne Zarzdzenia nr 65/12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawowych parametrw przyjtych do prac nad bud|etem na 2013 rok. Do momentu zatwierdzenia jego ostatecznego ksztaBtu ulegaB on modyfikacjom, zwizanym m. in. z minimalnym wzrostem subwencji o[wiatowej na rok bud|etowy 2013 z kwoty 25.601.973 zB do kwoty 25.662.568 zB (o 0,2%). Zgodnie z pismem Burmistrza Miasta Chojnice WE.3024.1.2012 z dnia 6 listopada 2012 r. - dla SzkoBy Podstawowej Nr 1 przyjto kwot bud|etu na rok 2013 w wysoko[ci 4.846.970 zB (2,8% wicej od planowanego wykonania wydatkw za rok 2012); Dla paragrafw 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 i 4440 wydatki obliczono, uwzgldniajc planowane w roku 2013 zatrudnienie, wysoko[ wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzenia, nale|ne w [wietle przepisw nagrody, nadgodziny, a tak|e aktualne stawki skBadek ZUS, FP oraz wysoko[ w 2013 r. odpisw na ZFZS; WNIOSKI DOTYCZCE URLOPW NAUCZYCIELI DLA PORATOWANIA ZDROWIA: We wszystkich przypadkach zostaBa zachowana procedura zgBaszania na pi[mie wnioskw o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, poprzedzonych wydaniem orzeczenia lekarskiego ze wskazaniem czasookresu trwania niezdolno[ci do pracy. Dyrektor przed upBywem urlopu ka|dorazowo kierowaB nauczycieli na badania kontrolne celem stwierdzenia braku przeciwwskazaD do wykonywania pracy na okre[lonym stanowisku. W odpowiedzi na powy|sze urlopowani nauczyciele przedstawiali za[wiadczenia lekarskie potwierdzajce brak przeciwwskazaD. W okresie przebywania na urlopach zdrowotnych Dyrektor placwki nie podejmowaB |adnych krokw zmierzajcych do weryfikacji urlopw i stwierdzenia, czy nauczyciele wykonuj dziaBalno[ zarobkow. Postpowanie pokontrolne: - II. KONTROLE WEWNTRZNE W PODMIOCIE: ZakBadowy Fundusz ZwiadczeD Socjalnych przy Urzdzie Miejskim w Chojnicach Termin kontroli:13 14 luty 2013 r.Przedmiot kontroli:Wydatkowanie [rodkw ZakBadowego Funduszu ZwiadczeD Socjalnych w 2012 roku.Wyniki kontroli:Stwierdzono nastpujce nieprawidBowo[ci: Naliczenie odpisu na ZFZS powinno by wy|sze o 1 zB; Brak informacji o wcze[niejszych po|yczkach i terminach ich spBaty, co jest warunkiem przyznania kolejnej po|yczki (17 przypadkw); Przyznanie po|yczki na cel nie wskazany w regulaminie ZFZS (1 przypadek); Wniosek o po|yczk nie zawieraB dokumentu wymaganego w 24 ust. 2 regulaminu (1 przypadek); Wniosek nie wskazywaB celu na jaki ma by przyzana po|yczka (1 przypadek); W przypadku odmowy udzielenia [wiadczenia socjalnego Komisja nie zajBa stanowiska (brak opinii) stwierdzono 2 takie przypadki; W 1 przypadku udzielono [wiadczenia osobie uprawnionej, ale na wniosek osoby nie uprawnionej (sprzeczno[ z zapisami 16 i 18 regulaminu);Postpowanie pokontrolne: Wydano zalecenia pokontrolne WydziaB Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomo[ciami tut. Urzdu; Termin kontroli:21 23 maja 2013 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowe prowadzenie i nanoszenie zmian do ewidencji nieruchomo[ci miejskich w okresie od 01.01.2012 r. do 31.03.2013 r.Wyniki kontroli:Prowadzona ewidencja nieruchomo[ci miejskich funkcjonuje od sierpnia 2012 roku, jest caBy czas uzupeBniana, aktualizowana. Zmiany wynikajce ze sprzeda|y nieruchomo[ci, ich zamiany czy odszkodowaD za 2012 i 2013 rok s nanoszone przez pracownikana bie|co, jednak|e odnotowano przypadki gdzie tej aktualizacji nie dokonano - dziaBki nr 4371/5 i 4371/6; Program MIENIE nie obejmuje odrbnej ewidencji lokali. Wykaz lokali u|ytkowych oraz wykaz lokali mieszkalnych Gminy Miejskiej prowadzone s na niepewnej i Batwej do modyfikowania, nawet przypadkowego platformie (zwykBe pliki tekstowe). W zwizku z powy|szym konieczne bdzie opracowanie metody trwaBej ewidencji lokali.Postpowanie pokontrolne: Wydano zalecenia pokontrolne z terminem realizacji do 31 grudnia 2013 r. WydziaB Gospodarowania Przestrzeni i Nieruchomo[ciami tut. Urzdu; Termin kontroli:2 - 26 kwietnia 2013 r.Przedmiot kontroli:Zbycie nieruchomo[ci stanowicych majtek Gminy Miejskiej Chojnice w kontek[cie cen uzyskanych w postpowaniach przetargowych, nieprzetargowych, negocjacjach, etc. A faktycznym uzyskaniu kwot ze sprzeda|y w latach 2009,2010,2011,2012Wyniki kontroli:Stwierdzono nielogiczny zapis w akcie notarialnym dotyczcy ceny zbycia dziaBki nr 506/240 (kwota pozostajca do spBaty nie dzieli si na 9 rwnych rat); Stwierdzono bBd w akcie notarialnym dotyczcy ceny sprzeda|y dziaBki 454/45 (r|nica 600 zB); Stwierdzono bBdne wpisanie do protokoBu oraz aktu notarialnego ceny sprzeda|y dziaBki 495/49. OmyBk sprostowano do dnia przeprowadzenia kontroli; W przypadku rozBo|enia ceny sprzeda|y nieruchomo[ci na raty stwierdzono w kilku przypadkach dokonywanie zapBaty po wyznaczonym terminie.Postpowanie pokontrolne: Wydano zalecenia pokontrolne; III. KONTROLE ZEWNTRZNE W PODMIOTACH: Uczniowski Klub Sportowy semka , ul. MBodzie|owa 44, 89-600 Chojnice; Termin kontroli:19 29 marca 2013Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2012 roku na realizacj zadaD publicznych: Umowa nr 16/12 z 07.02.2012 r.; Umowa nr 17/12 z 07.02.2012 r.; Umowa nr 18/12 z 07.02.2012 r.; Umowa nr 19/12 z 07.02.2012 r.; Umowa nr 20/12 z 07.02.2012 r.; Umowa nr 21/12 z 07.02.2012 r.; Umowa nr 22/12 z 07.02.2012 r.; Umowa nr 69/12 z 07.02.2012 r.; Umowa nr 70/12 z 07.02.2012 r.; Umowa nr 81/12 z 02.04.2012 r.; Umowa nr 82/12 z 02.04.2012 r.;Wyniki kontroli:Stwierdzono nastpujce nieprawidBowo[ci: Nieterminowo[ zBo|enia sprawozdaD koDcowych z wykonanych zadaD; BBdy w sprawozdaniach koDcowych; Ujmowanie w sprawozdaniach wydatkw sprzed dnia podpisania umowy; Brak jakiejkolwiek staranno[ci przy opisie faktur i rachunkw dotyczcych wykonywanych zadaD; Kwalifikowanie faktur i rachunkw do innych zadaD ni| te, ktrych dotyczyBy; Brak obowizkowej dokumentacji dotyczcej [wiadczeD wykonywanych przez wolontariuszy; UdziaB dotacji w realizowanym zadaniu wy|szy, ani|eli zakBadany w umowie;Postpowanie pokontrolne:Wydano wystpienie pokontrolne z |daniem zwrotu cz[ci dotacji; Umowa 16/12 127,01 zB; Umowa 19/12 - 8,00 zB; Umowa 22/12 247,57 zB; Red Devils Futsal Club ul. Huberta Wagnera 1; 89-600 Chojnice; Termin kontroli:Upowa|nienie do kontroli: 08.01.2013 31.12.2013Przedmiot kontroli:Kontrola realizacji finansowania stypendiw sportowych na okoliczno[ wywizania si Zleceniobiorcy z postanowieD 3 umw zawartych w roku 2012 i 2013;Wyniki kontroli:W dniu 08.01.2013 r. podczas treningu dru|yny w hali Centrum Park sprawdzono obecno[ stypendystw na treningu oraz czy obecne na treningu osoby potwierdzaj wBasnorczno[ podpisw na listach wypBat stypendiw sportowych za lata 2011 2012. O[wiadczenia w tej sprawie zBo|yBo 8 osb, ostatecznie wszystkie osoby potwierdziBy fakt otrzymania stypendiw w wysoko[ciach widniejcych na listach wypBat.Postpowanie pokontrolne:Kontrola w trakcie realizacji Wojskowy Klub Sportowy Chojnice , ul. Sukiennikw 13; 89-600 Chojnice; Termin kontroli:06 20 luty 2013 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w roku 2012 na realizacj zadaD publicznych zgodnie z umowami 7/12 i 8/12 z 07.02.2012 r.Wyniki kontroli:Stwierdzono wykonanie zadaD 7/12 i 8/12 niezgodnie z umowami zani|enie zadeklarowanego finansowego wkladu wBasnego, przy jednoczesnym wykorzystaniu przyznanych dotacji w caBo[ci;Postpowanie pokontrolne:Wydano decyzj administracyjn nakazujc zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysoko[ci: 698,63 dla umowy 7/12; 620,64 dla umowy 8/12; Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne Wsplna Ziemia , Parszczenica; Termin kontroli:15 marca 2013 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w roku 2012 na realizacj zadania publicznego zgodnie z umow 54/12 z 07.02.2012 r.Wyniki kontroli:Stwierdzono nieprawidBowo[ polegajc na zani|eniu finansowego wkBadu wBasnego w wykonywanym zadaniu przy jednoczesnym wykorzystaniu dotacji w caBo[ci;Postpowanie pokontrolne:Wydano wystpienie pokontrolne; Stowarzyszenie dokonaBo zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysoko[ci w kwocie 281,27 zB; Przedszkole Niepubliczne WesoBe Przedszkolaki ul. Reymonta 4, 89-600 Chojnice Termin kontroli:27 28 luty 2013r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2012 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2012 r. Wyniki kontroli:liczba dzieci w dziennikach zaj byBa zgodna z informacjami podanymi do Urzdu; kontrolujcym przedBo|ono dokumenty potwierdzajce wydatkowanie dotacji na cele zgodne z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie o[wiatyPostpowanie pokontrolne:Prowadzc Przedszkole poinformowano o obowizku wynikajcym z art. 5 ust. 7 pkt. 3 ustawy o systemie o[wiaty; Przedszkole Niepubliczne z Grup {Bobkow Misiowa Akademia ul. WyszyDskiego 8, 89-600 Chojnice Termin kontroli:4 5 marca 2013r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2012 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2012 r. Wyniki kontroli:liczba dzieci w dziennikach zaj byBa zgodna z informacjami podanymi do Urzdu; kontrolujcym przedBo|ono dokumenty potwierdzajce wydatkowanie dotacji na cele zgodne z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie o[wiatyPostpowanie pokontrolne:Prowadzc Przedszkole poinformowano o obowizku wynikajcym z art. 5 ust. 7 pkt. 3 ustawy o systemie o[wiaty; Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym Bajka ul. Grunwaldzka 1a, 89-600 Chojnice Termin kontroli:24-25 kwietnia 2013r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2012 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2012 r. Wyniki kontroli:liczba dzieci w dziennikach zaj byBa zgodna z informacjami podanymi do Urzdu; kontrolujcym przedBo|ono dokumenty potwierdzajce wydatkowanie dotacji na cele zgodne z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie o[wiatyPostpowanie pokontrolne:Wydano wystpienie pokontrolne, w ktrym prowadzc Przedszkole poinformowano o obowizku wynikajcym z art. 5 ust. 7 pkt. 3 ustawy o systemie o[wiaty; Przedszkole Niepubliczne Jarzbinka ul. Budowlanych 1a, 89-600 Chojnice Termin kontroli:WysBano zawiadomienie o zaplanowanej kontroli dokBadny termin nie zostaB uzgodniony (stan na 30.06.2013)Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2012 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2012 r. Wyniki kontroli:Kontrola zostanie przeprowadzona w II poBowie roku 2013 r.Postpowanie pokontrolne:- Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i CzBuchowskiej, ul. Wysoka 3; 89-600 Chojnice; Termin kontroli:14 marca 2013 r.Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w trybie tzw. MaBych Grantw w roku 2012 na wsparcie realizacji zadania publicznego okre[lonego umow 83/12 MG z dnia 05.09.2012 r.Wyniki kontroli:Zadanie wykonano zgodnie z umow;Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Stypendia Sportowe Termin kontroli:18 - 29 marca 2013 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wydatkowania pienidzy z przeznaczeniem na stypendia sportowe w sporcie kwalifikowanym dla zawodnikw osigajcych wysokie wyniki sportowe celem sprawdzenia rzekomych nieprawidBowo[ci zgBoszonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w GdaDsku;Wyniki kontroli:Do punktu 1) Skar|cy zarzuca, |e w zarzdzeniach burmistrza, dotyczcych przyznawania stypendiw, mowa jest o przekazywaniu przez kluby sportowe pienidzy wyr|nionym zawodnikom na ich imienne konta, natomiast w praktyce pienidze z klubw wypBacane byBy na ogB zawodnikom gotwk; umowy pomidzy miastem a klubami nie regulowaBy tej kwestii . Ponadto skar|cy uwa|a, |e takie praktyki nie wspBgraj z zasad transparentno[ci i mog skutkowa nadu|yciami i dziaBaniami korupcyjnymi . Uwa|a ponadto, |e stypendia dla wyr|niajcych si sportowcw powinny by przekazywane bezpo[rednio z Urzdu Miejskiego na konta zawodnikw, a nie za po[rednictwem klubw, a miejskie stypendia stanowi de facto skBadow wynagrodzeD, jakie w kontraktach z zawodnikami zobowizaBy si wypBaca im kluby. Odpowiedz: z umw zawieranych pomidzy tutejszym Urzdem a klubami nie wynika, ze stypendia powinny by wypBacane na konta bankowe zawodnikw - 2 pkt. 3 umowy Zleceniobiorca ma obowizek dostarczy Zleceniodawcy w terminie do & & & , potwierdzenie przekazania otrzymanych [rodkw finansowych zawodnikom wymienionym w niniejszej umowie wraz z pochodnymi od wskazanych stypendiw. Zapis taki jest zawarty w zarzdzeniach Burmistrza, ale nie zostaB uwzgldniony w umowach. (*0:FHJLj  " $ X ^ f t x $ 齹yt h5h-ueh 5h-ueh^5 h-ueh h-ueh^ h-uehAbhLh94h^h1[ hnkihnkih]~hnki h'N5 h945h~Hh'N5CJaJh~Hh'N5CJ aJ hd5 hL5h~Hh'N5hLh? h~Hh'N,*HJ`jl b * r H4RT $ & F.a$gdO $ & F.a$gd( $ & F.a$gd $ & F.a$gd*$a$gd1[ gd'N$a$gd'Ngd'N$a$gd'N$ ` b d $ & ( * X | p r t v 0tvx}v}ovov hhdhd hhdhp hhdhK hhdh1[ hhdh( hhdh{P hhdhJ< hhdhH hh( hh hh-ueh-ue h-uehV h-ueh4h-ueh(5 h-ueh7Jh-ueh*5h-ueh^5h-ueh7J5 h-ueh*h*:FH0$(:^b24PRT*zuu h?5 h5 hY5h~Hh'N5>* h'N5>*h~Hh'N5h#hL h#h# hnki5 hhdhdh6'hdh>) hhdhhd hhdh1 hhdhp hhdhe$ hhdh?Ph? hhdhO hhdhd hhdh",T*L~lc $Ifgdb*|kd$$IfFN0T% t0d&644 la $Ifgd'N & Fgd'Ngd'N *L|~VX B"'''`(///:0<0>0Ѿ󲧖th]ThKh?huhU5CJaJhu5CJaJhU5CJaJhUhUCJaJhUhU5CJaJ hUhb*CJOJQJ^JaJ hg'hb*CJOJQJ^JaJ hg'hg'CJOJQJ^JaJhg'hg'CJaJhg'hg'5CJaJhhb*CJaJhCJaJhKCJaJ h~Hh'Nh~Hh'NCJaJhYCJaJh~Hh'N5CJaJX Bh_V8$ & F L$If^`La$gdJdSm$ $Ifgdg' $Ifgdb*|kdi$$IfF\0T% t0d&644 la & F$IfgdK & F$Ifgdb*( !"'`(f-//>02Z45www$ & F4 L$If^`La$gdu $Ifgdu$ & F L$If^`La$gdUm$ $IfgdU$ & F L$If^`La$gdJdS$ & F L$If^`La$gdJdSm$ >0556666 6"6$6&6l6p6r66677*7R7T7V7~7888:8º~rg\Urg\UIh) h5CJaJ hihhihCJaJhihiCJaJhih5CJaJhih5 h!5hihi5h~Hh5h~Hh5>* h5>*hGh'N5>*B*phh~Hhb*5 h'N5h~Hh'NCJaJhAbCJaJh|lCJaJh~Hh'N5CJaJ h~Hh'NhuhUCJaJ5566yl $If^gd|l $Ifgd'N|kd$$IfF0T% t0d&644 la6 6"6$6&6p6r67*7T7}}}xxpgg $IfgdAN & Fgdgdgd'N|kd;$$IfFU0T% t0d&644 la T7V7~78yl H$If^Hgdi $IfgdAN|kd$$IfFN0 t"` t0644 la88:888::N;;<ylRRRRRR & F L$If^`LgdUC h$If^hgdAN $IfgdAN|kd $$IfF\0 t"` t0644 la :8888:L;N;>>6>8>r>t>v>> ?H?J?L?t?h@j@l@@bCnCEEEɽɯ~~m[mJ~ hFHhOCJOJQJ^JaJ#hFHhFH6CJOJQJ^JaJ hFHhFHCJOJQJ^JaJ hFHhOhFHhOCJaJhFHh~CJaJhFHhO5CJaJhFHhO5hK[h'N5>*B*phh) h5CJaJhK[hB*phh) h) CJaJh) hL,,CJaJh) hUCCJaJh) hCJaJ<>>6>8>r>h_RE & F-$IfgdL,, $If^gdL,, $IfgdAN|kdv$$IfF0 t"` t0644 la & F L$If^`LgdUCr>t>v>> ?J?}ull $IfgdAN & FgdOgd'N|kd$$IfFU0 t"` t0644 laJ?L?t?j@yl H$If^Hgd~ $IfgdAN|kdH$$IfFN0pt" t0644 laj@l@@RCEyYY$ & F Ld$If^`La$gdFH $IfgdAN|kd$$IfF0pt" t0644 laEEF FFyl_ $If^gd* $If^gdAN $IfgdAN|kd$$IfF0pt" t0644 laEF FFFFFF*GLGzG|G~GGxIzI|IIIMMMNN:NN@NDNtft^VHhK[hO5>*B*phh#CJaJh`CJaJh#CJOJQJ^JaJ h#h#CJOJQJ^JaJh`h`CJaJ h`h~h`h~CJaJh`h`^CJaJh`h~5CJaJh`h~5hK[h~5>*B*phhFHhO5>* hFHhOhkTCJaJhFHhOCJaJhFHhO5CJaJFFFF*GLG|G}}ull $Ifgd & Fgd~gd'N|kd$$IfF0pt" t0644 la|G~GGzIyi$H$If^Ha$gd` $Ifgd|kd$$IfFN0 t"` t0644 lazI|IIJKLMy\\\\ & F7 d$If^`gd# $Ifgd|kdU$$IfF0 t"` t0644 laMMNN>Nyl_ $If^gd` $If^gd $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 la>N@NBNDNNN$OFOlO}}}}ull $Ifgd8&| & Fgd^gd'N|kd'$$IfF0 t"` t0644 laDNHNJNPNNNNN O"O$OFOjOlOnOOZS\S^SSSSVTTU U*UDUUŸլuuj_uTITh9hxSCJaJh9hCJaJh9h"ACJaJh9h9CJaJh9hnCJaJh9hXCJaJhK[h'NB*phh9h'NCJaJh9hkCJaJh9h'N5CJaJhK[h65B*phh6oWh65h6oWh6oW5hK[h'N5B*phh#h65>*h#h5>*h#h'N5>*lOnOOPPQ\QQQRyiPPPPPP$ & F: $If^a$gdX$ d$Ifa$gdX $Ifgd8&||kd$$IfFM0 t"` t0644 la R\RRRS\S^SSSRII $Ifgd8&|zkd$$IfF0 t"` t0644 la$ & F: $If^a$gdn$ & F: $If^a$gdXSVTT UUvV"WWWWnXh__ $Ifgd8&||kd^$$IfF)0 t"` t0644 la & F;$Ifgd8&| & F;$Ifgdn UUUvV W"WWWWW(XlXnXY Y YYYYYĹtg[O> h]Ah+#5B*mH phsH h]Ah'N5mH sH h]Ah]A5mH sH hK[h'5B*phh9hjCJaJhjCJaJh'NCJaJh&c CJaJh9h=;CJaJh9h'N5CJaJhK[h'NB*phh9h\CJaJh\CJaJhnCJaJh9h*& CJaJh9h,tCJaJh9hCJaJh9hxSCJaJnXXX Y YYYYYYupph_V $Ifgd'Nh^hgd+# & Fgd,Ypgd'N|kd$$IfF^0 t"` t0644 la & FA$Ifgdj YYZZZFZv[x[z[[r]t]~]^^^^._0_2_4_6_x_|_____йskckc[Sh!h'N5h!h?5h!h K5h!hHD5hK[hH 5B*phh)^hFCJaJhK[hgD}5B*phh)^hgD}CJaJh)^h)^CJaJh)^hgCJaJh)^hgD}5CJaJh)^hM'CJaJhK[h'N5B*phh)^h'NCJaJh)^h]ACJaJh)^h'N5CJaJYZZFZx[yp $Ifgd]A|kd0$$IfF.0 t"` t0644 la $Ifgd'Nx[z[[^yp $IfgdK;} $Ifgd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 la^^^0_yl h$If^hgd)^ $Ifgd'N|kd $$IfF40 t"` t0644 la0_2_4_6____`}}ulcc $Ifgd'Nh^hgd+# & Fgd,Ypgd'N|kdk $$IfFo0 t"` t0644 la___````@`aaaaaaavbb.c0c2cfccdddtdvdxdƻ簨tiaThK[h'N5B*phhe?CJaJhK[h KB*phh_h}7CJaJh_h_CJaJh_hz FCJaJh!h K5CJaJ hJ.h'Nh/GCJaJhJ.hJ.CJaJhK[h'NB*phhJ.h'NCJaJhJ.h?CJaJhJ.h:VCJaJh!h'N5CJaJhK[h+#5B*ph``@`ayi$ d$Ifa$gdJ. $Ifgd'N|kd $$IfF0 t"` t0644 laaaa0cyp $Ifgd2?P $Ifgd'N|kd= $$IfF0 t"` t0644 la0c2cfcdFdtdyl__ & F<$Ifgd_ h$If^hgd_ $Ifgd'N|kd $$IfF0 t"` t0644 latdvdxdzd e e.ePe}}ulcc $Ifgd'Nh^hgd+# & Fgd,Ypgd'N|kd $$IfFw0 t"` t0644 laxdzddee e e.eHeNePeReze:fwxxy(zJzLzNzPzzzzzz {{·뫠͋ytytyh`h.CJaJh 6h.5CJaJ h.5h 6h.5h,D5B*phhZBCJaJhK[h,D5B*phh[h,DCJaJh[h,D5CJaJh 6h,DCJaJh 6h,DCJaJh,DCJaJh 6h,D5CJaJ h5T5 h,D5h 6h,D5hK[h85B*ph"|u~uu`vwwyeeU$ d$Ifa$gd $ & F% d$Ifa$gd $Ifgd |kdT$$IfF0 t"` t0644 laww>wwxy__ & F& 8$If^`gd $Ifgd |kd$$IfFT0 t"` t0644 laxxyLz{n h$If^hgd $Ifgd zkd&$$IfF0 t"` t0644 laLzNzPzz {{yqhh $Ifgd & Fgd.h^hgd,D|kd$$IfF@0 t"` t0644 la{{{ ||}~}}}~~~N~P~R~T~X~~~~~~"2:<DFn··}qf[f[q[P[hVhVCJaJhVhE# CJaJhVhc $CJaJhVhE# 5CJaJhVh/0u5hVhE# 5hVh?l`5hVhc $5hK[h85B*phhK[h.5B*phh[h.CJaJh.CJaJh[h.5CJaJh 6h.CJaJh 6h.5CJaJh 6h.5h 6h.CJaJ{{ |||}~}yeeU$ d$Ifa$gd $ & F% d$Ifa$gd $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 la~}}}~yp $Ifgd. $Ifgd |kd]$$IfFT0 t"` t0644 la~~N~R~yp $Ifgd. $Ifgd |kd$$IfFX0 t"` t0644 laR~T~V~X~~"D}}ulcc $Ifgdpuah^hgd/0u & FgdE# gd'N|kd/$$IfF@0 t"` t0644 laDFnyi$ d$Ifa$gdpua $Ifgdpua|kd$$IfF0 t"` t0644 laZyi$H$If^Ha$gd]{ $Ifgdpua|kd$$IfFT0 t"` t0644 laXZ\ցځ (*RpJLNPrT$T'wk_TRTUhNhNCJaJhNhN>*CJaJh)hN6CJaJhNhN6CJaJhNhN56CJaJhw@%CJaJhunCJaJhVh1`CJaJh1`CJaJhVh1`5CJaJhVh1`5 h1`5hVh85hVhE# CJaJhVh]{CJaJhVhE# 5CJaJhVhE# 5Z\yl $If^gdE# $Ifgdpua|kdj$$IfF0 t"` t0644 la؁ځ(}ulcc $Ifgd h^hgd1` & Fgd1`gd'N|kd$$IfF`0 t"` t0644 la(*RNyi$ d$Ifa$gd $Ifgd |kd<$$IfF0&( t0'644 laNPrT&ypdpKK$ & F? hh$If^ha$gd) $$Ifa$gd) $Ifgd) $Ifgd |kd$$IfFT0&( t0'644 laposiadanie konta bankowego (przy braku pewnych i regularnych wpByww miesicznych) czsto wi|e si z dodatkowymi opBatami miesicznymi za jego prowadzenie, w zwizku z czym Klub nie mo|e zmusi |adnego ze stypendystw do jego zaBo|enia. Forma wypBaty gotwkowej jest powszechnie stosowan i uznawan w rachunkowo[ci form rozliczeD. Ponadto przez analogi mo|na si w tym zakresie odnie[ do przepisw z zakresu prawa pracy: Art. 86 par. 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pzn. zm.), Rozporzdzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcw dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz.U. nr 62, poz. 286, z pzn.zm.) Wszdzie tam, gdzie wystpuj rozliczenia finansowe (nie tylko gotwkowe) istnieje ryzyko nadu|y oraz dziaBaD korupcyjnych. Aby zapobiega nieprawidBowo[ciom, wypBaty stypendiw podlegaj dziaBaniom kontrolnym ze strony Urzdu. Jednym z elementw kontroli jest samo zBo|enie sprawozdania finansowego z realizacji wypBat podpisane przez czBonkw zarzdu. Przekazywanie stypendiw zawodnikom bezpo[rednio przez Urzd nastrczaBoby wielu problemw i powodw jest co najmniej kilka: WypBata stypendiw wi|e si z dokBadnym ustaleniem sytuacji prawnej ka|dego ze stypendystw z osobna, w celu naliczenia skBadek i ewentualnych pochodnych; WypBata stypendiw anga|owaBaby dodatkowo pracownikw Urzdu; Pracownicy Urzdu nie maj na co dzieD kontaktu z zawodnikami, a sytuacje bywaj r|ne (zawodnicy przechodz do innych Klubw, zrywaj kontrakty, bdz te| ulegaj kontuzji i w takim przypadku trac uprawnienia do otrzymywania stypendium). Kluby przez zapomnienie mogByby nie informowa Urzdu o tych sytuacjach i wwczas zawodnicy otrzymywaliby niesBusznie stypendium. Urzd nie ma wgldu w kontrakty klubu. Stowarzyszenia podlegaj kontroli Urzdu tylko i wyBcznie w zakresie zawieranych umw zwizanych z przekazywaniem [rodkw publicznych. Jednak|e z dokumentacji przekazanej przez kluby w ramach kontroli stypendiw (np. upowa|nienia do odbioru stypendiw) wynika, |e zawodnicy otrzymuj z klubu zarwno wynagrodzenia (zapewne w ramach zawartych kontraktw) jak i stypendia. Do punktu 2) Skar|cy zarzuca, |e zdarzaBo si, i| MKS Chojniczanka przekazywaB stypendia przeznaczone dla wielu zawodnikw jednej osobie, ktra podpisywaBa si w tabeli pBac za inne osoby dodajc adnotacj z up. ; w dokumentacji klubu stanowicej sprawozdanie z wykorzystania puli stypendiw (co warunkowaBo przyznanie nowej puli) brak jest jakichkolwiek kopii upowa|nieD wystawionych przez zawodnikw dla osoby, ktra w ich imieniu pobieraBa stypendia. Odpowiedz: W trakcie przeprowadzania postpowania wyja[niajcego w tej sprawie stwierdzono taki przypadek w odniesieniu do listy wypBat wypBat 7/S/12 (data wypBaty 15.06.2012). Rzeczywi[cie jedna osoba odebraBa wypBat stypendiw 10 osb z 19 znajdujcych si na li[cie. Sytuacja ta jednak nie wzbudziBa podejrzeD tutejszego Urzdu, poniewa| Klub na przestrzeni ostatnich kilku lat rozlicza si z dotacji prawidBowo, a pani MaBgorzata Orlikowska jest pracownikiem biura MKS Chojniczanka 1930 i ma staBy kontakt z zawodnikami. Aby jednak wyja[ni dokBadnie zaistniaB sytuacj, wysBano zapytanie w tej sprawie do MKS Chojniczanka 1930 w dniu 20.03.2013 r. (zaBcznik nr 1) 28.03.2013 r. klub przesBaB odpowiedz, doBczajc stosowne upowa|nienia potwierdzone za zgodno[ z oryginaBem(zaBcznik nr 2). Nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidlowo[ci. Nieprawdziwy jest te| zarzut, |e wypBaty stypendiw z tej listy byBy warunkiem przyznania nowej puli, poniewa| skar|cy mgB zauwa|y, |e nowy wniosek MKS Chojniczanka 1930 zostaB zBo|ony dopiero 24 lipca 2012 r., a wic ponad miesic pzniej. Do punktu 3) Skar|cy zarzuca, |e z uwag dziennikarzy sportowych pracujcych w Chojnicach wynika, |e stypendia (w kwocie 3000 zB miesicznie) przyznawano niekiedy zawodnikom, ktrzy podpisali kontrakt z klubem i nie wystpili przed dniem przyznania stypendiw ani razu w barwach klubu (a tym samym nie zd|yli jeszcze reprezentowa miasta Chojnice i odnie[ szczeglnych osigni jako sportowcy reprezentujcy to miasto) Odpowiedz: Opisana sytuacja, tj. wystpowanie w barwach klubu, reprezentowanie miasta Chojnice, ani odnoszenie szczeglnych osigni w ramach reprezentacji miasta nie jest warunkiem przyznania stypendium. Zasady oglne i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiw sportowych w sporcie kwalifikowanym zawarte s w zaBczniku do UchwaBy Nr XXXVII/427/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29.03.2010 r. zmieniajcej uchwaB Nr XLIX/441/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27.10.2006 r. w sprawie stypendiw sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodnikw osigajcych wysokie wyniki sportowe w midzynarodowym lub krajowym wspBzawodnictwie sportowym stypendium sportowe mo|e by przyznane zawodnikowi, ktry gra co najmniej w IV lidze piBki no|nej m|czyzn. Zarzuty Stowarzyszenia Ekologiczno - Kulturalnego Wsplna Ziemia wynikaj z braku znajomo[ci w/w uchwaBy lub jej niezrozumienia. Do punktu 4) Skar|cy zarzuca, |e w rozliczeniach z miastem Chojnice kluby, ktrych zawodnicy otrzymali stypendia, nie przedstawiBy dowodw wpBat na konta zawodnikw brak w dokumentacji potwierdzeD przeleww. Odpowiedz: Tutejszy Urzd nie wymagaB skBadania takowych potwierdzeD wraz ze sprawozdaniami, poniewa| szczegBowa kontrola wypBaty stypendiw zlecana jest w przypadku jakichkolwiek wtpliwo[ci WydziaBowi Kontroli Wewntrznej. Pracownicy tego WydziaBu sprawdzali ju| nie tylko potwierdzenia przeleww, ale tak|e obowizek zapBaty pochodnych od stypendiw, obowizek odprowadzenia podatku dochodowego od wypBaconych stypendiw. WystpowaBy rwnie| sytuacje, kiedy potwierdzana byBa autentyczno[ podpisw zawodnikw na listach wypBat, wysoko[ tych wypBat oraz speBnianie obowizku wynikajcego z 4 zawieranych umw (dotyczcego zwrotu stypendium w przypadku m. in. zaprzestania reprezentowania barw Chojnic, czy te| zaprzestania realizacji przygotowaD). Zatem Urzd caBy czas sprawuje nadzr nad wypBat stypendiw i reaguje na wszelkie pojawiajce si w mediach informacje dotyczce rzekomych nieprawidBowo[ci. Aby potwierdzi rzetelno[ wywizywania si klubu wobec zawodnikw, wysBano zapytanie w tej sprawie do MKS Chojniczanka 1930 w dniu 20.03.2013 r. (zaBcznik nr 1). 28.03.2013 r. klub przesBaB odpowiedz (zaBcznik nr 2), doBczajc potwierdzenia przeleww (potwierdzone za zgodno[ z oryginaBem). Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci - sprawdzono list imion i nazwisk zawodnikw oraz wysoko[ przelanych kwot. Do punktu 5) Skar|cy zarzuca, |e przy protokoBach z posiedzeD KapituBy Stypendialnej czsto brak jest list uczestniczcych w posiedzeniach osb czlonkw KapituBy lub wskazane w protokole osoby jako obecne nie widniej na li[cie obecno[ci, a wnioski z posiedzeD KapituBy przekazywano burmistrzowi jako obowizujce nawet je[li KapituBa w trakcie posiedzeD nie osignBa wymaganego quorum; Odpowiedz: Sprawdzono pod tym ktem protokoBy z posiedzenia KapituBy za lata 2012 - 2013: Lp. ProtokB z dnia Liczba osb zapisana w protokole Liczba osb podpisanychna li[cie obecno[ci quorum 1. 09.01.2012 5 5 TAK 2. 14.03.2012 5 5 TAK 3. 25.05.2012 3 3 NIE 4. 24.07.2012 5 5 TAK 5. 20.08.2012 4 4 TAK 6. 06.09.2012 4 4 TAK 7. 21.11.2012 4 4 TAK 8. 19.12.2012 4 4 TAK 9. 11.02.2013 5 5 TAK 10. 08.03.2013 4 4 TAK Jak wynika z powy|szego zestawienia liczba osb zapisanych w protokole byBa w ka|dym przypadku rwna liczbie osb podpisanych na li[cie obecno[ci (listy obecno[ci sporzdzane s na odrbnym arkuszu papieru i doBczane do protokoBu). W jednym przypadku (protokB z 25.05.2012) rzeczywi[cie odnotowano brak quorum. By mo|e czBonkowie KapituBy niewBa[ciwie zinterpretowali zapis 7 Regulaminu Pracy Komisji Stypendialnej, stanowicego zaBcznik Nr 1 do Zarzdzenia nr 1/2011 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 3.01.2011 r.  KapituBa podejmuje wnioski do protokoBu zwykB wikszo[ci gBosw w obecno[ci co najmniej 2/3 skBadu KapituBy i uznali |e quorum uzyskali. Podkre[li nale|y, |e KapituBa Stypendialna jest jedynie ciaBem opiniotwrczym, a ostateczn decyzj i tak podejmuje Burmistrz wydajc zarzdzenie. Do punktu 6) Skar|cy zarzuca zamian pliku pdf na stronie internetowej Urzdu zawierajcego list stypendystw oraz kwoty: Odpowiedz: 8.01.2013 r. zamieszczono na stronie internetowej Urzdu Miejskiego w Chojnicach aktualnie obowizujcy zaBcznik zawierajcy informacj o przyznanych stypendiach dla sportowcw (do obowizujcego zarzdzenia Burmistrza Miasta Chojnice 5/2013 z 3 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zarzdzenia nr 3/12 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie przyznania stypendiw sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodnikw osigajcych wysokie wyniki sportowe w midzynarodowym lub krajowym wspBzawodnictwie sportowym). Zarzdzenie nr 3/2013 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 2 stycznia 2013 r. byBo obarczone bBdem, w zwizku z czym nale|aBo je zmieni. BBd zawieraB rwnie| zaBcznik do w/w zarzdzenia (imienna lista stypendystw), w zwizku z czym nale|aBo go zaktualizowa. Zarwno zarzdzenie 3/2013 jak i zarzdzenie 5/2013 dostpne s na stronie BIP miastochojnice.pl w zakBadce zarzdzenia burmistrza (mo|na porwna). Do punktu 7) Skar|cy uwa|a, |e uzasanienie dla przyznania stypendiw (szczeglnie dla zawodnikw MKS Chojniczanka ) s lapidarne i nijak nie wskazuj na wybitne osignicia tych|e zawodnikw, ktre warunkowa powinny przyznanie stypendiw z miejskiego bud|etu. Odpowiedz: Skar|cy nie podaB, gdzie te lapidarne uzasadnienia s zawarte, najprawdopodobniej miaB na my[li protokoBy z posiedzienia KapituBy Stypendialnej lub wnioski o przyznanie stypendium. W my[l zaBcznika do UchwaBy Nr XXXVII/427/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29.03.2010 r. zmieniajcej uchwaB Nr XLIX/441/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27.10.2006 r. w sprawie stypendiw sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodnikw osigajcych wysokie wyniki sportowe w midzynarodowym lub krajowym wspBzawodnictwie sportowym stypendium sportowe mo|e by przyznane zawodnikowi, ktry gra co najmniej w IV lidze piBki no|nej m|czyzn. Ocena umiejtno[ci zawodnika nale|y do trenera, ktry podczas treningw obserwuje jego prac oraz postpy. Na tej podstawie trener mo|e wnioskowa do zarzdu klubu o przyznaie stypendium dla tego a nie innego zawodnika, a zarzd tak propozycj skBada do urzdu. PiBka no|na jest gr zespoBow, gdzie zawodnicy graj na r|nych pozycjach, s zatem potrzebni zawodnicy zarwno ofensywni jak i defensywni oraz bramkarze, zatem jak nale|aBoby uzasadni te szczeglne osignicia? Czy ilo[ci strzelonych bramek? Czy ilo[ci odpartych atakw przeciwnika? Ponadto do wnioskw o stypendia dla piBkarzy doBczanych jest szereg dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje zawodnikw, w tym zgBoszenia zawodnikw do Polskiego Zwizku PiBki No|nej. ZgBoszenia zawieraj wyszczeglnion rubryk poprzednia przynale|no[ klubowa , z ktrej wynika jaki klub zawodnik reprezentowaB i w ktrej graB lidze. Do punktu 8) Skar|cy zarzuca, |e przewodniczcym KapituBy Stypendialnej byB radny RM Andrzej Mielke, ktry jest jednocze[nie prezesem Klubu Boxing Team. Jego podpisy znajduj si na wnioskach o przyznanie stypendiw dla zawodniczek Boxing Team oraz na protokole z posiedzenia KapituBy Stypendialnej. Zarzuca rwnie|, |e ten dualizm nie przeszkodziB burmistrzowi Chojnic zatwierdzi ustaleD KapituBy Stypendialnej i przyzna zawodniczkom Boxing Team stypendiw. Odpowiedz: KapituBa Stypendialna zostaBa powoBana Zarzdzeniem Burmistrza nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r., a do jej skBadu powoBano 4 przewodniczcych klubw radnych oraz 1 przedstawiciela Urzdu. Zatem CzBonkami KapituBy s przedstawiciele r|nych ugrupowaD politycznych Rady Miejskiej w Chojnicach: Edward Gabry[ Przewodniczcy Klubu Radnych Program 2014 RM; Leszek PepliDski Przewodniczcy Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RM; Bartosz Bluma Przewodniczcy Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwo[ci; Andrzej Mielke Przewodniczcy Klubu Radnych Chrze[cijaDski Klub Samorzdowy RM; Zbigniew BuBawa Kierownik Referatu Kultury, Sportu, Rekreacji i WspBpracy z Organizacjami Pozarzdowymi; Na pierwszym posiedzeniu CzBonkowie KapituBy wybrali spo[rd siebie przewodniczcego w osobie Andrzeja Mielke oraz jego zastpc w osobie Leszka PepliDskiego. Zatem pan Andrzej Mielke peBni funkcj przewodniczcego KapituBy od 5 stycznia 2011 roku. Klub Sportowy Boxing Team po raz pierwszy z wnioskiem z przyznanie stypendium sportowego dla 3 zawodniczek wystpiB wnioskami z dnia 04.12.2012 r. dla nastpujcych zawodniczek: Januszewskiej Kamili szczegBowo uzasadniajc osignicia zawodniczki oraz motywujc przyznan Mistrzowsk Klas Sportow oraz tym, |e zostaBa objta szkoleniem Centralnym; Sabiniarz Larysy - szczegBowo uzasadniajc osignicia zawodniczki oraz motywujc przyznan Mistrzowsk Klas Sportow oraz tym, |e zostaBa objta szkoleniem Centralnym; GrychaBy Pauliny - szczegBowo uzasadniajc osignicia zawodniczki oraz motywujc przyznan I Klas Sportow oraz tym, |e zostaBa objta szkoleniem Centralnym; ZBo|one wnioski byBy przedmiotem obrad KapituBy ds. przyznania stypendiw sportowych w dniu 19.12.2012 r. w skBadzie 4 osb: Leszek PepliDski Andrzej Mielke Zbigniew BuBawa Edward Gabry[ Z tre[ci protokoBu wynika, |e czBonkowie KapituBy zgodnie podjli decyzj o przyznaniu zawodnikom stypendium po rozpatrzeniu wnioskw. Zatem ocena pana Andrzeja Mielke nie miaBa |adnego wpBywu na podjcie tej decyzji. ZakBadajc, |e pan Andrzej Mielke jako wnioskodawca wyBczyBby si z gBosowania, to i tak wynik gBosowania byBby jednoznaczny (3 gBosy za, 1 osoba by si wstrzymaBa, 0 przeciw). Ponadto pan Andrzej Mielke nie dziaBaB w swoim prywatnym interesie. ZBo|yB wnioski o przyznanie stypendiw dla osb, ktre swoimi osigniciami w sporcie kwalifikowanym potwierdziBy |e na nie w peBni zasBuguj. Zgodnie z uchwaB z dnia 29.03.2010 r. Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XXXVII/427/10 stypendium w dyscyplinach indywidualnych mo|e by przyznane zawodnikom legitymujcym si co najmniej drug klas sportow (2 zawodniczki posiadaj Mistrzowsk Klas Sportow, jedna Pierwsz Klas Sportow), a z wnioskami o przyznanie stypendiw mog wystpowa chojnickie kluby sportowe (KS BOXING TEAM takim jest). Ponadto zgodnie z w/w uchwaB w skBad kapituBy wchodz przewodniczcy klubw radnych RM Chojnice (a wic pan A. Mielke) oraz przewodniczcy komisji kultury i sportu (rwnie| pan A. Mielke). Ponadto w my[l uchwaBy KapituBa jedynie opiniuje wnioski, a stypendia i tak przyznaje Burmistrz. Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Punkt Przedszkolny Brzdc , ul. San Carlos 4a, 89-600 Chojnice Termin kontroli:1 lipca 2013r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2012 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2012 r. Wyniki kontroli:Termin kontroli uzgodniono na 1 lipca 2013 r. Postpowanie pokontrolne:- Stowarzyszenie Szukam Drogi , ul. GdaDska 18; 89-600 Chojnice; Termin kontroli:28 maja 2013 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w roku 2012 na realizacj zadania publicznego zgodnie z umow 33/12 z 07.02.2012 r.Wyniki kontroli:Zadanie wykonano zgodnie z umow;Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Towarzystwo PrzyjaciB Dzieci OddziaB w Chojnicach, ul. Strzelecka 31; 89-600 Chojnice; Termin kontroli:12 czerwca 2013 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w roku 2012 na realizacj zadaD publicznych zgodnie z umowami 59/12 i 71/12 z 07.02.2012 r.Wyniki kontroli:Stwierdzono wykonanie zadania 59/12 niezgodnie z umow zani|enie zadeklarowanego finansowego wkladu wBasnego, przy jednoczesnym wykorzystaniu przyznanych dotacji w caBo[ci;Postpowanie pokontrolne:Wydano wystpienie pokontrolne z |daniem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysoko[ci w kwocie 815,18 zB; Przedszkole Niepubliczne Promyczek ul. Ceynowy 20, 89-600 Chojnice Termin kontroli:10 11 czerwca 2013r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2012 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2012 r. Wyniki kontroli:liczba dzieci w dziennikach zaj byBa zgodna z informacjami podanymi do Urzdu; kontrolujcym przedBo|ono dokumenty potwierdzajce wydatkowanie dotacji na cele zgodne z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie o[wiatyPostpowanie pokontrolne:Wydano wystpienie pokontrolne, w ktrym prowadzc Przedszkole poinformowano o obowizku wynikajcym z art. 5 ust. 7 pkt. 3 ustawy o systemie o[wiaty; Opracowanie sprawozdania: Wioletta Szreder Dyrektor WydziaBu Kontroli Wewntrznej Do wiadomo[ci: Burmistrz Miasta Chojnice a/a   PAGE PAGE 4 &T' (*,-//b1f25549J9|>?$$If`a$gd) $$Ifa$gd) $Ifgd)$ & F? p$If^a$gd)$ & F? hh$If^ha$gd)$ & F@$Ifa$gd)$h$If^ha$gd)T'((( ((() **d2f255552949H9J9AAAAEE,E.E6L8LPLRLMMMM0X골ƨƨth\ƨth\ƨth\h)hN>*CJaJhNhN>*CJaJh)hN6CJaJhNhN6CJaJh)hN56CJaJhNhN56CJaJh)hNCJaJ%hNhNB*CJOJQJaJphhNhNCJaJ0hNhNB*CJOJPJQJ^JaJo(ph)hNhNB*CJOJQJ^JaJph$?AAE.EF2K8LRLMMULV0XJX>[T[[[\\\\\ $$Ifa$gd)K$ $IfgdN $$Ifa$gd) $Ifgd)$$If`a$gd)0XHXJX<[>[R[T[[\deeeeee&m>m@m2o4oJoF{^{`{~~~LNPȒ̑̑wkwfa hz55 h1`5hVh1`5CJaJhVh1`5hVh1`CJaJ hhNhNhN>*CJaJhNhN5CJaJhNhNCJaJh)hN>*CJaJh)h)>*CJaJh)hN6CJaJhNhN6CJaJh)hN56CJaJhNhN56CJaJ$\\\\\\J<... $$Ifa$gd)K$ $$Ifa$gd)K$kd$IfK$L$Fr{^ :B2233 t0644 la\\\\ ]]<. $$Ifa$gd)K$kd$IfK$L$Fr{^ :B2233 t0644 la $$Ifa$gd)K$]]]]$]:]<. $$Ifa$gd)K$kdB$IfK$L$Fr{^ :B2233 t0644 la $$Ifa$gd)K$:]>]B]J]L]R]<. $$Ifa$gd)K$kd$IfK$L$Fr{^ :B2233 t0644 la $$Ifa$gd)K$R]h]l]p]x]z]<kdv$IfK$L$Fr{^ :B2233 t0644 la $$Ifa$gd)K$z]]]]]] $$Ifa$gd)K$ $$Ifa$gd)K$]]]]]]J<... $$Ifa$gd)K$ $$Ifa$gd)K$kd$IfK$L$Fr{^ :B2233 t0644 la]]]]]]<. $$Ifa$gd)K$kd$IfK$L$Fr{^ :B2233 t0644 la $$Ifa$gd)K$]]^^ ^ ^<. $$Ifa$gd)K$kdD$IfK$L$Fr{^ :B2233 t0644 la $$Ifa$gd)K$ ^$^(^0^2^8^<. $$Ifa$gd)K$kd$IfK$L$Fr{^ :B2233 t0644 la $$Ifa$gd)K$8^N^R^V^^^`^<kdx$IfK$L$Fr{^ :B2233 t0644 la $$Ifa$gd)K$`^h^~^^^^ $$Ifa$gd)K$ $$Ifa$gd)K$^^deeeJ>555 $Ifgd) $$Ifa$gd)kd$IfK$L$Fr{^ :B2233 t0644 laeik&m@m4oJoLtxF{`{~~FZbV$h$If`ha$gd) & F=$Ifgd) $$Ifa$gd) $Ifgd)$$If`a$gd)rҌ,NP$H$If^Ha$gd $$If`a$gd) & F>$Ifgd)$h$If`ha$gd)$ & F>$Ifa$gd) PRyl $If^gd $Ifgd |kd$$IfF0&( t0'644 la*Llyyqhh $Ifgd & Fgdz5h^hgd1`|kd$$IfF`0&( t0'644 la*LZ\ln .šĚƚȚʚ$Ln|xzޜ㮡㮡~vk~`v`v`v`Xh MCJaJhJ.hYCJaJhVhYCJaJhYCJaJhVhY5CJaJhVhY5 hY5h>*B*phhK[hz55B*phh[hz5CJaJh[hz55CJaJh 6hz5CJaJh 6hz5CJaJhz5CJaJh*^CJaJh 6hz55CJaJh 6hz55"lnP yeeU$ d$Ifa$gd $ & F% d$Ifa$gd $Ifgd |kd~$$IfF0 t"` t0644 la .yp $Ifgd*^ $Ifgd |kd$$IfFT0 t"` t0644 lašƚyl h$If^hgd $Ifgd |kdP$$IfFp0 t"` t0644 laƚȚʚJLn}ulcc $Ifgd h^hgdY & FgdYgd'N|kd$$IfF@0 t"` t0644 la yi$ d$Ifa$gd $Ifgd |kd"$$IfF0 t"` t0644 la 0tvȝʝ̝0>V|~ƞȞ,RTVxءڡbĿujucujujujuuj hCahShCahgCJaJhCahSCJaJhK[hSB*phhJ.hSCJaJhqyCJaJh!hS5CJaJhK[hS5B*phh!hS5 h5h>*B*phhVhY5CJaJhVhY5hVhYCJaJhJ.hYCJaJhYCJaJ& 0tyi$H$If^Ha$gd $Ifgd |kd$$IfFT0 t"` t0644 latvȝyl $If^gd $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 laȝʝ̝|~ƞ}ulcc $Ifgd h^hgdS & FgdSgd'N|kd] $$IfF`0 t"` t0644 laƞȞTyi$ d$Ifa$gd $Ifgd |kd $$IfF0 t"` t0644 laTVxءyy $Ifgd |kd/!$$IfF0 t"` t0644 laءڡyp $Ifgdw $Ifgd |kd!$$IfF0 t"` t0644 lab 2BVẓΣhjl68lxԨ֨ͼͼ͒zrzh[SKhYhQh'N>*hYhQh+1>*h(eh|+>*B*phh|+>*B*phhZBCJaJhK[h|+5B*phh[h|+CJaJh[h|+5CJaJh 6h|+CJaJh 6h|+CJaJh|+CJaJh 6h|+5CJaJ h|+5h 6h|+5h>*B*phhK[hSB*phhCahSCJaJhCah: CJaJẓ}ull $Ifgd & Fgd|+gd'N|kd"$$IfFw0 t"` t0644 lạΣhjyeeU$ d$Ifa$gd $ & F% d$Ifa$gd $Ifgd |kdj"$$IfF0 t"` t0644 lajl06y__ & F& 8$If^`gd $Ifgd |kd"$$IfFT0 t"` t0644 la68l{n h$If^hgd $Ifgd zkd<#$$IfF0 t"` t0644 la֨JLNPRTr}}}}x}}}}}p & Fgd8gdG gd'N|kd#$$IfF@0 t"` t0644 la ֨ JLNTrĩƩʩ̩ЩҩީļhL0JmHnHuh h0Jjh0JUh jh UhGh'NB*phh>hYhQh'N>*hYhQh'N5hYhQhG >* hYhQh'N hYhQh' hYhQhG "©ĩȩʩΩЩh]hgd'N &`#$gd'NgdK[$a$gd'Ngd'N & Fgd'N) 01h:pO. A!"#$%g$$If!vh55#v#v:VFN td&6,55g$$If!vh55#v#v:VF\ td&6,55g$$If!vh55#v#v:VF td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFU td&6,55g$$If!vh5` 5#v` #v:VFN t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF\ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFU t6,5` 5g$$If!vh55#v#v:VFN t6,55g$$If!vh55#v#v:VF t6,55g$$If!vh55#v#v:VF t6,55g$$If!vh55#v#v:VF t6,55g$$If!vh5` 5#v` #v:VFN t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFM t6,5` 5c$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF) t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF^ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF. t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF4 t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFo t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFw t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5c$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5c$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5c$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5c$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5c$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF` t6,5` 5g$$If!vh5(5#v(#v:VF t'6,5(5g$$If!vh5(5#v(#v:VFT t'6,5(5$IfK$L$K!vh5v5555#vv#v#v#v#v:VF t6,55253$IfK$L$K!vh5v5555#vv#v#v#v#v:VF t6,55253$IfK$L$K!vh5v5555#vv#v#v#v#v:VF t6,55253$IfK$L$K!vh5v5555#vv#v#v#v#v:VF t6,55253$IfK$L$K!vh5v5555#vv#v#v#v#v:VF t6,55253$IfK$L$K!vh5v5555#vv#v#v#v#v:VF t6,55253$IfK$L$K!vh5v5555#vv#v#v#v#v:VF t6,55253$IfK$L$K!vh5v5555#vv#v#v#v#v:VF t6,55253$IfK$L$K!vh5v5555#vv#v#v#v#v:VF t6,55253$IfK$L$K!vh5v5555#vv#v#v#v#v:VF t6,55253$IfK$L$K!vh5v5555#vv#v#v#v#v:VF t6,55253g$$If!vh5(5#v(#v:VF t'6,5(5g$$If!vh5(5#v(#v:VF` t'6,5(5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFp t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF` t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFw t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5c$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5H@H ^NormalnyOJQJ^J_HmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listyt@t 'NTabela - Siatka7:V04 @4 'NStopka p#0)@0 'N Numer stronyF"F 'N Tekst dymkaCJOJQJ^JaJT+2T 'NTekst przypisu koDcowegoCJaJDBD 'NTekst komentarzaCJaJBjABB 'NTemat komentarza5\T*aT gD}OdwoBanie przypisu koDcowegoH*jOrj g'Akapit z listd^m$CJOJPJQJ^JaJtH ,$%056Bb1z RS, ! k l 0- 89 G|Jt9:;56GNOPQ i!!\"""### #!#"#I#J######N$n$$$$$%.%N%n%%%%%%+&M&&&;'''''7(P(l(((((((())#))))_+`+z++++++++ , , ,,,,--- .#.:.;.<.=.......g/h/y/00-0M0000001"1#17111112T2222a3b3c3d3e333334^444445555+6,6-6666660777777s8t88&9'9(9t9999:b::::: ; ;';);*;+;,;;;;;;;y<z<<<<<<<<<<<==)='>(>9>F>SA^A*CxDD:E1FGHHHI]JKLMMhPQRRSSTVFWSWX$X[P\B]O]^^#_'_7_X__________________________________` ``````#`%`'`+`,`/`:`<`>`B`C`F`Q`S`U`Y`Z`^`i`k`m`q`r`ccd%d"f(ggghhPkymnnppq rWrrr[sUt uucvwwwwww{||||||||?}P}`}a}u}}.~/~0~A~p~q~~~~~~~~~~hizTUf1%ރ߃BńƄxyz{υЅх҅Ӆԅ ()*-00000000000. 0. 0. 0. 0z. 0z. 0z0000000 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0004 04 04 0 0 0 00 00000 000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0 0 0 00000000 0; 0; 0 0 00 0 00 000000007 07 07 07 0 0 0 00 0 0000 00 0 0 00: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 : 0 0 0 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0 0 0 0A 0A 0A 0 0 00 0000000000000000 0000000000000< 0< 0 0 00 00000000000000000 00000% 0% 00 0 0 & 0& 0 0 0 0 0 000 0 0000% 0% 00 0 0 & 0& 0 0 0 00 0 0 00000% 0% 00 0 0 & 0& 0 0 0 00 0 0 0000% 0% 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00000000000000 0 00000000 000? 0? 00@ 0@ 0? 0? 0? 0G? 0G? 0G? 0G? 000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000000000= 0= 0= 0= 0= 000> 0> 0> 00> 0cv> 0cv> 0cv> 0cv000 0 00000 00000% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000 000000000000000 00000% 0 % 0 0 0 0 & 0& 0 0 0 00 0000000000 0 000000p@0@0@0@0@0@0@0@0@0@00ಣ *C|υ-@0A 0T@0O90 0t4F O90 00w $$$'$ *>0:8EDNUY_xdZhmXt{T'0Xb֨HKLNQV\bfhmrv{T56T78<r>J?j@EF|GzIM>NlORSnXYx[^0_`a0ctdPef$hPiDjkmnovqBsVt|uwxLz{~}~R~DZ(N&?\\]:]R]z]]]] ^8^`^^ePl ƚ tȝƞTء̣j6IMOPRSTUWXYZ[]^_`acdegijklnopqstuwxyz|}~J '! !(Wewntrzna integralno[ danych (Typ 4) 1--i-->*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName #0HINNxxz|A:;<DbFGnoo##6((O3`3b3d36*6J6K69%9<<===%>fw '*-12y{<NpqwI Z RSsu'!"23\l##j$k$$$$$$$$$ % %*%+%J%K%j%k%%%%%Y&q&P(j((())+,,,+-G-d/e/71=1112 2T2a244^4k4445+5666607=77777: :b:o:`<e<v<w<^A_A*C4CEE4E6EFF,F.FGHI IM$MTPUPsPtPT UUUVUUU;\<\[\\\^^__Oa[aaaxbyb/d0dfff gggii7j8jllznn#o1ooottkwlwyzEzMzR}^}u}{}}}QRŁ%+BO *-3&bz ! G;w '"\""##"#q##N$%+&M&''7(((#)))z+++++ ,,,-- .=...h/y/0-007112223344556677t88t99p:::: ;,;d;;;;z<<<)=(>9>SA^AMMSSX$X#_7_d%dnnww| }P}a}}}0~A~~~~~HUf1˂%ƄЅԅ *- *-OEM UMCHOJNICEA]4ܔiL` L# $ i88x}t`W;|m }U z];36 Zvc%+' l{ާY-",ŢeL#,nd6#$0qn&zbE)HpCK*5_0BS3;3fݚ w44Ul35PʚU1H6zxS 8, Q1 9Ȅg{u9e09RS,<ƃUY< OV<D*AqArΊCD\mj^D,ndGPʚG\I>HQD3(Hj9rJr,K!NHw'PQNP-OfpSb/h!/V5HK*AS3I`bc!sg{u9fpS iqn&09QcOV<UY<3X'PQNDM}-Oc[:z6#$]4!NQ1 9{rUTn;3qA# @js5O $?zrhd !-+8BfKn_$\cKo?,[]ze].V~JWk}h8"AUFSsmJX$z2p01`Y w>)GR*I*^Lt6_CC`Tg/GVyqB|.)HUec 6#7 :NOX#s;D++1UC(!Aj%,g :>?944s40>v[!zunpH7G4+#3- "Y6'VcYk^Q\]^XU$^t24n#14:`<'NYH\6O^n s]A#^/@Bf !  9:56GNO ""## ######%%%'''((((())#))))_+`+z+++++ , , ,,,,---:.;.=......g/h/y/00-00001"1#171112222a3b3e333334444555+6,666666777s8t88&9'9(9t9999:::: ; ;';);*;,;;;;;;y<z<<<<<<<<<<==)='>(>9>#_'_7_X__________________________________` ``````#`%`'`+`,`/`:`<`>`B`C`F`Q`S`U`Y`Z`^`i`k`m`q`r`|||||?}P}`}a}u}/~0~A~p~q~~~~~~~~~hizTUf1%߃ńƄxy-QQi0i0i0i0i0i0i0/|@*^` #%),/124679:;=*C,@@ @ @@@@@0@2@6@8@>@@@F@N@R@Z@`@f@j@l@p@t@v@z@|@~@@$Unknown Gz Times New Roman5Symbol3& z ArialE& zaMS Shell Dlg 2;|i0Batang5& zaTahomaWCalibriTimes New Roman?5 z Courier New;Wingdings"1^J'̒6 %rD%rD!4d…… 2QHX ?'NChojnice, 2012-01-09 Urzd Miasta UMCHOJNICEA              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ Oh+'0 , H T ` lxChojnice, 2012-01-091hoj Urzd Miasta2-0rzrzNormali UMCHOJNICEa421Microsoft Word 10.0@x@ߏ@~@pܖ%r՜.+,0 hp| iD…A Chojnice, 2012-01-09 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F斃Data $1Table1WordDocument+SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q