ࡱ> 5@bjbj22+XX@%KKK84LL$C P P"BPBPBPBPBPBPBBBBBBB$1ERG~Bu4QBPBP4Q4QBBPBPKC\\\4QBPBPB\4QB\(\\|4.BPP %KS8$D8l aC0CD%p H YdH(.H. PP\P PXBPXP PBB$<@ n\X@Chojnice, 2014-07-22 KW.0643.2.2014 Burmistrz w/m INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI ZA OKRES od 01.01 2014 do 30.06.2014 WydziaB Kontroli Wewntrznej tut. Urzdu wszczB w w/w okresie 2014 roku Bcznie 24 kontrole, w tym: 1 kontrol w jednostce podlegBej zakoDczon wydaniem zaleceD pokontrolnych; 1 kontrol wewntrzn rwnie| zakoDczon wydaniem zaleceD pokontrolnych; 22 kontrole zewntrzne: 6 postpowaD dotyczyBo weryfikacji liczby dzieci w przedszkolu oraz rozliczenia dotacji podmiotowych otrzymywanych przez przedszkola niepubliczne lub punkty przedszkolne w roku 2013. Pi kontroli zostaBo zakoDczonych do 30 czerwca wydaniem protokoBw, 1 postpowanie jest w toku. NieprawidBowo[ci nie stwierdzono; 15 postpowaD dotyczyBo organizacji pozarzdowych, otrzymujcych dotacje celowe w zwizku z realizowanymi zadaniami publicznymi 10 kontroli zakoDczono wydaniem protokoBu, nie stwierdzajc nieprawidBowo[ci, w 2 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne, a 3 postpowaD nie zakoDczono do 30 czerwca. Acznie kontrol zostaBy objte 23 zadania realizowane przez stowarzyszenia za podstawie zawartych w 2013 roku umw. 1 postpowanie dotyczyBo rekompensaty wypBaconej MZK SpBka z o.o. w Chojnicach z tytuBu [wiadczenia usBug publicznego transportu zbiorowego w oparciu o umow o [wiadczenie usBug publicznych obowizujc w 2013 roku (rozliczenie umowy); SzczegBowe dane dotyczce przeprowadzonych w 2014 r. kontroli zamieszczono poni|ej w tabelach: I. KONTROLE PRZEPROWADZANE PRZEZ PODMIOTY W JEDNOSTKACH IM PODLEGAYCH: Gimnazjum Nr 1, Chojnice; Termin kontroli:24 marca oraz 2, 15, 23 kwietnia 2014 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ realizacji podwy|ek wynagrodzeD administracji i obsBugi, poczwszy od 1 wrze[nia 2013 r. Przestrzeganie przepisw prawa odno[nie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia w szkoBach samorzdowych; Kontrola ewidencji [rodkw trwaBych i wyposa|enia jednostki;Wyniki kontroli:stwierdzono nieprawidBowo[ci dotyczce naliczania odpisw amortyzacyjnych dla niektrych [rodkw trwaBych oraz w dokumentacji dotyczcej inwentaryzacji przeprowadzonej w 2012 roku;Postpowanie pokontrolne: wydano zalecenia pokontrolne II. KONTROLE WEWNTRZNE W PODMIOCIE: WydziaB Gospodarki Komunalnej i Ochrony Zrodowiska przy Urzdzie Miejskim w Chojnicach Termin kontroli:28 marca 11 kwietnia 2014 r.Przedmiot kontroli:Wykonanie umw : 39/09 z dnia 23.09.2009r. oraz 18/2011 z dnia 21.07.2011r. przez ZakBad UsBug Drogowych Rafala Stencla, a dotyczcych utrzymania oznakowania pionowego oraz urzdzeD bezpieczeDstwa ruchu na drogach gminnych w Chojnicach zgodnie ze specyfikacj istotnych warunkw zamwienia oraz zaleceniami przedstawiciela Zamawiajcego i obowizujcymi przepisami za lata 2011 2013.Wyniki kontroli:Kontrola ujawniBa wadliwo[ systemu kontroli wewntrznej dokumentw finansowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Zrodowiska oraz brak wBa[ciwego nadzoru ze strony Dyrektora WydziaBu. Zestawienia i tym samym faktury zawieraBy bBdy rachunkowe. Wykonawca bBdnie wyliczaB wysoko[ wydatkw, popeBniaB bBdy przy stosowaniu odpowiednich stawek wynikajcych z umowy. Powy|sze bBdy nie zostaBy wychwycone przez pracownikw dokonujcych kontroli w Wydziale, nie zostaBy skorygowane zgodnie z ustalon procedur i tym samym stanowiBy podstaw do wypBacenia wynagrodzenia z tytuBu wykonania umowy. Dodatkowo stwierdzono, i| niektre faktury zostaBy zawy|one o podatek od towarw i usBug pomimo, |e w umowie wskazano, |e w cenach uwzgldniono ju| w/w podatek. Postpowanie pokontrolne: Wydano zalecenia pokontrolne III. KONTROLE ZEWNTRZNE W PODMIOTACH: Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i CzBuchowskiej; Chojnice; Termin kontroli:19 29 marca 2013Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadaD publicznych: Polsko Niemiecka wspBpraca mBodzie|y przy organizacji festiwalu przeciwko rasizmowi i dyskryminacji w Emsdetten w 2013 roku umowa nr 52/13 kwota dotacji 3.500,00 zB; Popularyzacja i upowszechnianie kultury poprzez dziaBalno[ Samorzdnego Centrum MBodzie|owego w Chojnicach umowa nr 73/13 kwota dotacji 6.000,00 zB; prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w trybie tzw. MaBych Grantw w 2013 roku; Organizacja Dnia Kultury MBodzie|owej otwartej imprezy dla mBodzie|y powiatu chojnickiego w 2013 roku umowa nr 55/13 kwota dotacji 4.000,00 zB;Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO ; Chojnice; Termin kontroli:27 luty 2014 r.Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadaD publicznych: Organizacja oglnopolskiego cyklu seminariw szkoleniowych aikido i kenjutsu umowa 56/13 kwota dotacji 3.000,00 zB; Organizacja jubileuszu 20-lecia Aikido w Chojnicach poBczona z obchodami Dni Kultury JapoDskiej umowa 68/13 kwota dotacji 6.000,00 zB;Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Zarzd Pomorskiego OddziaBu Okrgowego Polskiego Czerwonego Krzy|a, GdaDsk; Termin kontroli:26 luty 2014 r.Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Rejonowy etap XXII edycji oglnopolskiej olimpiady promocji zdrowego stylu |ycia dla uczniw szkB gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Chojnic umowa nr 38/13 kwota dotacji 1.200,00 zBWyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Przedszkole Niepubliczne z Grup {Bobkow Misiowa Akademia , Chojnice; Termin kontroli:17, 19 luty 2014 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r.Wyniki kontroli:liczba dzieci w dziennikach zaj byBa zgodna z informacjami podanymi do Urzdu; kontrolujcym przedBo|ono dokumenty potwierdzajce wydatkowanie dotacji na cele zgodne z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie o[wiatyPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Uczniowski Klub Sportowy BOKSER , Chojnice; Termin kontroli:12 luty 2014 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w trybie tzw. ,maBych grantw w 2013r.: Organizacja przygotowaD i uczestnictwa w regionalnych imprezach sportowych. BOKS umowa nr 81/13 kwota dotacji 5.000,00 zB Organizacja VI Midzynarodowego Turnieju im. Tadeusza Kiedrowskiego umowa nr 82/13 kwota dotacji 4.000,00 zB Stypendia sportowe przyznane w 2013 r. speBnianie wymogw formalnych oraz kontrola ich wypBaty zawodnikom.Wyniki kontroli:W zakresie wypBacanych stypendiw sportowych ustalono, i| nie wszystkie transze zostaBy wypBacone zawodnikom we wskazanym umow terminie. Nieterminowo[ wypBat Zarzd Klubu szczegBowo wyja[niB w zBo|onych sprawozdaniach opisujc, i| nastpiBa ona z winy samych zawodnikw, ktrzy nie dostarczyli odpowiedniej dokumentacji. Stwierdzono, i| organizacja nie prowadzi dokumentacji rachunkowej, o ktrej mowa w art. 2 ust 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 wrze[nia 1994 r. o rachunkowo[ci (tekst jednolity: Dz. U. 2013.330);Postpowanie pokontrolne:wydano zalecenia pokontrolne, ktre zostaBy wykonane Uczniowski Klub Sportowy Rugby TUR Chojnice ; Chojnice Termin kontroli:12 luty 2014 r.Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Szkolenie dzieci i mBodzie|y w rugby w kategoriach wiekowych 10 19 lat umowa 11/13 kwota dotacji 17.000,00 zB;Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Miejski ZakBad Komunikacji Sp. z o.o.; Chojnice Termin kontroli:24 luty 7 marca 2014 r.Przedmiot kontroli:kontrola rekompensaty wypBaconej MZK SpBka z o.o. w Chojnicach z tytuBu [wiadczenia usBug publicznego transportu zbiorowego w oparciu o umow o [wiadczenie usBug publicznych obowizujc w 2013 roku (rozliczenie umowy);Wyniki kontroli:obliczono wysoko[ nale|nej rekompensatyPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Przedszkole Niepubliczne WesoBe Przedszkolaki , 89-600 Chojnice (*0:FHJLj   & ( \ j x | 年xq h[h h[hAb h[h[ h[h h[h94 h[h^ h[h1[ h[h]~ h[hnkihnki h<\5 h'N5 h945h~Hh'N5CJaJh~Hh'N5CJ aJ h$5 hL5h~Hh'N5h h`hh? h~Hh'N+*HJ`jl  ~ F $ & F.a$gdO $ & F.a$gd( $ & F.a$gd $ & F.a$gd*$a$gd1[ gd'N$a$gd'Ngd'N$a$gd'Np " ( P z | ~   ( * > @ B D F l r t v ʺ•~w~pieahchpvL h\~^`$0øxqj_hh"B*ph3f hh hh!H h<\hO h<\h<\ h<\h"hdbhpB*ph3fhqe hqehp hqehd hqehl hqehKhdbhKB*ph3f h^hK h^h1[ h^h(h<\ h^hJ<h)M h^hM' hr $Ifgd'N & Fgd'Ngd'N$a$gd1[FH48:<>PZ\^r,.0R;yqf_yTM_y hbZ(hb*hbZ(hbZ(CJaJ h~Hh'Nh~Hh'NCJaJhifCJaJh~Hh'N5CJaJ h3*N5 h5 hif5h~Hh<\5 h<\5 h'N5h~Hh'N5>* h'N5>* h<\5>*h~Hh'N5 h eZh h eZh#hdbhnki5B*ph3fhdbhdB*ph3fhdbh?PB*ph3fh<\B*ph3f.yeee$ & F d$Ifa$gdbZ( $Ifgdb*|kd$$IfFN0T% t0d&644 la.0Rym $$Ifa$gdwd/ $Ifgdb*|kdi$$IfF\0T% t0d&644 laR$&.02468~02TºymeZSmDhphpCJaJnH tH hihhihCJaJh;CJaJhih5CJaJhih5hihi5 h!5 h;5h~Hh5h~Hh5>* h5>*hGh'N5>*B*phh~Hhb*5 h'N5h~Hh'NCJaJh|lCJaJh~Hh'N5CJaJ h~Hh'NhuhUCJaJh`nCJaJ0yl $If^gd|l $Ifgd'N|kd$$IfF0T% t0d&644 la024682T}}}xxpgg $IfgdAN & Fgdgdgd'N|kd;$$IfFU0T% t0d&644 la yb$ dhd$If^ha$gd5[6 $IfgdAN|kd$$IfFN0 t"` t0644 lah####$$R$T$V$Z$^$`$f$$$$%ͼގug]S]I]<7 hi 5hK[h'N5B*phh#h65>*h#h5>*h#h'N5>*hK[hO5>*B*phhK[h'N5>*B*phh) hCJaJh) hL,,CJaJhK[hB*ph h/^h) CJOJQJ^JaJ h/^h/^ h/^h/^CJOJQJ^JaJ h/^h0DCJOJQJ^JaJh) h5CJaJ hihh5[6hCJaJnH tH l"#yii] $$Ifa$gd/^$h$If`ha$gd/^ $IfgdAN|kd $$IfF\0 t"` t0644 la##$$R$yl_ & F-$IfgdL,, $If^gdL,, $IfgdAN|kdv$$IfF0 t"` t0644 laR$T$V$X$Z$$$(%J%p%}}}}}ull $Ifgd8&| & Fgd^gd'N|kd$$IfFU0 t"` t0644 la %%$%&%(%J%n%p%r%%P&R&&''*+,+.+P+++++++++2,6,̠}r}gZQHh3*N5mH sH h4t5mH sH hK[h'5B*phh9hjCJaJh9h\CJaJhYThCJaJh9h tCJaJh'NCJaJh tCJaJh9hXCJaJhK[h'NB*phh9h'NCJaJh9hkCJaJh9h'N5CJaJhK[h'N5B*phhK[h65B*phh6oWh65 h3*N5p%r%%&'.))yiPPD $$Ifa$gd t$ & F: $If^a$gdn$ d$Ifa$gdX $Ifgd8&||kdH$$IfFM0 t"` t0644 la),+.+P++tk^ h$If^hgdYTh $Ifgd8&|zkd$$IfF0 t"` t0644 la$ & FD$Ifa$gd t++++yl h$If^hgdYTh $Ifgd8&||kd$$IfF)0 t"` t0644 la++++J,L,n,,}}ulcc $Ifgd'Nh^hgd+# & Fgd,Ypgd'N|kd$$IfF^0 t"` t0644 la6,H,J,L,n,,,,,n-p--..////,0.000d000000·ʟ|ph]Pph]PChK[hH 5B*phhK[hs{5B*phh9hs{CJaJhs{CJaJh)^hs{5CJaJh)^hFCJaJhM'CJaJhFCJaJhuCJaJh9huCJaJhK[h'N5B*phh)^h'NCJaJhCJaJh)^h'N5CJaJ h]Ah+#5B*mH phsH h]Ah'N5mH sH h]Ah]A5mH sH ,,,-./yi\\ & FD$Ifgdu$ d$Ifa$gdu $Ifgd'N|kd$$IfF.0 t"` t0644 la///.0yl h$If^hgdT $Ifgd'N|kdQ$$IfF0 t"` t0644 la.000d00yl h$If^hgdT $Ifgd'N|kd$$IfF40 t"` t0644 la0000 1"1D1d1}}ulcc $Ifgd'Nh^hgd+# & Fgd,Ypgd'N|kd#$$IfFo0 t"` t0644 la0 11111 1"1D1b1d1f11D2F2v2|2222 44424t4v4x444444ļěxmbxmbUhK[h'N5B*phhK[hn9B*phh9hn9CJaJhn9CJaJh!hn95CJaJ hJ.h'Nh1CJaJh9h_nCJaJhK[h'NB*phhJ.h'NCJaJh_nCJaJh!h'N5CJaJhK[h+#5B*phh!h'N5h!h?5 h3*N5h!h K5 h_n5d1f1124yii$ d$Ifa$gd_n $Ifgd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 la4424v4yl h$If^hgdT $Ifgd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 lav4x444yl h$If^hgdT $Ifgd'N|kd^$$IfF,0 t"` t0644 la4444`5b555}}ulcc $Ifgd'Nh^hgd+# & Fgd,Ypgd'N|kd$$IfFr0 t"` t0644 la44\5^5`5b555555V6X67@7F7H7J7l799J9f9h9j9l9·ޫ  }qbUJhK[h,YpB*phhK[h'N5B*phhK[hB*CJaJphhrh'N5CJaJh[hCJaJhK[h5B*phhhCJaJh 6hCJaJhrh5CJaJh/Gh'NCJaJhCJaJh/Gh'N5CJaJh/Gh+#5h/Gh'N5h/Gh?5 hn95hK[hH 5B*ph5556H7yee$ & F% d$Ifa$gdT $Ifgd'N|kd0$$IfF0 t"` t0644 laH7J7l789y__ & F& 8$If^`gdT $Ifgd'N|kd$$IfFT0 t"` t0644 la99J9h9{r $Ifgd $Ifgd'Nzkd $$IfF0 t"` t0644 lah9j9l9n999 :}}ull $Ifgdpua & Fgd,Ypgd,Yp|kdg $$IfF0 t"` t0644 lal9n9999: : :4::<"=$=====b@AAABJBzB|B~B۽|ti\tTI\h[h,YpCJaJhSCJaJhK[h,Yp5B*phh[h 6CJaJh0&CJaJ hywhywCJOJQJ^JaJh[h,Yp5CJaJhS3h,YpCJaJhP^CJaJ hS3hS3CJOJQJ^JaJhS3hS3CJaJh 6h,YpCJaJhYCJaJh 6h,Yp5CJaJh 6h,Yp5 hEO5hK[hH B*ph : :4::;<=yp^^p & FEd$IfgdS3 $IfgdS3 $Ifgdpua|kd $$IfF0 t"` t0644 la===b@Ay\B & F& 8$If^`gd$ & F& $If^`a$gdyw $Ifgdpua|kd9 $$IfFT0 t"` t0644 laAAB|B{n h$If^hgdpua $Ifgdpuazkd $$IfF0 t"` t0644 la|B~BBBBBC8C}}}ull $Ifgd & FgdDggd'N|kd $$IfF0 t"` t0644 la~BBBBBBC6C8C:CbCTEVEXEzEEEEEFFFFbFvFFFƾƨґ~q~qd_WKChLuCJaJh 6h,D5CJaJh 6h,D5 hLu5hK[h85B*phhK[hyW5B*phh9hyWCJaJhyWCJaJh[hyW5CJaJh6j"hDgCJaJh6j"huVCJaJh 6hDgCJaJh!CJaJh 6hDg5CJaJh 6hDg5 h!5hK[hm`5B*phhm`5B*phhk5B*ph8C:CbClDVEyiK$ & F& d$If^`a$gduV$ d$Ifa$gduV $Ifgd |kdp $$IfF0 t"` t0644 laVEXEzEEyl h$If^hgdT $Ifgd |kd $$IfFT0 t"` t0644 laEEEFyl h$If^hgdT $Ifgd |kdB $$IfFn0 t"` t0644 laFFFvFFF}ull $Ifgd & Fgd,Dgd'N|kd $$IfF0 t"` t0644 laFFFFHHHH$I&I(I\IxIzI|I~IIIIIJ"JLNv wlaUlUlUlh"D$hG5CJaJh"D$h.CJaJh"D$hGCJaJh"D$h.5CJaJUh"D$hG5h"D$h.5h,D5B*phhK[h,D5B*phh[h,DCJaJh CJaJh[h,D5CJaJh h,DCJaJh h CJaJh 6h,D5CJaJh 6h,D5h 6h,DCJaJ!FFFHyi$ d$Ifa$gd $Ifgd |kd $$IfF0 t"` t0644 laHHH&Iyp $Ifgd $Ifgd |kd} $$IfFT0 t"` t0644 la&I(I\IzIyl h$If^hgd $Ifgd |kd $$IfF0 t"` t0644 lazI|I~IJ"Lyqhh $Ifgd & Fgd.h^hgd,D|kdO$$IfF@0 t"` t0644 laTermin kontroli:17, 17 marca 2014 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r.Wyniki kontroli:liczba dzieci w dziennikach zaj byBa zgodna z informacjami podanymi do Urzdu; kontrolujcym przedBo|ono dokumenty potwierdzajce wydatkowanie dotacji na cele zgodne z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie o[wiatyPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Polski Zwizek Wdkarski, Chojnice; Termin kontroli:3 kwietnia 2014 r.Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadaD publicznych: SzkBka wdkarska dla dzieci i mlodzie|y umowa 6/13 kwota dotacji 1.500,00 zB;Wyniki kontroli:Zadanie wykonano zgodnie z umow;Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Towarzystwo PrzyjaciB Dzieci, Chojnice Termin kontroli:14 marca 2014 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Kolonie letnie z programem rekreacyjnym umowa nr 49/13 kwota dotacji 3.000,00 zB Marsz Szlakiem Pierwszej Kadrowej umowa nr 70/13 kwota dotacji 3.500,00 zB Wyniki kontroli:Zarwno jedno jak i drugie zadanie zostaBo wykonane za sum ni|sz, ani|eli przewidziana w umowie. Zani|ono wkBad wBasny, co spowodowaBo konieczno[ zwrotu cz[ci przyznanej dotacji;Postpowanie pokontrolne:Wydano zalecenia pokontrolne Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno sportowym BAJKA , Chojnice Termin kontroli:9 i 11 kwietnia 2014 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r.Wyniki kontroli:liczba dzieci w dziennikach zaj byBa zgodna z informacjami podanymi do Urzdu; kontrolujcym przedBo|ono dokumenty potwierdzajce wydatkowanie dotacji na cele zgodne z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie o[wiatyPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Uczniowski Klub Sportowy semka , Chojnice Termin kontroli:w trakcie kontroliPrzedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadaD publicznych: Organizacja cyklu turniejw siatkwki MALPS MBodzie|owej Amatorskiej Ligi PiBki Siatkowej umo|liwiajcych wspBzawodnictwo sportowe dzieci i mBodzie|y na szczeblu powiatowym umowa nr 23/13 - kwota dotacji 1.500,00 zB; Organizacja szkolenia zawodnikw UKS semka Chojnice w sekcjach szachowej oraz tenisa stoBowego, ich udziaBu w rozgrywkach ligowych i zawodach wyjazdowych umo|liwiajcych wspBzawodnictwo sportowe umowa nr 64/13 - kwota dotacji 7.500,00 zB; Wyniki kontroli:nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Przedszkole Niepubliczne JARZBINKA , Chojnice Termin kontroli:12 i 15 maja 2014 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r.Wyniki kontroli:liczba dzieci w dziennikach zaj byBa zgodna z informacjami podanymi do Urzdu; kontrolujcym przedBo|ono dokumenty potwierdzajce wydatkowanie dotacji na cele zgodne z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie o[wiatyPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 , Chojnice Termin kontroli:5 28 maja 2014 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Wspieranie szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie piBki no|nej umowa nr 40/13 - kwota dotacji 100.000,00 zB; Stypendia sportowe przyznane w 2013 r. speBnianie wymogw formalnych oraz kontrola ich wypBaty zawodnikom;Wyniki kontroli:nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Ludowy Klub Sportowy, Charzykowy Termin kontroli:14 - 22 maja 2014 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w tym uzdolnionych sportowo. Szkolenie dzieci i mBodzie|y w |eglarstwie lodowym i |eglarstwie letnim umowa nr 37/13 - kwota dotacji 10.000,00 zB;Wyniki kontroli:nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Punkt Przedszkolny BRZDC , Chojnice Termin kontroli:7 maja 2014 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r.Wyniki kontroli:liczba dzieci w dziennikach zaj byBa zgodna z informacjami podanymi do Urzdu; kontrolujcym przedBo|ono dokumenty potwierdzajce wydatkowanie dotacji na cele zgodne z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie o[wiatyPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Przedszkole Niepubliczne PROMYCZEK , Chojnice Termin kontroli:uzgodniono z prowadzc Przedszkole, i| kontrola zostanie przeprowadzona po 1 lipca 2014 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r.Wyniki kontroli:w trakcie kontroliPostpowanie pokontrolne:w trakcie kontroli Chojnicki Klub {eglarski, Charzykowy Termin kontroli:10 12 czerwca 2014 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y uzdolnionej sportowo wraz z udziaBem w regatach krajowych i zagranicznych umowa nr 30/13 - kwota dotacji 70.000,00 zB;Wyniki kontroli:nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Uczniowski Klub Sportowy KET przy Chojnickim Klubie {eglarskim, Charzykowy Termin kontroli: 5 czerwca 2014 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Organizacja przygotowaD i uczestnictwa w regionalnych i oglnopolskich imprezach sportowych umowa nr 7/13 - kwota dotacji 2.000,00 zB;Wyniki kontroli:nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Red Devils FUTSAL CLUB, Chojnice Termin kontroli: wysBano zawiadomienie o kontroliPrzedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu umowa nr 61/13 - kwota dotacji 29.000,00 zB;Wyniki kontroli:w trakcie kontroliPostpowanie pokontrolne:w trakcie kontroli Klub Biegacza Florian, Chojnice Termin kontroli: wysBano zawiadomienie o kontroliPrzedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w tym uzdolnionej sportowo w dziedzinie piBka no|na umowa nr 10/13 - kwota dotacji 20.000,00 zB;Wyniki kontroli:w trakcie kontroliPostpowanie pokontrolne:w trakcie kontroli Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, Chojnice Termin kontroli: wysBano zawiadomienie o kontroliPrzedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Amatorski Kaszubski Teatr jako forma aktywnego i twrczego odkrywania Kaszub umowa nr 44/13 - kwota dotacji 2.500,00 zB;Wyniki kontroli:w trakcie kontroliPostpowanie pokontrolne:w trakcie kontroli Opracowanie sprawozdania: Wioletta Szreder Dyrektor WydziaBu Kontroli Wewntrznej Do wiadomo[ci: Burmistrz Miasta Chojnice a/a   PAGE PAGE 7 LNv0yee$ & F% d$Ifa$gd/i $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 la y__ & F& 8$If^`gd/i $Ifgd |kd!$$IfFT0 t"` t0644 layp $Ifgd/i $Ifgd |kd$$IfFX0 t"` t0644 la Vx}}ull $Ifgdpua & Fgd5gd'N|kd$$IfF@0 t"` t0644 la @BTVxʶDηзvxܸ޸246rȹʹȴȴȴȆ~vj_ThJJbhz5CJaJhJJbhqICJaJhJJbhz55CJaJhJJbhz55hJJbhqI5hmh1`5B*ph3fh=h]{CJaJh=hE# CJaJh=hFNYCJaJh=hE# 5CJaJh=h/0u5h=hE# 5h=h?l`5h=hFNY5hmh55B*ph3fh85B*ph3fh"D$hG5 ʶзvyiK$ & F& dL$If^`La$gdFNY$ d$Ifa$gdpua $Ifgdpua|kd\$$IfF0 t"` t0644 lavx޸yi$H$If^Ha$gd]{ $Ifgdpua|kd$$IfFT0 t"` t0644 la޸2yl $If^gdE# $Ifgdpua|kd.$$IfF0 t"` t0644 la246ʹ}ull $Ifgd & Fgdz5gd<\|kd$$IfF`0 t"` t0644 laʹ̹JLypp^^N$ d$Ifa$gd & FFd$IfgdJJb $IfgdJJb $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 laʹ̹JLNpڽܽ޽LNPRȾʾԾ.@BjXZvvvvnfhMhS5hMh"5h"D$hCJaJh+tCJaJh"D$h5CJaJ h5h"D$h5hmh>*B*ph3fhJJbhz5CJaJhM'CJaJhJJbhz5CJaJ$hJJbhJJbCJOJPJQJ^JaJhJJbhJJbCJaJhJJbhz55CJaJhJJbhz55%LNp޽yp $IfgdM' $Ifgd |kdi$$IfFT0 t"` t0644 la޽Nyp $IfgdJJb $Ifgd |kd$$IfFp0 t"` t0644 laNPR@}ull $Ifgd & Fgdgd'N|kd;$$IfF@0 t"` t0644 la@Bj$yee$ & F% d$Ifa$gd $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 lay__ & F& 8$If^`gd $Ifgd|kd $$IfFT0 t"` t0644 layy $Ifgd|kdv$$IfFX0 t"` t0644 laXZ|}ulcc $Ifgd h^hgdS & Fgd"gd'N|kd$$IfF@0 t"` t0644 laZ|z|~468:<pRTxmmmmch|+>*B*phh"D$h=CJaJh=CJaJhtwCJaJh"D$h=5CJaJ h=5h"D$h=5hmh5>*B*ph3fh>*B*ph3fhM'CJaJhmhSB*ph3fhMh6/CJaJ hMhShMhSCJaJhMh^GCJaJhMhS5CJaJ$z|yiYI9$ d$Ifa$gd $ & FH$Ifa$gd6/$ & FG$Ifa$gd6/$H$If^Ha$gd6/ $Ifgd |kdH$$IfF0 t"` t0644 la|~yy $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 la6yp $Ifgdw $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 la68:<}}ull $Ifgd & Fgd=gd'N|kd$$IfFS0 t"` t0644 layee$ & F% d$Ifa$gd $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 laLRy__ & F& 8$If^`gd $Ifgd|kdU$$IfFT0 t"` t0644 laRTyy $Ifgd|kd$$IfFX0 t"` t0644 la8`}}ulcc $Ifgdh^hgdu> & Fgdu>gd'N|kd'$$IfF@0 t"` t0644 la8^`brtLNPr 6>NRtžسثŕثŕ~~rj_Xr hMh7)hMh7)CJaJh7)CJaJhMh7)5CJaJhMh7)5 h7)5h|+>*B*phhmhu>B*ph3fhv+hu>CJaJhfCJaJhv+hv+CJaJ hMhu>hMhu>CJaJhu>CJaJhMhu>5CJaJhMhu>5 h735 hu>5h5>*B*ph!`btNyiYY$ & FG$Ifa$gdf$H$If^Ha$gdv+ $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 laNPryy $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 layy $Ifgd|kdb$$IfF0 t"` t0644 la PRt}}ulcc $Ifgdh^hgd7) & Fgd7)gd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 laLyiY$ & FG$Ifa$gdQ$H$If^Ha$gdQ $Ifgd|kd4$$IfF0 t"` t0644 la$&JLNp FZ\^<>` >\^`bǼǼ۲ttttjbh"D$h(!5he.>*B*phh"D$he.CJaJhe.CJaJh(!CJaJh"D$he.5CJaJh"D$he.5 he.5h5>*B*phhu>>*B*phhMh7)CJaJh7)CJaJhMh7)5CJaJhmh7)B*ph3fhv+h7)CJaJhQhQhQCJaJ$LNpyy $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 layy $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 la \^}}}}ulcc $Ifgdph^hgde. & Fgde.gd'N|kdo$$IfF0 t"` t0644 la <yee$ & F% d$Ifa$gdp $Ifgdp|kd$$IfF0 t"` t0644 la<>`y__ & F& 8$If^`gdp $Ifgdp|kdA$$IfFT0 t"` t0644 la >\yy $Ifgdp|kd$$IfFX0 t"` t0644 la\^`b}}ulcc $Ifgdph^hgd(! & Fgd(!gd'N|kd$$IfF@0 t"` t0644 la8:\,0Rr^`򹴬~sh]hmh?B*ph3fhv+h?CJaJhVcehVceCJaJ hMh?hMh?CJaJh?CJaJhzCJaJhMh?5CJaJhMh?5 h?5he.>*B*phh3CJaJh*1CJaJh"D$h(!CJaJh(!CJaJh"D$h(!5CJaJh"D$h(!5 h(!5$8yee$ & F% d$Ifa$gdp $Ifgdp|kd|$$IfF0 t"` t0644 la8:\yp $Ifgd(! $Ifgdp|kd$$IfFT0 t"` t0644 layy $Ifgdp|kdN$$IfFX0 t"` t0644 la.0R}}ulcc $Ifgdph^hgd? & Fgd?gd'N|kd$$IfF@0 t"` t0644 layiY$ & FG$Ifa$gdVce$h$If^ha$gdVce $Ifgdp|kd $$IfF0 t"` t0644 la`yy $Ifgdp|kd$$IfF0 t"` t0644 la`byy $Ifgdp|kd$$IfF0 t"` t0644 la`b:BRVxHJLvoddd_WhMh>s5 h>s5hmhWB*ph3f h-m>hWh-m>h-m>CJaJ hMhWhMhWCJaJhWCJaJhzCJaJhMhW5CJaJhMhW5 h-m>5 hW5hW>*B*phhe.>*B*phhMh?CJaJh?CJaJhMh?5CJaJhmh?B*ph3f TVx}}ulcc $Ifgdm+h^hgdW & FgdWgd'N|kd[ $$IfF80 t"` t0644 layiY$ & FG$Ifa$gd-m>$h$If^ha$gd-m> $Ifgdm+|kd $$IfF0 t"` t0644 laJyy $Ifgdm+|kd-!$$IfF0 t"` t0644 laJLyy $Ifgdm+|kd!$$IfFi0 t"` t0644 la N}}ulcc $Ifgdm+h^hgd>s & Fgd>sgd'N|kd!$$IfFf0 t"` t0644 la LNPxrtv ^b8\^`Ǽ༪~wleZ~Z~Zhmh6pB*ph3f h-m>h6phR]hR]CJaJ hMh6phMh6pCJaJh6pCJaJhMh6p5CJaJhMh6p5 h6p5hW>*B*phh CJaJhmh>sB*ph3f h-m>h>sh(h(CJaJ hMh>shMh>sCJaJh>sCJaJhMh>s5CJaJ#NPxtyiY$ & FG$Ifa$gd($h$If^ha$gd( $Ifgdm+|kdh"$$IfF0 t"` t0644 latvyy $Ifgdm+|kd"$$IfF0 t"` t0644 layy $Ifgdm+|kd:#$$IfFg0 t"` t0644 la `b}}ulcc $Ifgdm+h^hgd6p & Fgd6pgd'N|kd#$$IfF0 t"` t0644 layiY$ & FG$Ifa$gdR]$h$If^ha$gdR] $Ifgdm+|kd $$$IfF0 t"` t0644 la8^yy $Ifgdm+|kdu$$$IfF0 t"` t0644 la^`yy $Ifgdm+|kd$$$IfF0 t"` t0644 la:~}}ulcc $Ifgdm+h^hgdX & FgdXgd'N|kdG%$$IfFJ0 t"` t0644 la:|~(LNPXZ *\^hݸʦʦ{tldt`th>hYhQh'N5hYhQhG >* hYhQh'N hYhQh' hYhQhG hYhQh'N>*hYhQh+1>*h(eh6p>*B*phhmhXB*ph3f h-m>hXhXhXCJaJ hMhXhMhXCJaJhXCJaJhMhX5CJaJhMhX5 hX5h6p>*B*ph"~yiY$ & FG$Ifa$gdX$h$If^ha$gdX $Ifgdm+|kd%$$IfF0 t"` t0644 layy $Ifgdm+|kd&$$IfF0 t"` t0644 la(Nyy $Ifgdm+|kd&$$IfFq0 t"` t0644 laNPRTVXZ }}}}}}}x}}}}gdG gd'N|kd&$$IfF,0 t"` t0644 la *^fhjlnptvz|h]hgd'N &`#$gd'NgdK[$a$gd'N & Fgd'N & Fgd8gd'Nhprvx|~h50JmHnHuh<\ h<\0Jjh<\0JUh1jh1UhGh'NB*phgdK[) 01h:pO. A!"#$%g$$If!vh55#v#v:VFN td&6,55g$$If!vh55#v#v:VF\ td&6,55g$$If!vh55#v#v:VF td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFU td&6,55g$$If!vh5` 5#v` #v:VFN t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF\ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFU t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFM t6,5` 5c$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF) t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF^ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF. t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF4 t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFo t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFr t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5c$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5c$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFn t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF` t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFp t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFS t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF8 t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFi t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFf t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFg t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFJ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFq t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5H@H ^NormalnyOJQJ^J_HmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listyt@t 'NTabela - Siatka7:V04 @4 'NStopka p#0)@0 'N Numer stronyF"F 'N Tekst dymkaCJOJQJ^JaJT+2T 'NTekst przypisu koDcowegoCJaJDBD 'NTekst komentarzaCJaJBjABB 'NTemat komentarza5\T*aT gD}OdwoBanie przypisu koDcowegoH*jOrj g'Akapit z listd^m$CJOJPJQJ^JaJtH POP /^ No Spacing CJOJQJ_HaJmHsHtH bOb S3List Paragraphd^CJOJQJ^JaJtH @$%056Bb?mnoqr9JstZ^_y * I J ^ N )*+,-TUP%&7GH\W2ABCDL;<VefghHn1 >?@AB{6  ;Lfg{X Y j !!&!'!;!!!!"W""""####+#<#P#Q#e##;$<$M$o$p$$$$$$$$$$%%%%&&&'&8&&& '''(')'v'''''(n(o(((T)U)o)~)))))))))i*G+=,>,?,P,q,r,,,,,,,,,, -g----&........ / //0/1/E//:00000001111(1)1:1O1P1d11222222333333.3/3@3P3Q3e3344044555.5/50515`5a5r5555@6666666666677)7A7B7V77}8~888888888*9+9<9O9P9d99r:s:::::::::::;';(;<;;:<;<L<_<`<z<<<<<<<<<<<~= > >>/>0>J>]>^>_>`>>>>>>>Y??????@'@(@)@*@+@,@-@G@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0000000000000. 0. 0. 0. 0. 0. 00000p00000000 00@ 0@ 0D 0@ 0@ 0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 00p0p00p 0p0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0@ 0@0@0@ 0D 0@ 0@- 0@ 0D 00p0p00 0p0@ 0@ 0D 0@ 0@: 0@: 0@0@D 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 00p 0p0p0@ 0@ 0D 0@ 0@D 0@D 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 00p 0p00@ 0@ 0D 0@ 0@0@ 0D 0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 00p 0p0p0@ 0@ 0D 0@ % 0@% 0@ 0D 0@ & 0@& 0@ 0D 0@ 0@ 0D 00p 0p0@ 0@ 0D 0@ 0@E 0@E 0@0@ 0D 0@ & 0@& 0@ 0D 0@ 0@ 0D 00p0p 0p0@ 0@ 0D 0@ 0@& 01@ 0D 0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0 0p0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0 0 p0@ 0@ 0D 0@ % 0@% 0@ 0D 0@ & 0@& 0@ 0D 0@ 0@ 0D 00 0 0@ 0@ 0D 0@ 0@& 0W"@ 0D 0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0 0 p000000F 0F 0000@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0 0 p0@ 0@ 0D 0@ % 0@% 0@ 0D 0@ & 0@& 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0 0 p0p0@ 0@ 0D 0@ 0@G 0@H 0@0@ 0D 0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 00 0p0@ 0@ 0D 0@ % 0@% 0@ 0D 0@ & 0@& 0@ 0D 0@ 0@ 0D 00 0p0p0@ 0@ 0D 0@ 0@G 0@G 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 00 0p0p0@ 0@ 0D 0@ 0@G 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0000 0p0p0@ 0@ 0D 0@ % 0@% 0 @ 0D 0@ & 0 @& 0 @ 0D 0@ 0@ 0D 00 0p0p0@ 0@ 0D 0@ % 0 @% 0 @ 0D 0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 00p 00p0@ 0@ 0D 0@ 0@G 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 00p 000@ 0@ 0D 0@ 0@G 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 00p 0p0p0@ 0@ 0D 0@ 0@G 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 00p 000@ 0@ 0D 0@ 0@G 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 00p 0p0p0@ 0@ 0D 0@ 0@G 0@ 0D 0@ 0@ 0D 0@ 0@ 0D 00p0p0@0p0p00p0p0p00p0p 0 000p0p0p0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@00 m2ABL;<Vefn16 Lfg{X Y !W""""##n((T)U)o)~))-&......44555.5/5666666G@@@@0Oy00h 4Oy00 O900 Oy00 L< O900?ABCDFGHIKLMNPQRSUVWXyz{|~' '! !(Wewntrzna integralno[ danych (Typ 4) 1@@t|OG@@W@@>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName (=?@HISTW^hiMackl  .2lmopp##*#*#$$&&P,p,,,,,....11111'1:1A1d12333,@@@@@@@@@@@@@@@@@@12y{#5{h u z\hSUHUkm fz./{j s ;!A!!!" "W"d""">#N#e#q#7$9$%%"&$&''''((((((o)r)))))C+E+8,:,P,S,,,,, --g-t---&.3...60800000222222B3N3e3k3330464445"5r5|555@6M66666y8{88888n:p:::::; ;6<8<L<M<z<{<<<>>>>J>K>>>????@@@@@@@@@@@@@@@@@@&bt_ ^ +\2Dhc{ LgY ;!!""##+#<#Q#<$M$p$$$$$$'&8& ')'v''o((U))?,,,, ---.. /E/011d1233e34045/515r5556V7~88+9d9s:<;;<<<< >>?+@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OEM UMCHOJNICEG)Q]4ܔiL` L# $ i88x}t`W;|m }U z];36 Zvc?k%+' l{ާY-",ŢeL#,nd6#$0w&(e/qn&zbE)HpCK*5_0BS3;3fݚ w44Ul35PʚU1H6£ 8, Q1 9Ȅg{u9e09RS,<ƃUY< OV<D*AqArΊCD\mj^D,ndGPʚG\I>HQD3(HjWI"9rJr,K!N::'PQNP-OfpSb/h!/V5HK*AS3I`bc!sg{u9fpS iqn&09QcOV<UY<3X'PQNDM}-Oc[:z6#$]4!NQ1 9{rUTn;3qA# @js5ElQI] [/*14.S!g'? ) ]^ { + < *& : x G$fu=xz $6/)K&*qe XrJ+3TgK_.q K^1H:X*gS=Vg: {J.M%~i E# ' 7 &c bk !!(!5"bK"d"6j"h##;#^#c $e$$"D$w@%0&?&M'r6(bZ(7)))* 2+m+x+L,,U,-T-p-4.~.wd/D0j0E 11B374T56M&65[6t\6}7)7 77[7+8.&:m:B%;J<-m> ?/?e?0#@m@ZBiLCUC,D0D2DHDSDBuDEXdERFz FG@XG^GH!HFHrHIJ/J7J KK!aKtKTLpvL M)M_N3*NAN9O2?P?PjP{PYhQS6Sl)SJdSxS5T7T:VtfVpVuVwVW6oWtWyWXAYFNYigY eZ1[<\W\j`\i\Q!].]O4];]^C^^^`^^__?l`m`CapuaV{aAbJJbcbdb=c_[c.d]~dge\#e(e@eVce-ueif gDgBgASgYTh iZinkiukAlmfm_n`nWoK6p,YpVqXq\q ]rsgs4t ttXtuu/0uLutCvtwywx>yqyjzy]{z2{HN{s{8&|(|e|K;}gD}wU}4~]~2?]AMVz]J_=;4XQj0w'Y|lzkpVdc/9S3HJJQd(";qIkTH Miq~5Ze(D#0'=)^vVzG z5#;"u \u@QltL/^|,t{DaG3:"HN 02F_T b2Y/i5r b*9_-7_tw!>OP^ $?zrFhd !-+8BfKn_$\cKo?,[]ze].`hV~JW;)GRf*I*^"YL>stT 6_CC`Tg6p/GVyqB|c.3)HU[ec 6#7 :NO1X#ks;+tD++1UC(!AEOj%,u!n9g1 :>?fe.944s40>v[!zunpH7G4+#3?- "Y6'VcYk^Q\]^X73U$^t24n#14:$`<'NYH\p6O^n sv+]A#(^z%/@Bf W9Jst^_y * I J ^ )*&7GH\2AB;<Vefh >?B{ ;Lfg{X Y j !!&!'!;!!!""""###+#<#P#Q#e#;$<$M$o$p$$$$$$$$$&&'&8&&& '''(')'v'''''n(o((T)U)o)~))))))))>,?,P,q,r,,,,,,,,, ----..... / //0/1/E/00000011(1)1:1O1P1d1222222333/3@3P3Q3e34404555.5/515a5r55556666666677)7A7B7V7}8~8888888*9+9<9O9P9d9r:s:::::::::;';(;<;:<;<L<_<`<z<<<<<<<<< > >>/>0>J>]>^>>>>>>>?????@'@(@@@QQi0i0i0i0i0i0i0i0i0i0i0i0i0i0/|@,,L,,p !@PP PPP,P6P:PFPUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma7&{ @Calibri?5 z Courier New;Wingdings"1^J'i'G;'g>> z7!v> z7!v!4d@@ 2QHX ?'NChojnice, 2012-01-09 Urzd Miasta UMCHOJNICE(G              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F Oh+'0 , H T ` lxChojnice, 2012-01-091hoj Urzd Miasta2-0rzrzNormali UMCHOJNICEa543Microsoft Word 10.0@D@iC@~@p> z7՜.+,0 hp| iv!@A Chojnice, 2012-01-09 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz|}~Root Entry F6Data T'1Table)IWordDocument+SummaryInformation({DocumentSummaryInformation8CompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q