ĐĪāĄąá>ū˙ ū˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ėĨÁ5@đŋ°™bjbjĪ2Ī2"Ä­X­XŊ/æ˙˙˙˙˙˙ˆîîîîĘĘĘŪf.f.f.8ž.´R/´Ūp6h00"404040ŋ6ŋ6ŋ6_5a5a5a5a5a5a5$Ø7R*:l…5ĨĘŋ6S5lŋ6ŋ6ŋ6…5îî4040*6<<<ŋ6îV40Ę40_5<ŋ6_5<(<ˇ<j ŧD†Ęį0400 pŋoĪÅĪf.ŋ6˛Ë&˛_5@60p6}'j –:q:ö–:dį0ŪŪîîîî–:Ęį0xŋ6ŋ6<ŋ6ŋ6ŋ6ŋ6ŋ6…5…5ŪŪÄ&ĸ*Äg<(ŪŪĸ*Chojnice, 2013-12-09 KW.0632.3.2013 Pan Burmistrz Arseniusz Finster w/m PLAN PRACY WYDZIAAU KONTROLI WEWNTRZNEJ NA 2014 rok INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI ZA ROK 2013 (do 31 stycznia 2014); FUNDACJA ROZWOJU ZIEMI CHOJNICKIEJ I CZAUCHOWSKIEJ PrawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadaD publicznych: Polsko Niemiecka wspķBpraca mBodzie|y przy organizacji festiwalu przeciwko rasizmowi i dyskryminacji w Emsdetten w 2013 roku umowa nr 52/13 kwota dotacji 3.500,00 zB; Popularyzacja i upowszechnianie kultury poprzez dziaBalno[ Samorzdnego Centrum MBodzie|owego w Chojnicach umowa nr 73/13 kwota dotacji 6.000,00 zB; PrawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w trybie tzw. MaBych Grantķw w 2013 r. Organizacja Dnia kultury MBodzie|owej otwartej imprezy dla mBodzie|y powiatu chojnickiego w 2013 roku umowa nr 55/13 kwota dotacji 4.000,00 zB; CHOJNICKIE STOWARZYSZENIE AIKIDO prawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadaD publicznych: Organizacja ogķlnopolskiego cyklu seminariķw szkoleniowych aikido i kenjutsu umowa nr 56/13 - kwota dotacji 3.000,00 zB; Organizacja Jubileuszu 20-lecia Aikido w Chojnicach poBczona z obchodami Dni Kultury JapoDskiej umowa nr 68/13 - kwota dotacji 6.000,00 zB; POMORSKI ODDZIAA OKRGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZY{A PrawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Rejonowy etap XXII edycji ogķlnopolskiej olimpiady promocji zdrowego stylu |ycia dla uczniķw szkķB gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Chojnic umowa nr 38/13 kwota dotacji 1.200,00zB; PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z GRUP {AOBKOW MISIOWA AKADEMIA I. SZMAGLICSKA wykorzystanie przez placķwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r. liczba dzieci w przedszkolu porķwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BOKSER PrawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w trybie tzw. MaBych Grantķw w 2013 r. Organizacja przygotowaD i uczestnictwa w regionalnych imprezach sportowych. BOKS umowa nr 81/13 kwota dotacji 5.000,00 zB; Organizacja VI Midzynarodowego Turnieju im. Tadeusza Kiedrowskiego umowa nr 82/13 kwota dotacji 4.000,00 zB; Stypendia sportowe przyznane w 2013 r. speBnianie wymogķw formalnych oraz kontrola ich wypBaty zawodnikom; UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUGBY TUR CHOJNICE przy Technikum im. Stefana Bieszka PrawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Szkolenie dzieci i mBodzie|y w rugby w kategoriach wiekowych 10 19 lat umowa nr 11/13 kwota dotacji 17.000,00 zB; PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE WESOAE PRZEDSZKOLAKI E. STANKE wykorzystanie przez placķwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r. liczba dzieci w przedszkolu porķwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; POLSKI ZWIZEK WDKARSKI - OKRG W GDACSKU - KOAO NR 129 W CHOJNICACH PrawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: SzkķBka wdkarska dla dzieci i mBodzie|y umowa nr 6/13 kwota dotacji 1.500,00zB; GIMNAZJUM NR 1 W CHOJNICACH PrawidBowo[ realizacji podwy|ek wynagrodzeD administracji i obsBugi, poczwszy od 1 wrze[nia 2013 r. Przestrzeganie przepisķw prawa odno[nie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia w szkoBach samorzdowych; Kontrola ewidencji [rodkķw trwaBych i wyposa|enia jednostki; PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BAJKA M. SZSZOR wykorzystanie przez placķwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r. liczba dzieci w przedszkolu porķwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ĶSEMKA prawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadaD publicznych: Organizacja cyklu turniejķw siatkķwki MALPS MBodzie|owej Amatorskiej Ligi PiBki Siatkowej umo|liwiajcych wspķBzawodnictwo sportowe dzieci i mBodzie|y na szczeblu powiatowym umowa nr 23/13 - kwota dotacji 1.500,00 zB; Organizacja szkolenia zawodnikķw UKS Ķsemka Chojnice w sekcjach szachowej oraz tenisa stoBowego, ich udziaBu w rozgrywkach ligowych i zawodach wyjazdowych umo|liwiajcych wspķBzawodnictwo sportowe umowa nr 64/13 - kwota dotacji 7.500,00 zB; TOWARZYSTWO PRZYJACIĶA DZIECI ODDZIAA POWIATOWY CHOJNICE prawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadaD publicznych: Kolonia letnia z programem rekreacyjnym umowa nr 49/13 - kwota dotacji 3.000,00 zB; Marsz Szlakiem Pierwszej Kadrowej umowa nr 70/13 - kwota dotacji 3.500,00 zB; PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE JARZBINKA I. PRZYBYLAK wykorzystanie przez placķwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r. liczba dzieci w przedszkolu porķwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; MIEJSKI KLUB SPORTOWY CHOJNICZANKA 1930 CHOJNICE PrawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Wspieranie szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie piBki no|nej umowa nr 40/13 - kwota dotacji 100.000,00 zB; Stypendia sportowe przyznane w 2013 r. speBnianie wymogķw formalnych oraz kontrola ich wypBaty zawodnikom; LUDOWY KLUB SPORTOWY CHARZYKOWY PrawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w tym uzdolnionych sportowo. Szkolenie dzieci i mBodzie|y w |eglarstwie lodowym i |eglarstwie letnim umowa nr 37/13 - kwota dotacji 10.000,00 zB; PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PROMYCZEK M. WARDACKA wykorzystanie przez placķwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r. liczba dzieci w przedszkolu porķwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; CHOJNICKI KLUB {EGLARSKI PrawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: (*,HJLNPRnp”–˜œ¤ĻōäÖÅ´Ö´Ļ˜‡´ufWEuWu7hMPŸCJOJQJ^JaJ#h­zhíq\5CJOJQJ^JaJhíq\5CJOJQJ^JaJhÆ5CJOJQJ^JaJ#h­zhÆ5CJOJQJ^JaJ h­zh_roCJOJQJ^JaJh_roCJOJQJ^JaJhÆCJOJQJ^JaJ h­zhÆCJOJQJ^JaJ h­zhđw´CJOJQJ^JaJhļaēCJOJQJ^JaJhĢyCJOJQJ^JaJhî%†CJOJQJ^JaJ*,JLNPZp–š¤Ļ¨ĒŦÄ  " $ ÷÷ōōōōéééééééééÚÚÚŅŅČČČ ÆdgdĮ{Á Ædgd_ro$ Æddha$gdž.đ Ædgd­zgd­z$a$gd­z°—â—Ž™ūūūĻ¨ĒŦļĀ    " & ōáĐžŦžŦžšˆžygOA2yhģHĄ5CJOJQJ^JaJhövwCJOJQJ^JaJ.jh_roCJOJQJU^JaJmHnHu#h­zh_ro5CJOJQJ^JaJh_ro5CJOJQJ^JaJ#hž.đhļaē5CJ OJQJ^JaJ #hž.đhÕ)P5CJ OJQJ^JaJ #hž.đh+8\5CJ OJQJ^JaJ #hž.đhÆ5CJ OJQJ^JaJ h­zhÆCJOJQJ^JaJ h­zh‘ŒCJOJQJ^JaJh‘ŒCJOJQJ^JaJ$ & ( * Æ Č 0 6  Ä Æ ŽžĀöööāÔāÄĩĩĨĨ‘… $ Æda$gdo-‹$ & FC Æ8Đ„Đ^„Đa$gd&~r$ Æd„h^„ha$gd&~r$ & FB Æda$gd[ Ą$ Æh@„h^„ha$gd‰˙ $ Æda$gd&~r$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gd Ō ÆdgdĮ{Á & ( * > ” – ˜ š ž Ā Â Ä Æ Č , . 0 2 đŪĪŊŽ ’ „’ vhVH:hh‰˙CJOJQJ^JaJhŲMVCJOJQJ^JaJ#h[ ĄhŲMV5CJOJQJ^JaJh&~rCJOJQJ^JaJh ŌCJOJQJ^JaJhļaēCJOJQJ^JaJh ãCJOJQJ^JaJh›K`CJOJQJ^JaJhļaē5CJOJQJ^JaJ#h›K`h%i.5CJOJQJ^JaJh ã5CJOJQJ^JaJ#hĮ{Áh‘Œ5CJOJQJ^JaJh‘Œ5CJOJQJ^JaJ2 4 6  Â Ä Č „†ŽŧžĀōô"$ŽōäÖČÖēŠēŠēțŒzŒzl^O^> hch_roCJOJQJ^JaJh‘Œ5CJOJQJ^JaJh‘ŒCJOJQJ^JaJhv6éCJOJQJ^JaJ#heA>hv6é5CJOJQJ^JaJhv6é5CJOJQJ^JaJho-‹CJOJQJ^JaJ h:i;h&~rCJOJQJ^JaJh&~rCJOJQJ^JaJh‰˙CJOJQJ^JaJh[ ĄCJOJQJ^JaJh\dîCJOJQJ^JaJh$j}CJOJQJ^JaJĀ "$šéŨŌĮģĨ•†znn $ Æda$gd Ō $„h^„ha$gd_ro$ & FH Æh@a$gd‘Œ$ Æh@„h^„ha$gd‘Œ$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gd‘Œ $„h^„ha$gd‘Œ $ & FSa$gdv6é $ & FQa$gdv6é $„Á^„Áa$gdv6é$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdv6é "–˜´ļ¸LNfčŲĘļ¨šŒzlZLl>0>h‡vīCJOJQJ^JaJhB^iCJOJQJ^JaJhM)eCJOJQJ^JaJ#hM)ehŲMV5CJOJQJ^JaJhŲMVCJOJQJ^JaJ#hB^ihŲMV5CJOJQJ^JaJh$>"CJOJQJ^JaJh_roCJOJQJ^JaJhāEÎCJOJQJ^JaJ&h3”hāEÎ5>*CJOJQJ^JaJhQS÷5CJOJQJ^JaJh Ō5CJOJQJ^JaJ.jh_roCJOJQJU^JaJmHnHu "¸p*,p86öęęęęÔÅļĒ”„uu$ & FV Æda$gd€f÷$ Æd„h^„ha$gd€f÷$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gd^ $ Æda$gd^$ & F2 Æda$gd^$ & F2 Æda$gdŲMV$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdŲMV $ Æda$gdāEÎ ÆdgdāEÎ fhnpđō(*,npr.0846ôö–ōäÖČōČēŦppbSDh~5CJOJQJ^JaJh“$Û5CJOJQJ^JaJhB.[CJOJQJ^JaJ h:i;h€f÷CJOJQJ^JaJh€f÷CJOJQJ^JaJh^CJOJQJ^JaJh^5CJOJQJ^JaJhQS÷CJOJQJ^JaJhŲMVCJOJQJ^JaJhM)eCJOJQJ^JaJhāEÎCJOJQJ^JaJhB^iCJOJQJ^JaJhØiMCJOJQJ^JaJôöš¤”–˜šž ĸ¤Ļ¨īãÍŊŽããããããããã˜$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdå€$ & FH Æh@a$gd~$ Æh@„h^„ha$gd~$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gd~ $ Æda$gdB^i$ Æd„h^„ha$gdB.[–”šœžĸ¨ÚŠ Œ !Â!"""""r"Š"Œ"ōãĘģŦ㚋}oaRD6D6DōDōhĒ}CJOJQJ^JaJh3”CJOJQJ^JaJh~5CJOJQJ^JaJh<%uCJOJQJ^JaJhŽCJOJQJ^JaJh`UCJOJQJ^JaJhŽ5CJOJQJ^JaJ#hB^ihŽ5CJOJQJ^JaJh_ro5CJOJQJ^JaJhQS÷5CJOJQJ^JaJ1jh_ro5CJOJQJU^JaJmHnHuh$>"5CJOJQJ^JaJh~CJOJQJ^JaJĐŠ Œ !""Ė"Î"#Ō#Ē$$%&%đáÔžŽŸ“}nnnÔ$ & FH Æda$gd‘Œ$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gd‘Œ $ ÆÔī@a$gd~$ & FH Æh@a$gd3”$ Æh@„h^„ha$gd3”$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gd3” $ Æ da$gd<%u$ & FH Æda$gdŽ$ & FF Æda$gdŽ Œ"¸"ē"Ė"Î"#Đ#Ō#$%&%,%.%0%2%4%6%8%j%%ōäōäÕĮšĮšĢōm^L:^#hB^ihc5CJOJQJ^JaJ#h“$Ûh}N5CJOJQJ^JaJhc5CJOJQJ^JaJ&h3”h_ro5>*CJOJQJ^JaJh6r5CJOJQJ^JaJ4jh_ro5>*CJOJQJU^JaJmHnHuh$>"CJOJQJ^JaJh \‘CJOJQJ^JaJh‘ŒCJOJQJ^JaJh‘Œ5CJOJQJ^JaJh~CJOJQJ^JaJh3”CJOJQJ^JaJ&%(%*%,%0%2%4%6%8%%H&''J'P( *ōōōōééééĶÄĩŠĶ’ $ & FQa$gdc $„Á^„Áa$gdÔ$8 $ Æda$gdc$ & FH Æda$gdc$ & FF Æda$gdc$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdc Ædgd“$Û $ Æ da$gd<%u%''8'D'F'H'J'ö+ø+ú+j,ž.Ā.Â.Æ.Č.Ę.Ė.ōãŅãŅōÃō˛ãŖ•„ufMã>h}N5CJOJQJ^JaJ1jh}N5CJOJQJU^JaJmHnHuh$>"5CJOJQJ^JaJhø1'5CJOJQJ^JaJ hch>[CJOJQJ^JaJh>[CJOJQJ^JaJh>[5CJOJQJ^JaJ hchcCJOJQJ^JaJhÔ$8CJOJQJ^JaJ#heA>hc5CJOJQJ^JaJhc5CJOJQJ^JaJhcCJOJQJ^JaJ *ø+ú+l,r-.Ā.Â.Ä.Æ.Ę.Ė.Î.Đ.Ō.Ô.Ö.ôëÕÉžŗëëëëë맧§§ $ Æda$gdc $ & FSa$gd>[ $ & FQa$gd>[ $„Á^„Áa$gd>[$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gd>[ Ædgdc $ & FSa$gdcĖ.Î.Đ.Ô.Ö.://°0˛0111222 2$2ĸ2ē2đ23ėŪĐ°ŸŽŪ|m_Q_C_C_Q_Q_hE ˙CJOJQJ^JaJh+CJOJQJ^JaJhĒ}CJOJQJ^JaJh+5CJOJQJ^JaJ#hBlbB*CJOJQJ^JaJph˙ hchcCJOJQJ^JaJ hŅDŠhß{ūCJOJQJ^JaJ#hŅDŠhc5CJOJQJ^JaJhø1'CJOJQJ^JaJh$>"CJOJQJ^JaJhcCJOJQJ^JaJ&h3”h}N5>*CJOJQJ^JaJÖ.>/ö/°0˛01$23Ū3ā3 4*5éÚËŋŠ’‚v`v$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdã% $„h^„ha$gdã%Â$ Æd„h^„ha$gdB.[ $ & FQa$gdĒ} $„h^„ha$gd+$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdĒ} $ Æda$gdc$ & FH Æda$gdc$ & FF Æda$gdc$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdc 3Ū3ā346D6\6`6¤6Ļ6Ŧ6Ž6˛6´6ļ6č67ōäÕäĮäĮäĩŖ‡u`N<-hœ't5CJOJQJ^JaJ#hŅDŠhœ't5CJOJQJ^JaJ#hĮ{Áh \‘5CJOJQJ^JaJ)h@ Žhœ'tB*CJOJQJ^JaJph˙#hcB*CJOJQJ^JaJph˙7jhø1'B*CJOJQJU^JaJmHnHph˙u#h$>"B*CJOJQJ^JaJph˙#hø1'B*CJOJQJ^JaJph˙h‘0ŧCJOJQJ^JaJhã%Â5CJOJQJ^JaJhã%ÂCJOJQJ^JaJhB.[CJOJQJ^JaJ*5¤6Ļ6¨6Ē6Ŧ6°6˛6´6ļ67Đ7Š8Œ8Ā8ôčččččččßÉēĢ›…$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdĢ,ž$ Æd„)^„)a$gdĢ,ž$ & FH Æda$gdœ't$ & FF Æda$gdœ't$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdœ't ÆdgdĮ{Á $ Æda$gd¨qĪ $ & FQa$gdã%Â77Š8Œ8ž8Ē8ŧ8Ę9jäjüjūj(k*kDkFkäknnnn n"nīáĶÄĩÄĶŗĨĶĨĶĨĶᖈw^–O@hœ't5CJOJQJ^JaJh \‘5CJOJQJ^JaJ1jh \‘5CJOJQJU^JaJmHnHu h$>"h§ 0CJOJQJ^JaJh§ 0CJOJQJ^JaJh§ 05CJOJQJ^JaJh-wCJOJQJ^JaJUhĢ,ž5CJOJQJ^JaJh-w5CJOJQJ^JaJhĢ,žCJOJQJ^JaJhœ'tCJOJQJ^JaJ hchœ'tCJOJQJ^JaJĀ8Ę9DkFkækđlnnn n n˛n´n*oķčÜÆē¯ĻĻĻ‡q$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdc$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdœ't ÆdgdĮ{Á Ædgdß{ū $ & FQa$gd$>" $„h^„ha$gd§ 0$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gd§ 0 $ Æda$gdœ't $ & FQa$gdĢ,ž $„h^„ha$gdĢ,ž Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y uzdolnionej sportowo wraz z udziaBem w regatach krajowych i zagranicznych umowa nr 30/13 - kwota dotacji 70.000,00 zB; UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KET PRZY CHOJNICKIM KLUBIE {EGLARSKIM W CHARZYKOWACH PrawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Organizacja przygotowaD i uczestnictwa w regionalnych i ogķlnopolskich imprezach sportowych umowa nr 7/13 - kwota dotacji 2.000,00 zB; INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI ZA I pķBrocze 2013 (do 31 lipca 2014r.) PUNKT PRZEDSZKOLNY BRZDC MAGDALENIA PAAAMASZ, CHOJNICE wykorzystanie przez placķwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r. liczba dzieci w przedszkolu porķwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; RED DEVILS FUTSAL CLUB PrawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu umowa nr 61/13 - kwota dotacji 29.000,00 zB; KLUB BIEGACZA FLORIAN PrawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w tym uzdolnionej sportowo w dziedzinie piBka no|na umowa nr 10/13 - kwota dotacji 20.000,00 zB; ZRZESZENIE KASZUBSKO POMORSKIE ODDZIAA MIEJSKI W CHOJNICACH PrawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Amatorski Kaszubski Teatr jako forma aktywnego i twķrczego odkrywania Kaszub umowa nr 44/13 - kwota dotacji 2.500,00 zB; AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA SMYK , UL. KONOPNICKIEJ, CHOJNICE wykorzystanie przez placķwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r. liczba dzieci w przedszkolu porķwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE SKRZATY , CHOJNICE wykorzystanie przez placķwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r. liczba dzieci w przedszkolu porķwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; CHOJNICKIE TOWARZYSTWO POLSKO - FRANCUSKIE prawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadaD publicznych: Mistrzostwa Polski Juniorķw w Petanque triplety Mistrzostwa Polski Juniorķw strzaB precyzyjny umowa nr 3/13 - kwota dotacji 4.000,00 zB; 27 lecie Chojnickiego Towarzystwa Polsko Francuskiego oraz XIX Dni Kultury Francuskiej umowa nr 69/13 - kwota dotacji 4.000,00 zB; WOJSKOWY KLUB SPORTOWY CHOJNICE PrawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Midzynarodowe Mistrzostwa Polski Radioorientacji Sportowej umowa nr 28/13 - kwota dotacji 2.500,00 zB; KATOLICKIE GIMNAZJUM W CHOJNICACH; wykorzystanie przez placķwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r. liczba dzieci w przedszkolu porķwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; KATOLICKA SZKOAA PODSTAWOWA W CHOJNICACH wykorzystanie przez placķwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r. liczba dzieci w przedszkolu porķwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; ODDZIAAY PRZEDSZKOLNE PRZY KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOJNICACH wykorzystanie przez placķwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r. liczba dzieci w przedszkolu porķwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; KLUB SPORTOWY BOXING TEAM CHOJNICE Stypendia sportowe przyznane w 2013 r. speBnianie wymogķw formalnych oraz kontrola ich wypBaty zawodnikom; PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE TEDDY W CHOJNICACH wykorzystanie przez placķwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r. liczba dzieci w przedszkolu porķwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; LIGA OBRONY KRAJU ZARZD MIEJSKI W CHOJNICACH PrawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Zawody strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla mBodzie|y szkolnej umowa nr 1/13 - kwota dotacji 8.000,00 zB; SZKOAA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH PrawidBowo[ realizacji podwy|ek wynagrodzeD administracji i obsBugi, poczwszy od 1 wrze[nia 2013 r. Przestrzeganie przepisķw prawa odno[nie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia w szkoBach samorzdowych; Kontrola ewidencji [rodkķw trwaBych i wyposa|enia jednostki; PUNKT PRZEDSZKOLNY BAZNIOWA KRAINA W CHOJNICACH wykorzystanie przez placķwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r. liczba dzieci w przedszkolu porķwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym; PUNKT PRZEDSZKOLNY TCZOWE MISIE W CHOJNICACH wykorzystanie przez placķwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2013 r. liczba dzieci w przedszkolu porķwnanie podanych informacji w 2013 roku ze stanem faktycznym KLUB SPORTOWY OSIR PrawidBowo[ wykorzystania [rodkķw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2013 roku na realizacj zadania publicznego: Szkolenie dzieci i mBodzie|y uzdolnionej ruchowo z zakresu piBki siatkowej. Zorganizowanie cyklu Turniejķw o Puchar Burmistrza Chojnic w mini piBce siatkowej majcych na celu rozwijanie umiejtno[ci siatkarskich poprzez rywalizacj na szczeblu miasta, gminy i wojewķdztwa umowa nr 15/13 - kwota dotacji 5.000,00 zB; Plan zostaB opracowany przez: Dyrektora WydziaBu Kontroli Wewntrznej mgr Wiolett Szreder Zatwierdzam do realizacji: BURMISTRZ dr Arseniusz Finster (podpis na oryginale) Otrzymuj: Burmistrz w/m a/a PAGE PAGE 1 S T Y C Z E C : L U T Y : M A R Z E C : K W I E C I E C : M A J : C Z E R W I E C : L I P I E C : S I E R P I E C : W R Z E S I E C : P A y D Z I E R N I K : L I S T O P A D : G R U D Z I E C: "nhn|n„n†n°n˛n´n*oœpžpĘpÆrČrĘrĖríŪíŪĐŋŪ°ĸ“„veJ9 hÅ5>*CJOJQJ^JaJ4jh \‘5>*CJOJQJU^JaJmHnHu h$>"hå ūCJOJQJ^JaJhå ūCJOJQJ^JaJhå ū5CJOJQJ^JaJhæĘ5CJOJQJ^JaJhcCJOJQJ^JaJhc5CJOJQJ^JaJ hchœ'tCJOJQJ^JaJhœ'tCJOJQJ^JaJhœ't5CJOJQJ^JaJ#h›K`hœ't5CJOJQJ^JaJ*oâoœpžpĖpÖqČrĖrÎrĐrs t"uđáØÂļĢĸĸĸŒ€u $ & FQa$gd9ē $„h^„ha$gd9ē$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gd9ē Ædgd¨qĪ $ & FQa$gd$>" $„h^„ha$gdå ū$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdå ū ÆdgdæĘ$ & FH Æda$gdc$ & FF Æda$gdc ĖrÎrĐrūrtt"u$uĸuŽvFw^wbwŠwŒwŽwwĸw¤wĻwxŽyy’y”y–yīŪĖž°žĸ“°…°…°…°…°ĸŪvžŪgLŪ4jh6$25>*CJOJQJU^JaJmHnHuh“$Û5CJOJQJ^JaJh9ē5CJOJQJ^JaJhčNÅCJOJQJ^JaJhqt5CJOJQJ^JaJhmwĩCJOJQJ^JaJhqtCJOJQJ^JaJh9ēCJOJQJ^JaJ#hŅDŠh9ē5CJOJQJ^JaJ h9ē5>*CJOJQJ^JaJ h \‘5>*CJOJQJ^JaJ"u$u¤uŽv¤wĻwxÔxŽyy’y–y˜yšyœyžy÷áÕĘÁĢœÁ„„„„„„ ÆdgdĮ{Á$ & FH Æda$gd9ē$ & FF Æda$gd9ē$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gd9ē Ædgd¨qĪ $ & FQa$gdmwĩ $„h^„ha$gdqt$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdqt$a$gdmwĩ–yžyzzˆ{Ü{\ú€:<>@BFīŨÎĀÎĀ¯›Œ~pbpQ8Œ1jh6š5CJOJQJU^JaJmHnHu h$>"h$>"CJOJQJ^JaJh“$ÛCJOJQJ^JaJh$>"CJOJQJ^JaJhDęCJOJQJ^JaJhDę5CJOJQJ^JaJ&h9ēh9ē5>*CJOJQJ^JaJ hch9ēCJOJQJ^JaJh9ēCJOJQJ^JaJh9ē5CJOJQJ^JaJ#hŅDŠh9ē5CJOJQJ^JaJ h6$25>*CJOJQJ^JaJžyzĖz†{ˆ{ā{æ|~^h€éÚËģ鯤™zn $„h^„ha$gdDę$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdDę ÆdgdĮ{Á $ & FSa$gd9ē $ & FQa$gd9ē $„Á^„Áa$gd9ē$ Æd„)^„)a$gd9ē$ & FH Æda$gd9ē$ & FF Æda$gd9ē$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gd9ē h€<>@DFHJL’J‚ƒƒXƒ„Ę„Ė„Z…†ôėėãããããÍž¯ŸÍž¯ŸÍž$ Æd„)^„)a$gd,2ĩ$ & FH Æda$gd,2ĩ$ & FF Æda$gd,2ĩ$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gd,2ĩ ÆdgdĮ{Á$a$gd$>" $ & FQa$gd$>"FJL’ƒƒ"ƒ<ƒXƒĘ„Ė„Z…Ė†Î†‡ô‡ö‡ü‡ū‡ˆđßĐž°ĐžĐž°Ÿž°‘‚‘ßq]B4jh[5>*CJOJQJU^JaJmHnHu&h3”h$>"5>*CJOJQJ^JaJ h$>"5>*CJOJQJ^JaJhB.[5CJOJQJ^JaJhB.[CJOJQJ^JaJ h,2ĩh,2ĩCJOJQJ^JaJh,2ĩCJOJQJ^JaJ#h,2ĩh,2ĩ5CJOJQJ^JaJh,2ĩ5CJOJQJ^JaJ h,2ĩ5>*CJOJQJ^JaJh6š5CJOJQJ^JaJ†Ė†Î†‡ô‡ö‡ø‡ú‡ü‡ū‡ˆˆˆˆfˆ‰đāĘēąąąąąąąąą›Œ$ & FF Æda$gdŠdš$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdŠdš ÆdgdĮ{Á$ Æd„h^„ha$gdB.[$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdB.[$ Æd„)^„)a$gdB.[$ & FH Æda$gd,2ĩˆˆˆˆJˆfˆØ‰Ú‰4Š@ŒBŒfŒlŒnŒˆŒĻŽ¨ŽíÜËš§™‹|‹n_P_Pn? h$>"hŠdšCJOJQJ^JaJhņ‡5CJOJQJ^JaJhx 5CJOJQJ^JaJhņ‡CJOJQJ^JaJhCĄ5CJOJQJ^JaJhCĄCJOJQJ^JaJhŠdšCJOJQJ^JaJ#h,2ĩhŠdš5CJOJQJ^JaJ#hŅDŠhŠdš5CJOJQJ^JaJ h[5>*CJOJQJ^JaJ h,2ĩ5>*CJOJQJ^JaJ#hĮ{ÁhÛ^ė5CJOJQJ^JaJ‰Ø‰Ú‰6Š@‹@ŒBŒŠŒV.Ž¨ŽŦŽŽŽđāĘžŗĢ•††wnn ÆdgdĮ{Á$ & FH Æda$gd$>"$ & FH Æda$gdņ‡$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdņ‡$a$gdņ‡ $ & FQa$gdCĄ $„h^„ha$gdCĄ$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdCĄ$ Æd„)^„)a$gdCĄ$ & FH Æda$gdŠdš ¨ŽĒŽŦŽŽŽ°Ž˛ŽüŽŠŒ´ÎŌî\’åÖÅ´Ĩ“sĨaRa@2hņ‡CJOJQJ^JaJ#h,2ĩhņ‡5CJOJQJ^JaJhņ‡5CJOJQJ^JaJ#hŅDŠhņ‡5CJOJQJ^JaJhŠdšCJOJQJ^JaJ#h,2ĩhŠdš5CJOJQJ^JaJ#hŅDŠhŠdš5CJOJQJ^JaJhŠdš5CJOJQJ^JaJ hĶ]K5>*CJOJQJ^JaJ hĮ{Á5>*CJOJQJ^JaJh“$Û5CJOJQJ^JaJ4jhĶ]K5>*CJOJQJU^JaJmHnHuŽŽ°Ž˛ŽĐŠŒîĻ‘^’`’Š’”“öęÔÅļꠑ‘ę{o $„h^„ha$gdi$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdi$ & FF Æda$gdņ‡$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdņ‡$ & FH Æda$gdŠdš$ & FF Æda$gdŠdš$ & F, Æ Đhd„h^„ha$gdŠdš $ Æda$gdŠdš ÆdgdĮ{Á \’^’`’ˆ’”“˛•Ė•Î•ö•ø•–––,–@–L–N–P–`–īāŅÃĩÃĩÃĩä“n]I7#h„GTh\j6CJOJQJ^JaJ&h„GTh\j6>*CJOJQJ^JaJ h„GT6>*CJOJQJ^JaJ hôA06>*CJOJQJ^JaJ&h„GTh“$Û6>*CJOJQJ^JaJ h­zh_`CJOJQJ^JaJ h­zh­zCJOJQJ^JaJh–!CJOJQJ^JaJhiCJOJQJ^JaJh–!5CJOJQJ^JaJhņ‡5CJOJQJ^JaJ hņ‡hņ‡CJOJQJ^JaJ”“–––P–v– –Ė–——F—t—v—Œ—¨—°——ėƗôääØØØĖŧŧŧŧØØ­­ĄŸ „ü˙„&`#$gd)e $ & F Æda$gd­z$ Æd„h^„ha$gd$>" $ Æda$gdO@M $ Æda$gd­z$ Æd„h^„ha$gd­z $ & FQa$gdi`–b– –ĸ–¤–¸–Ę–Ė–Ζ—————"—H—t—v—Œ—íÛÉÛíÛˇĻ•„ufufuUC1#h­zh˙_ā>*CJOJQJ^JaJ#h­zh˙_ā5CJOJQJ^JaJ hO@MhO@MCJOJQJ^JaJh[>L5CJOJQJ^JaJhO@M5CJOJQJ^JaJ hO@Mh˙_āCJOJQJ^JaJ hO@Mh\jCJOJQJ^JaJ h­zh\jCJOJQJ^JaJ#hO@Mh\j6CJOJQJ^JaJ#h„GThjMD6CJOJQJ^JaJ#h„GTh\j6CJOJQJ^JaJ#h„GTh“$Û6CJOJQJ^JaJŒ—°—˛—ž—Ā—Â—Æ—Č—Ô—Ö—Ø—Ú—Ü—ā—â—ä—æ—č—ę—ė—î—đ—ō—ô—ö—ø—ú—ü—ū—˜˜˜˜˜8˜<˜@˜b˜f˜j˜~˜‚˜†˜¨˜Ŧ˜°˜īåßåßÛåßåĐåßÛĖžŗžŗžŗžŗžŗžŗžŗž¯ŗž¯ŗž¯ŗž¯¤–’‡yuhø1'h_rohø1'5OJQJ^Jhø1'5OJQJ^Jh}Nh_roh}N5OJQJ^Jh}N5OJQJ^Jh_roh_ro5OJQJ^Jh_roh_ro5OJQJ^JhĢyhĢy0JmHnHuhŽ hŽ0JjhŽ0JU h­zh˙_āCJOJQJ^JaJ-ƗܗŪ—ā—â—˜˜˜˜˜˜<˜>˜@˜f˜h˜j˜‚˜„˜†˜Ŧ˜Ž˜ķņīīãīīãŪīãŪīãŪīŌÍīÁŧgdø1' $ Æda$gdø1'gd}N $ Æda$gd}Ngd_ro $ Æda$gd_ro „ü˙„&`#$gd)e Ž˜°˜Î˜Đ˜Ō˜ø˜ú˜ü˜"™$™&™X™Z™\™‚™„™†™¨™Ē™Ŧ™ũņėũņėũāÛũĪĘũžšũ­¨ũgdĶ]K $ Æda$gdĶ]Kgd[ $ Æda$gd[gd6š $ Æda$gd6šgd6$2 $ Æda$gd6$2gd \‘ $ Æda$gd \‘°˜Ę˜Î˜Ō˜ô˜ø˜ü˜™"™&™T™X™\™~™‚™†™¤™¨™Ŧ™Ž™°™ôæâôæâ×ÉÅēŦ¨‹€rnjY h­zh˙_āCJOJQJ^JaJhÉ>hĶ]Kh_rohĶ]K5OJQJ^JhĶ]K5OJQJ^Jh[h_roh[5OJQJ^Jh[5OJQJ^Jh6šh_roh6š5OJQJ^Jh6š5OJQJ^Jh6$2h_roh6$25OJQJ^Jh6$25OJQJ^Jh \‘h_roh \‘5OJQJ^Jh \‘5OJQJ^JŦ™Ž™°™ũî$ & F Æda$gd­z 1h°‚. °ÆA!°‰"°‰#‰$‰%°œD@ņ˙D 3”NormalnyCJ_HaJmHsHtHJA@ō˙ĄJ Domy[lna czcionka akapituPiķ˙ŗP Standardowyö4Ö l4Öaö ,kô˙Á, Bez listyF™ōF "ø Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ4 @4 )e Stopka Ƹp#0)@ĸ0 )e Numer strony/DRgxĸŊŌåŊ0˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙˙˙ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙/DRgxĸŊŌåč  ˙˙Ŋ0Ä˙˙˙˙%&'(-8KMRSTUVb€ŒŽ‘’“”•ãä›HâãGßā†‘’ČM  \¸8œ  ú û M Ō J K L M O P Q R S T Œ č E F Œ f g ƒ é U’“”•–˜™š›œČ$‚Ĩ(üũ6š`abcefghijkŸûXY‚īđ•RSTUVXYZ[ŒčEF`凈Ø]æčéęë>?zÖ34KĐIKLMeęvwˇ<ˇ¸ķO Ŧ ­ Ž ° ą ˛ ŗ ´ ī K!¨!Š!Õ!X"į"q#r#”#$ƒ$„$…$‡$ˆ$‰$Š$‹$Ž$ %g%h%‘%í%J&K&’&î&K'L'r'ß'ā'á'â'ã'ä'æ'į'č'é'(t(Ņ(Ō()…)*****ü*9+;+<+=+>+q+Í+*,+,\,¸,--*-¯-í.î.ī. / /5/K/g/r/ˆ/Ÿ/ /Ģ/š/Ŋ/Æ/Į/Č/Ķ/Ô/Õ/Ö/æ/į/č/ō/ķ/ô/000000&0'0(0;0<0=0L0M0N0a0b0c0v0w0x0‘0’0“0Ļ0§0¨0š0ē0ģ0ž0˜0€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜, 0€€€˜0€€€˜, 0€€€˜0€€€˜B 0€€€˜B 0€€˜0€€˜0€€˜C 0€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜Q 0€€€˜S 0€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜H 0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€€˜0€€p˜, 0€€˜2 0€€€˜2 0€€˜0€€€˜, 0€€˜0€€€˜V 0€€€˜V 0€€€˜0€€€˜0€€€˜, 0€€˜0€€€˜H 0€€€˜0€€˜0€€p˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜, 0€€˜F 0€€€˜H 0€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜H 0€€€˜0€€˜, 0 €€˜H 0€€€˜H 0€€ˆ˜H 0€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜, 0 €€˜F 0€€€˜H 0€€˜0€€˜, 0 €€˜0€€€˜Q 0€€H˜S 0€€˜0€€p˜, 0 €€p˜0€€p˜Q 0€€p˜S 0€€p˜0€€ˆ˜0€€€˜0€€€˜0€€p˜0€€p˜0€€p˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€p˜, 0 €€p˜F 0€€˜H 0€€p˜0€€p˜, 0€€˜0€€p˜Q 0€€p˜0€€€˜0€€€˜, 0€€p˜0€€p˜Q 0€€˜0€€˜0€€˜0€€ˆ˜0€€€˜0€€p˜0€€˜0€€p˜0€€˜, 0€€p˜F 0€€˜H 0 €€p˜0€€p˜, 0€€p˜0€€p˜Q 0€€p˜0€€p˜, 0€€˜0€€p˜Q 0€€˜0€€p˜0€€p˜0€€p˜0€€€˜, 0€€˜0€€˜, 0€€˜F 0€€˜H 0 €€p˜0€€ˆ˜, 0€€˜0€€ˆ˜Q 0€€€˜0€€ˆ˜0€€˜0€€€˜, 0€€p˜0€€ˆ˜Q 0€€˜0€€ˆ˜, 0€€p˜0€€p˜Q 0 €€p˜0€€p˜, 0€€p˜F 0€€p˜H 0 €€ˆ˜0€€p˜0€€ˆ˜0€€p˜0€€ˆ˜0€€ €˜0€€ˆ˜0€€˜, 0€€ˆ˜F 0€€ˆ˜H 0 €€€˜0€€ˆ˜, 0€€ˆ˜0€€˜Q 0 €€p˜S 0€€p˜0€€p˜, 0€€p˜0€€p˜Q 0 €€€˜0€€€˜0€€€˜0€€p˜0€€p˜0€€p˜0€€p˜0€€˜, 0€€p˜F 0€€˜H 0 €€p˜0€€p˜, 0€€ˆ˜F 0€€p˜H 0€€ˆ˜0€€p˜, 0€€ˆ˜F 0 €€p˜H 0€€€˜0€€€˜, 0€€ ˜0€€ ˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€˜0€€ˆ˜, 0 €€p˜F 0 €€˜H 0€€˜0€€˜, 0!€€ˆ˜0€€ˆ˜Q 0 €€€˜0€€€˜, 0"€€(˜H 0€€€˜H 0€€ˆ˜H 0€€€˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€€˜, 0#€€ˆ˜F 0 €€ ˜H 0€€p˜0€€€˜, 0$€€€˜F 0 €€€˜F 0 €€ˆ˜0€€€˜, 0%€€p˜0€€p˜Q 0 €€p˜0€€ˆ˜0€€˜0€€p˜0€€p˜0€€˜0€€ˆ˜0€€€˜0€€ €˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€˜0€€p˜ 0€€p˜ 0€€ˆ˜@0€€€˜@0€€€˜@0€€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€€0¨ ˜0€€H˜0€€˜0€€€˜0€€H˜0€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€˜0€€p˜0€€€˜0€€˜0€€p˜0€€€˜0€€˜0€€p˜0€€€˜0€€˜0€€p˜0€€€˜0€€˜0€€p˜0€€€˜0€€˜0€€p˜0€€€˜0€€˜0€€p˜0€€€˜0€€˜0€€p˜0€€€˜€€ŗ›0%(-KRUVb€Ž• T ˜œgÖ/0&0;0L0a0v0‘0Ļ0š0ž0š0€€h€š0€€h€š0€€h€š0€€h€š0€€h€š0€€h€š0€€h€š0€€h€š0€€h€š0€€h€š0€€h€š0€€h€š0€€h€š0€€h€š@0€€h€š0€€hš0€€hš0€€ŽD­4ĩļˇš€€O900äŠtŒV0Ѐ@V0Ѐ@V0Ѐ@V0Ѐ@V0Ѐ@V0Ѐ@V0Ѐ@V0Ѐš€€ŗ›0 Ļ& 2 f–Œ"%Ė.37"nĖr–yFˆ¨Ž\’`–Œ—°˜°™ "#%')+-/13MOQTVXZ\]`$ Ā&% *Ö.*5Ā8*o"užyh€†‰ŽŽ”“Æ—Ž˜Ŧ™°™!$&(*,.024NPRSUWY[^_aŽ™ !•!˙•€đDđņŨŨŨ@ņŨŨŨ˙€€€÷đĘđ đhđ( đ đđNĸ đ 3 đ€ŨŨŨŋđđ đđNĸ đ 3 đ€ŨŨŨŋđđ đđNĸ đ 3 đ€ŨŨŨŋđđ đđNĸ đ 3 đ€ŨŨŨŋđđ đđTĸ đ C đ€ŠŨŨŨŋđđ đđTĸ đ C đ€Š ŨŨŨŋđđ đđTĸ đ C đ€Š ŨŨŨŋđđ đđTĸ đ C đ€Š ŨŨŨŋđđ đđTĸ đ C đ€ Š ŨŨŨŋđđ đ đTĸ đ C đ€ Š ŨŨŨŋđ đ đ đTĸ đ C đ€ ŠŨŨŨŋđ đ đ đTĸ đ C đ€ ŠŨŨŨŋđ đ đ đB đS đŋË˙ ?đŽ M –cVæIŽ …$ä'9+Ŋ0üiŧ"…tüĐŧ"ėt°fp#‚tüĐŧ"ėtüÚŧ"öt Hä"t üQŧ"mt H_"{t H7"St ü„ŧ" tüoŧ"‹tHĢ"ĮtNODFŪāÛŨũ˙ŒŽ\i¸ž ‰ ‹ F H Œ ™ č î b d ČÕ$*Ĩą÷ų6B []ŸŦû~€NPŒ™čâäz‡ÖÜEGrtŗĩķ O U ī ü K!Q!Õ!á!ã"å"l#n#$$Ž$ģ$ %%‘%ž%í%ķ%’&Ÿ&î&ô&( ((%(t(z(**[+e+q+~+Í+Ķ+G,P,\,i,¸,ž,é.ë.9/J/s/u/š/ē/Ŋ/Õ/Ö/â/å/î/ņ/ū/0000060:0G0K0\0`0q0u0Œ00Ą0Ĩ0ž0%9LNRVb€‹ā8œč < M g ƒ œČ‚ĨkŸđ[ŒF`4KMe´ ī Š!Õ!r#”#‹$Ž$h%‘%é'(-*-ī. /h/s/ą/ŧ/Ŋ/Õ/Ö/æ/č/ō/ô/0000&0(0;0=0L0N0a0c0v0“0Ļ0¨0š0ž0 Ŋ/Õ/Ö/ž0˙˙OEM UMCHOJNICEVæM=$i8T˙˙˙˙˙˙˙˙˙“odú~A˙˙˙˙˙˙˙˙˙"Ue˜Ō "˙˙˙˙˙˙˙˙˙REūz›˙˙˙˙˙˙˙˙˙S& ^Ēj0˙˙˙˙˙˙˙˙˙# ‰ tl*¤˙˙˙˙˙˙˙˙˙nTŗ üúõ˙˙˙˙˙˙˙˙˙ Ū bĮ–Ã˙˙˙˙˙˙˙˙˙ņ6 fãZŅ˙˙˙˙˙˙˙˙˙q'7 "ƒ¨ĸ˙˙˙˙˙˙˙˙˙ųâôŌtÃ˙˙˙˙˙˙˙˙˙ļjü ×ę0˙˙˙˙˙˙˙˙˙ -Sķ6Ō˙˙˙˙˙˙˙˙˙ÄKŠ.„ĖÚ˙˙˙˙˙˙˙˙˙Dz ×ę0˙˙˙˙˙˙˙˙˙˜{fģ°š˙˙˙˙˙˙˙˙˙ u|Ä-˙˙˙˙˙˙˙˙˙Ÿî Ęä@˙˙˙˙˙˙˙˙˙/s!: öx˙˙˙˙˙˙˙˙˙'A$ ĄdŠ˙˙˙˙˙˙˙˙˙w&(eÎ/˙˙˙˙˙˙˙˙˙čbP'Ė™2<˙˙˙˙˙˙˙˙˙æœ(\û Ā˙˙˙˙˙˙˙˙˙ÃOĶ(–zČ ˙˙˙˙˙˙˙˙˙™])bĮ–Ã˙˙˙˙˙˙˙˙˙TF—)`Ģ˙˙˙˙˙˙˙˙˙YgÉ+œÜŪ2˙˙˙˙˙˙˙˙˙ T5.nŗ–Ö˙˙˙˙˙˙˙˙˙¤6.–0˛ŗ˙˙˙˙˙˙˙˙˙ A/H†™˙˙˙˙˙˙˙˙˙LVÖ/:›˙˙˙˙˙˙˙˙˙h*0Ä}4˙˙˙˙˙˙˙˙˙b–!$>"`#-$ŧ$ĻV%ĻQ&1&ø1' (š\*éu* +%i.W/Ŗ(/§ 0ôA0Z?1Ė2Į"26$2[i2t3+4ô5Ô$8že9:i;|=eA>VeAË?CjMDåTEFvEv{IĶ JĶ]K[>LO@M VMØiMuuN OLOÕ)PD0P§`P(R„GTęTTŲMVg[‡E[+8\ø:\íq\^$^r `°F`›K`Blb÷cB eM)e)QeB^i\jĀ_klkV8meo_ro‹,po6pqwpVq6r&~rœ't€;tbct‡ft<%uĩxuą5v-wövwĢyĶNylz.DzŠjz |ų}Ē}$j}ÔNå€ol‚ÛZƒbmƒĀP„ÚT…˛ †î%†ņ‡<‡HLˆEO‰U`‰U‹o-‹"X‹‘ŒŽ@ ŽŽ[JŽ.[éjĀ‘ \‘¤m’3”¸•Ûf—t5˜ÍQ™ôšâd›Ģ,žâ@žĖnžMPŸ™ ŽR [ ĄCĄa.ĄģHĄŖC¤Ô§hR¨ŅDŠi2ŦTŦ“Ž€,ŽŌW˛,ŗf´N´đw´,2ĩmwĩŋˇ6šD#šŠdš9ēļaē‘0ŧEĀ1ÁyPÁĮ{ÁČÂ7Âã%ÂãWÂDkÃKlÄyCÅčNÅæĘŋĘĖfʒAĖĐCĖv4ÎāEÎkΨqĪ ŌĐ,ŌĖtŌ‘Ķ°+ÔōCÔ~=Õņ×Zؓ$ÛúTÛEŨĘ^Ū˙bŪmāņ<ā˙_ā‹â9â ãėoåyæ/čv6éŠCęDęč\ęB?ë™ZëÛ^ė_$îŦYî\dîč+ī‡vīž.đ"Sō}\õĖöŽ%ö7÷QS÷še÷€f÷"øÅ*ø{ų_&úMû@Qüōũå ūß{ūE ˙‰˙˙@€HuŸ  åŊ0@@@@@@ @"@0@2@4@6@8@j˙˙Unknown˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Gî‡z €˙Times New Roman5€Symbol3&î ‡z €˙Arial5&î ‡za€˙Tahoma;€Wingdings?5î ‡z €˙Courier New"1ˆđÄŠ#á& )'#j§Į] Ņė(WŅė(W!đ‰‰´´24Ĩ/Ĩ/ 3ƒQđK đ˙?â˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙KM˙˙Chojnice, 2005-11-02OEM UMCHOJNICEdV              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U ū˙ā…ŸōųOhĢ‘+'ŗŲ0Œ˜ ĀĖØäđ  < H T `lt|„âChojnice, 2005-11-021hojOEMEMEMNormale UMCHOJNICE0199Microsoft Word 10.0@nfÛN@‚frÍ÷Î@:Ž§%Ę@¸[gĪÅĪŅė(ū˙ÕÍ՜.“—+,ųŽ0ü hp|„Œ” œ¤Ŧ´ ŧ ŨâiWĨ/A Chojnice, 2005-11-02 Tytuŗ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abū˙˙˙defghijū˙˙˙lmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ĄĸŖ¤ĨĻ§¨ŠĒĢŦ­Ž¯°ą˛ŗ´ĩļˇ¸šēģŧŊžŋĀÁÂÃÄÅÆĮČÉĘËĖÍÎĪĐŅŌĶÔÕÖ×ØŲÚÛÜŨŪßāáâãäåæįčéęëėíîīđņōķôõö÷øųúûüũū˙ū˙˙˙  ū˙˙˙ū˙˙˙ũ˙˙˙ũ˙˙˙ũ˙˙˙ū˙˙˙ū˙˙˙ū˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Root Entry˙˙˙˙˙˙˙˙ ĀFPoĪÅĪ€Data ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙c1Table˙˙˙˙kú;WordDocument˙˙˙˙"ÄSummaryInformation(˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ DocumentSummaryInformation8˙˙˙˙˙˙˙˙CompObj˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙j˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ū˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ū˙ ˙˙˙˙ ĀFDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8ô9˛q