ࡱ> npklm @BbjbjVV+Hr<r<&7%JJJ8KKE`N`N"NNNNNNDDDDDDD$FRI~4DtONNtOtO4DNNDXXXtONNDXtODXX\0NTN r[JQ4F&;4D0E& I.UIJ00IJ0@ NOXO OXNXN N4D4D4x9dJXXx9Chojnice, 2015-07-15 KW.0643.1.2015 Burmistrz w/m INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI ZA OKRES od 01.01 2015 do 30.06.2015 WydziaB Kontroli Wewntrznej tut. Urzdu wszczB w w/w okresie 2015 roku Bcznie 19 kontroli, w tym: 1 kontrol w jednostce podlegBej zakoDczon wydaniem wystpienia pokontrolnego; 2 kontrole wewntrzne jedna z kontroli zostaBa zakoDczona protokoBem kontroli, w odniesieniu do drugiej wydano zalecenia pokontrolne; 16 kontroli zewntrznych: 4 postpowania dotyczyBy weryfikacji liczby dzieci w przedszkolu oraz rozliczenia dotacji podmiotowych otrzymywanych przez przedszkola niepubliczne lub punkty przedszkolne w roku 2014. Trzy kontrole zostaBy zakoDczone do 30 czerwca. Dwie zakoDczono wydaniem protokoBw, 1 wystpieniem pokontrolnym, a jedno postpowanie jest w toku. 11 postpowaD dotyczyBo organizacji pozarzdowych, otrzymujcych dotacje celowe w zwizku z realizowanymi zadaniami publicznymi 9 kontroli zakoDczono wydaniem protokoBu, nie stwierdzajc nieprawidBowo[ci, dwch postpowaD nie zakoDczono do 30 czerwca. Acznie kontrol zostaBo objtych 16 zadaD realizowanych przez stowarzyszenia za podstawie zawartych w 2014 roku umw. 1 postpowanie kontrolne dotyczyBo SpBki z o.o. wydano zalecenia pokontrolne wskazujc na liczne nieprawidBowo[ci i zagro|enia; Ponadto praca WydziaBu w w/w okresie wizaBa si z przygotowaniem porozumieD dotyczcych wypBaty wyrwnania dotacji za lata 2007 2013 dla podmiotw prowadzcych przedszkola niepubliczne oraz punkty przedszkolne. W Wydziale Kontroli Wewntrznej zostaBy przygotowane szczegBowe wyliczenia kwot podlegajcych zwrotowi z tytuBu wydatkw ponoszonych na |ywienie dzieci w przedszkolu, opBat staB, wydatkw ponoszonych z tytuBu niepeBnosprawno[ci oraz nale|nych odsetek dla 10 jednostek funkcjonujcych w latach 2007 2013.. SzczegBowe dane dotyczce przeprowadzonych w 2014 r. kontroli zamieszczono poni|ej w tabelach: I. KONTROLE PRZEPROWADZANE PRZEZ PODMIOTY W JEDNOSTKACH IM PODLEGAYCH: Chojnicki Dom Kultury, Chojnice; Termin kontroli:03 31 marca 2015Przedmiot kontroli:Kontrola finansowa wykorzystanie dotacji podmiotowej w latach 2011 - 2014Wyniki kontroli:W kontrolowanym okresie nie stwierdzono przypadkw niewykorzystania dotacji, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania dotacji nienale|nie lub w nadmiernej wysoko[ci.Postpowanie pokontrolne: wydano zalecenia pokontrolne dotyczce sposobu rozliczania dotacji II. KONTROLE WEWNTRZNE W PODMIOCIE: WydziaB Gospodarowania Nieruchomo[ciami przy Urzdzie Miejskim w Chojnicach Termin kontroli:12 stycznia 26 luty 2015 r.Przedmiot kontroli:Kontrola kompletno[ci ewidencji umw z tytuBu wynajmu i dzier|awy u|ytkowania wieczystego w elektronicznym systemie komputerowym;Wyniki kontroli:Kontrola kompletno[ci ewidencji umw z tytuBu dzier|awy i u|ytkowania wieczystego w elektronicznym systemie komputerowym wskazaBa, i| prowadzona w Wydziale Gospodarowania Nieruchomo[ciami ewidencja jest niekompletna i nierzetelna. Ujawniono szereg zaniedbaD i nie[cisBo[ci w tym zakresie. Postpowanie pokontrolne: W wystpieniu pokontrolnym zalecono weryfikcj wszelkich operacji ksigowych i uzgodnienie prowadzonej ewidencji z kontem syntetycznym prowadzonym przez WydziaB Finansowy; WydziaB Budowlano - Inwestycyjny przy Urzdzie Miejskim w Chojnicach Termin kontroli:od 13 kwietnia do 24 czerwca 2015 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ realizacji inwestycji zwizanej z przebudow wej[cia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budow boiska z bie|ni w latach 2013 2014; (kontrola dokumentacji projektowej, przetargowej, finansowej oraz dotyccej nadzoru nad realizacj inwestycji)Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci Postpowanie pokontrolne:nie prowadzono III. KONTROLE ZEWNTRZNE W PODMIOTACH: Klub Biegacza FLORIAN ; Chojnice; Termin kontroli:29 stycznia 2015 r.Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y, w tym uzdolnionej sportowo w dziedzinie piBka no|na umowa nr 4/14 - kwota dotacji 14.000,00 zB;Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono CENTRUM PARK CHOJNICE sp. z o.o.; Termin kontroli:od 29 stycznia do 31marca 2015Przedmiot kontroli:Struktura i wysoko[ przychodw SpBki oraz zwizanych z nimi kosztw funkcjonowania za rok 2013 i 2014 a w szczeglno[ci: przeprowadzonych w badanym okresie remontw, zrealizowanych inwestycji, polityki zatrudnienia, oceny pBynno[ci finansowej oraz prognoza pozyskiwania przeychodw przez SpBk w przyszBych latach w kontek[cie mocnych i sBabych stron, szans i zagro|eD.Wyniki kontroli:Stwierdzono m. in.: Olbrzymi strat z lat ubiegBych na koniec roku 2013 (1.993.510,81); po rozliczeniu roku 2014 (1.772.707,57); TrwaBy brak pBynno[ci finansowej, wystpowanie przesBanek zagro|enia upadBo[ci; Prowadzenie zbyt liberalnej polityki w zakresie zatrudnienia, a pBac w szczeglno[ci; Wyzbycie si wszystkich dotychczas nie wykorzystywanych wBasnych nieruchomo[ci, co ograniczy w przyszBo[ci mo|liwo[ ewentualnego rozwoju SpBki; Nisk efektywno[ kontroli kosztw wBasnych, ktre z okresu na okres rosn niewspBmiernie do wielko[ci przychodw ze sprzeda|y (zwBaszcza koszty wynagrodzeD); Nieprzestrzeganie wszystkich procedur zwizanych z planowaniem inwestycji (ocena przydatno[ci i oczekiwanych efektw ekonomicznych braki w dokumentacji); Brak w dokumentacji analiz finansowych dotyczcych organizowanych imprez;Postpowanie pokontrolne: Wydano zalecenia pokontrolne: Zaktualzowa polityk rachunkowo[ci Regulamin pracy Regulamin organizacyjny Regulamin wynagradzania z taryfikatorem stanowisk i tabel stawek pBac zasadniczych; Ujednolici form wydawanych zarzdzeD wewntrznych Prezesa SpBki; Prowadzi polityk efektywnej i racjonalnej obni|ki kosztw wBasnych; Skutecznie i dBugofalowo wdra|a metodu restrukturyzacji wynagrodzeD; Analizowa koszty remontw; Nie dzieli na cz[ci zadaD inwestycyjnych; Pracownikom administracji przywrci wBa[ciwe nazewnictwo stanowisk adekwatne do wykonywanych czynno[ci; Przy umowach cywilno prawnych przeprowadza analizy pod wzgldem opBacalno[ci stosowanej obecnie formy wynagradzania; Prowadzi prawidBow dokumentacj umw zlecenia i o dzieBo; D|y do poprawy pBynno[ci finansowej i czyni starania, by nie dopu[ci do ogBoszenia upadBo[ci SpBki; Uczniowski Klub Sportowy OGLNIAK ; Chojnice Termin kontroli:23 luty 2015 r.Przedmiot kontroli: prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadaD publicznych: Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie piBki koszykowej umowa nr 5/14 - kwota dotacji 1.000,00 zB; Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie piBki siatkowej umowa nr 6/14 - kwota dotacji 1.000,00 zB; Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Chojnickie Stowarzyszenie MiBo[nikw Zwierzt, Chojnice; Termin kontroli:16 luty 2015 r.Prz(*0:<DFHJLj   $ & Z h v z z h[h h[hAbhgh5kl h[h94 h[h^ h[h1[ h[h]~ h[hnkihnki h<\5 h'N5 h945h~Hh'N5CJaJh~Hh'N5CJ aJ h$5 h C5 hL5h~Hh'N5h`.j h~Hh'N,*HJ`jl  fP $ & F.a$gdO $ & F.a$gd( $ & F.a$gd $ & F.\ ^\ ` a$gdg $ & F.a$gd*$a$gd1[ gd'N$a$gd'Ngd'N$a$gd'N@ & N n " 6 8 < ºҲ~w~pib hphpvL hph*hpho5>* h<\5>*hph'N5 hph hph#hphnki5 hphd hph?PhKhKMhp hph<\,-Ayi$ d$Ifa$gd $Ifgdb*|kd$$IfFN0T% t0d&644 la,-AHJL XZ\^Ǽϛwog_WOhOnh5hOnhi5hOnh!5hOnh;5hOnhWo5hOnho5 ho5 h5hOnh5>*hKh'N5hKh'NCJaJhKh`nCJaJhKh|lCJaJhKhUCJaJhCJaJhKCJaJhKhb*CJaJhKhCJaJhKh'N5CJaJ hKh'NJym $$Ifa$gdwd/ $Ifgdb*|kdi$$IfFA0T% t0d&644 laJL yl $If^gd|l $Ifgd'N|kd$$IfF10T% t0d&644 la XZ\^T}xxxxpgg $IfgdAN & Fgdgdgd'N|kd;$$IfFU0T% t0d&644 la LRTV~<B " !x!z!|!~!!!"ҵ󤖤~skckҵUMHM h*"5hOnh*"5hF h'N5>*B*phhFqCJaJh$CJaJh2 EhL,,CJaJ h2 Eh) CJOJQJ^JaJ h2 Eh/^h$CJOJQJ^JaJ h2 EhCJOJQJ^JaJhF hB*phh2 EhOnCJaJ hOnhh2 EhCJaJh2 Eh;CJaJh2 EhWoCJaJh2 Eh5CJaJTV~yi$ d$Ifa$gdOn $IfgdAN|kd$$IfF<0 t"` t0644 laym $$Ifa$gd/^ $IfgdAN|kd $$IfF\0 t"` t0644 la " z!ylc $Ifgd$ $If^gdL,, $IfgdAN|kdv$$IfF0 t"` t0644 laz!|!~!"*"t"}ull $Ifgdx[ & Fgd*"gd'N|kd$$IfF 0 t"` t0644 la"*"r"t"v""$$$$8%:%<%>%r%%%%%%%%%%%%%%󸱠ƒyoeo[oVNhEQho5 h'N5hEQh65>*hEQh5>*hEQh'N5>*hF ho5>*B*phhO5>*B*phhF hO5>*B*ph h2 Eh*"CJOJQJ^JaJ h2 Eh*"hy>CJOJQJ^JaJhF h*"B*phhy>CJaJ hOnh*"h2 Eh*"CJaJhzCJaJh2 Eh*"5CJaJt"v""$yi$ d$Ifa$gdx[ $Ifgdx[|kdH$$IfF0 t"` t0644 la$$$<%ym $$Ifa$gdx[ $Ifgdx[|kd$$IfF\0 t"` t0644 la<%>%r%%yy $Ifgdy>|kd$$IfF0 t"` t0644 la%%%%%%%%2&T&|&}}}}}}ull $Ifgd8&| & Fgd^gd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 la %&&&0&2&T&z&|&~&&''>(~(((((,).)0)d)))))))˟ˁvˁk^VNhd4hd45hd4h>5hF h'5B*phh7}hjCJaJh7}h\CJaJh7}hYThCJaJ hh th{CJaJhhhCJaJhF h'NB*phh:h'NCJaJh:hEQCJaJh:h'N5CJaJhEQh'N5hEQh65hEQh3*N5hEQhi 5hEQhF 5|&~&&'(yiY$ & FD$Ifa$gd$$If^a$gd $Ifgd8&||kd$$IfF0 t"` t0644 la(((.){n h$If^hgdYTh $Ifgd8&|zkdU$$IfF0 t"` t0644 la.)0)d))yl h$If^hgdYTh $Ifgd8&||kd$$IfF)0 t"` t0644 la))))))))0*}}ullcc $Ifgd'Nh^hgd+# & Fgd,Ypgd'N|kd#$$IfF^0 t"` t0644 la))))))).*0*2*Z*(+B-D-F-h---/002T3V333 4ǼǙwlalVlVKVKCwhP?hs{5hP?h}~{CJaJhP?h7@7:::::>;@;B;d;f;h;z;|;;;;;Ǽvk`k`kUJvhF h'NB*phhz7h'NCJaJhz7h'CJaJhz7h_nCJaJhz7h'N5CJaJhF h+#5B*phh'h'N5h'h'5hF hH 5B*phhP?h'N5hP?hs{5hP?hYCJaJhrCJaJh}~{CJaJhCJaJhP?hs{CJaJhP?h}~{CJaJhP?hP?CJaJ4445(66@7x7789 ::: H$If^HgdY & FI 8L$If^`Lgd}~{ ::::@;B;d;;}}ulcc $Ifgd'Nh^hgd+# & Fgd,Ypgd'N|kd$$IfFo0 t"` t0644 la;;;;<=|>yiYAA$ & FG$If^`a$gdGz$$If^a$gdGz$$If^a$gdz7 $Ifgd'N|kd0$$IfF0 t"` t0644 la;|>~>>>>>?:??@?B?????????????}pdYNYNCh3h'NCJaJh3hCJaJh3hDCJaJh3h'N5CJaJhF h+#5B*phhWh'N5hWh?5hWhn95hWhW5hF h35B*phhH 5B*phhF h'N5B*phhF hn9B*phhz7hn9CJaJhz7hn95CJaJhF h'NB*ph hz7h'Nhz7hz7CJaJ|>~>>>>ri\ h$If^hgdT $Ifgd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 la$ d$Ifa$gd_n>>?:?yl h$If^hgdT $Ifgd'N|kd $$IfF,0 t"` t0644 la:??@?B?????}}}ulcc $Ifgd'Nh^hgd+# & Fgd,Ypgd'N|kdk $$IfFr0 t"` t0644 la??"$,VyiYA$ & F%$If^`a$gdGz$$If^a$gdGz$$If^a$gd3 $Ifgd'N|kd $$IfF0 t"` t0644 laedmiot kontroli: prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadania publicznego Plener plastyczny dla mBodzie|y szkolnej nt. przyroda i zwierzta zakoDczony wystaw wykonanych prac umowa nr 41/14 - kwota dotacji 1.500,00 zB; Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Klub Sportowy OSIR , Chojnice; Termin kontroli:16 marca 2015 r.Przedmiot kontroli: prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadaD publicznych: Szkolenie dzieci i mBodzie|y uzdolnionej ruchowo w pBywaniu umowa nr 10/14 - kwota dotacji 8.000,00 zB; Szkolenie dzieci i mBodzie|y uzolnionej ruchowo z zakresu piBki siatkowej. Zorganizowanie cyklu turniejw o puchar Burmistrza Chojnic w mini piBce siatkowej majcych na celu rozwijanie umiejtno[ci siatkarskich poprzez rywalizacj na szczeblu miasta, gminy i wojewdztwa umowa nr 12/14 - kwota dotacji 4.000,00 zB; Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Stowarzyszenie Rodzin Zastpczych FAMILIA ; Chojnice Termin kontroli:5 marca 2015 r.Przedmiot kontroli: prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadania publicznego SpByw kajakowy umowa nr 60/14 - kwota dotacji 1.500,00 zB; Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Przedszkole Niepubliczne MISIOWA AKADEMIA ; Chojnice Termin kontroli:od 20 do 22 kwietnia 2015 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2014 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2014 r.Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Przedszkole Niepubliczne Skrzaty , 89-600 Chojnice Termin kontroli:15,16,28 kwietnia oraz 13 maja 2015 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2014 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2014 r.Wyniki kontroli:kontrola ujawniBa wtpliwo[ci dotyczce rozliczania wydatkw bie|cych; Postpowanie pokontrolne:Zalecono wysBanie wnioskw do ZUS oraz Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji Miejski Klub Sportowy CHOJNICZANKA 1930 , Chojnice; Termin kontroli:12 15 maja 2015 r.Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadaD publicznych: Wspieranie szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie piBki no|nej umowa nr 22/14 - kwota dotacji 90.000,00 zB; Wspieranie szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie lekkoatletyki umowa nr 23/14 - kwota dotacji 15.000,00 zB; Wyniki kontroli:Zadania wykonano zgodnie z postanowieniami umowy;Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Niepubliczne Przedszkole SMYK , Chojnice Termin kontroli:15, 16, 28 kwietnia 2015 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2014 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2014 r.Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Dziecico MBodzie|owy ZespB Folklorystyczny KASZEBE , Chojnice Termin kontroli:12 19 maja 2015 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadania publicznego: Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y zespoBu Kaszebe z Chojnic w 2014 roku oraz promocja kultury kaszubskiej i narodowej w kraju i za granic umowa nr 45/14 - kwota dotacji 20.000,00 zB;Wyniki kontroli:Zadanie wykonano zgodnie z postanowieniami umowy;Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Klub Sportowy Boxing Team, Chojnice Termin kontroli:21 maja 2015 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadania publicznego: UdziaB w zawodach w ramach wspBzawodnictwa sportowego umowa nr 28/14 - kwota dotacji 6.000,00 zBWyniki kontroli:Zadanie wykonano zgodnie z postanowieniami umowy;Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Przedszkole Niepubliczne TEDDY , Chojnice Termin kontroli:lipiec 2015Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2014 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2014 r.Wyniki kontroli:w trakcie kontroliPostpowanie pokontrolne:w trakcie kontroli Towarzystwo PrzyjaciB Dzieci OddziaB w Chojnicach, Chojnice Termin kontroli:29 czerwca 02 lipca 2015Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadaD publicznych: Marsz Szlakiem Pierwszej Kadrowej umowa nr 57/14 - kwota dotacji 2.500,00 zB; Kolonia letnia z programem rekreacyjnym umowa nr 61/14 - kwota dotacji 2.000,00 zB; Kolonia letnia z programem rekreacyjnym umowa nr 62/14 - kwota dotacji 2.000,00 zB;Wyniki kontroli:Zadania wykonano zgodnie z postanowieniami umowy;Postpowanie pokontrolne:nie prowadzono Klub Motocyklowy AUROCHS Krojanty; Termin kontroli:lipiec 2015Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadania publicznego: Organizacja wystpw artystycznych, konkursw w akcji MOTO SERCE w 2014 roku umowa nr 46/14 - kwota dotacji 2.500,00 zB;Wyniki kontroli:w trakcie kontroliPostpowanie pokontrolne:w trakcie kontroli Red Devils Futsal Club, Chojnice Termin kontroli:lipiec 2015Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2014 roku na realizacj zadania publicznego: Szkolenie dzieci i mBodzie|y w zakresie piBki no|nej halowej (futsal), koszykwki i beach soccer. Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y, w tym uzdolnionej sportowo oraz sportowcw niepeBnosprawnych, organizacja przygotowaD i uczestnictwa w regionalnych, oglnopolskich i midzynarodowych imprezach sportowych, promocja sportu dzieci i mBodzie|y, organizacja imprez sportowych ka|dego szczebla (szkolne, midzyszkolne, oglnomiejskie, regionalne, oglnokrajowe, midzynarodowe) w zakresie piBki no|nej halowej (futsal), koszykwki i beach soccer umowa nr 21/14 - kwota dotacji 26.000,00 zB;Wyniki kontroli:w trakcie kontroliPostpowanie pokontrolne:w trakcie kontroli Opracowanie sprawozdania: Wioletta Szreder Dyrektor WydziaBu Kontroli Wewntrznej Do wiadomo[ci: Burmistrz Miasta Chojnice a/a   PAGE PAGE 7 ?@"VXZ|@VXZ|ȓ "۷|peZ|pOZ|h&bh&bCJaJh&bh,YpCJaJh&bhzCJaJh&bh,Yp5CJaJh&bh,Yp5h&bhEO5h&bhz5hF hH B*phhF h,YpB*phhF h'N5B*phh3hCJaJh3h'N5CJaJhF h5B*phh3hCJaJh3h3CJaJUh3h5CJaJVXZ|ri` $Ifgd3 $Ifgd'N|kd= $$IfFT0 t"` t0644 la$ d$Ifa$gd3yp $Ifgd $Ifgd'N|kd $$IfF0 t"` t0644 laXZ|}}ulcc $Ifgdpuah^hgdz & Fgd,Ypgd,Yp|kd $$IfF0 t"` t0644 laȓʓДyiYAA$ & FG$If^`a$gdGz$$If^a$gdGz$$If^a$gd&b $Ifgdpua|kdx $$IfF0 t"` t0644 la "Dypg $Ifgd' $Ifgdpua|kd $$IfFT0 t"` t0644 la $IfgdS3"DژܘޘJLNp>@BdޛXƾ}rj}rj`SKh~h~5hF hGz5B*phh85B*phhGzhyW5hGzhyWCJaJhGzhyW5CJaJhGzhGzCJaJhGzhDgCJaJhGzh-CJaJhGzhDg5CJaJhGzhDg5hGzh&b5hF hm`5B*phhF hk5B*phh&bh&b5h&bh&bCJaJh&bh&b5CJaJژyp $Ifgd' $Ifgdpua|kdJ $$IfFd0 t"` t0644 laژܘޘLNp}}ulcc $Ifgd h^hgd&b & FgdDggd'N|kd $$IfF0 t"` t0644 laĚ>yiY<$ & F& 8H$If^H`a$gdGz$H$If^Ha$gdGz$$If^a$gdGz $Ifgd |kd $$IfF0 t"` t0644 la>@Bdri\ h$If^hgdT $Ifgd |kd $$IfFT0 t"` t0644 la$ d$Ifa$gdGzޛyl h$If^hgdT $Ifgd |kd $$IfFn0 t"` t0644 lanp̜}}ulcc $Ifgd h^hgdGz & Fgd,Dgd'N|kdW$$IfF0 t"` t0644 laXZnpʜ̜Μfhj̞ΞО "$&(\jln,ۺﰣwlaUlhr.hG5CJaJhr.h.CJaJhr.hr.CJaJhr.h.5CJaJhr.h~5hr.hG5hr.hr.5hr.h.5hF h~5B*phh,D5B*phh~h CJaJh~h,DCJaJh~h~CJaJh~h,D5CJaJh~hGz5h~h,D5h~hLu5!̜Μhy[[$ & F% dL$If^`La$gd~ $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 lahjΞyp $Ifgd $Ifgd |kd)$$IfF0 t"` t0644 laΞО"yp $Ifgd~ $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 la"$&(yyqh__ $Ifgd h^hgd~ & Fgd.h^hgd,D|kd$$IfF0 t"` t0644 la,y[=$ & F% d%$If^`%a$gd[2$ & F% dL$If^`La$gdr. $Ifgd |kdd$$IfF0 t"` t0644 la¡RTV@BDFHԣ(˾˾|peZMAhUzhE# 5CJaJhF hE# 5B*phh5hE# CJaJh5h"G1CJaJh5hE# 5CJaJh5h/0u5h5hE# 5h5h?l`5h5hFNY5h5h"G15hF h55B*phhF h85B*phh~hG5B*phh$uhGCJaJh$uh$uCJaJh$uhG5CJaJhr.hG5hr.hGCJaJ¡Typ $Ifgd$u $Ifgd |kd$$IfF50 t"` t0644 laTVByp $Ifgd/i $Ifgd |kd6$$IfF0 t"` t0644 laBDFHԣ}}ull $Ifgdpua & Fgd5gd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 la(. yiYI$ & FH$Ifa$gdUz$ & FG$Ifa$gdUz$$If^a$gdUz $Ifgdpua|kd$$IfF0 t"` t0644 la( Dhprtvxʧ̧ΧЧҧ&H~ɾѫݡzrf[PCfhF hz55B*phh*$hz5CJaJh*$h3'CJaJh*$hz55CJaJh3'hz55h3'hqI5h3'h3'5hF ho5B*phhj5B*phh1`5B*phhUzhE# CJaJhUzCJaJhUzh]{CJaJhtGCJaJhUzhE# 5CJaJhF hE# 5B*phhUzhFNYCJaJhUzhUzCJaJvyi$H$If^Ha$gd]{ $Ifgdpua|kdq$$IfF)0 t"` t0644 lavxʧyl $If^gdE# $Ifgdpua|kd$$IfF0 t"` t0644 laʧ̧ΧЧҧ&H}}}ull $Ifgd & Fgdz5gd<\|kdC$$IfF`0 t"` t0644 lady[[$ & F% dL$If^`La$gdI $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 la@֪تڪܪުPfܫfhjƹƹ|qf|[fODhh$nCJaJhh$n5CJaJhh3CJaJhhCJaJhhyXCJaJhh5CJaJhh5hhyX5hF ho>*B*phhj>*B*phh>*B*phhF h*$5B*phh*$h*$CJaJh*$h*$5CJaJhF hz55B*phh*$hz5CJaJh*$hICJaJ@yp $IfgdY_ $Ifgd |kd$$IfF>0 t"` t0644 la֪yp $IfgdY_ $Ifgd |kd~$$IfFp0 t"` t0644 la֪تڪܪުf}}}ull $Ifgd & Fgdgd'N|kd$$IfF@0 t"` t0644 laܫhyiL$ & F% H$If^H`a$gdj$H$If^Ha$gd3 $Ifgd|kdP$$IfF0 t"` t0644 lahjyi$H$If^Ha$gdY_ $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 la&Dyl $If^gdY_ $Ifgd|kd"$$IfFX0 t"` t0644 la&DFHJ|ԯ֯دбԱZ\|u|uh^QIhgh=5hF ho>*B*phh5>*B*phhF h>*B*ph heSheSheSheS5CJaJ heShSheShSCJaJheSheSCJaJheShS5CJaJheShS5heSh"5heSheS5hF h">*B*phh>*B*phhh$nCJaJhh$n5CJaJhh$n5DFHJ֯}}ulcc $Ifgd h^hgdS & Fgd"gd'N|kd$$IfF@0 t"` t0644 la֯د ұyiK$ & FG dH$If^H`a$gdeS$H$If^Ha$gdeS $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 laұԱZyi$H$If^Ha$gdY_ $Ifgd |kd]$$IfFH0 t"` t0644 laZ\yl $If^gdY_ $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 la .F}}}ull $Ifgd & Fgd=gd'N|kd/$$IfFS0 t"` t0644 la .DFHp*,.b .bdfLﵫwlewlewle hEvhu>hEvhu>CJaJhEvhtGCJaJhEvhu>5CJaJhEvhu>5hEvhtG5hF ho>*B*phh5>*B*phhF h|+>*B*phhghQCJaJhgh=CJaJhghHCJaJhgh=5CJaJhgh=5hghH5$FHp*y[[$ & F% dL$If^`La$gdH $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 la,yp $IfgdH $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 la,.byy $Ifgd|kdj$$IfFX0 t"` t0644 la .d}}}ulcc $Ifgdh^hgdu> & Fgdu>gd'N|kd$$IfF@0 t"` t0644 ladf6yiLLL$ & FG $If^`a$gdtG$$If^a$gdtG $Ifgd|kd<$$IfF0 t"` t0644 layy $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 laLjyy $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 laLhjlnpr" $FjlnƽȽʽ̽ҽ̿{{naUIhtJhe.5mH sH htJhtJ5mH sH hF h5>*B*phhF hu>>*B*phhww&hww&CJaJ hww&h7)hww&h7)CJaJhww&hJ>CJaJhww&h7)5CJaJhww&h7)5hww&hEv5hF ho>*B*phh5>*B*phhF h|+>*B*ph hEvhu>hEvhu>CJaJhEvhfCJaJjlnpr}}}ulcc $Ifgdh^hgd7) & Fgd7)gd'N|kdw$$IfF0 t"` t0644 la","yiL$ & FG H$If^H`a$gdJ>$H$If^Ha$gdJ> $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 la"$Flyy $Ifgd|kdI$$IfF0 t"` t0644 lalnȽyy $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 laȽʽ̽νнҽ8P}}}}ulcc $Ifgdph^hgde. & Fgde.gd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 la 8NPRz*,.Pvx4:J|umeu^uShF h'NB*ph htJh>htJh'N5htJhG >* htJh'N htJh' htJhG htJh'N>*htJh+1>*hF h6p>*B*phhF he.>*B*phhF hu>>*B*phhtJhtJ5htJhtJ5CJaJhtJhe.5htJhe.CJaJhtJhtJCJaJhtJhe.5CJaJPRz,yiL$ & F% H$If^H`a$gdtJ$H$If^Ha$gdtJ $Ifgdp|kd$$IfF0 t"` t0644 la,.Pvyp $IfgdY_ $Ifgdp|kd$$IfF 0 t"` t0644 lavxyp $IfgdY_ $Ifgdp|kdV$$IfFX0 t"` t0644 la}}}}}}}}x}}}gdG gd'N|kd$$IfF@0 t"` t0644 la  "$:<>h]hgd'N &`#$gd'NgdK[$a$gd'N & Fgd'N & Fgd8gd'N $&2468:>@BhF h'NB*phho0JmHnHuhV6 hV60JjhV60JUh'Rvjh'RvU>@BgdK[) 01h:pO. A!"#$%g$$If!vh55#v#v:VFN td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFA td&6,55g$$If!vh55#v#v:VF1 td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFU td&6,55g$$If!vh5` 5#v` #v:VF< t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF\ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF\ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5c$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF) t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF^ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF. t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFN t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFo t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFr t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFd t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFn t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF5 t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF) t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF` t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF> t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFp t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFH t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFS t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5H@H ^NormalnyOJQJ^J_HmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listyt@t 'NTabela - Siatka7:V04 @4 'NStopka p#0)@0 'N Numer stronyF"F 'N Tekst dymkaCJOJQJ^JaJT+2T 'NTekst przypisu koDcowegoCJaJDBD 'NTekst komentarzaCJaJBjABB 'NTemat komentarza5\T*aT gD}OdwoBanie przypisu koDcowegoH*jOrj g'Akapit z listd^m$CJOJPJQJ^JaJtH POP /^ No Spacing CJOJQJ_HaJmHsHtH bOb S3List Paragraphd^CJOJQJ^JaJtH L7H$%056BbB3+,8:;,-AP Q k & 7 U V j ! ; < / @ e f z DUij~$CDXa: !;<Z~?|0ijk|'(<=VWXi: ; < M n o ! !!!!!!!"")"*"+","b"c"t""""#_#`#q##########$,$-$A$$$$ %U%V%p%%%%%&&*&+&?&&1''''''((((((>(O(k(l(((9):)K)l)m)))))))))****_+`+q++++++++++,,,+,,--&-X-Y-s-----------@............0/1/B/]/^/r//F000016171Q1`1a1b1c1d1111111A22222223333335363G3S3T3h33A6B6S6f6g6666666666666666677!7"7#7$7%7&7(7+7.717;7<7=7H7I7J7M7000000000000. 0. 0. 0. 0. 0. 000000000x00 00000000 0 00 0 00 00000 0000000 0 00 0 000 0 0@00@0@00@0 @0 0@0 @0 0@0 000x000 000000D 00 0 0 0 0 0 0 00 00000000000D 0D 0D 0D 0D 0D 0D 0 0 0 00I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0I 0 I 0 I 0 I 0 0 0 00 00000000G 0G 00 0 0 0 0 0 0 0 000 00000000% 00 0 0 0 0 0 0 0 00 000 0 0 0 00G 0G 00 0 0 0 0 0 0 0 00 000 0 0 0 00& 00 0 0 0 0 0 0 0 00x 0 0x0 0 0 0 % 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 x0 0 0 0 0 % 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 x0 0 0 0 0G 0H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 % 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 x0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0G 0 0 0 0 0 0 0 0 000 00 0 0 0 % 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0x0x0 0 0 0 0G 0G 0G 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0x0 0 0 0 0 0G 0 0 0 0 0 0 0 0 00x0x0 0x0x0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000x0x0x0x0x0x000x 0 0x00x0x00x@0@0@0@0@0@0@0@0@0@00= !;jkVWXi; < M n o !!!!!!"")"*"t""""#_#`#q###,$-$A$$$$U%V%p%%%&1'l)m))))****_+`++++++,,+,,--X-Y-s------@.........]/^//F000016171111A222S3T3h33A6B6f6g666666M7@0Oy00h 4Oy00 O900 Oy00 L< O900 n;0L0@Q 0 n;0N0@0Oy00Oy00f;0S0V@2 D [ Oy070 f;0U0H0 n;0W00f;0X0L n;0Y0@0f;0X0Lf{0U0f{0S0f{0U0f;0Y0f{0U0M> n;0b0dOy00n;0d0Oy00Oy00Oy00n;0h08Oy00V@2 D [ Oy070 Oy00H0 n;0m009@S 0 @0@S 0@Q 0n;0q0Oy00n;0t0n;0t0Oy00n;0x0d:@Q 0 n;0z0@0n;0z0:Oy00n;0~0 ;Oy00 n;00@0Oy00f;00(;f;00(;V@2 D [ Oy070 f;00H0 O90 0t4F O90 0{ $$$' < V,"%) 4;?"X(LB #$&(,16;?Cdjqw|P,J Tz!t"$<%%|&(.))0*D-V34:;|>>:??Vژ>̜hΞ"TBvʧ֪hD֯ұZF,dj"lȽP,v>B!%')*+-./02345789:<=>@ABDEFGefghiklmnoprstuvxyz{}~@" '! !(Wewntrzna integralno[ danych (Typ 4) 1M7M7BN46M76M7>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName '@Z1135HIOUZ[fi*++,7O (())--..b1c1%7&7&7(7(7)7)7+7,7.7/71727=7G7J7M712y{m s @ B /B~ $&eg=IRT6 8 !!!!t"v"""####A$G$$$ %%?&K&-'/'''(((())))[+]+------@.M.....r/~/A0C00000Q1T111222222G3M344=6?6S6T66677&7&7(7(7)7)7+7,7.7/71727J7M7&b-Q k & j / @ f z DUjD<k<X< o !*",""`###A$$ %V%p%&+&'''((>(O(l(:)m))))*`+q+++++,-&-Y----..1/r/0171a1c1d112363h3B6666677%7&7&7(7(7)7)7+7,7.7/71727J7M7&7&7(7(7)7)7+7,7.7/71727J7M7I)@]4ܔiL` L# $ i88x}t`W;|m }U z];36 Zvc?k%+' l{ާY-",ŢeL#,nd6#$0w&(e/qn&zbE)HpCK*5_0BS3;3fݚ w44Ul35PʚU1H6£ 8, Q1 9Ȅg{u96,T09RS,<ƃUY< OV<D*AqArΊCD\mj^D,ndGPʚG\I>HQD3(HjWI"9rJr,Kl!K!N::'PQNP-OfpSb/h!/V5HK*AS3I`bc!sg{u9fpS iqn&09QcOV<UY<3X'PQNDM}-Oc[:z6#$]4!NQ1 9{rUTn;3qA# @js5 )?k 0yY> WI hl!K[aWII = "pxҎ rh3 Y3Jf+ ww  }xtM*}rh36. jmrh3\hrh3t+Y3rh3rh368Dj!)SK[\{F nEg,jPk8|+u>ElQI]O [/*14.S!g'? ) ]^ { + < *& : x G$fu=xz $6/)Kz&*qerV6 XrJ+3TgK_.q K^1H:X*gS=Vg: {J.jM%k':~i E# ' 7 &c bk !!(!5"*"bK"d"6j"h##;#^#c $$e$$*$"D$w@%0&?&ww&3'M'r6(bZ(7)))* 2+m+x+L,,U,-T-p-r.4.~.wd/kt/D0j0E 11"G1[2B374d4T56M&65[6t\6}7)7 77[7+8.I8.&:m:B%;^;J<) =J>-m> ?/?P?e?0#@m@ZB CiLCUC,D0D2D2DHDSDBuDE2 EI@EXdERFz FG@XG^GtGHH!HFHrHIaItJJ/J7JK KKK!aKtKEymyqyjzyUz]{{z2{HN{s{}~{8&|(|e|K;}gD}wU}4~]~2'?]AMVOP^ $?zrFhdo !-+8BfKn_$\cKo?s+,-[]zeUnFq].`hV~JW;)'9GRf*I*^"QYLQ>sty>T 6_CC`Tg6p/GEQVyqB|c.3)HU[ec 6#7v7 :GNO1ZX#ks;+tD++1UC(!AEOj$nI%,u~!n9g1 :>?fe.944s40>v[!>zunpH7G{M4+#35?- "Y6'VcYk^Q\]^X73U$^t24n#14:$`<B'NYH\p6O^n sv+]A#(^z%/'@KBf W,-AP Q k & 7 U V j ! ; / @ e f z DUij~$CDX !;jk|'(<WXi; < M n o !!!!!"")"*"c"t""""_#`#q########$,$-$A$$$ %U%V%p%%%%&&*&+&?&'''''(((>(O(k(l((9):)K)l)m)))))))***_+`+q++++++++,,,+,--&-X-Y-s---------........0/1/B/]/^/r/0016171Q1`1a111111122222233363G3S3T3h3A6B6S6f6g666667M7Qi0i0i0i0i0i0i0i0i0/|@c1c1c1c1+ + ++++L7@@ @ @@@@0@@@@&@*@8@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma7&{ @Calibri?5 z Courier New;Wingdings"1^J')7%7~F/dF/d!4d 7 7 2QHX ?'NChojnice, 2012-01-09 Urzd Miasta UMCHOJNICEFZZZZSPRAWOZDANIE 2015 - I pBrocze###0I              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H Oh+'0 , H T ` lxChojnice, 2012-01-09Urzd MiastaNormal UMCHOJNICE638Microsoft Word 10.0@2@X@~@[F/՜.+,0 hp| d 7 Chojnice, 2012-01-09 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\]^_`abdefghijoRoot Entry F?͍[qData (1TableyKWordDocument+HSummaryInformation([DocumentSummaryInformation8cCompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q