ŠĻą”±į>ž’ 68ž’’’/07’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Į @šæ€bjbjVV"¶r<r< &ę’’’’’’ˆīīīīŹŹŹŽFEFEFE8~E¼:F¼ŽļnhGG"$G$G$GÆMÆMÆMnnnnnnn$WpR©rl(nŹÆMCLlÆMÆMÆM(nīī$G$G©nŁSŁSŁSÆMīV$GŹ$GnŁSÆMnŁSŁSž ŅT˜D†Ź®g$GöF < ­$3ŃFEÆM0j\Čnæn0ļn2]| sßQŽs®gŽŽīīīīsŹ®gTÆMÆMŁSÆMÆMÆMÆMÆM(n(nŽŽD-"1$½SŽŽ"1Chojnice, 2015-12-08 KW.0632.2.2015 Pan Burmistrz Arseniusz Finster w/m PLAN PRACY WYDZIAAU KONTROLI WEWNTRZNEJ NA 2016 rok INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI ZA ROK 2015 (do 31 stycznia 2016); WYDZIAA GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOZCIAMI Ewidencja i prawidBowo[ ksigowania nale|no[ci i wpBywów z wytuBu wieczystego u|ytkowania, dzier|aw oraz nale|no[ci z tytuBu ratalnej sprzeda|y i przeksztaBcenia u|ytkowania wieczystego we wBasno[ w roku 2015; CHOJNICKIE TOWARZYSTWO SPORTÓW WROTKARSKICH ROLLER prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja szkolenia wrotkarskiego dla dzieci i mBodzie|y oraz zawody wrotkarskie umowa nr 1/15 - kwota dotacji 5.500,00 zB; MIEJSKI KLUB SPORTOWY CHOJNICZANKA 1930 prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Wspieranie szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie piBki no|nej umowa nr 4/15 - kwota dotacji 50.000,00 zB; Wspieranie szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie lekkoatletyki umowa nr 52/15 - kwota dotacji 8.000,00 zB; Wspieranie szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie piBki no|nej umowa nr 53/15 - kwota dotacji 42.000,00 zB; kontrola realizacji postanowieD umownych w zakresie wypBaty stypendiów sportowych: umowa nr 1/SS/2015 z dnia 08.01.2015 r.; umowa nr 9/SS/2015 z dnia 04.05.2015 r.; umowa nr 12/SS/2015 z dnia 17.07.2015 r.; umowa nr 16/SS/2015 z dnia 30.09.2015 r.; CHOJNICKI KLUB {EGLARSKI prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y uzdolnionej sportowo wraz z udziaBem w regatach krajowych i zagranicznych umowa nr 16/15 - kwota dotacji 24.000,00 zB; Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y uzdolnionej sportowo wraz z udziaBem w regatach krajowych i zagranicznych umowa nr 47/15 - kwota dotacji 35.000,00 zB; CHOJNICKI KLUB SPORTOWY KOLEJARZ prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w tym uzdolnionej sportowo umowa nr 17/15 - kwota dotacji 4.900,00 zB; Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w tym uzdolnionej sportowo w dziedzinie piBka no|na umowa nr 48/15 - kwota dotacji 7.000,00 zB; RED DEVILS FUTSAL CLUB prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadaD publicznych: umowa nr 18/15 - kwota dotacji 12.000,00 zB; Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w tym uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepeBnosprawnych; Organizacja przygotowaD i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i midzynarodowych imprezach sportowych; Promocja sportu dzieci i mBodzie|y; Organizacja imprez sportowych ka|dego szczebla (szkolne, midzyszkolne, ogólnomiejskie, regionalne, ogólnokrajowe, midzynarodowe); umowa nr 40/15 - kwota dotacji 11.000,00 zB; Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w tym uzdolnionej sportowo; Organizacja przygotowaD i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i midzynarodowych imprezach sportowych; Promocja sportu dzieci i mBodzie|y; Organizacja imprez sportowych ka|dego szczebla (szkolne, midzyszkolne, ogólnomiejskie, regionalne, ogólnokrajowe, midzynarodowe); kontrola realizacji postanowieD umownych w zakresie wypBaty stypendiów sportowych: umowa nr 2/SS/2015 z dnia 08.01.2015 r.; umowa nr 4/SS/2015 z dnia 04.03.2015 r.; umowa nr 14/SS/2015 z dnia 24.08.2015 r.; umowa nr 19/SS/2015 z dnia 6.10.2015 r.; UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BOKSER CHOJNICE prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja PrzygotowaD i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i midzynarodowych imprezach sportowych. BOKS umowa nr 19/15 - kwota dotacji 5.000,00 zB; OZRODEK PROFILAKTYKI RODZINNEJ W CHOJNICACH Komisja Alkoholowa przy O[rodku Profilaktyki Rodzinnej zasadno[ wydawania w 2015 roku [rodków przez wy|ej wymienionych; ochrona danych osobowych przez w/w (2015 rok); UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RUGBY TUR CHOJNICE przy Technikum im. Stefana Bieszka prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Szkolenie dzieci i mBodzie|y w rugby w kategoriach wiekowych 10-19 lat umowa nr 24/15 - kwota dotacji 9.000,00 zB; Szkolenie dzieci i mBodzie|y w rugby w kategoriach wiekowych 10-19 lat umowa nr 42/15 - kwota dotacji 7.000,00 zB; OCHOTNICZA STRA{ PO{ARNA W CHOJNICACH prawidBowo[ wykorzystania dotacji celowej przekazanej w 2015 r., przeznaczonej na dofinansowanie zadaD Ochotniczej Stra|y Po|arnej w Chojnicach w wysoko[ci 25.000 ZA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE WESOAE PRZEDSZKOLAKI E. STANKE wykorzystanie przez placówk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2015 r. liczba dzieci w przedszkolu(*,0LNPRp–˜œ¤ņäÖČ·©›‰wfUG9G9Ghƒ"®hķq\5OJQJ^Jhƒ"®hĘ5OJQJ^J h­zhĘCJOJQJ^JaJ h­zhź.CJOJQJ^JaJ#h\`łhź.5CJOJQJ^JaJ#h\`łh\`ł5CJOJQJ^JaJhxJųCJOJQJ^JaJhĘCJOJQJ^JaJ h­zhšw“CJOJQJ^JaJh$|CJOJQJ^JaJhŲsCJOJQJ^JaJhõMŖCJOJQJ^JaJhī%†CJOJQJ^JaJ*,.0NPZp–š¤¦ØŖ¬Ā  " $ ÷ņņņņņéééééééééÖÖÖĶĶĶĶĶ ĘdgdĒ{Į$ Ęd„hdh^„ha$gdJ]+ Ędgd­zgd­z$a$gd­z~F~€žžž¤¦¬¶ĄĀüž   ņäŅĄ® ’‡yk`yUä=/hövwCJOJQJ^JaJ.jh_roCJOJQJU^JaJmHnHuh_ro5OJQJ^JhŲs5OJQJ^JhõMŖhÕ)P5OJQJ^JhõMŖhĘ5OJQJ^JhJ]+5OJQJ^JhõMŖhõMŖ5OJQJ^JhõMŖh+8\5OJQJ^J#hJ]+hJ]+5CJ OJQJ^JaJ #hJ]+h+8\5CJ OJQJ^JaJ #hJ]+hĘ5CJ OJQJ^JaJ hN~CJOJQJ^JaJhMPŸCJOJQJ^JaJ " $ ( * > ” – ˜ š ¾ Ą Ā Ä Ę Č Ģ šįŅĄ±Ÿ‚t‚ft‚XJ<hķ ŽCJOJQJ^JaJh•9)CJOJQJ^JaJh ŅCJOJQJ^JaJh×MCJOJQJ^JaJhĀ ćCJOJQJ^JaJh›K`CJOJQJ^JaJh×M5CJOJQJ^JaJ#h›K`h%i.5CJOJQJ^JaJhĀ ć5CJOJQJ^JaJ#hĒ{ĮhN~5CJOJQJ^JaJh‘Œ5CJOJQJ^JaJh_ro5CJOJQJ^JaJh»H”5CJOJQJ^JaJ$ & ( * Ę Č Ź Ģ  Ę Č Ź 4 < öööąŌŌŌ¾®®¢¢Œ€ $„Į^„Įa$gd! „$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gd! „ $ Ęda$gd&~r$ Ęd„h^„ha$gdķ Ž$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gd•9) $ Ęda$gd•9)$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gd Ņ ĘdgdĒ{ĮĢ Ŗ Ā Ę Č Ź 2 ź ģ h ą ų "(<>@BķßŃƵߦ—‰{‰{‰{‰{‰j\K hch! „CJOJQJ^JaJh_roCJOJQJ^JaJ h! „h! „CJOJQJ^JaJh›^„CJOJQJ^JaJh! „CJOJQJ^JaJh„F­5CJOJQJ^JaJhxb5CJOJQJ^JaJh&~rCJOJQJ^JaJh•9)CJOJQJ^JaJhxJųCJOJQJ^JaJhķ ŽCJOJQJ^JaJ#hÕ=Øh•9)5CJOJQJ^JaJ< <>@BFHJLNP¤¦®°ŒōčÜÜŠŠĒ»»»„™™™Ž $ & FQa$gdMź $„Į^„Įa$gdMź$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdV $ Ęda$gdąEĪ ĘdgdąEĪ $ Ęda$gd Ņ $„h^„ha$gd_ro $ Ęda$gd! „ $ & FQa$gd! „BDFHJLNP¢¤®°ŒŽlpNP裏¶ØšŒ}oaSaSESE7hQS÷CJOJQJ^JaJhc4CJOJQJ^JaJhķ ŽCJOJQJ^JaJhMźCJOJQJ^JaJhV CJOJQJ^JaJhxb5CJOJQJ^JaJhN~CJOJQJ^JaJh$>"CJOJQJ^JaJhąEĪCJOJQJ^JaJ&h3”hąEĪ5>*CJOJQJ^JaJhQS÷5CJOJQJ^JaJh Ņ5CJOJQJ^JaJ.jh_roCJOJQJU^JaJmHnHuŒŽlnpNPRųJœšDFHzóčąóčŌŌŶ¶¶¶¦Ō$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdyC$ Ęd„h^„ha$gdˆ~W$ & F. ĘŠa$gdˆ~W$ & F_ Ęda$gdķ Ž $ Ęda$gd^$a$gdķ Ž $ & FQa$gdc4 $„h^„ha$gdķ ŽPų J\œ®šFHxz|¬øČÄČ ņäņäņäņäņÖĒ¹««¹paH1jh_ro5CJOJQJU^JaJmHnHuhN~5CJOJQJ^JaJ hĄzŠhĄzŠCJOJQJ^JaJh®:ŚCJOJQJ^JaJh£XoCJOJQJ^JaJh•G_CJOJQJ^JaJhų}\CJOJQJ^JaJhyCCJOJQJ^JaJhxb5CJOJQJ^JaJh^bCJOJQJ^JaJh1+½CJOJQJ^JaJhˆ~WCJOJQJ^JaJz|„Č fhpóóčŻŃŃŹ¹¹¹¹¹£—‹ $„Į^„Įa$gdķ Ž $ Ęda$gdķ Ž$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdķ Ž $ Ęda$gdB^i $ Ęda$gdĄzŠ $„h^„ha$gdyC $ & FQa$gd£Xo $ & FQa$gd•G_ $„Į^„Įa$gd•G_ dfhjlpœŗÄęž  > X ##%%%šįŅƱ¢±”†”¢”t”t”¢”t”t”¢”fK4jh_ro5>*CJOJQJU^JaJmHnHuhģ CJOJQJ^JaJ#hūR}hķ Ž5CJOJQJ^JaJh1CJOJQJ^JaJhķ ŽCJOJQJ^JaJhķ Ž5CJOJQJ^JaJ#hĄzŠhķ Ž5CJOJQJ^JaJhŖn¢5CJOJQJ^JaJh$>"5CJOJQJ^JaJh_ro5CJOJQJ^JaJhQS÷5CJOJQJ^JaJpTjlnpž ¦ØŠ®öž Z ä Ā!ōōäääĪĀĀĀō····«ō   $ & F\a$gdķ Ž $ Ęda$gdķ Ž $ & FZa$gdķ Ž $„Į^„Įa$gdķ Ž$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdķ Ž$ Ęd„8^„8a$gd1 $ & FQa$gdķ ŽĀ! "##ŗ# $^$²$%% % %%%%%ōō裏ŹŹŹ½½“““؜ $ Ęda$gdÕ=Ø $ Ęda$gdc Ędgd“$Ū $ Ę da$gd<%u$ & F. ĘŠa$gdķ Ž$ & F. Ęda$gdķ Ž $ Ęda$gdķ Ž $ & F\a$gdķ Ž% % %%%%h%ø'ŗ'¼'((®(Ę(P)f)h)j)ņćĻĄÆ ’„uf„XJXJX<h CJOJQJ^JaJhxJųCJOJQJ^JaJhŒ|CJOJQJ^JaJhr5CJOJQJ^JaJh+…5CJOJQJ^JaJhrCJOJQJ^JaJhķ ŽCJOJQJ^JaJhķ Ž5CJOJQJ^JaJ h~(hÕ=ØCJOJQJ^JaJhc5CJOJQJ^JaJ&h3”h_ro5>*CJOJQJ^JaJh6r5CJOJQJ^JaJh3”CJOJQJ^JaJ%j%l%t&ø'ŗ'¼'((†( )j)l)p)r)t)鯯ŅŹĮ«  ’’ĮĮĮĮ$ & F_dha$gdŒ| $dha$gdŒ|$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdr Ędgdc$a$gdr $ & FQa$gdķ Ž $„Į^„Įa$gdķ Ž$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdķ Žj)l)n)p)r)t)v)x)z)*ś,ü,ž,-š×Č¹„—‰{l^L:(#hTT B*CJOJQJ^JaJph’#h6ņB*CJOJQJ^JaJph’#hŒ|B*CJOJQJ^JaJph’hķ ŽCJOJQJ^JaJhķ Ž5CJOJQJ^JaJhTT CJOJQJ^JaJh$>"CJOJQJ^JaJhcCJOJQJ^JaJ&h3”h}N5>*CJOJQJ^JaJh}N5CJOJQJ^JaJhc5CJOJQJ^JaJ1jh}N5CJOJQJU^JaJmHnHuh 5CJOJQJ^JaJ t)v)x)z)**&+,ś,ü,ž,-L-N-ž. .¢.óóóŻŃŃĘĘŗŗŗ¤˜˜˜˜ $„Į^„Įa$gdŒ|$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdŒ| $ Ęda$gdØqĻ $ & FQa$gdķ Ž $„Į^„Įa$gdķ Ž$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdķ Ž $ Ęda$gdc-J-¤-Ņ-. .ž.¢.Ō./0Z„Z†ZˆZŒZŽZZ’ZšāŌāŌāĘ“„Ę£Ę‘ucN?1hŚQČCJOJQJ^JaJh \‘5CJOJQJ^JaJ)h@ Žhœ'tB*CJOJQJ^JaJph’#hcB*CJOJQJ^JaJph’7jhų1'B*CJOJQJU^JaJmHnHph’u#hŚQČB*CJOJQJ^JaJph’Uh7CJ5CJOJQJ^JaJ#hB^ih7CJ5CJOJQJ^JaJh7CJCJOJQJ^JaJhTT CJOJQJ^JaJhŒ|CJOJQJ^JaJhŒ|5CJOJQJ^JaJ¢./Ź/„Z†ZŠZŒZŽZZ’Z”Z[[\4]éŚĖææææ¶ŖŖ”ˆˆ} $ & FQa$gdķ Ž $„Į^„Įa$gdķ Ž$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdķ Ž $ Ęda$gdŚQČ ĘdgdĒ{Į $ Ęda$gdØqĻ$ & FH Ęda$gd7CJ$ & FF Ęda$gd7CJ$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gd7CJ porównanie podanych informacji w 2015 roku ze stanem faktycznym; DZIECICO MAODZIE{OWY ZESPÓA FOLKLORYSTYCZNY KASZEBE prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y ZespoBu KASZEBE z Chojnic w zakresie kultury kaszubskiej umowa nr 31/15 - kwota dotacji 9.000,00 zB; Edukacja dzieci i mBodzie|y zespoBu KASZEBE z Chojnic i promocja kultury kaszubskiej w kraju i zagranicy umowa nr 69/15 - kwota dotacji 9.000,00 zB; GIMNAZJUM NR 1 W CHOJNICACH Realizacji dochodów wBasnych jednostki w roku 2015; Realizacja wydatków jednostki w roku 2015; Realizacja zakupu podrczników szkolnych w roku 2015; PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BAJKA M. SZSZOR wykorzystanie przez placówk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2015 r. liczba dzieci w przedszkolu porównanie podanych informacji w 2015 roku ze stanem faktycznym; INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI ZA I póBrocze 2015 (do 31 lipca 2016r.) TOWARZYSTWO PRZYJACIÓA HOSPICJUM prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Opieka nad osobami chorymi poprzez uruchomienie hospicjum stacjonarnego z cz[ci opiekuDczo - lecznicz umowa nr 39/15 - kwota dotacji 389.000,00 zB; WYDZIAA BUDOWLANO - INWESTYCYJNY Budowa ulicy Brzoskwiniowej w roku 2015: kontrola przetargu na wykonanie; nadzór nad inwestycj; ZESPÓA PIEZNI I TACCA ZIEMI CHOJNICKIEJ KASZUBY prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Uczymy si jzyka, kultury i tradycji kaszubskiej umowa nr 32/15 - kwota dotacji 8.000,00 zB; Organizacja dla Chojnic i regionu chojnickiego Midzynarodowego Festiwalu Folkloru Kaszubskie Spotkania z Folklorem Zwiata w dniach 21 26.07.2015 r. umowa nr 70/15 - kwota dotacji 7.000,00 zB; Kaszuby taDcz i [piewaj szkolenie dzieci i mBodzie|y umowa nr 71/15 - kwota dotacji 9.000,00 zB; WYDZIAA BUDOWLANO - INWESTYCYJNY Budowa Placu Piastowskiego w roku 2015: kontrola przetargu na wykonanie; nadzór nad inwestycj; KLUB SPORTOWY BOXING TEAM CHOJNICE prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja Turnieju Bokserskiego /gali/ - Chojnicki Boxing Show. Organizowanie zawodów i imprez sportowych umowa nr 51/15 - kwota dotacji 8.000,00 zB; ZESPÓA SZKÓA NR 7 W CHOJNICACH Realizacji dochodów wBasnych jednostki w roku 2015; Realizacja wydatków jednostki w roku 2015; Realizacja zakupu podrczników szkolnych w roku 2015; PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE JARZBINKA I. PRZYBYLAK wykorzystanie przez placówk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2015 r. liczba dzieci w przedszkolu porównanie podanych informacji w 2015 roku ze stanem faktycznym; FUNDACJA SZAR{A POD KROJANTAMI prawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja inscenizacji Szar|y 18 PuBku UBanów Pomorskich pod Krojantami z 1 wrze[nia 1939 r. umowa nr 76/15 - kwota dotacji 6.000,00 zB; SZKOAA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH Realizacji dochodów wBasnych jednostki w roku 2015; Realizacja wydatków jednostki w roku 2015; Realizacja zakupu podrczników szkolnych w roku 2015; EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE POMERANIA PrawidBowo[ wykorzystania [rodków finansowych przyznanych w trybie tzw. MaBych Grantów w 2015 roku na realizacj zadania publicznego: Inscenizacja obl|enia Chojnic z 1466 r. w dniu 29 sierpnia 2015 r. umowa nr 79/15 - kwota dotacji 4.000,00 zB; SZKOAA PODSTAWOWA NR 1 W CHOJNICACH Realizacji dochodów wBasnych jednostki w roku 2015; Realizacja wydatków jednostki w roku 2015; Realizacja zakupu podrczników szkolnych w roku 2015; PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE IM. JANUSZA KORCZAKA wykorzystanie przez placówk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2015 r. liczba dzieci w przedszkolu porównanie podanych informacji w 2015 roku ze stanem faktycznym; KLUB SPORTOWY KARATE KYOKUSHIN kontrola realizacji postanowieD umownych w zakresie wypBaty stypendiów sportowych: umowa nr 7/SS/2015 z dnia 04.03.2015 r.; WYDZIAA BUDOWLANO - INWESTYCYJNY Kontrola prac remontowych przeprowadzonych w 2015 roku w jednostkach o[wiatowych dla których organem prowadzcym jest Gmina Miejska Chojnice; ZATWIERDZAM DO REALIZACJI: PAGE PAGE 7 S T Y C Z E C : L U T Y : M A R Z E C : K W I E C I E C : M A J : C Z E R W I E C : L I P I E C : S I E R P I E C : W R Z E S I E C : P A y D Z I E R N I K : L I S T O P A D : G R U D Z I E C: ’Z”Z[f^h^j^ ^š^_ _b_²_Ź_Š_Ņ_`*`œaža aļąŅij¤–ˆ–ˆ–ˆ–zhYzJ;hŚQČ5CJOJQJ^JaJhį Ł5CJOJQJ^JaJh¼jN5CJOJQJ^JaJ#hB^ih¼jN5CJOJQJ^JaJh¼jNCJOJQJ^JaJhxJųCJOJQJ^JaJh6ņCJOJQJ^JaJh6ņ5CJOJQJ^JaJ hWoøh6ņCJOJQJ^JaJhWoøCJOJQJ^JaJhķ ŽCJOJQJ^JaJhķ Ž5CJOJQJ^JaJ hŚQČhŚQČCJOJQJ^JaJ4]f^h^j^¢^¤^ _b_Ī_Š_Ņ_*`ā`œaōččŅĘøøø¬¬–‡x$ & FH Ęda$gd¼jN$ & FF Ęda$gd¼jN$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gd¼jN $„)^„)a$gd6ņ$ & F`dha$gdxJų $„Į^„Įa$gd6ņ$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gd6ņ $ Ęda$gdWoø $ & FQa$gdķ Ž œaža a¤a¦aØaŖa¬a®a,bXbZb\b^b¢b¤b¬cöööööķķķ×Ėææ橝‘ $„Į^„Įa$gdķ Ž $ Ęda$gdķ Ž$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdķ Ž $ Ęda$gd6ņ $ Ęa$gdM':$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdœ't ĘdgdĒ{Į Ędgdß{ž a¢a¤aØaŖa¬a®aÄa bb&b(b*b.bNbPbXbZbę×Č¹Ŗ›ŒzŒzk]O]A]3h6ņCJOJQJ^JaJhD^ŗCJOJQJ^JaJhM':CJOJQJ^JaJhœ'tCJOJQJ^JaJhD^ŗ5CJOJQJ^JaJ#h›K`hœ't5CJOJQJ^JaJhœ't5CJOJQJ^JaJhŚQČ5CJOJQJ^JaJhxJų5CJOJQJ^JaJhN~5CJOJQJ^JaJh \‘5CJOJQJ^JaJh§ 05CJOJQJ^JaJ1jh \‘5CJOJQJU^JaJmHnHuZb\b^b b¢bądād$e&e^eveĄeĀeīešeņeōeņäÕĶ§˜†xäjSj<.ähl&CJOJQJ^JaJ,h[Tēhum35B*CJOJQJ^JaJph’,h h 5B*CJOJQJ^JaJph’h CJOJQJ^JaJhum3CJOJQJ^JaJ#hĖ@,hum35CJOJQJ^JaJhum35CJOJQJ^JaJhœ't5CJOJQJ^JaJhķ ŽCJOJQJ^JaJ h+…hķ ŽCJOJQJ^JaJhķ Ž5CJOJQJ^JaJhxJųCJOJQJ^JaJhŚQČCJOJQJ^JaJ¬cądādäd&e(e|e~eĀešeņeōeöeśeüežeffōėėÕÉÉÉ··«««ŸŸ––– ĘdgdØqĻ $„h^„ha$gdmAQ $„h^„ha$gdl&$ & Fa Ęddha$gdxJų $ Ęda$gdum3$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdum3 ĘdgdĒ{Į $ & FQa$gdķ Žōeöeųeśeüežefffffj’j”jŌjņ×Éø§–…teWF5&hM':5CJOJQJ^JaJ hM':5>*CJOJQJ^JaJ h9ŗ5>*CJOJQJ^JaJhD^ŗCJOJQJ^JaJhD^ŗ5CJOJQJ^JaJ hxJų5>*CJOJQJ^JaJ hN½5>*CJOJQJ^JaJ h \‘5>*CJOJQJ^JaJ hÅ5>*CJOJQJ^JaJ h$>"hN½CJOJQJ^JaJhmAQCJOJQJ^JaJ4jhN½5>*CJOJQJU^JaJmHnHuhN½CJOJQJ^JaJ ffhfpg0hĀij’j”jÖjŲj*k,kpkžk k¢köąŌÉÉÉöö³§§§••ŒŒ ĘdgdĒ{Į$ & Fa Ęddha$gdxJų $ Ęda$gdM':$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdM': $ & FQa$gdD^ŗ $„Į^„Įa$gdD^ŗ$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdD^ŗ ĘdgdØqĻŌjÖj k$knkpkœkžk k¢k¤k¦kØk¬k®kķßŃßŗߣ”…v[J9( hN~5>*CJOJQJ^JaJ h6$25>*CJOJQJ^JaJ h9ŗ5>*CJOJQJ^JaJ4jh6$25>*CJOJQJU^JaJmHnHuhŚQČ5CJOJQJ^JaJhxJų5CJOJQJ^JaJh“$Ū5CJOJQJ^JaJ,h[TēhM':5B*CJOJQJ^JaJph’,h hM':5B*CJOJQJ^JaJph’hxJųCJOJQJ^JaJhM':CJOJQJ^JaJ#hĖ@,hM':5CJOJQJ^JaJ¢k¤kØkŖk¬k®k°kśkükm8n:n"CJOJQJ^JaJhxJųCJOJQJ^JaJhźw„CJOJQJ^JaJhźw„5CJOJQJ^JaJhŚQČCJOJQJ^JaJ#hĖ@,hD^ŗ5CJOJQJ^JaJhD^ŗCJOJQJ^JaJhD^ŗ5CJOJQJ^JaJ hźw„5>*CJOJQJ^JaJ:o¦oØoŖopŹp„q†qˆqŒqŽqq’q”q–qŲqŚqńééÓĵé鬬¬¬¬¬–Š $„Į^„Įa$gdD^ŗ$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdD^ŗ ĘdgdĒ{Į$ & FH Ęda$gd#¬$ & FF Ęda$gd#¬$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gd#¬$a$gd$>"$ & F`dha$gdxJų„q†qˆqŠqŽq’q”q–qÖqŲqüsžsttņįČ¹Ŗ›Œ}k]L;* hxJų5>*CJOJQJ^JaJ hŚQČ5>*CJOJQJ^JaJ h,2µ5>*CJOJQJ^JaJhD^ŗCJOJQJ^JaJ#hĖ@,hD^ŗ5CJOJQJ^JaJhD^ŗ5CJOJQJ^JaJhxJų5CJOJQJ^JaJhŚQČ5CJOJQJ^JaJh6¹5CJOJQJ^JaJhDź5CJOJQJ^JaJ1jh6¹5CJOJQJU^JaJmHnHu h$>"hŚQČCJOJQJ^JaJhN~CJOJQJ^JaJ ŚqārüsžsttJtLt“t uvuxuzu~u€u‚u„u†uóčßßßɽÆÆƟŸßßߓ“ $ Ęda$gd1Xż$ Ęd„)^„)a$gd¶$ & F`dha$gdxJų $„Į^„Įa$gdŠ"Ę$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdŠ"Ę ĘdgdĒ{Į $ & FQa$gdD^ŗ $„Į^„Įa$gdD^ŗtHtLtvuxuzu|u~u€u‚u„u†uˆuŌušāŌʵšˆwfWH9*hD^ŗ5CJOJQJ^JaJhxJų5CJOJQJ^JaJhŚQČ5CJOJQJ^JaJh1Xż5CJOJQJ^JaJ h[5>*CJOJQJ^JaJ h,2µ5>*CJOJQJ^JaJ#hĒ{ĮhŪ^ģ5CJOJQJ^JaJ4jh[5>*CJOJQJU^JaJmHnHu hlp\hŚQČCJOJQJ^JaJh¶CJOJQJ^JaJhxJųCJOJQJ^JaJhŠ"ĘCJOJQJ^JaJhŠ"Ę5CJOJQJ^JaJ †uˆuÖuŲuźvĪwŠwŅwŌwxx xˆxŽxJyóŻŃÅŗ®®®˜ŒŒ~~~$ & F`dha$gdxJų $„Į^„Įa$gdŠ"Ę$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdŠ"Ę $„h^„ha$gdŠ"Ę $ & FQa$gdD^ŗ $„h^„ha$gdD^ŗ $„Į^„Įa$gdD^ŗ$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdD^ŗ $ Ęda$gd1XżŌuÖuĪwŠwŅwŌwxxJyLyNy€yØyŖy¬y®y {"{ķßŃƵ¦Ńµ˜‡ufUG6Gf hchxJųCJOJQJ^JaJhĮ\CJOJQJ^JaJ hŃD©hĮ\CJOJQJ^JaJhĮ\5CJOJQJ^JaJ#hŃD©hĮ\5CJOJQJ^JaJ hlp\hŚQČCJOJQJ^JaJhC”CJOJQJ^JaJhŠ"Ę5CJOJQJ^JaJhxJųCJOJQJ^JaJhŚQČCJOJQJ^JaJhŠ"ĘCJOJQJ^JaJhD^ŗCJOJQJ^JaJ#hĖ@,hD^ŗ5CJOJQJ^JaJJyLyNy¬y®yfz {"{${({*{,{.{0{n{p{óóŻŃĀ³ŖŖŖŖŖžžˆŃ$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdD^ŗ $ Ęda$gd©d¹ ĘdgdĒ{Į$ & FH Ęda$gdĮ\$ & FF Ęda$gdĮ\ $ Ęda$gdxJų$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdĮ\ $ Ęda$gdæ"{${&{({*{,{.{0{n{p{h|j|n|šÕʵ¤•†weWC/&hxJų5B*CJOJQJ^JaJph’&hń‡5B*CJOJQJ^JaJph’hD^ŗCJOJQJ^JaJ#hĖ@,hxJų5CJOJQJ^JaJhD^ŗ5CJOJQJ^JaJhBf5CJOJQJ^JaJh©d¹5CJOJQJ^JaJ hÓ]K5>*CJOJQJ^JaJ hĒ{Į5>*CJOJQJ^JaJh“$Ū5CJOJQJ^JaJ4jhÓ]K5>*CJOJQJU^JaJmHnHuhxJų5CJOJQJ^JaJ p{|h|j|l|n|°|²|“|Š}Ņ}Ō}Ö}Ų}Ś}ļąŌŌŌ¾²²£€€€€$ Ęd„h^„ha$gd­z$ Ęd„hdh^„ha$gdxJų$ Ęddha$gdxJų $ Ęda$gdö,L$ & F, Ę Šhd„h^„ha$gdö,L $ Ęda$gd©d¹$ & F, ĘŠa$gdD^ŗ$ Ęd„h^„ha$gdD^ŗn|®|°|²|“| }"}–}Ī}Š}Ņ}Ö}Ś}Ž}~~~~"~$~&~*~,~8~:~šŽŠĀ“Š“ŠĀsaRaHBHB>HBHhŽ hŽ0JjhŽ0JUhöK5CJOJQJ^JaJ#höKhöK5CJOJQJ^JaJhöKCJOJQJ^JaJhõtCJOJQJ^JaJh­zCJOJQJ^JaJ,h[Tēhö,L5B*CJOJQJ^JaJph’hö,LCJOJQJ^JaJhxJųCJOJQJ^JaJhum3CJOJQJ^JaJ#hĖ@,hö,L5CJOJQJ^JaJhö,L5CJOJQJ^JaJŚ}Ü}Ž}~&~(~*~@~B~D~F~f~h~j~~~€~‚~ ~¢~¤~Ź~Ģ~Ī~ļļßÓŃĻÓŃĻĻĆĻĻĆ¾ĻĆ¾ĻĆ¾Ļgd_ro $ Ęda$gd_ro „ü’„&`#$gd)e $ Ęd„h^„ha$gdöK$ Ęd„h^„ha$gd­z:~<~>~@~D~F~H~J~L~N~P~R~T~V~X~Z~\~^~`~b~f~j~z~~~‚~œ~ ~¤~Ę~Ź~Ī~ā~ę~ź~ .26XōźäąÜĪĆĪĆĪĆĪĆĪĆĪĆĪĆĪæĆĪæĆĪæĆĪ擦¢—‰…zlhzh \‘h_roh \‘5OJQJ^Jh \‘5OJQJ^Jhų1'h_rohų1'5OJQJ^Jhų1'5OJQJ^Jh}Nh_roh}N5OJQJ^Jh}N5OJQJ^Jh_roh_ro5OJQJ^Jh_roh_ro5OJQJ^Jhƒ"®hŽ hŽ0JjhŽ0JUhƒ"®0JmHnHu(Ī~ę~č~ź~246\^`†ˆŠ¼¾ĄóīģąŪģĻŹģĻŹģ¾¹ģ­Øģgd6¹ $ Ęda$gd6¹gd6$2 $ Ęda$gd6$2gd \‘ $ Ęda$gd \‘gdų1' $ Ęda$gdų1'gd}N $ Ęda$gd}NX\`‚†Šø¼ĄāꟀ €€€€ńķāŌŠÅ·³Øš–‹}yuc#höKhöK5CJOJQJ^JaJhÉ>hÓ]Kh_rohÓ]K5OJQJ^JhÓ]K5OJQJ^Jh[h_roh[5OJQJ^Jh[5OJQJ^Jh6¹h_roh6¹5OJQJ^Jh6¹5OJQJ^Jh6$2h_roh6$25OJQJ^Jh6$25OJQJ^Jh \‘h_roh \‘5OJQJ^JĄęčź €€€€€óīģąŪģģĖ$ Ęd„h^„ha$gdöKgdÓ]K $ Ęda$gdÓ]Kgd[ $ Ęda$gd[ 1h°‚. °ĘA!°‰"°‰#‰$‰%°œD@ń’D 3”NormalnyCJ_HaJmHsHtHJA@ņ’”J Domy[lna czcionka akapituPi@ó’³P Standardowyö4Ö l4Öaö ,k@ō’Į, Bez listyF™ņF "ų Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ4 @4 )e Stopka Ęøp#0)@¢0 )e Numer strony/DRgx¢½Ņå '’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’ ’’’’’’’’’’’’/DRgx¢½Ņåč  ’’ '¶’’’’'(-8KMRSTUVa€ŒŽ‘’“”•ćäåęćäåž !#$%&'(RS×ŲFG¶·ø'()|„Īų"#$=>Ād  34ø* µ ¶ · ø Ļ Š S T  č W { ’ - r į ‰ Š Ż /Y‚ƒ…†‡ˆ‰Šµ¶:ÜŻŽ C†µ¶ø¹ŗ»¼½“}~€¦§OPQ‰åBCEFGHIJƒ„š345QR†±ēčéqĪĻŠŅÓŌÕÖ×,-./QRÖpqr“”¾æįųłśūżž’4øįHIJkl•–øĻŠŃŅŌÕÖ×Ųżž‚=>rÓŌÕ eĀĆÄĘĒČÉŹĖģķq ž ’ !!%!&!Z!…!»!¼!½!æ!Ą!Į!Ā!Ć!Ä!ė!ģ!u"ē"č"é"ź"###D#o#„#¦#§#Ö#×#3$$‘$’$”$•$–$—$˜$·$ø$ %4%5%6%7%X%Y%Z%č%é%ź%ė%ģ%ķ%ī%ļ% &&&& &!&"&#&3&4&5&?&@&A&P&Q&R&e&f&g&s&t&u&ˆ&‰&Š&™&š&›&®&Æ&°&Ć&Ä&Å&Ž&ß&ą&ó&ō&õ&''' '˜0€€€˜0€€˜0€€x˜0€€€˜0€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜, 0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜, 0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜, 0€€€˜0€€€˜Q 0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜Q 0€€€˜0€€˜Q 0€€˜0€€˜0€€˜Q 0€€˜0€€˜0€€˜_ 0€€˜. 0€€˜. 0€€€˜. 0€€€˜. 0€€€˜0€€€˜0€€€˜, 0€€€˜0€€€˜0€€€˜Q 0€€€˜Q 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜0€€€˜Q 0€€€˜Q 0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜Q 0€€€˜Z 0€€˜Z 0€€€˜Z 0€€€˜Z 0€€€˜0€€€˜Q 0 €€€˜\ 0€€˜\ 0€€€˜\ 0€€€˜\ 0€€€˜0€€€˜. 0€€€˜. 0Š €˜. 0Š €€˜. 0Š €€˜. 0Š €€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜, 0€€€˜0€€€˜0€€€˜Q 0 €€€˜0€€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜0€€€˜_ 0€€˜_ 0€€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜, 0 €€˜0€€€˜0€€€˜Q 0 €€€˜Q 0 €€˜0€€€˜0€€˜0€€˜, 0 €€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜, 0 €€€˜F 0€€€˜H 0€€˜0€€€˜0€€x˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€€˜, 0 €€€˜0€€€˜0€€€˜Q 0 €€€˜Q 0€€˜0€€˜0€€˜, 0 €€˜0€€€˜` 0€€€˜` 0€€˜` 0€€˜0€€˜0€€˜, 0€€˜F 0€€€˜H 0€€˜0€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€x˜0€€€˜, 0€€˜0€€€˜0€€€˜0€€˜0€€ €˜, 0€€€˜0€€€˜0€€€˜Q 0€€€˜0€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜a 0€€€˜a 0€€˜0€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€€˜, 0€€˜0€€€˜Q 0€€€˜Q 0€€˜Q 0€€˜0€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜0€€˜0€€€˜a 0€€€˜a 0€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜, 0€€˜0€€€˜0€€€˜Q 0€€€˜0€€˜0€€€˜, 0€€˜0€€€˜` 0€€€˜` 0€€˜` 0€€˜0€€€˜0€€€˜, 0€€˜F 0€€€˜H 0€€˜0€€ €˜0€€x˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜, 0€€˜0€€€˜0€€€˜Q 0€€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜, 0€€˜0€€€˜` 0€€€˜` 0€€˜` 0€€˜0€€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€€˜0€€€˜, 0€€˜0€€€˜0€€€˜Q 0€€€˜0€€˜0€€€˜0€€x˜, 0€€˜0€€€˜0€€€˜` 0 €€˜` 0 €€˜` 0 €€˜0€€€˜0€€€˜, 0€€€˜0€€€˜F 0€€ ˜H 0€€ ˜0€€€˜0€€˜0€€x˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜, 0€€€˜0€€x˜0€€€˜, 0˜$€€˜0€€€˜0€€€˜0€€x˜, 0€€˜0€€ ˜0€€x˜0€€ø˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€€˜0€€x˜0€€x˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜@0€€€˜@0€€€˜@0€€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€€0ČīŖ˜0€€H˜0€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€H˜0€€x˜0€€€˜0€€H˜0€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€H˜0€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€H˜0€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€H˜0€€˜0€€€˜0€€˜0€€˜0€€€˜0€€Ø©¶'(-8KMRV‘’“•ęåž!#$%&(RŲGø'$=Ād  ø* µ ø Ļ T ’ ‰ ƒ…†‡ˆ‰µ:Ż µø¹ŗ»½“}¦Q‰åBEFGƒš3QéqĪŅÓŌ×RÖpr“ųž’4øįHJkĻŅŌÕÖŲż‚= eĀÄĘĒČĖģq ž !%!½!æ!Ą!Į!ė!u"ź"#§#×#3$$”$•$–$˜$ø$X%č%é%#&g&s&ˆ&™&®&Ć&Ž&ó&' 'š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š, 0€€š0€€š@, 0 €€š@0€€š@Q 0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š@, 0€€š@0€€š@Q 0€€š@Q 0€€š@Q 0€€š0€€š@, 0 €€š@0€€š@Q 0€€š@Q 0€€š@Q 0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š@0€€š@Q 0€€š@Q 0€€šA2 0€€š@, 0 €€š@0€€š@Q 0€€š@0€€š@Q 0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š@, 0€€š@0€€š@Q 0€€š@, 0€€š@Q 0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š@, 0€€š@0€€š@Q 0€€š@Q 0€€š@, 0€€š@0€€š@, 0€€š@F 0€€š@H 0€€š0€€š0€€š0€€š@, 0€€š@0€€š@Q 0€€š@Q 0€€š@, 0€€š@0€€š@, 0 €€š@F 0€€š@H 0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š@, 0 €€š@0€€š@Q 0€€š0€€š@, 0€€š@0€€šQ 0€€š0€€š0€€š@, 0 €€š@0€€š@Q 0€€š@Q 0€€š@Q 0€€š0€€š@, 0€€š@0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š@, 0€€š@0€€š@, 0€€š@, 0 €€š@F 0€€š@H 0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š@, 0€€š@0€€š@Q 0€€š0€€š@, 0€€š@H 0€€š0€€š0€€š0€€š@, 0€€š@0€€š@Q 0€€š@, 0€€š0€€š@, 0 €€š@F 0€€š@H 0€€š0€€š0€€š0€€š0€€š@, 0€€š@, 0€€š0€€š0€€˜š0€€”©O900ä©tŒV0Š€@V0Š€@V0Š€@V0Š€@V0Š€@V0Š€@V0Š€@V0Š€š0€€Ø©¶ ¤ Ģ BP%j)-’Z aZbōeŌj®k„qtŌu"{n|:~X€ "$')+ADEGIKMOQSUWY$ < ŒzpĀ!%t)¢.4]œa¬cf¢k:oŚq†uJyp{Ś}Ī~Ą€!#%&(*,BCFHJLNPRTVXZ€ !•!’•€šDšńŻŻŻ@ńŻŻŻ’€€€÷šŹš šhš( š ššN¢ š 3 š€ŻŻŻæšš ššN¢ š 3 š€ŻŻŻæšš ššN¢ š 3 š€ŻŻŻæšš ššN¢ š 3 š€ŻŻŻæšš ššT¢ š C š€ŠŻŻŻæšš ššT¢ š C š€Š ŻŻŻæšš ššT¢ š C š€Š ŻŻŻæšš ššT¢ š C š€Š ŻŻŻæšš ššT¢ š C š€ Š ŻŻŻæšš š šT¢ š C š€ Š ŻŻŻæš š š šT¢ š C š€ ŠŻŻŻæš š š šT¢ š C š€ ŠŻŻŻæš š š šB šS šæĖ’ ?šŽ! ƒ¶CŠūŅĽ!’$ 'üi¼"…tüŠ¼"ģt°fp#‚tüŠ¼"ģtüŚ¼"öt Hä"t üQ¼"mt Ą!:t H7"St ü„¼" tüo¼"‹tH«"ĒtNO&S_BD²“#%)1|”¢„ŖŹĖĪÓōõųż>J`b4@& ( ± ³ Š Ü T Y }  ) + Š ’ Ż ā +,/4UVY^~¶ĀŲŚCL†y{ś‰–åė„–˜/1"qwR^łlnæĒįē4@®ŗŻßDF–žø¾ž ekķłś ü ć"å"×#ä#3$9$ø$Ą$ %%0%1%Ÿ%¶% &"&#&/&2&;&>&K&O&`&d&g&k&ƒ&‡&”&˜&©&­&¾&Ā&Ł&Ż&ī&ņ& ')ę(S4ø Š Š¶©ŪŽ €§5Ré,/Rr”æų³įJl–Ļ>Ėķ!&!Ä!ģ!5"u"ź"#˜$¶$7%X%ļ% & &"&#&3&5&?&A&P&R&e&g&s&u&ˆ&Š&™&›&®&°&Ć&ą&ó&õ&' ' &"&#& 'aęM=$i8T’’’’’’’’’“odś~A’’’’’’’’’"Ue˜Ņ "’’’’’’’’’REžz›’’’’’’’’’S& ^Ŗj0’’’’’’’’’# ‰ tl*¤’’’’’’’’’nT³ üśõ’’’’’’’’’ Ž bĒ–Ć’’’’’’’’’ń6 fćZŃ’’’’’’’’’q'7 "ƒØ¢’’’’’’’’’łāōŅtĆ’’’’’’’’’“ 1’ć,{’’’’’’’’’¶jü ן0’’’’’’’’’ -Só6Ņ’’’’’’’’’ÄKŠ.„ĢŚ’’’’’’’’’Dz ן0’’’’’’’’’˜{f»°š’’’’’’’’’ u|Ä-’’’’’’’’’Ÿī Źä@’’’’’’’’’/s!: öx’’’’’’’’’'A$ ”dŠ’’’’’’’’’^$l’BŚ’’’’’’’’’w&(eĪ/’’’’’’’’’\Cv&~×nŸ’’’’’’’’’čbP'Ģ™2<’’’’’’’’’¢O(`¤b€’’’’’’’’’ęœ(\ū Ą’’’’’’’’’ĆOÓ(–zČ ’’’’’’’’’™])bĒ–Ć’’’’’’’’’TF—)`«’’’’’’’’’ n@+üTā÷’’’’’’’’’YgÉ+œÜŽ2’’’’’’’’’ T5.n³–Ö’’’’’’’’’¤6.–0²³’’’’’’’’’ A/H†™’’’’’’’’’LVÖ/:›’’’’’’’’’h*0Ä}4’’’’’’’’’b¹Qģ –!÷R!$>"`#-$¼$¦V%l&¦Q&1&ų1' (ąD(~(•9)š\*n*éu* +J]+Ńy+Ė@,ź.%i.W/£(/§ 0ōA0Z?1Ģ2Ē"26$2[i2um3t3?y3+4c4ō5Ō$89t*9¾e9M'::i;|=eA>O ?VeAĖ?CyCjMDåTEŽpEFvEv{IÓ J7CJöKÓ]Kö,L[>L×MO@M VMŲiM¼jNuuN OLOÕ)PD0P§`PmAQ(R„GTźTTŁMVˆ~Wg[‡E[Į\+8\ų:\lp\ķq\ų}\^$^•G_r `°F`›K`xb^bBlb÷cB eM)e)QeBfTfB^i\jĄ_klkV8meo£Xo_roĆp‹,po6pqwpVqr6r&~rŲsõtœ't€;tbct‡ft<%uµxu±5v-wövwÓNylz.Dz©jzĒ{ |Œ|ł}Ŗ}ūR}$j}N~ŌN倱~ol‚ŪZƒbmƒ! „ĄP„Zg„źw„+…ŚT…² †ī%†E†ń‡<‡HLˆEO‰U`‰ĄzŠU‹o-‹"X‹‘Œ Žķ Ž@ ŽŽF?Ž[JŽI..[éjĄ‘ \‘¤m’3”ø•Č~–Ūf—t5˜ĶQ™ōšOEšošād›«,žā@žĢnžMPŸ™ ®R [ ”C”a.”»H”Ŗn¢ÉN££C¤›^„Ō§Õ=ØhRØŃD©õMŖ#¬i2¬T¬„F­“®ƒ"®€,®ŅW²,³s³f“N“šw“,2µmwµ¶æ·Woø6¹D#¹Ā3¹©d¹9ŗD^ŗ¶aŗ‘0¼N½1+½æEĄ1ĮyPĮĒ{ĮČĀ7Āć%ĀćWĀDkĆKlÄyCÅčNŊ"ĘŅČćČŚQČęŹæŹĢfŹÜĖ’AĢŠCĢBaĢv4ĪąEĪkĪ¬ĻØqĻPŃ“vŃ ŅŠ,ŅĢtŅ‘Ó°+ŌņCŌ~=Õń×īJ×ZŲį Ł®:ŚšvŚ“$Ū8NŪśTŪEŻŹ^Ž’bŽmąń<ą’_ąČ&į—uį‹ā9āĀ ćģoåyę[Tē/čv6é('ź©CźDźMźč\źB?ė™ZėŪ^ģįyķ_$ī¬Yī\dīč+ļ‡vļž.š6ņ"Sņ}\õĢö®%ö7÷QS÷še÷€f÷"ųÅ*ųxJųĻł\`łfqł{ł_&ś:ūģ)ūMū@Qüņż1Xżå žß{žE ’‰’’@€FF FF| 'PP PPP P$P(P*P.PZ’’Unknown’’’’’’’’’’’’Gī‡z €’Times New Roman5€Symbol3&ī ‡z €’Arial5&ī ‡za€’Tahoma;€Wingdings?5ī ‡z €’Courier New"1ˆšÄ©#į&[R<‡œK ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0Œ˜ ĄĢŲäš  < H T `lt|„āChojnice, 2005-11-02OEMNormal UMCHOJNICE321Microsoft Word 10.0@“A Ž@šTl…2Ń@¢r .Ź@b%Š$3Ńo› ž’ÕĶ՜.“—+,ł®0ü hp|„Œ” œ¤¬“ ¼ ŻāE÷%Ö Chojnice, 2005-11-02 Tytu³ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[ž’’’]^_`abcž’’’efghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽßąįāćäåęēčéźėģķīļšńņóōõö÷ųłśūüżž’   ž’’’ !"#$%&ž’’’()*+,-.ž’’’ż’’’ż’’’ż’’’3ž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄFšN ­$3Ń5€Data ’’’’’’’’’’’’\1Table’’’’d„tWordDocument’’’’"¶SummaryInformation(’’’’’’’’’’’’DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’'CompObj’’’’’’’’’’’’j’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8ō9²qRoot Entry’’’’’’’’ ĄFą}*663Ń;€Data ’’’’’’’’’’’’\1Table’’’’d„tWordDocument’’’’"¶   ž’’’ !"#$%&ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ż’’’ż’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’:ż’’’ž’’’ž’’’ž’’’9’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’’’ ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName°°4·plan kontroli#wioletta.szreder@miastochojnice.plWioletta SzrederSummaryInformation(’’’’’’’’’’’’DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’ģCompObj’’’’’’’’’’’’j’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄFDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8ō9²qž’ÕĶ՜.“—+,ł®DÕĶ՜.“—+,ł®@ü hp|„Œ” œ¤¬“ ¼ ŻāE÷%Ö Chojnice, 2005-11-02 Tytu³¬@ō€ü 0€