ࡱ> Z\ST[ @bjbjVV+r<r<o/%BBB8BCzOEE"EEEEEEiNkNkNkNkNkNkN$QRlS~NFEEFFNEE4ONNNF*EEiNNFiNNNu);EE @qBG]0GJO0zO1 SKTL;T; >FRFN`F lFXEX*F 6FNN.X3dNdX3Chojnice, 2016-07-07 KW.0643.2.2016 Burmistrz w/m INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI ZA OKRES od 01.01 2016 do 30.06.2016 WydziaB Kontroli Wewntrznej tut. Urzdu wszczB w w/w okresie 2016 roku Bcznie 15 kontroli, w tym: 2 kontrole w jednostkach podlegBych jedn zakoDczon protokoBem kontroli, w drugim przypadku wydano zalecenia pokontrolne; 1 kontrol wewntrzn wydano zalecenia pokontrolne; 12 kontroli zewntrznych: 2 postpowania dotyczyBy weryfikacji liczby dzieci w przedszkolu oraz rozliczenia dotacji podmiotowych otrzymywanych przez przedszkola niepubliczne w roku 2015. 10 postpowaD kontrolnych dotyczyBo organizacji pozarzdowych, otrzymujcych dotacje celowe w zwizku z realizowanymi zadaniami publicznymi 9 kontroli zakoDczono wydaniem protokoBu, nie stwierdzajc nieprawidBowo[ci, w jednym przypadku stwierdzono wydatkowanie [rodkw z dotacji po terminie wskazanym w umowie. Wszczsto postpowanie administracyjne w tej sprawie. Acznie kontrol zostaBo objtych 25 zadaD realizowanych przez stowarzyszenia za podstawie zawartych w 2015 roku umw. Ponadto praca WydziaBu w w/w okresie wizaBa si z przygotowaniem porozumieD dotyczcych wypBaty wyrwnania dotacji za lata 2007 2013 dla podmiotw prowadzcych przedszkola niepubliczne oraz punkty przedszkolne. W Wydziale Kontroli Wewntrznej zostaBy przygotowane szczegBowe wyliczenia kwot podlegajcych zwrotowi z tytuBu wydatkw ponoszonych na |ywienie dzieci w przedszkolu, opBat staB, wydatkw ponoszonych z tytuBu niepeBnosprawno[ci oraz nale|nych odsetek dla 10 jednostek funkcjonujcych w latach 2007 2013.. SzczegBowe dane dotyczce przeprowadzonych w 2016 r. kontroli zamieszczono poni|ej w tabelach: I. KONTROLE PRZEPROWADZANE PRZEZ PODMIOTY W JEDNOSTKACH IM PODLEGAYCH: O[rodek Profilaktyki Rodzinnej, Chojnice; Termin kontroli:9 i 17 maja 2016 r.Przedmiot kontroli:Zasadno[ wydawania [rodkw w ramach Miejskiej Komisji Rowizywania Problemw Alkoholowych w 2015 r.; Ochrona danych osobowych w ramach Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w 2015 r.;Wyniki kontroli:W trakcie kontroli stwierdzoni, i| w badanym okresie wynagrodzenie pobieraBo 6 z 7 czBonkw za udziaB w pracach Komisji oraz Podkomisji, wynagrodzenia nie pobieraBa osoba peBnica jednocze[nie funkcj Dyrektora O[rodka i funkcj PeBnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych, co byBo sprzeczne z zasadami ustalonymi w Programie, ktry nie zakBada nieodpBatnego uczestnictwa w pracach Komisji; W dokumentacji O[rodka znajduj si stosowne upowa|nienia do przetwarzania danych osobowych z zakresu obowizkw wynikajcych z pracy w Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Chojnicach zgodnie z art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Postpowanie pokontrolne: zalecono uszczegBowienie regulaminu odno[nie wyra|ania stanowiska przez podkomisje (ustalenie trybu procedowania) Gimnazjum Nr 1, Chojnice; Termin kontroli:08 21 czerwca 2016 r.Przedmiot kontroli:Realizacja dochodw wBasnych jednostki w roku 2015; Realizacja wydatkw jednostki w roku 2015; Realizacja zakupu podrcznikw szkolnych w roku 2015;Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci w zakresie tematw objtych kontrol.Postpowanie pokontrolne: nie prowadzono II. KONTROLE WEWNTRZNE W PODMIOCIE: WydziaB Gospodarowania Nieruchomo[ciami przy Urzdzie Miejskim w Chojnicach Termin kontroli:od 12 lutego do 5 kwietnia 2016 r.Przedmiot kontroli:Kontrola prawidlowo[ci ewidencjonowania nale|no[ci i wpByww z tytuBu umw wieczystego u|ytkowania, dzier|aw oraz nale|no[ci z tytuBu ratalnej sprzeda|y i przeksztaBcenia u|ytkowania wieczystego we wBasno[ w roku 2015.Wyniki kontroli:Ustalono, i| pracownicy WydziaBu Gospodarowania Nieruchomo[ciami wykonali szereg czynno[ci zwizanych z wdra|aniem zakupionych programw komputerowych EGW+, NDZ+, WIP+ firmy RADIX, czynno[ci te nie byBy kompletne na dzieD zakoDczenia kontroli, stwierdzono istnienie wielu problemw technicznych wymagajcych rozwizania przez autora programw firm RADIX (dopracowanie programu do potrzeb WydziaBu);Postpowanie pokontrolne:wydano zalecenia pokontrolne III. KONTROLE ZEWNTRZNE W PODMIOTACH: Chojnickie Towarzystwo Sportw Wrotkarskich ROLLER ; Chojnice; Termin kontroli:2 i 9 luty 2016 r.Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja szkolenia wrotkarskiego dla dzieci i mBodzie|y oraz zawody wrotkarskie umowa nr 1/15 z dnia 11.02.2015 kwota dotacji 5.500,00 zB;Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Ochotnicza Stra| Po|arna, Chojnice Termin kontroli:5 18 luty 2016 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania dotacji celowej przyznanej umow Nr OC 5543.1.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. przez Ochotnicz Stra| Po|arn;Wyniki kontroli:OSP przedBo|yBo do kontroli dokumenty potwierdzajce poniesienie wydatkw zgodnie z zawart umow. Nie przedBo|ono ksig rachunkowych.Postpowanie pokontrolne:Wydano zalecenia pokontrolne Towarzystwo PrzyjaciB Hospicjum; Chojnice Termin kontroli:od 9 marca do 27 kwietnia 2016 r.Przedmiot kontroli: prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego: Opieka nad osobami chrymi poprzez uruchomienie hospicjum stacjonarnego z cz[ci opiekuDczo lecznicz; Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 , Chojnice; Termin kontroli:od 26 lutego do 30 kwietnia 2016 r.Przedmiot kontroli: prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Wspieranie szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie piBki no|nej umowa nr 4/15 - kwota dotacji 50.000,00 zB; (*0:<DFHJLjl   $ & Z h v z ĸ}vo}h h}h5kl h}hLt h}h94 h}h^ h}h1[ h}h]~ h}hnkihnki h<\5 h5 h945h~Hh'N5CJ aJ h~Hh5CJ aJ h~Hh'N5CJaJh'N5CJ aJ h q'5 h$5 hS5 hL5h~Hh'N5hb h~Hh'N(*HJ`jl  F | $ & F.a$gdO $ & F.a$gd( $ & F.a$gd $ & F.\ ^\ ` a$gdg $ & F.a$gd*$a$gd1[gd} gd'N$a$gd'Ngd'N$a$gd'N & , 8 N  B D F H J Z \ p v x z | ~ f կը͘͘͠|u| h}hV h}h4 h}h<\ h}hYt h}h)Mh}hg5h}h(5 h}hgh}h*5 h}h* h}hh}h5h}h^5h}hLt5 h}h h}h5kl h}hAb h}h^ h}hLt,  < J X v .0v4rtZֶֽֽݶ݅ݚ~w h}hp h}hO h}h) h}h" h}hqe h}ht h}hp h}hl h}hd h}hK h}h1[ h}h<\h|> h}h)M h}hJ< h}hs+ h}h( h}hpvL h}hLt h}h@RTVx»}xpd\QJd\ hKh'NhKh'NCJaJh>CJaJhKh'N5CJaJhKh5 h'N5hKh'N5hKh3*N5hKh5 h>5hF h<\5B*phhph'N5>*hpho5>* h<\5>*hph'N5hd hph#h}hnki5 h}h?P h}h<\ h}hK h}hp h}hKM^yee$ & FK d$Ifa$gd> $Ifgdb*|kd$$IfFN0T% t0d&644 la\^`JHJ\^02468TjlnʺʯҤތsk`Ys hKh&AhKh&ACJaJhGa:CJaJhKh&A5CJaJ h&A5hKh&A5 h'N5hKh'NCJaJhKCJaJhKh|lCJaJhKhJsCJaJh&ACJaJhUCJaJhJsCJaJhKh'N5CJaJ hKh'NhKh>CJaJh>CJaJhb*CJaJ"^`yii$ & FL$Ifa$gd> $Ifgdb*|kdi$$IfFA0T% t0d&644 laH2yl $If^gd|l $Ifgd'N|kd$$IfF10T% t0d&644 la2468ln}}ulcc $Ifgd'h^hgd&A & Fgd&Agd'N|kd;$$IfFU0T% t0d&644 laT !yeee$ & FK d$Ifa$gd' $Ifgd'|kd$$IfFN0T% t0d&644 laR T !!!!:!!!!!"" "&"p"r"t"v"""" ###2#v#x#z##P$ùsk`Ysk hOnhh2 EhCJaJhrCJaJh2 Eh5CJaJhOnh5hOnhi5hOnh!5hOnh;5hOnhWo5hOnho5 ho5 h5hOnh5>* h&A5>*hE CJaJhKh&A5CJaJ hKh&AhKh&ACJaJh&ACJaJhnCJaJ!!:!!ym $$Ifa$gdE $Ifgd'|kd $$IfFA0T% t0d&644 la!!!"yl $If^gd' $Ifgd'|kdv$$IfF10T% t0d&644 la" """$"&"p"r"t"v"##2#}}}}}}}ulc $IfgdANh^hgd & Fgdgd|kd$$IfFU0T% t0d&644 la 2#x#z##Z%yi$ d$Ifa$gdOn|kdH$$IfF<0 t"` t0644 la $IfgdANP$$X%Z%\%~%&&f'|'''''*(B((((( ))))))))΋}odVLhEQh'N5>*hF ho5>*B*phhO5>*B*phhF hO5>*B*phhF h'N5>*B*phhraCJaJ h2 Eh) CJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJhraCJOJQJ^JaJhX0CJOJQJ^JaJh2 Eh5CJaJhF hB*phh2 EhCJaJhrCJaJhcCJaJZ%\%~%(ym $$Ifa$gdX0 $IfgdAN|kd$$IfF\0 t"` t0644 la((()ym $$Ifa$gdra $IfgdAN|kd$$IfF0 t"` t0644 la))))))f)h)j)l))*6*}}}}}}}}ull $Ifgd8&| & Fgd^gd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 la ))$)b)f)h)j)l))))))*4*6*8*`***+++++ ,",$,b,r,t,v,x,,,,,ûvrvvvjvvvvc hh th{CJaJhhhCJaJhF h'NB*phh:h'NCJaJhqNCJaJh:h'N5CJaJhEQh'N5hEQh65hEQh3*N5hEQhi 5 hqN5hEQho5 h|>5 h'N5hEQh65>*hEQh'N5>*hEQh5>*$6*8*`*h+,yiY$ & FD$Ifa$gd$$If^a$gd $Ifgd8&||kd$$IfF0 t"` t0644 la,,,,{n h$If^hgdYTh $Ifgd8&|zkdU$$IfF0 t"` t0644 la,,,,*-F-H-J-N--------- .// /B/N0߻xkcXkLDhCJaJhP?hs{5CJaJhGhFCJaJhBCJaJhF h'N5B*phhE5hP?hYCJaJhCJaJhP?hs{5CJaJhP?hs{5hP?h}~{CJaJP0R000yl h$If^hgd $Ifgd'N|kd^$$IfF0 t"` t0644 la000001 1B11yyyqh__ $Ifgd'Nh^hgd+# & Fgd,Yph^hgd|>|kd$$IfF0 t"` t0644 la111123yiYA$ & FG$If^`a$gd|wb$$If^a$gdGz$$If^a$gdz7 $Ifgd'N|kd0$$IfF0 t"` t0644 la33333ri\ h$If^hgdT $Ifgd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 la$ d$Ifa$gd_n33.4L4yl h$If^hgdT $Ifgd'N|kd $$IfF,0 t"` t0644 laL4N4P4R4T4444*5}}}ulcc $Ifgd'Nh^hgd+# & Fgd,Ypgd'N|kdk $$IfFr0 t"` t0644 laN4P4R4T4444444(5*5,5T5V5<7ԉLhjlnptrtkk`YNh{hH B*ph3f h`Z8h,Yph`Z8hCJaJ h`Z8hUh`Z8h`Z8CJaJh`Z8h3CJaJh`Z8hCJaJ h`Z8h'Nh`Z8h|wbCJaJh`Z8h'NCJaJ h`Z8h+#hF=h'N5hF=h?5hF=hn95hF=h|wb5h{h35B*ph3fh{hH 5B*ph3fh{h'N5B*ph3f*5,5T5V5^6:7<7yiU8U$ & FG L$If^`La$gd`Z8$L$If^`La$gd`Z8$$If^a$gd3 $Ifgd'N|kd $$IfF0 t"` t0644 laWspieranie szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie lekkoatletyki umowa nr 52/15 - kwota dotacji 8.000,00 zB; Wspieranie szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie piBki no|nej umowa nr 53/15 - kwota dotacji 42.000,00 zB; kontrola realizacji postanowieD umownych w zakresie wypBaty stypendiw sportowych: umowa nr 1/SS/2015 z dnia 08.01.2015 r.; umowa nr 9/SS/2015 z dnia 04.05.2015 r.; umowa nr 12/SS/2015 z dnia 17.07.2015 r.; umowa nr 16/SS/2015 z dnia 30.09.2015 r.; Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Chojnicki Klub {eglarski, Chojnice; Termin kontroli:5 6 kwietnia 2016Przedmiot kontroli: prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y uzdolnionej sportowo wraz z udziaBem w regatach krajowych i zagranicznych umowa nr 16/15 - kwota dotacji 24.000,00 zB; Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y uzdolnionej sportowo wraz z udziaBem w regatach krajowych i zagranicznych umowa nr 47/15 - kwota dotacji 35.000,00 zB; Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono RED DEVILS FUTSAL CLUB, Chojnice; Termin kontroli:od 31.03.2016 r. do 20.06.2016 r.Przedmiot kontroli: prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadaD publicznych: umowa nr 18/15 - kwota dotacji 12.000,00 zB; Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w tym uzdolnionej sportowo oraz sportowcw niepeBnosprawnych; Organizacja przygotowaD i uczestnictwa w regionalnych, oglnopolskich i midzynarodowych imprezach sportowych; Promocja sportu dzieci i mBodzie|y; Organizacja imprez sportowych ka|dego szczebla (szkolne, midzyszkolne, oglnomiejskie, regionalne, oglnokrajowe, midzynarodowe); umowa nr 40/15 - kwota dotacji 11.000,00 zB; Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w tym uzdolnionej sportowo; Organizacja przygotowaD i uczestnictwa w regionalnych, oglnopolskich i midzynarodowych imprezach sportowych; Promocja sportu dzieci i mBodzie|y; Organizacja imprez sportowych ka|dego szczebla (szkolne, midzyszkolne, oglnomiejskie, regionalne, oglnokrajowe, midzynarodowe); kontrola realizacji postanowieD umownych w zakresie wypBaty stypendiw sportowych: umowa nr 2/SS/2015 z dnia 08.01.2015 r.; umowa nr 4/SS/2015 z dnia 04.03.2015 r.; umowa nr 14/SS/2015 z dnia 24.08.2015 r.; umowa nr 19/SS/2015 z dnia 6.10.2015 r.; Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Chojnicki Klub Sportowy KOLEJARZ ; Chojnice Termin kontroli:18 - 29 kwietnia 2016 r.Przedmiot kontroli: prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w tym uzdolnionej sportowo umowa nr 17/15 - kwota dotacji 4.900,00 zB; Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w tym uzdolnionej sportowo w dziedzinie piBka no|na umowa nr 48/15 - kwota dotacji 7.000,00 zB; Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Uczniowski Klub Sportowy BOKSER ; Chojnice Termin kontroli:19 kwietnia 10 maja 2016 r.Przedmiot kontroli: prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja PrzygotowaD i uczestnictwa w regionalnych, oglnopolskich i midzynarodowych imprezach sportowych. BOKS umowa nr 19/15 - kwota dotacji 5.000,00 zB; Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Uczniowski Klub Sportowy RUGBY TUR CHOJNICE ; Chojnice Termin kontroli:od 19 kwietnia do 25 maja 2016 r.Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Szkolenie dzieci i mBodzie|y w rugby w kategoriach wiekowych 10-19 lat umowa nr 24/15 - kwota dotacji 9.000,00 zB; Szkolenie dzieci i mBodzie|y w rugby w kategoriach wiekowych 10-19 lat umowa nr 42/15 - kwota dotacji 7.000,00 zB;Wyniki kontroli:Stwierdzono wydatkowanie cz[ci dotacji po terminie wskazanym w umowie umowa 24/15 Postpowanie pokontrolne:Wydano zalecenia pokontrolne, wysBano zawiadomienie o wszczciu postpowania administracyjnego; Przedszkole Niepubliczne WesoBe Przedszkolaki , Chojnice Termin kontroli:3 i 14 czerwca 2016 r. Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2015 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2015 r.Wyniki kontroli:kontrola nie zakoDczona; Postpowanie pokontrolne:kontrola nie zakoDczona; Dziecico MBodzie|owy ZespB Folklorystyczny KASZEBE , Chojnice Termin kontroli:od 10 do 15 czerwca 2016 r.Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y ZespoBu KASZEBE z Chojnic w zakresie kultury kaszubskiej umowa nr 31/15 - kwota dotacji 9.000,00 zB; Edukacja dzieci i mBodzie|y zespoBu KASZEBE z Chojnic i promocja kultury kaszubskiej w kraju i zagranicy umowa nr 69/15 - kwota dotacji 9.000,00 zB;Wyniki kontroli:Zadania wykonano zgodnie z postanowieniami umw;Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Przedszkole Niepubliczne BAJKA , Chojnice Termin kontroli:15 czerwca, 21 czerwca, 7 lipca, 11 lipca 2016 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2015 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2015 r.Wyniki kontroli:nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Opracowanie sprawozdania: Wioletta Szreder Dyrektor WydziaBu Kontroli Wewntrznej Do wiadomo[ci: Burmistrz Miasta Chojnice a/a   PAGE PAGE 6 <7ކbZ$ d$Ifa$gd3$ & FN L$If^`La$gd`Z8$ & FO dL$If^`La$gd`Z8$ & FG L$If^`La$gd`Z8ԉyp $Ifgd3 $Ifgd'N|kd= $$IfFT0 t"` t0644 laLjyp $Ifgd $Ifgd'N|kd $$IfF0 t"` t0644 lajlnpފ}}ullcc $Ifgdpuah^hgdz & Fgd,Ypgd,Yp|kd $$IfF0 t"` t0644 lapފ02ŽĎƎ*,`~̏24øέø硭xl`UJhwJhz^CJaJhwJhwJCJaJh_mGhz^5CJaJhxhz^5mH sH h{h|>5B*ph3fh|>5B*ph3fhk5B*ph3fh_mGh&b5h_mGh&b5CJaJh_mGh&bCJaJh_mGh,YpCJaJh_mGh_mGCJaJh_mGh,Yp5CJaJh_mGh|>5 hz5h_mGh,Yp5h_mGhEO5h_mGh_mG502:~ŽĎyiYII@ $IfgdS3$ & FG$Ifa$gd_mG$$If^a$gd_mG$$If^a$gd&b $Ifgdpua|kdx $$IfF0 t"` t0644 laĎƎ*yp $Ifgd' $Ifgdpua|kd $$IfFT0 t"` t0644 la*,`~yp $Ifgd' $Ifgdpua|kdJ $$IfF0 t"` t0644 la~ʏ̏4}}}ulcc $IfgdVh^hgdz^ & Fgdz^gd'N|kd $$IfF0 t"` t0644 la46^`fyiYA$ & FG$If^`a$gdx$$If^a$gdx$$If^a$gdV $IfgdV|kd $$IfF0 t"` t0644 la46^`xДڔЗҗ™ęƙ*,`~Ԛ>@Bjlnyncyh_mGhGzCJaJh_mGhDgCJaJh_mGh_mGCJaJh_mGhDg5CJaJh_mGhDg5h_mGh&b5h_mGh_mG5h{h|>5B*ph3fh|>5B*ph3fhm`5B*ph3fhxhx5CJaJhxhxCJaJh_mGhz^CJaJh_mGhz^5CJaJh_mGhz^5&lȖЗҗx}$ & FN d$If^`a$gdx$ & FQ d$If^`a$gdx$ & FG$If^`a$gdx$ d$If^a$gdx$ & FP d$If^`a$gdx xʘp™ęƙ*[|kd $$IfFT0 t"` t0644 la $IfgdV$ & FN $If^`a$gdx*,`~yy $IfgdV|kd $$IfF0 t"` t0644 la~}}}}}}}}ulh^hgd&b & FgdDggd'N|kdW$$IfF0 t"` t0644 la @BjltXnyiYII$ & FG$Ifa$gd_mG$$If^a$gd_mG$$If^a$gdGz|kd$$IfF0 t"` t0644 la $Ifgd npr؞ri\ h$If^hgdT $Ifgd |kd)$$IfFT0 t"` t0644 la$ d$Ifa$gdGznpr؞ڞ,.0Ddp֟`bdʢ̢ "$~skc[hU5-h,D5hU5-hLu5hU5-hU5-5h{h55B*ph3fhGz5B*ph3fh5h5CJaJh_mGh5CJaJh5CJaJh_mGh55CJaJh_mGh55 h55h{h85B*ph3fh_mGhyW5h_mGhyWCJaJh_mGhyW5CJaJh_mGhDg5h_mGhDgCJaJ!؞ڞ,yl h$If^hgdT $Ifgd |kd$$IfFn0 t"` t0644 la,.0}ulcc $IfgdVh^hgd5 & Fgd5gd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 la`byiYI9$ d$Ifa$gdV$ & FG$Ifa$gd5$$If^a$gd5$$If^a$gdV $IfgdV|kdd$$IfF0 t"` t0644 labdʢyl h$If^hgdV $IfgdV|kd$$IfFT0 t"` t0644 laʢ̢yl h$If^hgdV $IfgdV|kd6$$IfFn0 t"` t0644 la "$}}ulcc $Ifgd h^hgdGz & Fgd,Dgd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 la&&ΧЧҧԧƨȨʨ̨Ψ*,.BDfn뾶ͩ|ph]h]h:6hg&CJaJh[CJaJh:6h.5CJaJh:6h~5h:6hG5h:6hg&5h:6h.5h{h~5B*ph3fh{h,D5B*ph3fhGICJaJhU5-CJaJ hU5-h,DhU5-h,D5hU5-h,DCJaJhU5-hU5-CJaJhU5-h,D5CJaJhU5-hGz5 &.yeK1$ & F% t$If^a$gdU5-$ & F% $If^a$gdU5-$ '$If^a$gdU5- $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 la&ҧyp $Ifgd $Ifgd |kdq$$IfF0 t"` t0644 laҧԧȨyp $Ifgd~ $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 laȨʨ̨ΨBDfyyqh__ $Ifgd h^hgd~ & Fgd.h^hgd,D|kdC$$IfF0 t"` t0644 laĩDF,.468Zīnެ ˭֥{sg\Q{ghhCJaJhh:6CJaJhh5CJaJhh5hh5hhyX5h{ho>*B*ph3fh{h85B*ph3fhwJCJaJh:6h$uCJaJh:6hG5h:6hGCJaJh:6hg&CJaJh:6hG5CJaJh:6h.5h:6h.CJaJh:6hr.CJaJĩ~6y[=$ & F% d%$If^`%a$gd[2$ & F% dL$If^`La$gdr. $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 la68Zyp $Ifgd$u $Ifgd |kd$$IfF50 t"` t0644 laīyp $Ifgd/i $Ifgd |kd~$$IfF0 t"` t0644 la}}ulcc $Ifgdh^hgd & Fgdgd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 la 6hyiLL$ & F% H$If^H`a$gd:6$H$If^Ha$gd:6 $Ifgd|kdP$$IfF0 t"` t0644 la fhj$BDFHJ~ı&ļļxlaVKha'h[CJaJha'hUCJaJha'hm6CJaJha'h=5CJaJha'ha'5 h=5ha'hm65ha'h=5h{ho>*B*ph3fh{h5>*B*ph3fh{h">*B*ph3fhh$n5hh$nCJaJhhCJaJhh$n5CJaJhh5 hhhh:6CJaJhjyi$H$If^Ha$gdY_ $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 la$Byl $If^gdY_ $Ifgd|kd"$$IfFX0 t"` t0644 laBDFHJı(}}}ulcc $Ifgdh^hgda' & Fgd=gd'N|kd$$IfF@0 t"` t0644 la&(*RҲԲ³ijƳ(*,`|~468>\xqxjbxZjhtJh'N5htJhG >* htJh'N htJh' htJhG htJh'N>*htJh+1>*hF h6p>*B*phh{ho>*B*ph3fh{h5>*B*ph3fh{h|+>*B*ph3fhwJCJaJha'hm6CJaJha'hHCJaJha'h=5CJaJha'h=5ha'h=CJaJ!(*R ijy[[$ & F% dL$If^`La$gdH $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 laijƳ*yp $IfgdH $Ifgd|kd]$$IfF0 t"` t0644 la*,`~yy $Ifgd|kd$$IfFX0 t"` t0644 la~468:<}}}}}}}}x}}}gdG gd'N|kd/$$IfF@0 t"` t0644 la <>\̵εеh]hgd'N &`#$gd'NgdK[$a$gd'N & Fgd'N & Fgd8gd'Nȵʵ̵еҵ޵ѼhS0JmHnHuh|> h|>0Jjh|>0JUhQ-jhQ-UhF h'NB*ph htJh'N htJh>gdK[) 01h:pO. A!"#$%g$$If!vh55#v#v:VFN td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFA td&6,55g$$If!vh55#v#v:VF1 td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFU td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFN td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFA td&6,55g$$If!vh55#v#v:VF1 td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFU td&6,55g$$If!vh5` 5#v` #v:VF< t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF\ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5c$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF) t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF^ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF. t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFN t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFr t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFn t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFn t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF5 t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5H@H ^NormalnyOJQJ^J_HmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listyt@t 'NTabela - Siatka7:V04 @4 'NStopka p#0)@0 'N Numer stronyF"F 'N Tekst dymkaCJOJQJ^JaJT+2T 'NTekst przypisu koDcowegoCJaJDBD 'NTekst komentarzaCJaJBjABB 'NTemat komentarza5\T*aT gD}OdwoBanie przypisu koDcowegoH*jOrj g'Akapit z listd^m$CJOJPJQJ^JaJtH POP /^ No Spacing CJOJQJ_HaJmHsHtH bOb S3List Paragraphd^CJOJQJ^JaJtH /$%056Bbm`FGSU*+<PQe/0A $ * U   8 9 : ; OPj0FGXz{()C`abcd^&'()*_`q/ |!Kuvw !"67]34N]^_`aQ~Tx*o !,!V!!!!!!!!!!!!!!!!!!""%">"?"S"T""J##### $ $%$4$5$6$b$c$t$$$$$,%%%%%&&&-&.&/&0&h&i&z&&&&5''( (1(((())))?)@)Q)k)l)))9*:*K*e*f*********++#++9,,,,--0-?-@-A-B-C-n-o-----$................8/9/:/;/"?"S""J#### $ $%$4$5$$$$,%%%&&&-&.&z&&&&5''( (1(((k)l)))9*:*e*f****++#++9,,,--0-?-@----$..........8//@0Oy00h 4Oy00 O900 Oy00 L< O900?@B[\]^`abcdfghijkmnopqrtuvwyz{|} '! !(Wewntrzna integralno[ danych (Typ 4) 1//:{.///>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName __nzTT ad^`!!****....n/o/o/q/q/r/r/t/u/w/x/z/{/////#12y{& . jp0<+0BDqs xz|!&GHKPqr7CY[NQQVz|&( !!!(!)!,!1!R!S!V![!{!|!!!T"`"F#H###$$%%z&|&&&''((e)j)))))K*S*******#+/+5,7,,,--$.1.....f/g/o/o/q/q/r/r/t/u/w/x/z/{///#$6BbQ0A jGX{)Cad(`qw64N^5J!!!?"#5$c$$%.&i&z& (1((()l))):***#+,,-@-C-m-o----../9/=/e/f/n/o/o/q/q/r/r/t/u/w/x/z/{///#o/o/q/q/r/r/t/u/w/x/z/{///P)@]4ܔiLh$@ G` L# $ i88x}t`W;|m }U z];36 Zvc?k%+' l{ާY-",ŢeL#,nd6#$0w&(e/qn&zb\Cv&~nE)HpCK*5_0BS3;3fݚ w44Ul35PʚU1H6£ 8, Q1 9Ȅg{u96,T09RS,<ƃUY< OV<D*A;0A ]qArΊF=CFCD\mj^D,ndGPʚG\I>HQD3(HjWI"G J|9rJr,Kl!KKlB!N::'PQNP-OfpSb/h!/V5HK*AS3I`bc!sg{u9fpS iqn&09QcOV<UY<3X'PQNDM}-Oc[:z6#$]4!NQ1 9{rUTn;3qA# @js5,jPZk8|+u>ElQI]O [/*14.SLt!g'? ) ]^ { + < *& t : x G$fu=xzGI $6/)Kz&*rqer{V6 Xr'J+3TdgK_.q K^1H:X*gS=Vg: {J.jM%k':~i E# ' 7 &c bk !!(!5"*"bK"d"6j"h##;#^#c $$e$$*$"D$w@%0&?&ww&3'M'a' q'r6(bZ(7)))* 2+m+x+L,,U,-U5-T-p-r.4.~.wd/kt/D0X0j0E 11"G1[2B374d4T56M&65[6t\6}7)7 77[7+8.I8`Z8.&:Ga:m:B%;^;J<) =F=|>J>-m> ?/?P?e?0#@m@&AZB CCiLCUC,D0D2D2DHDSDBuDE2 EI@EXdERFz FG@XG^G_mGtGHH!HFHrHIaItJJ/J7JK KKK!aKtKEymyqyjzyUz]{{z2{HN{s{}~{8&|(|e|}K;}gD}wU}4~]~2'?]AMVVOP^ $?zrFhdo !-+8BfKn_$\cxKo?s+,-[]zeUnFq].wJ`hV~JW;)'9GRf*I*^"QYLQ>stE y>BT 6S_CC`Tg6p/GEQVyqB|c.3)HU[ec 6#7v7 :GNO1ZX#ks;+tD++1UC(!Ag&EOj$nI%,u~!n9g1 :>?fe.944s4:60>v[!>zunpH)7G{M4+#35?- "Y6'VcYk^Q\]^X73U$^t24n#14:$`<B'NYH\p6O^n n sv+]A5#(^z%/'@KBf WQ-+<PQe/0A $  OPj0FGXz{()C`a&'*`qvw !"634N]^!!!!!!!!"%">"?"S"### $ $%$4$5$c$t$$$$%%%&&&-&.&i&z&&&&( (1(((()))@)Q)k)l))9*:*K*e*f********++#+,,,--0-?-@-A-\-o-----.........f//i0Qi0i0i0i0i0i0/|@c< /@@ @ @@@@"@(@*@,@.@2@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma7&{ @Calibri?5 z Courier New;Wingdings"1^J'jGgBG(V(V!4dW/W/ 2QHX ?'NChojnice, 2012-01-09 Urzd Miasta UMCHOJNICEFZZZZSPRAWOZDANIE 2015 - I pBrocze###LP              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O Oh+'0 , H T ` lxChojnice, 2012-01-09Urzd MiastaNormal UMCHOJNICE680Microsoft Word 10.0@:w@a;@~@P~`(՜.+,0 hp| VW/ Chojnice, 2012-01-09 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABDEFGHIJLMNOPQRWRoot Entry FqYData 1TableUWordDocument+SummaryInformation(CDocumentSummaryInformation8KCompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry F0n_Data 1TableUWordDocument+   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABDEFGHIJ^] _AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayNamemaBa poprawka#wioletta.szreder@miastochojnice.plWioletta SzrederSummaryInformation(CDocumentSummaryInformation8CompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,@ hp| VW/ Chojnice, 2012-01-09 Tytu@ 0