ࡱ> @9bjbjVV+r<r<R&nnn84o(prtt"*t*t*t*t*t*t%''''''$Rd~Ku*t*tuuK*t*t,u*t*t%u%2 g85{*ts gxxnv()o B0ro^ |\5{5{d ttt tX*tXt tKKOXTdXTChojnice, 2017-01-03 KW.0643.1.2017 Burmistrz w/m INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI ZA OKRES od 01.01 2016 do 31.12.2016 WydziaB Kontroli Wewntrznej tut. Urzdu wszczB w w/w okresie 2016 roku Bcznie 29 kontroli, w tym: 5 kontroli w jednostkach podlegBych dwie spo[rd piciu kontroli zakoDczyBy si wydaniem zaleceD pokontrolnych, kontrolowane jednostki przesBaBy informacje o ich wykonaniu; 4 kontrole wewntrzne w jednym przypadku wydano zalecenia pokontrolne; Dyrektor kontrolowanego WydziaBu sporzdziB i sprawozdanie z wykonania zaleceD pokontrolnych; PozostaBe trzy kontrole zakoDczono podpisaniem protokoBw. 20 kontroli zewntrznych: 4 postpowania dotyczyBy weryfikacji liczby dzieci w przedszkolu oraz rozliczenia dotacji podmiotowych otrzymywanych przez przedszkola niepubliczne w roku 2015. Postpowanie pokontrolne wszczto w dwch spo[rd czterech objtych kontrol jednostkach. W jednym przypadku wydano decyzj nakazujc zwrot niewykorzystanej cz[ci dotacji (wyrwnanie dotacji za lata 2007 2008); Prowadzca Przedszkole zBo|yBa odwoBanie do Samorzdowego Kolegium OdwoBawczego w SBupsku. W drugim przypadku Prowadzca Przedszkole zgodziBa si z ustaleniami kontroli i dokonaBa zwrotu nienale|nie pobranej dotacji na dziecko, ktre nie ukoDczyBo 2,5 roku; 16 postpowaD kontrolnych dotyczyBo organizacji pozarzdowych, otrzymujcych dotacje celowe w zwizku z realizowanymi zadaniami publicznymi a| w 14 na 16 przeprowadzonych kontroli nie wszczynano postpowaD pokontrolnych. Postpowania pokontrolne realizowano w dwch przypadkach. W jednym - wydano zalecenia, a stowarzyszenie w wyznaczonym terminie nadesBaBo sprawozdanie z realizacji zaleceD informujc o ich wykonaniu, natomiast w drugim przypadku stwierdzono wydatkowanie [rodkw z dotacji po terminie wskazanym w umowie. Wszczto postpowanie administracyjne w tej sprawie oraz wydano decyzj administracyjn nakazujc zwrot cz[ci dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Stowarzyszenie skorzystaBo z prawa odwoBania do Samorzdowego Kolegium OdwoBawczego w SBupsku. Do 31 grudnia 2016 Kolegium sprawy nie rozstrzygnBo. Acznie kontrol zostaBo objtych 36 zadaD realizowanych przez stowarzyszenia na podstawie zawartych w 2015 roku umw. Ponadto praca WydziaBu w w/w okresie wizaBa si z przygotowaniem porozumieD dotyczcych wypBaty wyrwnania dotacji za lata 2007 2013 dla podmiotw prowadzcych przedszkola niepubliczne oraz punkty przedszkolne. W Wydziale Kontroli Wewntrznej zostaBy przygotowane szczegBowe wyliczenia kwot podlegajcych zwrotowi z tytuBu wydatkw ponoszonych na |ywienie dzieci w przedszkolu, opBat staB, wydatkw ponoszonych z tytuBu niepeBnosprawno[ci oraz nale|nych odsetek dla 10 jednostek funkcjonujcych w latach 2007 2013. Naliczono tak|e nale|no[ci od gmin o[ciennych, ktrych mieszkaDcy korzystaj z placwek przedszkolnych funkcjonujcych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. SzczegBowe dane dotyczce przeprowadzonych w 2016 r. kontroli zamieszczono poni|ej w tabelach: I. KONTROLE PRZEPROWADZANE PRZEZ PODMIOTY W JEDNOSTKACH IM PODLEGAYCH: O[rodek Profilaktyki Rodzinnej, Chojnice; Termin kontroli:9 i 17 maja 2016 r.Przedmiot kontroli:Zasadno[ wydawania [rodkw w ramach Miejskiej Komisji Rowizywania Problemw Alkoholowych w 2015 r.; Ochrona danych osobowych w ramach Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w 2015 r.;Wyniki kontroli:W trakcie kontroli stwierdzoni, i| w badanym okresie wynagrodzenie pobieraBo 6 z 7 czBonkw za udziaB w pracach Komisji oraz Podkomisji, wynagrodzenia nie pobieraBa osoba peBnica jednocze[nie funkcj Dyrektora O[rodka i funkcj PeBnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych, co byBo sprzeczne z zasadami ustalonymi w Programie, ktry nie zakBada nieodpBatnego uczestnictwa w pracach Komisji; W dokumentacji O[rodka znajduj si stosowne upowa|nienia do przetwarzania danych osobowych z zakresu obowizkw wynikajcych z pracy w Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Chojnicach zgodnie z art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Postpowanie pokontrolne:zalecono uszczegBowienie regulaminu odno[nie wyra|ania stanowiska przez podkomisje (ustalenie trybu procedowania) jednostka dostarczyBa sprawozdanie z realizacji zaleceD pokontrolnych informujc o wprowadzeniu zmian do Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Chojnicach; Gimnazjum Nr 1, Chojnice; Termin kontroli:08 21 czerwca 2016 r.Przedmiot kontroli:Realizacja dochodw wBasnych jednostki w roku 2015; Realizacja wydatkw jednostki w roku 2015; Realizacja zakupu podrcznikw szkolnych w roku 2015;Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci w zakresie tematw objtych kontrol.Postpowanie pokontrolne: nie prowadzono ZespB SzkB Nr 7, Chojnice; Termin kontroli:19.09 05.10. 2016 r.Przedmiot kontroli:Realizacja dochodw wBasnych jednostki w roku 2015; Realizacja wydatkw jednostki w roku 2015; Realizacja zakupu podrcznikw szkolnych w roku 2015;Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci w zakresie tematw objtych kontrol.Postpowanie pokontrolne: nie prowadzono SzkoBa Podstawowa Nr 3, Chojnice; Termin kontroli:16.10 - 16.11. 2016 r.Przedmiot kontroli:Realizacja dochodw wBasnych jednostki w roku 2015; Realizacja wydatkw jednostki w roku 2015; Realizacja zakupu podrcznikw szkolnych w roku 2015;Wyniki kontroli:Stwierdzono, i| obowizujce w Jednostce zasady rachunkowo[ci nie wyczerpuj wszystkich wymogw art. 10. ustawy z dnia 29 wrze[nia 1994 r. o rachunkowo[ci (Dz. U.2016.1047, tekst jednolity z dnia 19.07.2016);Postpowanie pokontrolne:Zalecono aktualizacj dokumentu zasady (polityka) rachunkowo[ci, zgodnie z art. 10. ustawy z dnia 29 wrze[nia 1994 r. o rachunkowo[ci (Dz. U.2016.1047, tekst jednolity z dnia 19.07.2016); Jednostka dostarczyBa sprawozdanie z realicji zaleceD pokontrolnych, informujc o zaktualizowaniu zasad (polityki) rachunkowo[ci zgodnie z ustaw; SzkoBa Podstawowa Nr 1, Chojnice; Termin kontroli:08.11 25.11. 2016 r.Przedmiot kontroli:Realizacja dochodw wBasnych jednostki w roku 2015; Realizacja wydatkw jednostki w roku 2015; Realizacja zakupu podrcznikw szkolnych w roku 2015;Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci w zakresie tematw objtych kontrol.Postpowanie pokontrolne: nie prowadzono II. KONTROLE WEWNTRZNE W PODMIOCIE: WydziaB Gospodarowania Nieruchomo[ciami - Urzd Miejski w Chojnicach Termin kontroli:od 12 lutego do 5 kwietnia 2016 r.Przedmiot kontroli:Kontrola prawidlowo[ci ewidencjonowania nale|no[ci i wpByww z tytuBu umw wieczystego u|ytkowania, dzier|aw oraz nale|no[ci z tytuBu ratalnej sprzeda|y i przeksztaBcenia u|ytkowania wieczystego we wBasno[ w roku 2015.Wyniki kontroli:Ustalono, i| pracownicy WydziaBu Gospodarowania Nieruchomo[ciami wykonali szereg czynno[ci zwizanych z wdra|aniem zakupionych programw komputerowych EGW+, NDZ+, WIP+ firmy RADIX, czynno[ci te nie byBy kompletne na dzieD zakoDczenia kontroli, stwierdzono istnienie wielu problemw technicznych wymagajcych rozwizania przez autora programw firm RADIX (dopracowanie programu do potrzeb WydziaBu);Postpowanie pokontrolne:wydano zalecenia pokontrolne z terminem realizacji do 30.06.2016r. Dyrektor WydziaBu sporzdziB i dostarczyB sprawozdanie z wykonania zaleceD pokontrolnych; WydziaB Budowlano - Inwestycyjny - Urzd Miejski w Chojnicach Termin kontroli:od 14 lipca do 19 sierpnia 2016 r.Przedmiot kontroli:Budowa ulicy Brzoskwiniowej w Chojnicach w roku 2015: Kontrola przetargu na wykonanie; Nadzr nad inwestycj;Wyniki kontroli:nie stwierdzono nieprawidBowo[ci;Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono WydziaB Budowlano - Inwestycyjny - Urzd Miejski w Chojnicach Termin kontroli:od 8 do 14 lipca 2016 r.Przedmiot kontroli:Budowa Placu Piastowskiego w Chojnicach w roku 2015: Wyniki kontroli:Kontrola przetargu na wykonanie; Nadzr nad inwestycj; Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci;Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono WydziaB Budowlano - Inwestycyjny - Urzd Miejski w Chojnicach Termin kontroli:od 17 pazdziernika 2016 r.Przedmiot kontroli:Remonty podlegBych Urzdowi Miejskiemu w Chojnicach jednostek o[wiatowych w roku 2015;Wyniki kontroli:Kontrola przetargu na wykonanie; Nadzr nad inwestycj; Postpowanie pokontrolne:kontrola nie zostaBa zakoDczona do 31 grudnia 2016; III. KONTROLE ZEWNTRZNE W PODMIOTACH: Chojnickie Towarzystwo Sportw Wrotkarskich ROLLER ; Chojnice; Termin kontroli:2 i 9 luty 2016 r.Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja szkolenia wrotkarskiego dla dzieci i mBodzie|y oraz zawody wrotkarskie umowa nr 1/15 z dnia 11.02.2015 kwota dotacji 5.500,00 zB;Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Ochotnicza Stra| Po|arna, Chojnice Termin kontroli:5 18 luty 2016 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania dotacji celowej przyznanej umow Nr OC 5543.1.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. przez Ochotnicz Stra| Po|arn;Wyniki kontroli:OSP przedBo|yBo do kontroli dokumenty potwierdzajce poniesienie wydatkw zgodnie z zawart umow. Nie przedBo|ono ksig rachunkowych.Postpowanie pokontrolne:Wydano zalecenia pokontrolne; Stowarzyszenie dostarczyBo sprawozdanie z realizacji zaleceD pokontrolnych; Towarzystwo PrzyjaciB Hospicjum; Chojnice Termin kontroli:od 9 marca do 27 kwietnia 2016 r.Przedmiot kontroli: prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego: Opieka nad osobami chrymi poprzez uruchomienie hospicjum stacjonarnego z cz[ci opiekuDczo lecznicz; Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 , Chojnice; Termin kontroli:od 26 lutego do 30 kwietnia 2016 r.Przedmiot kontroli: prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Wspieranie szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie piBki no|nej umowa nr 4/15 - kwota dotacji 50.000,00 zB; Wspieranie szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie lekkoatletyki umowa nr 52/15 - kwota dotacji 8.000,00 zB; Wspieranie szkolenia dzieci i mBodzie|y w zakresie piBki no|nej umowa nr 53/15 - kwota dotacji 42.000,00 zB; kontrola realizacji postanowieD umownych w zakresie wypBaty stypendiw sportowych: umowa nr 1/SS/2015 z dnia 08.01.2015 r.;(*0:<DFHJNPnprt     $ , . b p ~ ̫핐~wpi hh94 hh^ hh1[ hh]~ hhnkihnki h<\5 h5 h q'5h~Hh'N5CJ aJ h~Hh+5CJ aJ h5CJ aJ h~Hh'N5CJaJh+5CJ aJ h'N5CJ aJ h$5 h)5 hL5h~Hh'N5h) h~Hh'N&*HJLNdnprt  F @ $ & F.a$gd $ & F.a$gdK $ & F.a$gd*$a$gd1[gd} gd'N$a$gd'Ngd'N$a$gd'NX99 . 0 4 D F p r t v 4 L ǿǿ}voh}a]aYUYhoh9=hZM hKhK hKhg hKhw hKhLt hKh*hKh*5hKhw5 hzh* hzhzhzh5h)h5B*phhhLt5hh^5hh5 hh hh5kl hhAb hh hh^ hhnki hhLt  4 : < > @ B V \ j n p r *h|~6,0248:Phtz| ɻ´Ђ{ɻtt h}<h1[ h}<h|> h}<hJ< h}<h(h}<h1 h}<hpvL h}<heXh` hNwh9= hNwhKh)hKB*ph h}<hK-ZVdfV X ʾytl`XMhKh'NCJaJh>CJaJhKh'N5CJaJhKh5 h'N5hKh'N5hKh3*N5hKh5 h>5hF h<\5B*phhph'N5>*hpho5>* h<\5>*hph'N5hd hph#h}hnki5 h}h?P h+h<\h h+hA2 h+hKM h+hK "!!"yee$ & FK d$Ifa$gd> $Ifgdb*|kd$$IfFN0T% t0d&644 la "!!!"""""$#B#.&0&&f(h(j(l(((())*****+0+2+4+V+v++ʺʯ埗zznfhGa:CJaJhKh&A5CJaJ h&A5hKh&A5 h'N5hKh)CJaJh)CJaJh'NCJaJhKCJaJhKhJsCJaJh&ACJaJhUCJaJhJsCJaJhKh>CJaJhb*CJaJh>CJaJhKh'N5CJaJ hKh'N#"""0&j(yii$ & FL$Ifa$gd> $Ifgdb*|kdi$$IfFA0T% t0d&644 laj(l(()*yll & FR$Ifgd) $Ifgd'N|kd$$IfF10T% t0d&644 la****2+4+V++}}ulcc $Ifgd'h^hgd&A & Fgd&Agd'N|kd;$$IfFU0T% t0d&644 la++++,,,,,,-----------.$.&.(.J.v.x.z..////|0~00000000011 1"1D1p1r1t1üõ hKh!EBhKh!EBCJaJh!EBCJaJhKh!EB5CJaJhKh!EB5 h!EB5 h5>* h!EB5>* h&A5>*hE CJaJh&ACJaJhnCJaJhKh&A5CJaJ hKh&AhKh&ACJaJ3+++,p,,yeee$ & FK d$Ifa$gd' $Ifgd'|kd$$IfFN0T% t0d&644 la,,--ym $$Ifa$gdE $Ifgd'|kd $$IfFA0T% t0d&644 la----yl $If^gd' $Ifgd'|kdv$$IfF10T% t0d&644 la-----&.(.J.x.}}}ulcc $Ifgdh^hgd!EB & Fgd!EBgd|kd$$IfFU0T% t0d&644 lax.z.. /`//yeee$ & FK d$Ifa$gd $Ifgd|kdH$$IfFN0T% t0d&644 la///~0ym $$Ifa$gd $Ifgd|kd$$IfFA0T% t0d&644 la~0000yl $If^gd $Ifgd|kd$$IfF10T% t0d&644 la00000 1"1D1r1}}}ulcc $Ifgdh^hgd!EB & Fgd!EBgd|kd$$IfFU0T% t0d&644 lar1t112Z22yeee$ & FK d$Ifa$gd $Ifgd|kd$$IfFN0T% t0d&644 lat112222444444:6<6`7b7d7f7h7j77777777777788*8R9T9V9x9:::<:Z:\:ɾٷunununu hKhYhKhYCJaJhYCJaJha;CJaJhKhY5CJaJhKhY5 hY5 h5>* h!EB5>* h&A5>*hKh+CJaJh+CJaJh5CJaJ hKh!EBhKh!EBCJaJh!EBCJaJhKh!EB5CJaJ+2224ym $$Ifa$gd $Ifgd|kdU$$IfFA0T% t0d&644 la444<6b7yll & FS$Ifgd!EB $Ifgd|kd$$IfF10T% t0d&644 lab7d7f7h7j77778}}}ulcc $Ifgdh^hgdY & FgdYgd|kd'$$IfFU0T% t0d&644 la88*888T9yeee$ & FK d$Ifa$gd $Ifgd|kd$$IfFN0T% t0d&644 laT9V9x9:ym $$Ifa$gd $Ifgd|kd$$IfFA0T% t0d&644 la::<:\:yl $If^gd $Ifgd|kdb$$IfF10T% t0d&644 la\:^:`:b:d:f:h:::::B;D;}}}}}}}}}ulh^hgd & Fgd`gd|kd$$IfFU0T% t0d&644 la \:^:b:f:h:::::;;;@;B;D;f;;;;;<<====??ǿܪ|qcUhraCJOJQJ^JaJhX0CJOJQJ^JaJhF hB*phhcCJaJ hOnhh2 EhCJaJhrCJaJh2 Eh5CJaJhOnh5hOnh`5 h`5hOnh;5hOnhWo5hOnho5 ho5 h5hOnh5>* h5>* h!EB5>* hKhYD;f;;;;=yi$ d$Ifa$gdOn|kd4$$IfF<0 t"` t0644 la $IfgdAN===@ym $$Ifa$gdX0 $IfgdAN|kd$$IfF\0 t"` t0644 la???????^@v@@@@A@AAAAA@BBBDBFBHBXBBBBBBBBźug_Z_Z_Z_Nh2 Eh`5CJaJ h`5hOnh`5hF hO5>*B*phhF h'N5>*B*phh2 Eh`CJaJhlVYCJaJhCJaJh`CJaJhraCJaJh2 Eh5CJaJhF hB*ph h2 Eh) CJOJQJ^JaJhX0CJOJQJ^JaJhraCJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJ@@AABByll & FT$Ifgd` $IfgdAN|kd $$IfF0 t"` t0644 laBBDBFBHBBBB.C}}ulcc $Ifgdh^hgd` & Fgd`gd'N|kdo $$IfF0 t"` t0644 laBBCCC,C.C0CXCCCCCCC4D6D8DZDDDDDDDDDDD EEJEvExEzEҞ嬂wld_d_d_d hX5hOnhX5h+5>*B*phho5>*B*phhO5>*B*ph h2 Eh`CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhF h`B*phh2 EhCJaJh0CJaJh"yCJaJh2 Eh`5CJaJ hOnh`h2 Eh`CJaJhCJaJh`CJaJ#.C0CXCCD6DyiUU$ & FU d$Ifa$gd$ d$Ifa$gd $Ifgd|kd $$IfF<0 t"` t0644 la6D8DZDDym $$Ifa$gd $Ifgd|kdA $$IfF\0 t"` t0644 laDDDDyl h$If^hgd $Ifgd|kd $$IfF0 t"` t0644 laDDDDDDxEzEEE}}}}ulcc $Ifgdh^hgdX & FgdXgd'N|kd $$IfF0 t"` t0644 la zEEEEEEF`FbFdFfFFFFG@GtGGGGGGGGGGHHH:H`HnHpHrHHFIHIѻư|qjq hOnh\|h2 Eh\|CJaJh\|CJaJh!gCJaJh2 Eh\|5CJaJ h\|5hOnh\|5h+5>*B*phhX5>*B*phh"yh"yCJaJhF hXB*phh"yCJaJ hOnhXh2 EhXCJaJhXCJaJh2 EhX5CJaJ%EEEbFdFyiU$ dh$If^ha$gd"y$ d$Ifa$gd $Ifgd|kd| $$IfF<0 t"` t0644 ladFfFFFF>GybbK$ dhdh$If^ha$gd"y$ & FU ddh$Ifa$gd"y $Ifgd|kd $$IfF\0 t"` t0644 la>G@GtGGyl h$If^hgd $Ifgd|kdN $$IfF0 t"` t0644 laGGGGGHH:HpH}}}ulcc $Ifgdh^hgd\| & Fgd\|gd'N|kd $$IfF0 t"` t0644 lapHrHHHIyi$ d$Ifa$gd\| $Ifgd|kd $$IfF<0 t"` t0644 laHIJIlIIIIybbK$ dhdh$If^ha$gd$ & FU ddh$Ifa$gd $Ifgd|kd $$IfF\0 t"` t0644 laHIJIlIIIIIJ|J~JJJJJJJJJJJJ@KDKFKXKZK\K^KK|tld_WKh:h'N5CJaJhEQhi25 h+5hEQh65hEQh3*N5hEQhi 5 hqN5hEQho5 h|>5 h'N5hEQh65>*hEQh5>*hEQh'N5>*hF hX5>*B*phhX5>*B*phh2 Eh\|CJaJh\|CJaJh"yh\|CJaJh2 Eh\|5CJaJhF h\|B*phIIJ~Jyl h$If^hgd $Ifgd|kd $$IfF0 t"` t0644 la~JJJJJJJJZK\K^K}}}}}}ulch^hgdi2h^hgd+ & Fgd^gd'N|kd[$$IfF0 t"` t0644 la ^KKKKKLMyiY$ & FD$Ifa$gd$$If^a$gd|kd$$IfF0 t"` t0644 la $Ifgd8&|KKKKK,L.LLLM(MLM|MMMMMMMMMMM NbNdNfNNNNNNNNNOO˸֭֭⊀vid\hd4h'N5 hYc5hF h+5B*phh+5B*phh'5B*phhF h'5B*phh7}hjCJaJh7}h\CJaJh7}hYThCJaJ hh th{CJaJhhhCJaJh:h'N5CJaJhF h'NB*phh:h'NCJaJhqNCJaJ$MM NdN{n h$If^hgdYTh $Ifgd8&|zkd-$$IfF0 t"` t0644 ladNfNNNyl h$If^hgdYTh $Ifgd8&||kd$$IfF0 t"` t0644 laNNNNNNO O O.OVO}}}}ullcc $Ifgd'Nh^hgd+# & Fgd,Ypgd'N|kd$$IfF^0 t"` t0644 la O O O.OTOVOXOOPPPPQQQQ2R4R6RRRRRRS,S.Sʽݵ{s{hc^VNFh|wbh'N5h|wbh'5h|wbh7d5 h+5 h|>5hP?hi2CJaJhYCJaJhi2CJaJhP?hs{5hP?h}~{CJaJhCJaJhP?hs{5CJaJhGhFCJaJhBCJaJhF h'N5B*phhE|kd$$IfF0 t"` t0644 la .S0SRSSSSSxTzTTTTUUUV V>V\V^V`VbVdVfVVVVVøøøάviaYQIhF=h'N5hF=h?5hF=hn95hF=h|wb5h{h35B*ph3fh{h+5B*ph3fhH 5B*ph3fh{h'N5B*ph3f h|wbhn9h|wbhn9CJaJh|wbhn95CJaJh|wbh|wbCJaJh|wbhz7CJaJ h|wbh'Nh|wbh'NCJaJh|wbh7dCJaJh|wbh'N5CJaJh|wbh+#5SSSSTUyiYA$ & FG$If^`a$gd|wb$$If^a$gdGz$$If^a$gdz7 $Ifgd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 laUUUUVri\ h$If^hgdT $Ifgd'N|kdq$$IfF0 t"` t0644 la$ d$Ifa$gd_nV V>V\Vyl h$If^hgdT $Ifgd'N|kd$$IfF,0 t"` t0644 la\V^V`VbVdVfVVVVWfWhW\"bdf(NPRz|ƻѲѲѧܠ}qf[}qPh_mGh&bCJaJh_mGh,YpCJaJh_mGh_mGCJaJh_mGh,Yp5CJaJh_mGh,Yp5h_mGhEO5h_mGh_mG5h{hH B*ph3f h`Z8h,Yph`Z8hCJaJ h`Z8hUh`Z8h`Z8CJaJh`Z8h3CJaJh`Z8hCJaJ h`Z8h'Nh`Z8h|wbCJaJh`Z8h'NCJaJ h`Z8h+#WfWhWpXLYNYyiU8U$ & FG L$If^`La$gd`Z8$L$If^`La$gd`Z8$$If^a$gd3 $Ifgd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 laNY,Z [[T$ d$Ifa$gd3$ & FN L$If^`La$gd`Z8$ & FO dL$If^`La$gd`Z8$ & FG L$If^`La$gd`Z8 umowa nr 9/SS/2015 z dnia 04.05.2015 r.; umowa nr 12/SS/2015 z dnia 17.07.2015 r.; umowa nr 16/SS/2015 z dnia 30.09.2015 r.; Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Chojnicki Klub {eglarski, Chojnice; Termin kontroli:5 6 kwietnia 2016Przedmiot kontroli: prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y uzdolnionej sportowo wraz z udziaBem w regatach krajowych i zagranicznych umowa nr 16/15 - kwota dotacji 24.000,00 zB; Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y uzdolnionej sportowo wraz z udziaBem w regatach krajowych i zagranicznych umowa nr 47/15 - kwota dotacji 35.000,00 zB; Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono RED DEVILS FUTSAL CLUB, Chojnice; Termin kontroli:od 31.03.2016 r. do 20.06.2016 r.Przedmiot kontroli: prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadaD publicznych: umowa nr 18/15 - kwota dotacji 12.000,00 zB; Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w tym uzdolnionej sportowo oraz sportowcw niepeBnosprawnych; Organizacja przygotowaD i uczestnictwa w regionalnych, oglnopolskich i midzynarodowych imprezach sportowych; Promocja sportu dzieci i mBodzie|y; Organizacja imprez sportowych ka|dego szczebla (szkolne, midzyszkolne, oglnomiejskie, regionalne, oglnokrajowe, midzynarodowe); umowa nr 40/15 - kwota dotacji 11.000,00 zB; Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w tym uzdolnionej sportowo; Organizacja przygotowaD i uczestnictwa w regionalnych, oglnopolskich i midzynarodowych imprezach sportowych; Promocja sportu dzieci i mBodzie|y; Organizacja imprez sportowych ka|dego szczebla (szkolne, midzyszkolne, oglnomiejskie, regionalne, oglnokrajowe, midzynarodowe); kontrola realizacji postanowieD umownych w zakresie wypBaty stypendiw sportowych: umowa nr 2/SS/2015 z dnia 08.01.2015 r.; umowa nr 4/SS/2015 z dnia 04.03.2015 r.; umowa nr 14/SS/2015 z dnia 24.08.2015 r.; umowa nr 19/SS/2015 z dnia 6.10.2015 r.; Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono Chojnicki Klub Sportowy KOLEJARZ ; Chojnice Termin kontroli:18 - 29 kwietnia 2016 r.Przedmiot kontroli: prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w tym uzdolnionej sportowo umowa nr 17/15 - kwota dotacji 4.900,00 zB; Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y w tym uzdolnionej sportowo w dziedzinie piBka no|na umowa nr 48/15 - kwota dotacji 7.000,00 zB; Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Uczniowski Klub Sportowy BOKSER ; Chojnice Termin kontroli:19 kwietnia 10 maja 2016 r.Przedmiot kontroli: prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja PrzygotowaD i uczestnictwa w regionalnych, oglnopolskich i midzynarodowych imprezach sportowych. BOKS umowa nr 19/15 - kwota dotacji 5.000,00 zB; Wyniki kontroli:Nie stwierdzono nieprawidBowo[ci Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Uczniowski Klub Sportowy RUGBY TUR CHOJNICE ; Chojnice Termin kontroli:od 19 kwietnia do 25 maja 2016 r.Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Szkolenie dzieci i mBodzie|y w rugby w kategoriach wiekowych 10-19 lat umowa nr 24/15 - kwota dotacji 9.000,00 zB; Szkolenie dzieci i mBodzie|y w rugby w kategoriach wiekowych 10-19 lat umowa nr 42/15 - kwota dotacji 7.000,00 zB;Wyniki kontroli:Stwierdzono wydatkowanie cz[ci dotacji po terminie wskazanym w umowie umowa 24/15 Postpowanie pokontrolne:Wydano zalecenia pokontrolne, Wydano decyzj administracyjn nakazujc cz[ci zwrot dotacji; Klub odwoBaB si od decyzji do Samorzdowego Kolegium OdwoBawczego w SBupsku; Do 31 grudnia 2016 r. sprawa nie zostaBa rozstrzygnita; Przedszkole Niepubliczne WesoBe Przedszkolaki , Chojnice Termin kontroli:3 i 14 czerwca 2016 r. Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2015 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2015 r.Wyniki kontroli:Stwierdzono i| prowadzca Przedszkole nie rozliczyBa dotacji wypBaconej w 2015 r. tytuBem wyrwnania za lata 2007 2008;Postpowanie pokontrolne:Wydano zalecenia pokontrolne, Wydano decyzj administracyjn nakazujc zwrot niewykorzystanej cz[ci dotacji; Strona odwoBaBa si od decyzji do Samorzdowego Kolegium OdwoBawczego w SBupsku; Do 31 grudnia 2016 r. sprawa nie zostaBa rozstrzygnita; Dziecico MBodzie|owy ZespB Folklorystyczny KASZEBE , Chojnice Termin kontroli:od 10 do 15 czerwca 2016 r.Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja szkolenia dzieci i mBodzie|y ZespoBu KASZEBE z Chojnic w zakresie kultury kaszubskiej umowa nr 31/15 - kwota dotacji 9.000,00 zB; Edukacja dzieci i mBodzie|y zespoBu KASZEBE z Chojnic i promocja kultury kaszubskiej w kraju i zagranicy umowa nr 69/15 - kwota dotacji 9.000,00 zB;Wyniki kontroli:Zadania wykonano zgodnie z postanowieniami umw;Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Przedszkole Niepubliczne BAJKA , Chojnice Termin kontroli:15 czerwca, 21 czerwca, 7 lipca, 11 lipca 2016 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2015 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2015 r.Wyniki kontroli:nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono ZespB Pie[ni i TaDca Ziemi Chojnickiej KASZUBY , Chojnice Termin kontroli:od 18 lipca do 1 sierpnia 2016 r.Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Uczymy si jzyka, kultury i tradycji kaszubskiej umowa nr 32/15 - kwota dotacji 8.000,00 zB; Organizacja dla Chojnic i regionu chojnickiego Midzynarodowego Festiwalu Folkloru Kaszubskie Spotkania z Folklorem Zwiata w dniach 21 26.07.2015 r. umowa nr 70/15 - kwota dotacji 7.000,00 zB; Kaszuby taDcz i [piewaj szkolenie dzieci i mBodzie|y umowa nr 71/15 - kwota dotacji 9.000,00 zB;Wyniki kontroli:Zadania wykonano zgodnie z postanowieniami umw;Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Klub Sportowy BOXING TEAM CHOJNICE , Chojnice Termin kontroli:od 15 lipca do 24 sierpnia 2016 r.Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja Turnieju Bokserskiego /gali/ - Chojnicki Boxing Show. Organizowanie zawodw i imprez sportowych umowa nr 51/15 - kwota dotacji 8.000,00 zB;Wyniki kontroli:Zadania wykonano zgodnie z postanowieniami umw;Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Klub Sportowy Karate Kyokushin , Chojnice Termin kontroli:od 12 do 14 wrze[nia 2016 r.Przedmiot kontroli:Stypendia sportowe przyznane w roku 2015 speBnienie wymogw formalnych oraz kontrola ich wypBaty zawodnikom umowa 7/SS/2015 z dnia 04.03.2015 r.Wyniki kontroli:Zadanie wykonano zgodnie z postanowieniami umowy;Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Europejskie Stowarzyszenie POMERANIA , Chojnice Termin kontroli:od 20 wrze[nia do 3 pazdziernika 2016 r.Przedmiot kontroli:PrawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w trybie tzw. MaBych Grantw w 2015 roku na realizacj zadania publicznego: Inscenizacja obl|enia Chojnic z 1466 r. w dniu 29 sierpnia 2015 r. umowa nr 79/15/MG - kwota dotacji 4.000,00 zB;Wyniki kontroli:Zadanie wykonano zgodnie z postanowieniami umowy;Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzono Fundacja Szar|a pod Krojantami ; Termin kontroli:od 4 do 5 pazdziernika 2016 r.Przedmiot kontroli:prawidBowo[ wykorzystania [rodkw finansowych przyznanych w Otwartym Konkursie Ofert w 2015 roku na realizacj zadania publicznego Organizacja inscenizacji Szar|y 18 PuBku UBanw Pomorskich pod Krojantami z 1 wrze[nia 1939 r. umowa nr 76/15 - kwota dotacji 6.000,00 zB;Wyniki kontroli:Zadanie wykonano zgodnie z postanowieniami umowy;Postpowanie pokontrolne:Nie prowadzonoPrzedszkole Niepubliczne JARZBINKA , Chojnice Termin kontroli:od 25 pazdziernika do 4 listopada 2016 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2015 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2015 r.Wyniki kontroli:Stwierdzono, i| prowadzca Przedszkole bBdnie wskazaBa liczb dzieci na 10 pazdziernika 2015 r. we wniosku o dotacj ujto dziecko, ktre nie ukoDczyBo 2,5 roku;Postpowanie pokontrolne:prowadzca przedszkole zwrciBa nienale|nie pobran dotacj w wysoko[ci 393,17 zB na rachunek Urzdu Miejskiego w Chojnicach (odsetki nie wystpiBy); Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka, Chojnice Termin kontroli:od 11 do 14 pazdziernika 2016 r.Przedmiot kontroli:liczba dzieci w przedszkolu porwnanie podanych informacji w 2015 roku ze stanem faktycznym; wykorzystanie przez placwk dotacji przekazanej przez Urzd Miejski w Chojnicach w 2015 r.Wyniki kontroli:nie stwierdzono nieprawidBowo[ciPostpowanie pokontrolne:nie prowadzono RED DEVILS FUTSAL CLUB, Chojnice Termin kontroli:od 28 listopada 2016 (kontrola nie zostaBa zakoDczona do 31 grudnia)Przedmiot kontroli:Realizacja postanowieD umownych w zakresie wypBaty stypendiw sportowych: Umowa nr 3/SS/2016 z dnia 15.01.2016 r. Umowa nr 6/SS/2016 z dnia 04.02.2016 r. Umowa nr 9/SS/2016 z dnia 06.05.2016 r. Umowa nr 13/SS/2016 z dnia 21.09.2016 r. Wyniki kontroli:kontrola nie zostaBa zakoDczona do 31 grudniaPostpowanie pokontrolne:- Opracowanie sprawozdania: Wioletta Szreder Dyrektor WydziaBu Kontroli Wewntrznej Do wiadomo[ci: Burmistrz Miasta Chojnice a/a   PAGE PAGE 10 "dyp $Ifgd3 $Ifgd'N|kd$$IfFT0 t"` t0644 ladfyp $Ifgd $Ifgd'N|kd~$$IfF0 t"` t0644 la(P}}ull $Ifgdpua & Fgd,Ypgd,Yp|kd$$IfF0 t"` t0644 laPRz| yiYII@ $IfgdS3$ & FG$Ifa$gd_mG$$If^a$gd_mG$$If^a$gd&b $Ifgdpua|kdP$$IfF0 t"` t0644 la| 2tv6z|~"DùtlaVJVJVJVJVhxhx5CJaJhxhxCJaJh_mGhz^CJaJh_mGhz^5hwJhz^CJaJhwJhwJCJaJh_mGhz^5CJaJhxhz^5mH sH h{h|>5B*ph3fh|>5B*ph3fhk5B*ph3fh_mGh&b5h_mGh&bCJaJh_mGh&b5CJaJh_mGh,Yp5h_mGh,YpCJaJh_mGh_mGCJaJ2typ $Ifgd' $Ifgdpua|kd$$IfFT0 t"` t0644 latvyp $Ifgd' $Ifgdpua|kd"$$IfF0 t"` t0644 la6|}}}ull $IfgdV & Fgdz^gd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 la|~yiYA$ & FG$If^`a$gdx$$If^a$gdx$$If^a$gdV $IfgdV|kd$$IfF0 t"` t0644 la`}$ & FN d$If^`a$gdx$ & FQ d$If^`a$gdx$ & FG$If^`a$gdx$ d$If^a$gdx$ & FP d$If^`a$gdx D^ 0rt$&(Jz|~տxmxaVNh_mGhyW5h_mGhyWCJaJh_mGhyW5CJaJh_mGhGzCJaJh_mGhDgCJaJh_mGh_mGCJaJh_mGhDg5CJaJh_mGhDg5h_mGh&b5h_mGh_mG5h{h|>5B*ph3fhm`5B*ph3fh_mGhz^5CJaJh_mGhz^5h_mGhz^CJaJhxhxCJaJhxhx5CJaJd 0r[|kd]$$IfFT0 t"` t0644 la $IfgdV$ & FN $If^`a$gdxrtyy $IfgdV|kd$$IfF0 t"` t0644 la&(J|}}ulcc $Ifgd h^hgd&b & FgdDggd'N|kd/$$IfF0 t"` t0644 la|~yiYII$ & FG$Ifa$gd_mG$$If^a$gd_mG$$If^a$gdGz $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 lari\ h$If^hgdT $Ifgd |kd$$IfFT0 t"` t0644 la$ d$Ifa$gdGzJhyl h$If^hgdT $Ifgd |kdj$$IfF50 t"` t0644 laJhjln&(PR >\^`bļļɀxph\hU5-h,D5CJaJhU5-hGz5hU5-h,D5hU5-hLu5hU5-hU5-5hGz5B*ph3fh5h5CJaJh_mGh5CJaJh5CJaJh_mGh55CJaJh_mGh55 h55h{h+5B*ph3fh85B*ph3fh_mGhyW5h_mGhyWCJaJh_mGhyW5CJaJhjln&}}ulcc $IfgdVh^hgd5 & Fgd5gd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 la&(PRZyiYI9$ d$Ifa$gdV$ & FG$Ifa$gd5$$If^a$gd5$$If^a$gdV $IfgdV|kd<$$IfFV0 t"` t0644 layl h$If^hgdV $IfgdV|kd$$IfFT0 t"` t0644 la >\yl h$If^hgdV $IfgdV|kd$$IfF0 t"` t0644 la\^`b:}}ulcc $Ifgd h^hgdGz & Fgd,Dgd'N|kdw$$IfF0 t"` t0644 la8:<d>@Bd F   L t v x   ǿǷ◊zrj^Vh[CJaJh:6h.5CJaJh:6h~5h:6hG5h:6hg&5h:6h.5h{h~5B*ph3fh{h,D5B*ph3fhU5-hZCJaJhG -CJaJhZCJaJhGICJaJhU5-CJaJ hU5-h,DhU5-h,D5CJaJhU5-h,D5hU5-h,DCJaJhU5-hU5-CJaJ:<dlV@yeK1$ & F% t$If^a$gdU5-$ & F% $If^a$gdU5-$ '$If^a$gdU5- $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 la@Bdyp $Ifgd $Ifgd |kdI$$IfF0 t"` t0644 laF yllll & FG$IfgdZ $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 la    yyqh__ $Ifgd h^hgd~ & Fgd.h^hgd,D|kd$$IfF0 t"` t0644 la     v x ~    :PRt⸰èà~vnbWhh:6CJaJhh5CJaJhh5hh5hhyX5h{ho>*B*ph3fh{h85B*ph3fh#-CJaJhxCJaJh:6hG5h:6hGCJaJh:6hG5CJaJh:6h.5h:6h.CJaJh:6hr.CJaJh[CJaJh:6hg&CJaJ   y[=$ & F% d%$If^`%a$gd[2$ & F% dL$If^`La$gdr. $Ifgd |kd$$IfF0 t"` t0644 la  yp $Ifgd#- $Ifgd |kd$$IfF50 t"` t0644 la   Pyllll & FG$Ifgd#- $Ifgd |kdV$$IfF0 t"` t0644 laPRt}}ulcc $Ifgdh^hgd & Fgdgd'N|kd$$IfF0 t"` t0644 la246XhxHRhjløí{vnbWLha'hUCJaJha'hm6CJaJha'h=5CJaJha'ha'5 h=5ha'hm65ha'h=5h{ho>*B*ph3fh{h">*B*ph3fhh$n5hh$nCJaJhhCJaJhh$n5CJaJ hhhh:6CJaJhh5CJaJhh5hhCJaJ4yiLL$ & F% H$If^H`a$gd:6$H$If^Ha$gd:6 $Ifgd|kd($$IfF0 t"` t0644 la46Xyi$H$If^Ha$gdY_ $Ifgd|kd$$IfF0 t"` t0644 layl $If^gdY_ $Ifgd|kd$$IfFX0 t"` t0644 lajl}}ulcc $Ifgdh^hgda' & Fgd=gd'N|kdc $$IfF@0 t"` t0644 la*FHJLZ.0X~<Z\ָָⳫ|u h+hyAhfFhfFCJaJhyACJaJhhyACJaJhhyA5CJaJ hyA5hhyA5 h+5hwJCJaJha'hm6CJaJha'hHCJaJha'h=5CJaJha'h=5ha'h=CJaJha'h[CJaJ*y[[$ & F% dL$If^`La$gdH $Ifgd|kd $$IfF0 t"` t0644 layp $IfgdH $Ifgd|kd5!$$IfF0 t"` t0644 la*Hyy $Ifgd|kd!$$IfFX0 t"` t0644 laHJL.yqh__ $Ifgd h^hgdyA & FgdyAh^hgd+|kd"$$IfF@0 t"` t0644 la.0X` yiYYI$ & F%$Ifa$gd+$ & F%$Ifa$gdfF$H$If^Ha$gdfF $Ifgd |kdp"$$IfF0 t"` t0644 layi$H$If^Ha$gd $Ifgd |kd"$$IfF0 t"` t0644 la<Zyl $If^gd $Ifgd |kdB#$$IfFX0 t"` t0644 laZ\^`*}}ulcc $Ifgd h^hgdoe & Fgdoegd'N|kd#$$IfF@0 t"` t0644 la\^`*,T  !!L!j!l!n!!!!!"$"&"N""v#x#z#######ºͯٞzrzrjcjzjzj hh)hS]CJaJh)CJaJhh)CJaJhh)5CJaJhh)5 h)5hoe>*B*ph hhoehghgCJaJhoeCJaJhhoeCJaJhhoe5CJaJhhoe5 hoe5hF h6p>*B*phh{ho>*B*ph3f&*,T\ yiY$ & F%$Ifa$gdg$$If^a$gdg $Ifgd |kd$$$IfF0 t"` t0644 la  !yi$H$If^Ha$gd $Ifgd |kd}$$$IfF0 t"` t0644 la!!L!j!yl $If^gd $Ifgd |kd$$$IfFX0 t"` t0644 laj!l!n!!!!$"}ulcc $Ifgd h^hgd) & Fgd)gd'N|kdO%$$IfF@0 t"` t0644 la$"&"N"x#ym $$Ifa$gd) $Ifgd |kd%$$IfF0 t"` t0644 lax#z##$yi$H$If^Ha$gd $Ifgd |kd!&$$IfF0 t"` t0644 la#$$6$T$V$X$$$$$$$$ %2%4%\%'''V'X'Z'|''''''''(4(6(:(~((ŹŹxŹŹskhh{5 h{5hL2h?CJaJhwCJaJhL2CJaJhL2hL2CJaJh?CJaJhp8~CJaJhh?CJaJhh?5CJaJhh?5 h?5 hp8~5hoe>*B*phhh)5CJaJhh)5hh)CJaJ%$$6$T$yl $If^gd $Ifgd |kd&$$IfFX0 t"` t0644 laT$V$X$$$$2%}ulcc $Ifgd h^hgd? & Fgd?gd'N|kd&$$IfF@0 t"` t0644 la2%4%\%n&X'yiY$ & FG$Ifa$gd $h$If^ha$gdL2 $Ifgd |kd\'$$IfF0 t"` t0644 laX'Z'|''yi$H$If^Ha$gd $Ifgd |kd'$$IfF0 t"` t0644 la''(4(yl $If^gd $Ifgd |kd.($$IfFX0 t"` t0644 la4(6(8(:(((((}}ulcc $Ifgd h^hgd{ & Fgd{gd'N|kd($$IfF@0 t"` t0644 la((((( ),+.+0+R+`+n+++++++ , ,@,T,j,l,n,,,,,-...H/////$0R01L1N1P1R1V1ؾxhD>*B*phhun]CJaJh1CJaJhXCJaJha'hDCJaJhDCJaJha'hD5CJaJ hD5ha'hD5 hUkh{hUkhUkCJaJhh{5hh{CJaJh{CJaJhh{5CJaJ-(( )*.+yiY$ & FG$Ifa$gdUk$H$If^Ha$gdUk $Ifgd |kd)$$IfF0 t"` t0644 la.+0+R++yi$H$If^Ha$gd $Ifgd |kdi)$$IfF0 t"` t0644 la+++ ,yl $If^gd $Ifgd |kd)$$IfFX0 t"` t0644 la , ,l,n,,,zqhh $Ifgd h^hgdD & FgdD|kd;*$$IfF@0 t"` t0644 la,,--.y[[$ & F% dL$If^`La$gd $Ifgd |kd*$$IfF0 t"` t0644 la.../yy $Ifgd |kd +$$IfF0 t"` t0644 la//$0P1yy $Ifgd |kdv+$$IfFX0 t"` t0644 laP1R1T1V1111,2}}ulcc $Ifgd h^hgdp: & Fgdp: gd'N|kd+$$IfF@0 t"` t0644 laV11111112,2.2V2333,4.404d44444445v5x5z554666x7z7|777770828486888ɽ{tllh9CJaJ hh3ThPh3TCJaJhV#CJaJhhV#5hhV#CJaJh _CJaJh3TCJaJhhV#5CJaJhV#hV#5mH sH hD>*B*phha'hp: CJaJhp: CJaJha'hp: 5CJaJ hp: 5ha'hp: 5*,2.2V233y[[$ & F% dL$If^`La$gd $Ifgd |kdH,$$IfF0 t"` t0644 la333.4yy $Ifgd |kd,$$IfF0 t"` t0644 la.404d44yy $Ifgd |kd-$$IfFX0 t"` t0644 la4444444x5}}ulcc $Ifgd h^hgdV# & FgdV#gd'N|kd-$$IfF@0 t"` t0644 lax5z556666&7x7z7ym]]]]M$h$If^ha$gd3T$ & FG$Ifa$gd3T $$Ifa$gd $Ifgd |kd-$$IfF0 t"` t0644 laz7|777yi$H$If^Ha$gd $Ifgd |kdU.$$IfF0 t"` t0644 la770848yl $If^gd $Ifgd |kd.$$IfFX0 t"` t0644 la486888:8<8>8@8B8v888888}}}}}}}}}}x}gdG gd'N|kd'/$$IfF@0 t"` t0644 la 88@8B8t8v88888888889D9F9P9X9Z9^9`9d9f9j9l9p9r9~9999999¶Қٓyuyuyuyukekeakekhun] hun]0Jjhun]0JUhHjhHUhF h'NB*ph htJh> htJh'NhtJh'N5htJhG >*hJNhJN6CJaJhJNh'N6CJaJhJNhG 6CJaJhJN htJhG htJh'N>*htJh+1>*hF hV#>*B*phhV#>*B*ph"88889F9N9P9R9T9V9X9\9^9b9d9h9j9n9p99999h]hgd'N &`#$gd'NgdK[$a$gd'N & Fgd'N & Fgd8gd'N9999999hF h'NB*phhHhun] hun]0Jjhun]0JUho0JmHnHu99999gdK[h]hgd'N) 01h:pO. A!"#$%g$$If!vh55#v#v:VFN td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFA td&6,55g$$If!vh55#v#v:VF1 td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFU td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFN td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFA td&6,55g$$If!vh55#v#v:VF1 td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFU td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFN td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFA td&6,55g$$If!vh55#v#v:VF1 td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFU td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFN td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFA td&6,55g$$If!vh55#v#v:VF1 td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFU td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFN td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFA td&6,55g$$If!vh55#v#v:VF1 td&6,55g$$If!vh55#v#v:VFU td&6,55g$$If!vh5` 5#v` #v:VF< t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF\ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF< t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF\ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF< t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF\ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF< t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF\ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5c$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF^ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF. t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFN t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF, t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFr t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF5 t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFV t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFT t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF5 t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VFX t6,5` 5g$$If!vh5` 5#v` #v:VF@ t6,5` 5H@H ^NormalnyOJQJ^J_HmHsHtHJA@J Domy[lna czcionka akapituPi@P Standardowy4 l4a ,k, Bez listyt@t 'NTabela - Siatka7:V04 @4 'NStopka p#0)@0 'N Numer stronyF"F 'N Tekst dymkaCJOJQJ^JaJT+2T 'NTekst przypisu koDcowegoCJaJDBD 'NTekst komentarzaCJaJBjABB 'NTemat komentarza5\T*aT gD}OdwoBanie przypisu koDcowegoH*jOrj g'Akapit z listd^m$CJOJPJQJ^JaJtH POP /^ No Spacing CJOJQJ_HaJmHsHtH bOb S3List Paragraphd^CJOJQJ^JaJtH R$%&'2789:Ff + , V W h | } [ \ m 56P|}~ 8no%<=Q?@Zjklmn-cduGHbIt./01234YZ[\ij!"#$bct-OPjyz{|}~123Df} 8 9 M !?!@!A!B!i!j!k!l!!!!!!!!l"""#2#3#M#\#]#^#_#`#a########I$J$[$$$$%g%h%i%j%k%l%%%%%%%%f&&&&&'''.'/'0'1'2'3'h'i'z'''''8((()))***T*~***********++(+)+=+>++d,----:-;-U-d-e-f-g-h-------W...Z/~/0000u001111 222\22222222222233%3>3?3S3T33J44444 5 5%545556575c5d5u55555-66666777.7/70717i7j7{7777688 9!9299999:P::::::::::;d;;;;L<M<g<<<(=a=b=c=d=======o>???????@@ @ @5@6@G@y@z@@@GAHAYAzA{AAAAAAAABB,BBCC@DADRDDDDDDDDDDDEE*EEHFIFZFFFFFFFFFFGG'GGGGHHH*H+H,H^H_HpHHHH7IIIIII JJJJJ@JAJRJqJrJJ KKKKKKKLL6L7LHLrLsLLL@MAMRMMMNNNNNNNNOO+OOOOOPP2PAPBPCPDPePfPwPPPPQCQkQQQQQQQQRRRRRRR R!R;RMR`RuRvRwRxRyRzRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR0000000000000000. 0. 0. 0. 0. 00x00000000 000000K 0K 0 0 0 L 0L 0 0 0 R 0R 0 0 00 000000K 0K 0K 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000000K 0K 0K 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000000K 0K 0 K 0 0 0 0 0 0 S 0S 0 0 000 000000K 0 K 0 K 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000 000000000000T 0T 0 0 00 0000000U 0U 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0000000000U 0U 00 0 0 0 0 000 000000000U 0U 00 0 0 0 0 000000 0 0000000D 00 0 0 0 0 0 0 0000x 0 000000000000D 0D 0 0 0000 0 0000000G 00 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0000000G 00G 0G 0O 0N 0N 0N 0N 00000000000 0 000000G 0G 00 0 0 0 0 0 0 0 000 0000000G 0P 0P 0P 0P 00G 0Q 0Q 0Q 0Q 00N 0N 01N 01N 01N 010000000000 00000000G 0G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00000000G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0000000% 0% 0 0 0 0 0 0 G 0 G 0 G 0 G 0 0 00 000000% 0% 0 0 0 0 0 0 G 0G 0G 0G 0 0 00 0000000% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 00 000000% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000% 0% 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0000000% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000 0000000G 00 0 0 0 0 0 0 00 0000000G 00 0 0 0 0 0 0 000000% 0 % 0 0 0 00 0 0 0 00 000000% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0000000G 0G 0G 0G 00 0 0 00 0 00 00000000P00x000000 0 00 0 0 0 0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@00b l"$$$g%h%%%%f&&&'''.'/'()*****(+)++d,----:-;-U-d-e---00122222222>3?3S33J4444 5 5%54555555-666777.7/7{7777688 9!92999::;d;;;L<M<g<a=b====o>??????@@y@z@@@GAHAYAzA{AAAABB,BBCC@DADDDDDDEE*EEHFIFFFFFFGG'GGGHHH*H+HHHH7IIIII JJJqJrJJ KKKKKKLLrLsLLL@MAMRMMMNNNOO+OOOOOPP2PAPBPPPPQQQQRRR;RuRR@0Oy00h 4Oy00 O900 Oy00 L< O900GGpHHII~J^KMdNNVOPQRSUV\V?@ABCDFGHIJKLNOQRTUVWYZ[\]^`abdefhijkmnoprs90 !(! !(Wewntrzna integralno[ danych (Typ 4) 1RR<;RRKRR>*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName il !!^#`#j%k%0'1'++--2255650707 @ @AA?D?DDDFF,H,HLLMMNNNNCPCPLRMR_R`RRRRRRRRRRRRRRRRRR34}PX[^#("tv-0Wd !!!!!!""""%%%%z'|'''(())))))))))**&*'***/*P*Q*T*Y*z*{***>+J+`,b,--U-X---------W.\...00,0.0111122 22.2/22272X2Y2\2a22222T3`3F4H4445566{7}7778899::; ;d;q;;;======>>??@@@@YA\AAAAAAA,B8B CCCCCCDDDDD*E6EDFFFFFFFGGHHUHpHrHIIRJTJJJKKHLJLLLLLNNNN+O1OOOOO2P5PwPyP@QAQhQiQQQQQQQRRRRRRRRRRRRRRRR$:Ff, } \ m o=@kn8Mdu}0ct{3|} M !!!"#3#^#a##J$[$$$$%l%%&0'i'z'''*=+-;-U-e---;.P.222?3455d556/7j7{7!92999;;;;<<==???@ @G@z@@HAAAAB,BCCADRDDDDDE*EIFZFFFF'GGGHpHHHH7IIIIJKKKHLsLLAMRMNOOOaOOCPDPwPPPQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRblRRRRRRRRRRRRRRT),@]4ܔiLh$@ G` L# $ i88YRLx}t`W;|m }U z];36 Zvc?k%+' l{ާY-",ŢeL#,nd6#$0w&(e/qn&zb\Cv&~nE)HpCK*5_0BS3;3fݚ w44Ul35PʚU1H6£ 8, Q1 9ȄjI9Hg{u96,T09RS,<ƃUY< OV<DV>>*by*A;0A ]qArΊF=CFCD\mj^D,ndGPʚG\I>HQD3(HjWI}G J|9rJr,Kl!KKlB!N::'PQNP-OfpSb/h!/V5HK*AS3I`bc!sg{u9fpS iqn&09QcOV<UY<3X'PQNDM}-Oc[:z6#$]4!NQ1 9{rUTn;3qA# @js5TT = "pxҎ rh3 Y3Jf+ ww  }xtM*}rh36. jmrh3\hrh3t+Y3rh3rh3SR68Dj!)SK[\{F nEg>,jPZk8|+u>ElQI]O [/*14.SLt!g'? ) ]^ { + < *& t : p: x G$fu=xzGI $6/)Kz&*r+qer{v V6 Xr'zJ++03TdgK_.q K^1H:X*gS=Vg: {J.jM%k':~i E# ' 7 &c bk !!(!5"*"bK"d"6j"h##"#;#^#z#c $$e$$*$"D$w@%0&?&ww&3'M'a' q'r6(bZ(7)))* 2+m+x+L,,U,-G -U5-T-p-.r.".4.~.wd/kt/D0X0j0E 11"G1A2L2[2i2B374d4T56M&65[6t\6}7)7 77[7+8.I8`Z89.&:Ga:m:B%;^;J<) =9=F=|>J>-m> ?/?P?e?0#@m@&A!EBZB CCiLCsMCUC,D0D2D2DHDSDBuDE2 EI@EXdERFz FG+G@XG^G_mGtGHH!HFHrHIaItJJ/J7JK KKK!aKtKEeXYAYFNYlVYigY eZ1[x[<\W\j`\i\S]Q!].]O4];]un]^C^^^`^z^^__Y_?l`m`raCapuaV{a&bAbJJbcbdb|wb=cYc_[cyc.d7d]~dge\#e(e@eVce-ueifyf gDg!gBgASgYThk|h iZi`inki`.jUkukAl5klmfm_n`nWoK6p,YpVqXq\q ]rsgs4t tt;"tXtuu$u/0uLu%vtCv'Rvtwywxxx"y>ymyqyjzyUz]{{z2{HN{s{}~{8&|(|e|}K;}gD}wU}4~p8~]~2'a;?]AMVVOP^ $?zrF _hdo !-+8Bf)Kn_$\cx Ko?s+,-[]zeUnFq].fFwJ`hV~JW`V#;)'9GRf*I*^"QYLQ>stE y>BT 6S_CC`Tg6p{/GKEQVyq66B|c.3)HU[ec 6op#7v7 :GNO1YZX#ks;+t?D++1U}C(!Ag&EOj$nI`%,oeu~!5n9g1 :>o?fe.944s4:60>v[!>PzunpHX)7G{M4+#35?- "Y6'VcYk^1Q\]^X73U$^t24gn#14K:$`<B'NYH\p6O^n n sv+]A5S#(^z%/Nw1'@KBfaz WQ-W h | } [ \ m 56P|}no%<=Q?@ZjkcduGHb./ij!"ct-OPjyz23D 8 9 M !?!@!!!!!!""#2#3#M#\#]#a######I$J$[$$$$g%h%%%%%%&&&'''.'/'3'i'z''''********++(+)+=+---:-;-U-d-e-h------222222223%3>3?3S3444 5 5%54555d5u5555666777.7/7j7{7777 9!929999:::::::;;;;L<M<g<a=b=c=d======??????@@ @#@6@G@y@z@@GAHAYAzA{AAAAAAABB,B@DADRDDDDDDDDDEE*EHFIFZFFFFFFFFFGG'GGGGHHH*H+H^H_HpHHHHIIIII JJJ=J@JAJRJqJrJJKKKKKKLL6L7LHLrLsLL@MAMRMMMNNNNNNOO+OOOOPP2PAPBPePfPwPPPPQQQQQRRRuRRRi0i0i0i0Qi0i0i0i0i0i0i0i0i0i0i0i0/|@ll̻ll !#%*R@@ @@@@&@(@,@2@6@8@D@F@H@J@N@R@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma7&{ @Calibri?5 z Courier New;Wingdings"1^J'dQSQG\ F* F*!4dRR 2QHX ?'NChojnice, 2012-01-09 Urzd Miasta UMCHOJNICEFZZZZSPRAWOZDANIE 2015 - I pBrocze###\T              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Oh+'0 , H T ` lxChojnice, 2012-01-09Urzd MiastaNormal UMCHOJNICE751Microsoft Word 10.0@((g@Jk@N@Xcxx F՜.+,0 hp| *R Chojnice, 2012-01-09 Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FgxxData /1Table WordDocument+SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry FPO {xData /1Table WordDocument+ _AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayNamee/BIP - sprawozdanie#wioletta.szreder@miastochojnice.plWioletta SzrederSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,@ hp| *R Chojnice, 2012-01-09 Tytu@ <