ŠĻą”±į>ž’ \^ž’’’[’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„Įq`šæ8bjbjqPqP7D::“ ¼°’’’’’’¤“““ŹŽŽŽņś-ś-ś-82.F.|ņl:ģĪ.Ī.Ž.Ž.Ž.Ž.Ž.Ž.Æ9±9±9±9±9±9±9$X;hĄ=`Õ9QŽŽ.Ž.Ž.Ž.Ž.Õ9ŽŽŽ.Ž.&:222Ž.^ŽŽ.ŽŽ.Æ92Ž.Æ922:•7,ŽŽ8Ž.Ā. ĄąĮ]Ķś-1* >88¦ >ŽĆ8xŽ.Ž.2Ž.Ž.Ž.Ž.Ž.Õ9Õ922^Ž.Ž.Ž.l:Ž.Ž.Ž.Ž.ņņņöņņņöņņņŽŽŽŽŽŽ’’’’ Chojnice, dn. & & & & & & & & ... Wnioskodawcy wymienieni pod tre[ci wniosku Do Burmistrza Miasta Chojnice WNIOSEK Na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeksztaBceniu prawa u|ytkowania wieczystego w prawo wBasno[ci nieruchomo[ci (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 83) wnosz / wnosimy o: przeksztaBcenie w prawo wBasno[ci prawa wieczystego u|ytkowania nieruchomo[ci, poBo|onej w Chojnicach przy ul. & & & & & & & & & & & , zapisanej w Ksidze Wieczystej nr & & & & & & & & & & & .. rozBo|enie opBaty z tytuBu przeksztaBcenia na .................. rat rocznych. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Nazwisko i imi wnioskodawcy & & & & & & & & & & & & & & & & & & imiona rodziców & & & & & & & & & & & & & & & & & & miejsce zamieszkania (kod miejscowo[ci) & & & & & & & & & & & & & & & & & & ulica, nr budynku/mieszkania & & & & & & & & & & & & & & & & & & Podpis wnioskodawcy & & & & & & & & & & & & & & & & & & Nazwisko i imi wnioskodawcy & & & & & & & & & & & & & & & & & & imiona rodziców & & & & & & & & & & & & & & & & & & miejsce zamieszkania (kod miejscowo[ci) & & & & & & & & & & & & & & & & & & ulica, nr budynku/mieszkania & & & & & & & & & & & & & & & & & & Podpis wnioskodawcy & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Nazwisko i imi wnioskodawcy & & & & & & & & & & & & & & & & & & imiona rodziców & & & & & & & & & & & & & & & & & & miejsce zamieszkania (kod miejscowo[ci) & & & & & & & & & & & & & & & & & & ulica, nr budynku/mieszkania & & & & & & & & & & & & & & & & & & Podpis wnioskodawcy & & & & & & & & & & & & & & & & & & Nazwisko i imi wnioskodawcy & & & & & & & & & & & & & & & & & & imiona rodziców & & & & & & & & & & & & & & & & & & miejsce zamieszkania (kod miejscowo[ci) & & & & & & & & & & & & & & & & & & ulica, nr budynku/mieszkania & & & & & & & & & & & & & & & & & & Podpis wnioskodawcy & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Nazwisko i imi wnioskodawcy & & & & & & & & & & & & & & & & & & imiona rodziców & & & & & & & & & & & & & & & & & & miejsce zamieszkania (kod miejscowo[ci) & & & & & & & & & & & & & & & & & & ulica, nr budynku/mieszkania & & & & & & & & & & & & & & & & & & Podpis wnioskodawcy & & & & & & & & & & & & & & & & & & Nazwisko i imi wnioskodawcy ”ŠŅąāäÜ . 2 < > @ B D F H X \ z |   Ž ų * < n ¢ “ ¶ ø @ B D V Z \ ‚ † ä 68üųźųÜŃĆ¼²¼«¤—«¼«‰«—¤«¤‰«‰«‰‚«‚‰¤—‰‚zrzrzh÷),hWG°6h÷),hva¼6 h÷),hÉĘ h÷),hź3š h÷),hva¼jh÷),hWG°0JU h÷),hWG° h÷),h›Ch÷),hōIž5\ h÷),hōIžhÉĘh÷),56CJaJh›C56CJaJhÉĘh›C56CJaJhÉĘh›C56CJ$aJ$h›ChÉĘ+68h’”ŠŅāä\ ø Z ÷ėėćććć×Ė»»Æ”|$ & F ĘŠh„e„›ž^„e`„›ža$gdź3š$ & F ĘŠh„e„›ždh^„e`„›ža$gd÷), $„h`„ha$gdź3š$ ĘÄ„Ä`„Äa$gd›C $„d`„da$gd›C $„Ä`„Äa$gdÉĘ$a$gd›C $„Ģ`„Ģa$gd›C$a$gdÉĘ&3ž6ž7žžžZ \ ^ ˆ Ā Ä ź 2 ‚ „ Ŗ ä ę ÷ėėŪĖė»»ė«›ė‹‹$„„$If`„„a$gdva¼$„“$If`„“a$gdva¼$„h$If`„ha$gdva¼$„ģ$If`„ģa$gdva¼$„$If`„a$gdva¼$„Š$If`„Ša$gdva¼ $$Ifa$gdva¼$a$gdva¼ę 468:`šœĀāä ZóćÓĒ»»«›»‹‹»{$„h$If`„ha$gdW:D$„ģ$If`„ģa$gdW:D$„$If`„a$gdW:D$„Š$If`„Ša$gdW:D $$Ifa$gdW:D $$Ifa$gdæJ$„„$If`„„a$gdva¼$„„$If`„„a$gdWG° $$Ifa$gdWG° Z\‚¼¾ä ļćÓÓĒÓÓ·$„„$If`„„a$gdź3š $$Ifa$gdWG°$„„$If`„„a$gdWG° $$Ifa$gdW:D$„“$If`„“a$gdW:D8‚.t/$3&3(3 3¬34V4ā4ä46686˜6š6œ6ž6 6¤6¦6Ŗ6¬6°6²6¶6Š6Ö6Ö7Ž7ą7ā7ä7š7ņ7ō7ü7ž78÷ļēļåļŻÓĀ·Æ·Æ·Ā·Ā·£Ÿ›“›“›“›“›ŒˆŒˆŸ›~x~xŸ›Ó h†“0Jjh†“0JUh÷), h÷),h†“jh E]Uh E]h†“hWG°h†“5CJaJh†“CJaJhWG°h†“CJaJ!jhWG°h†“0JCJUaJhRuĖhź3š56h÷),h÷),6Uh÷),hva¼6h÷),hWG°6h÷),hW:D6*>xz ĄĀ‚vvfVvFF$„ģ$If`„ģa$gd E]$„$If`„a$gd E]$„Š$If`„Ša$gd E] $$Ifa$gd E]|kd$$If–FÖ”5 Ö0”’’#žž tąÖ0’’’’’’ö6ööÖ’’Ö’’Ö’’Ö’’4Ö4Ö laöĀč8:`šœĀźģīNPv–óćÓóĆĆó³óóó£“óƒ$„ģ$If`„ģa$gd E]$„$If`„a$gd E]$„Š$If`„Ša$gd E]$„„$If`„„a$gd÷),$„„$If`„„a$gd E]$„“$If`„“a$gd E]$„h$If`„ha$gd E] $$Ifa$gd E]–˜¾6pr˜ĄĀļćÓĆć³³ć£³$„„$If`„„a$gd÷),$„„$If`„„a$gd E]$„“$If`„“a$gd E]$„h$If`„ha$gd E] $$Ifa$gd E]$„ģ$If`„ģa$gd E] ĀÄĘš*,Rrt‚vvfVvFF$„ģ$If`„ģa$gd E]$„$If`„a$gd E]$„Š$If`„Ša$gd E] $$Ifa$gd E]|kdU$$If–FÖ”5 Ö0”’’#žž tąÖ0’’’’’’ö6ööÖ’’Ö’’Ö’’Ö’’4Ö4Ö laötšźģLNtœžÄž&.F.H.óćÓóĆĆó³óó£“óƒƒ$„ģ$If`„ģa$gd E]$„$If`„a$gd E]$„Š$If`„Ša$gd E]$„„$If`„„a$gd÷),$„„$If`„„a$gd E]$„“$If`„“a$gd E]$„h$If`„ha$gd E] $$Ifa$gd E]& & & & & & & & & & & & & & & & & & imiona rodziców & & & & & & & & & & & & & & & & & & miejsce zamieszkania (kod miejscowo[ci) & & & & & & & & & & & & & & & & & & ulica, nr budynku/mieszkania & & & & & & & & & & & & & & & & & & Podpis wnioskodawcy & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Nazwisko i imi wnioskodawcy & & & & & & & & & & & & & & & & & & imiona rodziców & & & & & & & & & & & & & & & & & & miejsce zamieszkania (kod miejscowo[ci) & & & & & & & & & & & & & & & & & & ulica, nr budynku/mieszkania & & & & & & & & & & & & & & & & & & Podpis wnioskodawcy & & & & & & & & & & & & & & & & & & Nazwisko i imi wnioskodawcy & & & & & & & & & & & & & & & & & & imiona rodziców & & & & & & & & & & & & & & & & & & miejsce zamieszkania (kod miejscowo[ci) & & & & & & & & & & & & & & & & & & ulica, nr budynku/mieszkania & & & & & & & & & & & & & & & & & & Podpis wnioskodawcy Do wniosku nale|y doBczy dowód wpBaty opBaty skarbowej w kwocie 10 zB uiszczonej w kasie Urzdu Miejskiego lub wpBaconej na konto Urzdu Miejskiego w Banku SpóBdzielczym O/Chojnice nr 69 8146 0003 0000 0304 2000 0010. Zgodnie z art.2 ust.2 ww. ustawy z |daniem przeksztaBcenia mog wystpi wspóBu|ytkownicy wieczy[ci, których suma udziaBów w nieruchomo[ci, wynosi co najmniej poBow. Ilo[ rat rocznych nie mo|e by wiksza ni| 20.   Strona nr ...... wniosku o przeksztaBcenie w prawo wBasno[ci prawa wieczystego u|ytkowania nieruchomo[ci, zapisanej w Ksidze Wieczystej nr & & & & & & & & PAGE H.n.¾.Ą.ę. /"/H/p/r/óćÓóĆĆó³Ć$„„$If`„„a$gd÷),$„„$If`„„a$gd E]$„“$If`„“a$gd E]$„h$If`„ha$gd E] $$Ifa$gd E] r/t/v/ /Ś/Ü/0"0$0‚vvfVvFF$„ģ$If`„ģa$gd E]$„$If`„a$gd E]$„Š$If`„Ša$gd E] $$Ifa$gd E]|kdŖ$$If–FÖ”5 Ö0”’’#žž tąÖ0’’’’’’ö6ööÖ’’Ö’’Ö’’Ö’’4Ö4Ö laö$0J0š0œ0Ā0ü0ž0$1L1N1P1v1°1²1Ų1ų1óćÓóĆĆóĆ³óó£“óƒ$„ģ$If`„ģa$gd E]$„$If`„a$gd E]$„Š$If`„Ša$gd E]$ Ę$Ifa$gd÷),$„„$If`„„a$gd E]$„“$If`„“a$gd E]$„h$If`„ha$gd E] $$Ifa$gd E]ų1ś1 2p2r2˜2Ņ2Ō2ś2"3ļćÓĆć³³ć£$„„$If`„„a$gd÷),$„„$If`„„a$gd E]$„“$If`„“a$gd E]$„h$If`„ha$gd E] $$Ifa$gd E]$„ģ$If`„ģa$gd E] "3$3&3ā466š6œ6ž6¢6¤6Ø6‚}qeeca[a[@&gd E] $„e^„ea$gdWG° $„h^„ha$gdWG°gdÄKé|kd’$$If–FÖ”5 Ö0”’’#žž tąÖ0’’’’’’ö6ööÖ’’Ö’’Ö’’Ö’’4Ö4Ö laö Ø6Ŗ6®6°6“6¶6ą7ā7ō7ö7ų7ś7ü7ž78ż÷ż÷żėżßÖżÖżżŃgdÄKé„h]„hgdĮ%d „ų’„&`#$gd E] „hdh^„hgd÷),@&gd E]5 01h:pĮ%d°‚. °ĘA!°‰"°‰#‰$%°°Ä°Ä ÄS$$If–Ś’!vh5Öž5Öž#vž:V–F”5 tąö6ö5ÖžS$$If–Ś’!vh5Öž5Öž#vž:V–F”5 tąö6ö5ÖžS$$If–Ś’!vh5Öž5Öž#vž:V–F”5 tąö6ö5ÖžS$$If–Ś’!vh5Öž5Öž#vž:V–F”5 tąö6ö5Öž†œD@ń’D NormalnyCJ_HaJmHsHtHJA@ņ’”J Domy[lna czcionka akapituPi@ó’³P Standardowyö4Ö l4Öaö ,k@ō’Į, Bez listytš@³ót va¼Tabela - Siatka7:VÖ0’’’’’’P@P ź3šTekst przypisu dolnegoCJaJP&@¢P ź3šOdwoBanie przypisu dolnegoH*4 @"4 Į%dStopka Ęøp#0)@¢10 Į%d Numer stronyF™@BF †“ Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ8@R8 †“NagBówek Ęøp#=! Žˆ»¾ D’’’’4HIJhiqr.Ü-./Dabu…†™ĮĀÕņó0MNaqr…­®ĮŽßņ <=P`atœ°ĶĪįõö÷ '(;KL_‡ˆ›ø¹Ģąįāćų)9:Muv‰¦§ŗĪĻā’#$7_`s‘¤ø¹ŗ»Šķī%MNa~’¦§Ø»ŲŁģüż 8 9 L i j } ‘ ’ “ q M N O Q R T U W X Z [ š ś ū ü ż ž ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜ 0€€˜ 0€€˜0€€©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©@0€€Š©@0€€Š©@0€€Š©0€€Š©0€€Š ©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©@0€€Š©@0€€Š©@0€€Š©@0€€Š©@0€€Š©0€€Š ™0€€Ō ©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š ©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š ™0€€Ō ©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š ©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š ™0€€Ō ©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š ©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š©0€€Š ™0€€Ō ˜0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€00»@0€€Iˆ00«@0€€Iˆ00«@0€€Iˆ00«@0€€Iˆ00«˜@0€€IČ001IČ0 0IČ0 0@0€€AČ0 0pįiIˆ00ą «4HIJhir.Ü-./Dabu…†™ĮĀÕņó0MNaqr…­®ĮŽßņ <=P`atœ°ĶĪįõö÷ '(;KL_‡ˆ›ø¹Ģąįāćų)9:Muv‰¦§ŗĪĻā’#$7_`s‘¤ø¹ŗ»Šķī%MNa~’¦§Ø»ŲŁģüż 8 9 L i j } ‘ ’ O Q T W Z ˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€š@0€€€š0€€š 0€€š@ 0€€š0€€©0€€«0€€€©0€€€©0€€€©0€€€©0€€€©0€€€©0€€€©0€€€©0€€€©0€€€Kˆ00SŲĢiIˆ00R©@0€€€«0€€€©0€€€«0€€ ©0€€€©0€€€©0€€€©0€€€©0€€€©0€€€©0€€€©0€€€©0€€€©0€€€©0€€€KČ00SiIČ00R©@0€€€©@0€€€©@0€€€«0€€ ™0€€ «@0€€«@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€KČ00SiIČ00R©@0€€€«@0€€€«@0€€ ©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€KČ00SiIČ00R©@0€€€«@0€€€©@0€€ ˜0€€ «@0€€«@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€KČ00SiIČ00R©@0€€€«@0€€ ©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€KČ00SiIČ00R©@0€€€«@0€€€©@0€€ ˜0€€ «@0€€«@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€KČ00SiIČ00R©@0€€€«@0€€€«@0€€ ©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€©@0€€€KČ00SiIČ00R©@0€€€«@0€€ ˜0€€ š0€€@0€€@0€€@0€€@0€€ 00 ¢­ÆÆƲ88 Z ę ZĀ–ĀtH.r/$0ų1"3Ø68 !ž7 ¢©²!•“ O O Q Q R R T U W X Z [ ž 47 žÜę u{™ ÕŚag…ŒĮĘPVt{°µ;A_f› )/MT‰Ž7>sx%,afģņ L Q “ O O Q Q R R T U W X Z [ b l ž ipŪÜ/D]`btu„†˜™ĮĀńó0Ī÷¹ä§Ļ‘¼¦j ’ “ O O Q Q R R T U W X Z [ ž “ O O Q Q R R T U W X Z [ ž  6²?Źr’’’’’’’’’ß2D4ZĪ’’’’’’’’’h „Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž‡hˆH.h „ „˜žĘ ^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’Ęp^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜žĘ^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’Ęą^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜žĘ°^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜žĘ€^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’ĘP^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž5‡hˆH.h „ „˜žĘ ^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’Ęp^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜žĘ^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’Ęą^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜žĘ°^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜žĘ€^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’ĘP^„P`„L’‡hˆH. 6ß2D’’’’’’’’’’’’Ŗ›4 Ž{Ņ‡i!xø܇i!x4$+ w–ūn‡34$+… D‡i!xw$dQ4$+R=»Q‡i!xĮZ¦^4$+ķK.q4$+‡i!x w–å›CæJŠq©R÷),y9BW:D HOO V E]2~]½d`Į%dĶƒ8Ÿ’®WG°†“va¼ÉĘRuĖÄKéź3šōIž. öįāĪ¹ŗ§‘ ’ ’@€ŪŪXZ- ŪŪ”’’L šš šššš.’’Unknown’’’’’’’’’’’’Gī‡z €’Times New Roman5€Symbol3&ī ‡z €’Arial5&ī ‡za€’Tahoma"1ˆšÄ©K'5K'&K'2^5^5!š‰‰““4d  2ƒQšHX š’?ā’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’›C2’’ Formularz ALubera Marczewski ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0Œ˜ “ĄŠÜčü < H T `lt|„ā Formularz ALubera Normal.dot Marczewski7Microsoft Office Word@¬#ü@t é¾]Ķ@śz”ŗ]Ķ@Ž‘Į]Ķ^5ž’ÕĶ՜.“—+,ł®0 hp”œ¤¬ “¼ÄĢ Ō ģāUrz¹d Miejski w Chojnicach ę Formularz A Tytu³ !"ž’’’$%&'()*ž’’’,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJž’’’LMNOPQRž’’’TUVWXYZž’’’ż’’’]ž’’’ž’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄF żėĮ]Ķ_€Data ’’’’’’’’’’’’#1Table’’’’+4>WordDocument’’’’7DSummaryInformation(’’’’’’’’’’’’KDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’SCompObj’’’’’’’’’’’’z’’’’’’’’’’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ž’ ’’’’ ĄF(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.8ō9²q