ࡱ> SUR'`=bjbjLULU-H.?.??    48P$t44"0F"""""""$+%h'd(" (" "AAAp "A"AA 0  "x: $!d"0"^ H''H ' "A#("("d"444 444444    wypeBnia Urzd .............................................................................................. PP. 6730. ............................ark. ......... data wpBywu znak sprawyimi, nazwisko, adres korespondencyjny Chojnice, dnia .................................. ............................................... Urzd Miejski w Chojnicach ............................................... WydziaB Planowania Przestrzennego ............................................... tel. ......................................... W N I O S E K wnosz o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (zgoda strony) wnosz z zmian decyzji za zgod stron (w zaBczeniu zgody stron na zmian decyzji) znak .......................................................... z dnia .................................. (odpowiednie podkre[li) dla inwestycji polegajcej na .............................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... na dziaBce(kach) nr ........................................................... przy ulicy ................................................ w Chojnicach przy czym granice terenu objtego wnioskiem, przedstawiono na zaBczonej kopii mapy zasadniczej obejmujcej obszar nie mniejszy ni| trzykrotna szeroko[ frontu dziaBki (wokB dziaBki) objtej wnioskiem, nie mniej jednak ni| 50 m. Poni|ej podaj charakterystyk inwestycji : zapotrzebowanie na: wod .................................................................................................................................. energi .................................................................................................................................. sposb odprowadzenia lub oczyszczania [ciekw ................................................................ dostp do drogi publicznej ..................................................................................................... okre[lenie cha * F H 6 d  L˿ztngc_c_cZcZUcOZJ h\5 hnCJ( hTL5 hn5hhn hn6CJ hnCJ h|/CJhhyCJaJhhjCJaJhh|/CJaJhh5~;5CJ aJ hhz5CJ aJ hhh)5CJ aJ hh|/5CJ aJ hhj5CJaJhhn5CJaJhTL5CJaJhhnCJhhn6CJ H 6 8 $  v Lh||| & F p#xxx[kd$$IfF $ $04 Fa\$If $$Ifa$==BDJZtv"XZ*$.&.(.@.B.D...///////011:1~11嫧h-h;hjhh6 hj6 hn6hqaUhU h5 h-5he>h.hhn hn5 h\5 hgQhgQ hgQ5Bh<BD/^\$ & F 77Wx^7`Wa$gdy & F 77Wx^7`Wgdy & F 77Wx^7`Wgd & F p#xxgd.<< p#x p#hx`h ++,$.&.(.B.D./////D0 & Fed^e`gdj ^`gd $a$gd & Fe^e` \x^`\gdU$ & F 77Wx^7`Wa$gdyrakterystycznych parametrw technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowizku przeprowadzenie postpowania w sprawie oceny oddziaBywania na [rodowisko, dane charakteryzujce jej wpByw na [rodowisko ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ odwrci 3. okre[lenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy w tym przeznaczenia i gabarytw projektowanych obiektw budowlanych w formie opisowej i graficznej. powierzchnia zabudowy ....................................... szeroko[ elewacji frontowej ........................................ wysoko[ budynku (gzymsu lub attyki) ................................................................... geometria dachu (ukBadu poBaci dachowych, kt nachylenia, wysoko[ci kalenicy) ....................................................................................................................................................... w obiektach handlowych powierzchnia sprzeda|y ...................m2 Teren, stanowi wBasno[ / wieczyste u|ytkowanie osb wymienionych poni|ej i zamieszkaBych pod podanymi tam adresami ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ZaBczam :kopi mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysoko[ciowej) do celw opiniodawczych (kopii mapy zasadniczej obejmujcej obszar nie mniejszy ni| trzykrotna szeroko[ frontu dziaBki wokB dziaBki objtej wnioskiem, nie mniej jednak ni| 50 m) ................................................... podpis Strona ma obowizek zawiadomi o ka|dej zmianie adresu. OpBat skarbow nale|y wpBaci w kasie Urzdu Miejskiego lub na konto Urzdu Miejskiego Nr 69 8146 0003 0000 0304 2000 0010 z chwil zBo|enia wniosku. W wysoko[ci: - 107 zB od decyzji, - 56 zB od przeniesienia decyzji, - 44 zB od zmiany decyzji. Nie podlega opBacie skarbowej wydanie decyzji w sprawach mieszkaniowych.   PAGE PAGE 2 PAGE 1 PAGE 2 D001n3344"6$6f77H9J9L9999999$a$B`Bxgd. p#<gdH:+ & Fed^e`gdH:+$ & Fed^e`a$gd; & Fed^e`11:2>2333344"6f7z7777777788888F9H9L9999999l:x:::::::";b;d;;;;;;;;;;;;;;*<ιhthyh9h\hh*h; hn6h.h.hn5>*CJh-5>*CJhn5>*CJ hn>*CJ hn5hvh+AB hnH*h-hH:+hnhP~:9999j:l:;;;.<l<<==w$a$gdP~`kd$$IfF=(B$$04 Fan $IfgdP~$IfgdH:+$a$ *<.<2<4<@<B<D<F<h<j<l<<=== =======(=*=,=0=2=>=@=B=D=F=J=L=X=Z=\=^=`=d=f=r=t=v=x=z=~===ιήιhh)0JmHnHuhv0JmHnHuhh) hh)0Jjhh)0JUhjhUhnhtht5hthP~hyh\0=== ======,=.=0=F=H=J=`=b=d=z=|=~===$a$gdP~h]h&`#$&`#$+ 0. A!"S#$% $$If\!vh5 $#v $:V F05 $44 Fa\$$Ifn!vh5$#v$:V F=05$44 FanF@F Normalny$a$CJ_HmHsHtHD@D NagBwek 1$$@&a$5CJ>@> NagBwek 2$@&5CJJA@J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k, Bez listy 4 @4 Stopka p#0)@0 Numer strony8@8 NagBwek p#DY"D Plan dokumentu-D OJQJDH &`/. Z [ o t u R S cdefgT:~6s'()]yz{|}~P]t  &'(345@ABE0000 0 000000 0 0 000000000 0 0 0 0 00 0000000000000 0 0 0 0 0000000000000000000000@0@0@0@0@0 @0 0I0000I0000I0000I0000I00I00I00@0@0I00I00I00I00@0@0I0000 $1>>>A1*<= "hD09==!#= $+-18:A!!!!8@0( B S ?( !E, %EC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter O*50 m ProductIDWq  BEo2g&3`f;=QM Y [ j o s ? u t@^|6rsuqwcjt|  BEoi. S g6rs)q  23BEWq  BEHl K ("h% Z+%j4,n<1r]5("+62( ET=WT:z]%j0Da ]!Vn%jW[5x%j hh^h`OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(- hh^h`OJQJo(Yhh^h`o(-hh^h`o(-hh^h`. hh^h`OJQJo(-hh^h`o(-hh^h`o(.^`OJQJo(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHYhh^h`o(- hh^h`OJQJo(hh^h`o(-Yhh^h`o(-z]W[5x]!VnZ+ ET<1K 4,+6Hl0Dah%r]5=Wl87ne>B -*?5|&(h)H:+\+X,|/\>;5~;WA+ABgQW'mzzP~Ddj9EG -TLqapt[&E.zN]ryw7't)v;xi\jUX)~ BE@qqT*qq D@@ @ @@@$@@@@@@*Unknown Gz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma;WingdingsY8 *BodnoffArial Unicode MS9Garamond3@Tunga?5 z Courier New"1f4g3' & &!4d2QHX?e>2wypeBnia Urzd Ew. Gr.Gra|ynaH     Oh+'0t $ 0 < HT\dlwypenia Urzd Ew. Gr.NormalGrayna15Microsoft Office Word@N@f.j@DE ;@x՜.+,0 hp Urzd Miasta w Chojnicach& ' wypenia Urzd Tytu !"#$&'()*+,./0123456789:;<=>?@ACDEFGHIKLMNOPQTRoot Entry F"xVData %1Table-?(WordDocument-HSummaryInformation(BDocumentSummaryInformation8JCompObjz F(Dokument programu Microsoft Office Word MSWordDocWord.Document.89q