ࡱ> _a^aXbjbj4hF\F\ <VVVVVjjj8L4j,t""4VVV111+++++++.0P+iV11111+VVVVL,qqq1VVVV+q1+qq)|+VD*+b,0,/* 1 1$+ 1V+11q11111++111,1111 1111111111R :KM.7230.1 & & & & & & & & & & & & Chojnice, dnia & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE & & & & & & & & & & & & & & & .......... ul. Stary Rynek 1 tel. & & & & & & & & & & & & & & & & 89-600 Chojnice (PEANOMOCNIK KOMITETU WYBORCZEGO dokBadny adres, nr kodu pocztowego, bezpo[redni kontakt) WNIOSEK O UMIESZCZENIE REKLAMY PLAKATW / HASEA WYBORCZYCH Prosz o wydanie decyzji na zajcie pasa drogi gminnej / drogi powiatowej* w miejscowo[ci: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ulica: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . w celu umieszczenia: plakatw / tablic / banerw* / wyborczych w zwizku z prowadzon kampani wyborcz na rzecz kandydata / listy kandydatw* - na: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (WPISA NAZW WYBORW DO KTRYCH STARTUJE KANDYDAT / KANDYDACI) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (IMI I NAZWISKO KANDYDATA / NAZWA KOMITETU WYBORCZEGO LISTY KANDYDATW) Wymiary plakatu / tablicy / baneru wyborczego: pole powierzchni - & & & & & & & & & m2 Plakat / tablica / baner bdzie: jednostronny / dwustronny* Ilo[ sztuk do umieszczenia w pasie drogowym: & & & & & & & szt. Tre[ plakatu / tablicy / baneru wyborczego: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & PBatnik: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (PEANA NAZWA KOMITETU WYBORCZEGO KANDYDATA, DOKAADNY ADRES SIEDZIBY, NUMER NIP* / REGON* KTRY ODPOWIEDZIALNY JEST ZA UREGULOWANIE OPAATY Z TYTUAU ZAJCIA PASA DROGOWEGO WYNIKAJCEGO Z NINIEJSZEGO WNIOSKU) Wnioskowany termin zajcia pasa drogowego: od dnia: & & & & & & & & & & & & & & & & . do dnia & & & & & & & & & & & & & & & & & */ niepotrzebne skre[li Do wniosku zaBczam nastpujce dokumenty: Zgod wBa[ciciela sBupw o[wietleniowych, na ktrych planowana jest ekspozycja ogBoszeD wyborczych. Szkic sytuacyjny z zaznaczona lokalizacj no[nika reklamowego PeBnomocnictwo (wraz z dowodem zapBaty nale|nej opBaty skarbowej 17 zB) do podejmowania wszelkich czynno[ci (midzy innymi do zacigania zobowizaD finansowych) do ktrych uprawniony i zobowizany jest PeBnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego Logo ogBoszenia wyborczego (tre[ i kolorystyka) z podaniem wymiarw planszy, ilo[ sztuk oraz okre[leniem czy bdzie ona jedno czy dwustronna. Jednocze[nie o[wiadczam, |e: ZapoznaBem si z tre[ci art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j.Dz. U. z 2016.1440 z dnia 2016.09.09), tj. za zajcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarzdcy drogi; z przekroczeniem terminu zajcia okre[lonego w zezwoleniu zarzdcy drogi; o powierzchni wikszej ni| okre[lona w zezwoleniu zarzdcy drogi zarzdca drogi wymierzy, w drodze decyzji administracyjnej, kar pieni|n w wysoko[ci 10-krotnej, opBaty ustalonej w zezwoleniu, a osob / podmiotem, zobowizanym do uregulowania opBaty wynikajcej z naBo|onej kary bdzie PBatnik wskazany we wniosku. W przypadku podania we wniosku bBdnych danych co do powierzchni, ilo[ci czy miejsca umieszczenia plakatw / tablic / banerw wyborczych, ponosz peBn odpowiedzialno[ materialn za konsekwencje wynikBe z takiego o[wiadczenia. Plakaty / tablice / banery wyborcze, o ktrych mowa we wniosku, zostan u mieszczone w pasie drogowym, dopiero po uzyskaniu zezwolenia zarzdcy drogi na zajcie pasa drogowego. Plakaty / tablice / banery wyborcze, o ktrych mowa we wniosku, zostan umieszczone w pasie drogowym, w sposb niestwarzajcy zagro|enia bezpieczeDstwa ruchu drogowego, w tym nie bd imitowa znakw drogowych i urzdzeD bezpieczeDstwa ruchu drogowego oraz nie bd umieszczane na konstrukcjach wsporczych znakw drogowych i urzdzeD BRD. Zajmujcy pas drogowy jest obowizany dba o nale|yty stan umieszczonych plakatw / tablic / banerw wyborczych i przywrci pas drogowy do poprzedniego stanu u|yteczno[ci w terminie okre[lonym w zezwoleniu zarzdcy drogi. Przyjmuj, do wiadomo[ci, |e w przypadku nie usunicia plakatw / tablic / banerw wyborczych oraz urzdzeD ogBoszeniowych w terminie okre[lonym w pkt. 5, Burmistrz Miasta Chojnice zleci ich usunicie na koszt obowizanych do ich usunicia lub dokona zgBoszenia na Policj. Pouczenie: ZBo|ony do rozpatrzenia wniosek o umieszczenie reklamy plakatw / haseB wyborczych, z pustymi miejscami do wypeBnienia lub podanych nie peBnych wymaganych winsokiem,.df * L N P t v x | ܺܬܢܬugܬguVHhCJ OJQJ^JaJ hhLCJ OJQJ^JaJ h~{QCJOJQJ^JaJ hGXhLCJOJQJ^JaJ#hGXhL5CJOJQJ^JaJh/45OJQJ^JhLOJQJ^Jh/45CJOJQJ^JaJ h/45hLCJOJQJ^JaJ hLh%CJOJQJ^JaJ hLhLCJOJQJ^JaJ#h*8DhL5CJOJQJ^JaJ.fN n p r H r t $dha$gd $dha$gd|{*$a$gdx $dha$gd|{*gdx dh`gdLdhgdL $dha$gd/45 $dha$gdL n p r H02@BnɿqcqcRcRqqA h/45h/45CJOJQJ^JaJ hh/45CJ OJQJ^JaJ h/45CJOJQJ^JaJh/455CJOJQJ^JaJ#h/45h/455CJOJQJ^JaJh|{*h*8D5>*OJQJ^Jh|{*5>*OJQJ^Jh/45h/455>*OJQJ^JhtnOJQJ^JhLOJQJ^J hhLCJ OJQJ^JaJ hCJ OJQJ^JaJ hCJ OJQJ^JaJ HJ02HDL@8:gd;9dhgdtndgd*8D $da$gd $dha$gddhgd $dha$gdnpH^BVL>@RjsdVHhCJOJQJ^JaJhlCJOJQJ^JaJhtn5CJOJQJ^JaJ hhtnCJ OJQJ^JaJ hCJOJQJ^JaJ#htnhtn5CJOJQJ^JaJhtnCJOJQJ^JaJh/45CJH*OJQJ^JaJ#h/45h/45CJH*OJQJ^JaJh/45CJOJQJ^JaJ h/45h/45CJOJQJ^JaJh*8DCJOJQJ^JaJ68: 򿫙zlZI8I8 hH7hL CJOJQJ^JaJ hH7hH7CJOJQJ^JaJ#h.:h.:5CJOJQJ^JaJh.:CJOJQJ^JaJh;9CJOJQJ^JaJ h.:h;9CJOJQJ^JaJ#h.:h;9>*CJOJQJ^JaJ&h.:h5>*CJOJQJ^JaJ&h.:h;95>*CJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ:nx@ !N$&:(<(R(:<<<<<<< \^\`gd.: $ & Fa$gd~{Q $ & Fa$gdH7gd.: $ & Fa$gd;9 & Fgd;9 vx@ L"N"""%%8(:(<(P(R(())򬞬~l[MMh$nCJOJQJ^JaJ h$nh.:CJOJQJ^JaJ#h$nh$n5CJOJQJ^JaJh$n5CJOJQJ^JaJ hH7hhRCJOJQJ^JaJh}CJOJQJ^JaJhhRCJOJQJ^JaJh.:CJOJQJ^JaJhnCJOJQJ^JaJh0CJOJQJ^JaJheSCJOJQJ^JaJhH7CJOJQJ^JaJ danych informacji, spowoduje, |e wniosek bdzie pozostawiony bez rozpatrzenia, do czasu uzupeBnienia brakw. W przypadku skBadania ww. wniosku przez PeBnomocnika, do wniosku nale|y doBczy: peBnomocnictwo lub jego kopi potwierdzon za zgodno[ z oryginaBem oraz dowd wniesienia opBaty skarbowej za peBnomocnictwo w wysoko[ci 17 zB. & & & & & & & & & & & & & & & & & (CZYTELNY PODPIS SKAADAJCEGO WNIOSEK) Informacja dotyczca umieszczania plakatw, banerw wyborczych w pasie drogowym administrowanym przez Burmistrza Miasta Chojnice Brak jest podstawy prawnej do wyra|enia zgody na nieodpBatne umieszczenie ogBoszeD wyborczych w pasie drogowym drg gminnych. Przepisy art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U.2016.1440. z dnia 2016.01.09) jednoznacznie stanowi, i| za zajcie pasa drogowego na cele niezwizane z budow, przebudow, remontem, utrzymaniem i ochroni drg pobiera si opBat. Umieszczanie reklam ogBoszenie wyborcze nie ma zwizku z funkcjonowaniem drogi wic traktowane jest jako reklama wymaga zezwolenia zarzdcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Aktualna opBata dzienna za 1m2 powierzchni planszy reklamowej umieszczonej w pasie drogowym: drg gminnych wynosi 1,50 zB podstawa prawna: UchwaBa Rady Miejskiej w Chojnicach nr XVIII/194/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wysoko[ci stawek opBat za zajcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 19 maja 2004r. Nr 60, poz 1143) drg powiatowych bdcych w zarzdzie Burmistrza Miasta Chojnice (tj. ul. Mickiewicza, Dworcowa, Warszawska, ZwitopeBka, PiBsudskiego) wynosi 1,00 zB podstawa prawna:) UchwaBy nr XIII/154/2012 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wysoko[ci stawek opBat za zajcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 8 marca 2012r. poz. 917) Nie wyra|a si zgody na umieszczanie |adnych reklam, w tym rwnie| ogBoszeD wyborczych, na znakach drogowych i barierkach ochronnych w pasie drogowym. Umieszczenie planszy na sBupach elektrycznych czy o[wietleniowych stanowicych wBasno[ Urzdu Miejskiego w Chojnicach bdz ENEA SA zlokalizowanych w pasie drogowym, jest mo|liwe po uzyskaniu zgody wBa[ciciela. Aktualna opBata dzienna za umieszczenie no[nika reklamowego na jednym sBupie o[wietleniowym stanowicym wBasno[ Urzdu Miejskiego wynosi 0,82 zB + nale|ny podatek Vat (23%) podstawa prawna: Zarzdzenie Burmistrza Miasta Chojnice Nr 91/10 z dnia 12 pazdziernika 2010r. Celem uzyskania zgody na umieszczenie ogBoszeD wyborczych w pasach drogowych drg zarzdzanych przez Burmistrza Miasta Chojnice na terenie miasta Chojnice nale|y przedBo|y stosowny wniosek , zawierajcy: proponowan lokalizacj ogBoszenia wyborczego, tj. nazw ulicy na terenie miasta termin ekspozycji ogBoszeD wyborczych (od dnia do dnia) wymiary planszy, ilo[ sztuk oraz okre[lenie czy bdzie ona jednostronna czy dwustronna Do przedmiotowego wniosku nale|y przedBo|y ni|ej wymienione zaBczniki: zgod wBa[ciciela sBupw o[wietleniowych, na ktrych planowana jest ekspozycja ogBoszeD wyborczych szkic sytuacyjny z zaznaczon lokalizacj no[nika reklamowego peBnomocnictwo (wraz z dowodem zapBaty nale|nej opBaty skarbowej 17 zB) do podejmowania wszelkich czynno[ci (midzy innymi do zacigania zobowizaD finansowych) do ktrych uprawniony i zobowizany jest PeBnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego W przypadkw banerw wyborczych do wniosku nale|y dodatkowo przedBo|y ni|ej wymienione zaBczniki: logo ogBoszenia wyborczego (tre[ i kolorystyka) z podaniem wymiarw planszy, ilo[ sztuk oraz okre[leniem czy bdzie ona jedno czy dwustronna. Zajcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarzdcy drogi i wniesienia opBaty podlega karze pieni|nej w wysoko[ci 10-krotno[ci opBaty za ka|dy dzieD umieszczenia reklamy podstawa prawna: art. 40 ust. 12 cytowanej wy|ej ustawy o drogach publicznych.   PAGE Strona PAGE 3 z NUMPAGES 3 ))::: ;;;<<<<<<<<>=@=B=P=P>R>T>?ƸԸԜrdYdH hkh?}ZCJOJQJ^JaJh?}Z5OJQJ^Jhkh?}Z5OJQJ^Jh?}ZCJOJQJ^JaJh.:CJOJQJ^JaJh.:CJ OJQJ^JaJ hRCJ OJQJ^JaJ h\3CJOJQJ^JaJh}CJOJQJ^JaJh- ,CJOJQJ^JaJh.:CJOJQJ^JaJh$nCJOJQJ^JaJUh~{QCJOJQJ^JaJ<@=B=D=F=H=J=L=N=P=f==>R>T>V>R?BBCE $ & Fa$gd?}Z $h^ha$gd?}Z $ & Fa$gd?}Zgd?}Z$a$gd?}Zgd.: ^ gdR?&@(@@CCCCCEFFFFFdHfHhHIIKKTL°žŒžŒo`N@@h?}ZCJOJQJ^JaJ#hkh?}Z6CJOJQJ^JaJh Ph?}ZB*CJaJph#h>qh P6CJOJQJ^JaJh>qh PCJaJ#h>qh?}Z6CJOJQJ^JaJ#h>qh?}Z5CJOJQJ^JaJ#h>qh?}ZCJH*OJQJ^JaJ h>qh?}ZCJOJQJ^JaJ hkh?}ZCJOJQJ^JaJh>qCJOJQJ^JaJhnCJOJQJ^JaJEfHhHII@K^M`MNO PPPPQRRTTJU $ & Fa$gd?}Z $^a$gd?}Z $ & Fa$gd?}Z$a$gd?}Z $ & Fa$gd?}Z $h^ha$gd?}Z$ & F2d]2a$gd>qTL\LbLdLLL`MxXzX|XXXXXXXXXXXXXXXXXͼ}}yfOfO-jhRh\30JCJOJQJU^JaJ$hRh\30JCJOJQJ^JaJh\3 h\30Jjh\30JUh/Bjh/BU h.:h?}ZCJOJQJ^JaJ#hkh?}Z6CJOJQJ^JaJ hkh?}ZCJOJQJ^JaJ hUh?}ZCJOJQJ^JaJ#hkh?}Z5CJOJQJ^JaJh?}Z5CJOJQJ^JaJJUpVrVxXzX~XXXXXXXXXXXXXXX$a$gd;9 &`#$gdUgd.: $ & Fa$gd?}Z $h^ha$gd?}Z $ & Fa$gd?}ZXXXXXXXXXXXXXӵ h.:h?}ZCJOJQJ^JaJh/Bh\3hRh\3CJaJ$hRh\30JCJOJQJ^JaJ-jhRh\30JCJOJQJU^JaJ)h00JCJOJQJ^JaJmHnHu 21h:p*8D. A!"#5$% s2&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtHJA`J Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k , Bez listy 4 @4 xStopka p#0)@0 x Numer strony88 xNagBwek p#PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>mSz%[M5,cܫ{]r/N8aq-_*GlLi˽5Lj?D#}̷P m|È_b3oDHdZ'FX)jub=& ,΍ɄGaXp90@N3}eN3J/-nl5 m_~ |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_"SLX,(eIpO #3/@X*/~/[!0wc&`a*&s|0DDhSb$g@__ ,6#x;a2Z=h%(\sia}dn"td;@|JKl.4) G1!F\(aMs8D!VF;$,l!Fln;Fm# wCL0^Es"!]$B")16 WK5{"2 61eA ; qc?Pgc"CP|jo@l5ʪ[ D2O,Q geUU Q;k2~n].n^Kw/+[tǮY t rР}Ou. i0 D3]d3Sݿx:8}x-j!xCZ}@WlyI@ھ m2DBARO4 w¢iaѐ`ʁ}W=0#xBeT/.3}Z0 IJVnJ.O.-7ȴAB+7jeZ2ApEt /F"Io(,ᢋx\N8q(Z\~+ Q K rA$vmDF: jWe~~dsH ;tDPb~,8&^h ̅lUk)]tYy WRQh߲5C@d`*T]#pj=HFNU4TEvM3,Z,5V>um.nmw x?K}Q[MfP7eXjv6jϠ&MBSZanjah^HC»9\!ړ=prTPjWJ߮ھ_-r۩<"¨2}x#Eٱ8/.XTd갥r8IcX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.Etheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] L h ;;;> n )?TLXX-/13 :<EJUX.02 %'+68>!!8@0( B S ?yH N f q     J M 3]# US v )rb     & - 7 : J M H L W p AAB      J M D `L^l 2b/R+dY='Jyf1rh88^8`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`CJ OJQJaJ o(hH%^`5CJaJo(hH^`CJaJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHhh^h`CJaJhH. 88^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH. hh^h`o(hHh88^8`OJQJo(hH pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`OJQJo(hH ^`o(hH L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`OJQJo(hHh ^`o(hHhpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH D 2+dY'JyL^c&u9r2f"2f"2f"'&GX%}$n|{*- ,/45H7;9.:Rm:*8D P~{QqX?}Z i>qxm.RhRlLUL neStn;R0\3</B^ @d L pp ppppp&p:UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qpI]I'f {:{:!54 3qHP ?L2!xx KM UM CHOJNICELeszek$   Oh+'0 0 < H T`hpxKM UM CHOJNICENormalLeszek10Microsoft Office Word@H'@Bb@XoU@f.-{՜.+,0 hp| : KM Tytu !"#$%&'()*+,-./012346789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUWXYZ[\]`Root Entry FDb1Table501WordDocument4hSummaryInformation(NDocumentSummaryInformation8VCompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q