ࡱ> aPbjbj4bF\F\g 8L\twwwВFwwwwwWWWwFWwWW`0Gq^\,0\=D̕̕&̕wwWwwwww?www\wwww̕wwwwwwwww R F:KM. 7230 - & & & .& & & & .. Chojnice, dnia & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (imi i nazwisko lub nazwa podmiotu/ adres, kod pocztowy i miejscowo[) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (NIP/PESEL) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (telefon) BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice WNIOSEK O AWARYJNE ZAJCIE PASA DROGOWEGO 1. Prosz o wydanie zezwolenia na awaryjne zajcie pasa drogowego ulicy & & & & & & & & & & & & & & & & & w celu (poda rodzaj awarii) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..... . w okresie od ........................... do .............................. Wymiary oraz powierzchnia elementw zajtego pasa drogowego na czas wykonywania robt: Lp.Rodzaj zajtego pasa drogowegoDBugo[ [m]Szeroko[ [m]Powierzchnia [m2]1.jezdnia do 20% szeroko[ci2.jezdnia od 20% do 50% szeroko[ci3.jezdnia od 50% do 100% szeroko[ci4.chodnik, plac, zatoka, [cie|ka rowerowa, cig pieszy*5.zieleniec, pobocze, inne** niepotrzebne skre[li 2. Wykonawca robt: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 3. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie robt i wBa[ciwe oznakowanie & & & & & & & & & & & & & & & & & & nr tel. & & & & & & & & & & & ..... 4. Informacja o sposobie zabezpieczenia robt & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 5. Do wniosku zaBczam nastpujce dokumenty: % SzczegBowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarw planowanej powierzchni zajcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy z podaniem jej wymiarw. % Harmonogram zajcia pasa drogowego (w przypadku etapowego prowadzenia robt). % PeBnomocnictwo z oryginaBem dokumentu potwierdzajcego wniesienia opBaty skarbowej je|eli wnioskodawca reprezentowany bdzie w postpowaniu przez peBnomocnika. % Inny (jaki?) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Verte Wnosimy o wydanie decyzji o naliczeniu opBat za zajcie pasa drogowego: Przyjmujemy na siebie odpowiedzialno[ za: prawidBowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robt stan techniczny nawierzchni i urzdzeD w miejscu robt w okresie rocznej gwarancji wszelki szkody i straty osb trzecich wynikBe w trakcie robt jak i w okresie gwarancyjnym wniesienie nale|nych opBat na podstawie decyzji PrawidBowo[ danych na wniosku potwierdzam wBasnorcznym podpisem. Zgodnie z art. 23 ust.1 o ochrd~p r  & 6 8 : H ϻxnbZhkCJaJhkhk5CJaJh[hi5>*h[h[5>*h[haI5>*hZ2haICJH*aJhZ2haICJaJhZ2hle85CJaJhZ2haI5CJaJhaICJH*aJh&} haICJaJh&} haICJ aJ haICJ aJ hUhaICJaJhr$haICJaJhaICJaJ#,dr : l $ p#Jdha$gdk$ p#Jdha$gdaI$a$gda$a$gdaI ^`gdaI^gdaIgdaIdhgdaI$a$gdaI dh^gdaI . 6 F 0 > 2yqf]h465CJaJh[h[CJaJhkCJaJhkhk5CJaJh haI6CJaJh2eh2e5CJH*aJh 5CJaJhQhaI5CJaJhu7CJaJhZ2CJaJh}O6CJaJhQhaI6CJaJhaICJaJh}Oh}O5CJaJh}OCJaJhQhaICJaJ$ <>F$ p#J$Ifa$gdaI p#JgdaI %JdhgdaI p#JdhgdaI J:-:: p#J$IfgdaI$ p#J$Ifa$gdaIkd$$IfFr % t044 layt "(j8+ p#J$IfgdaIkd$$IfF{r % t044 layt $ p#J$Ifa$gdaIjlnprx8kdn$$IfFr % t044 layt $ p#J$Ifa$gdaIx$ p#J$Ifa$gdaI p#J$IfgdaI68H8+8 p#J$IfgdaI$ p#J$Ifa$gdaIkd'$$IfFr % t044 layt 8:<>D8kd$$IfFr % t044 layt $ p#J$Ifa$gdaIDxz|~$ p#J$Ifa$gdaI p#J$IfgdaI~4H??00$ p#Jda$gd[ p#JgdaIkd$$IfFr % t044 layt 0DFNlr~>@еИwgZF'hh 0JCJOJQJ]^JaJh 0J5CJ]aJh h 0J5CJ]aJh h 0JCJ]aJh460JCJ]aJh[CJaJh6CJaJhkhk5CJaJh465CJaJh[h[CJaJhaICJaJh46CJaJhQhaICJaJhkCJaJhmoCJaJh}OCJaJh}Oh}O5CJaJF@J*dhgd[gd$a$gd46$/[$\$]/`a$gd $/[$\$]/`a$gd$/[$\$]/`a$gd/[$\$]/`gd $ p#Jda$gd[FHJLNP"4Ӳӌxj]M]Mh:h:0J5CJ]aJh:0J5CJ]aJhh0JCJ]aJ'hh0JCJOJQJ]^JaJh90J5CJ]aJh0JCJ]aJhh 0JCJ]aJ'hh 0JCJOJQJ]^JaJh0J5CJ]aJh 0J5CJ]aJhaIh 0J5CJ]aJhh 0J5CJ]aJ(*:>>H>d>h>>>>@@@ŸtljlbZblblL<hh0J5CJ\aJh0J56CJ]aJh4 CJaJhu7CJaJUhCJaJh5sh5CJaJh465CJaJh46h465CJaJh46h46CJaJh46h[6CJaJh46h466CJaJh 0J5CJ]aJh1C0J5CJ]aJh1C0JCJ]aJhh1C0JCJ]aJ'hh1C0JCJOJQJ]^JaJ~$:<>@@@0ACCCZD\D^D`D$a$gd*$a$gdn1$a$gdn1/[$\$]/`gdn1 $ p#Ja$gdaI$ p#Jdha$gdaI$a$gdu7gd & F+dh^`gd[onie danych osobowych z dnia 19 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 1182) wyra|am zgod na przetwarzanie przez Urzd Miejski w Chojnicach danych dotyczcych mojej osoby w celu przeprowadzenia postpowania administracyjnego (dotyczy osb fizycznych) & & & & & & & & & & & & & & & & & . (podpis wnioskodawcy) Niniejszy wniosek wraz z zaBcznikami mo|na zBo|y osobi[cie w Urzdzie Miejskim w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnic lub drog korespondencyjn. Wymagane zaBczniki: SzczegBowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarw planowanej powierzchni zajcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy z podaniem jej wymiarw. Dodatkowo je|eli wnioskodawca reprezentowany bdzie w postpowaniu przez peBnomocnika: PeBnomocnictwo z oryginaBem dokumentu potwierdzajcego wniesienia opBaty skarbowej w wysoko[ci 17,00zB. Wymagan opBat skarbow mo|na ui[ci w kasie Urzdu Miejskiego w Chojnicach lub przez wpBat na konto nr 69 8146 0003 0000 0304 2000 0010 Banku SpBdzielczego w Chojnicach. Dowd uiszczenia opBaty skarbowej powinien zwiera adnotacj okre[lajc przedmiot opBaty skarbowej oraz kwot uiszczonej opBaty. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2016.1440.z dnia 2016.09.09). UchwaBa nr XVIII/194/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wysoko[ci stawek opBat za zajcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 19 maja 2004r. Nr 60, poz. 1143) UchwaBy nr XIII/154/2012 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wysoko[ci stawek opBat za zajcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 8 marca 2012r. poz. 917) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t. j.z dnia2016.03.08.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opBacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t. j.z dnia2016.11.10) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t. j. z dnia2016.01.07 z pzn.zm.)   @@@0ABCCCCCZD\D^DDDDDDnFpFF¶qeUE5h<h*0J>*CJ]aJhuZh*0J>*CJ]aJhuZh*0J5CJ]aJhuZh*>*CJaJhuZh*5>*CJ\aJh465>*CJ\aJhuZ5>*CJ\aJhG hn15CJaJhn15CJaJh0Kp5CJaJh hn15CJaJhE"*CJaJh> 5>*CJaJhaIhaICJ aJ haICJ aJ haICJaJh[CJaJhCJaJ`DbDdDfDhDjDlDnDpDrDtDvDxDzD|D~DDDDDDDDDDDDDD$a$gd*DDDDDDDDDDDDDpFGGGPIRIVJXJZJ$a$gd<$a$gd$~. $ & F*a$gd<$a$gdn1$ & F/r[$\$]/^`ra$gd*$a$gd*FGG GGGGGGGGGHHPIRII"JVJXJ\JJJJJJJռռǮzk\PDPhB*CJaJph hB*CJaJph huZhn1B*CJaJph huZhn15>*CJ\aJhuZhn15>*CJaJhuZh0Kp>*CJaJh$~.>*CJ\]aJhuZh$~.CJ\]aJh<0J5>*CJ]aJh$~.CJ\]aJh<h<CJ\]aJh<CJ\]aJh<h<>*CJ\]aJ h<h<5>*CJ\]aJZJ\JJBKL`NOOPPPPPPPPPPP/[$\$]/^`gdaI /[$\$]/gdaI$ & F 2d]2a$gdQ0C$ & F 3d]3a$gdn1$ & F 2d]2a$gdn1$a$gdn1J6K:K4з>mSz%[M5,cܫ{]r/N8aq-_*GlLi˽5Lj?D#}̷P m|È_b3oDHdZ'FX)jub=& ,΍ɄGaXp90@N3}eN3J/-nl5 m_~ |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_"SLX,(eIpO #3/@X*/~/[!0wc&`a*&s|0DDhSb$g@__ ,6#x;a2Z=h%(\sia}dn"td;@|JKl.4) G1!F\(aMs8D!VF;$,l!Fln;Fm# wCL0^Es"!]$B")16 WK5{"2 61eA ; qc?Pgc"CP|jo@l5ʪ[ D2O,Q geUU Q;k2~n].n^Kw/+[tǮY t rР}Ou. i0 D3]d3Sݿx:8}x-j!xCZ}@WlyI@ھ m2DBARO4 w¢iaѐ`ʁ}W=0#xBeT/.3}Z0 IJVnJ.O.-7ȴAB+7jeZ2ApEt /F"Io(,ᢋx\N8q(Z\~+ Q K rA$vmDF: jWe~~dsH ;tDPb~,8&^h ̅lUk)]tYy WRQh߲5C@d`*T]#pj=HFNU4TEvM3,Z,5V>um.nmw x?K}Q[MfP7eXjv6jϠ&MBSZanjah^HC»9\!ړ=prTPjWJ߮ھ_-r۩<"¨2}x#Eٱ8/.XTd갥r8IcX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.Etheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] u b @FJPP),./ jx8D~`DDZJPP*+-08@0( B S ?ggijjlmoprv l .A:n0gijlmoprvUwxx?@2 4 F R 88,,xyc2cfggijjlmoprv+z%[8u<,N)6= PLNUb"ex 2p $ P>Oxvm_?tP1`scL^lCNQ?f@E y/ y#;LM,f:D- "lj5Xd9Q?_r=hHNnDB\I9G`0 {eIr28zL@;YuM伂T4NX(_NxOHR~SDT*޶E-VFUM!ZS6?;n>\**6q_*F4_LHa"}Kjžg"GlR(zlx(sV^d6y/67az]qh^`5o(hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h^`B*OJQJo(phhH-h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`5o(hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h R^R`hH.h "L^"`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h^`B*OJQJo(phhH-h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh ^`hH)h ^`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h R^R`hH.h "L^"`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.hh^`OJQJo(hH-h8^`OJQJo(hH-$ $ ^$ `OJPJQJ^Jo(h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h ^`o(hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`o(hH.h8^`OJQJo(hH-$ $ ^$ `OJPJQJ^Jo(h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h^`B*OJQJo(phhH-h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`B*OJQJo(phhH-h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHhh^h`CJaJhH. 88^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`o(hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`o(hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h .^.`hH)h ^`hH.h L^ `LhH.h ^ `hH.h n^n`hH.h >L^>`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`OJPJQJ^J.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH. ^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`o(hH.h f^f`hH.h 6 L^6 `LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h v^v`hH.h F^F`hH.h L^`LhH.h^`B*OJQJo(phhH-h^`B*OJQJo(phhH-hpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh ^`o(hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH. ^`>*o(wh. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h ^`B*o(phhH)h^`B*OJQJo(phhH-hpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh ^`o(hH.h ^`hH.h j L^j `LhH.h : ^: `hH.h ^ `hH.h L^`LhH.h ^`hH.h z^z`hH.h JL^J`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^`B*OJQJo(phhH-h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h-hh^h`5B*CJOJQJ^JaJo(phhH.h 88^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xLx^x`LhH.h HH^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`o(hH.h ^ `hH.h L^ `LhH.h n^n`hH.h >^>`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h ~L^~`LhH.h ^`o(hH.h ^`hH.h j L^j `LhH.h : ^: `hH.h ^ `hH.h L^`LhH.h ^`hH.h z^z`hH.h JL^J`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`o(hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h ^`o(hH.h k^k`hH.h ; L^; `LhH.h ^ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h {^{`hH.h K^K`hH.h L^`LhH.h .^.`hH)h ^`hH.h L^ `LhH.h ^ `hH.h n^n`hH.h >L^>`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`o(hH.h k^k`hH.h ; L^; `LhH.h ^ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h {^{`hH.h K^K`hH.h L^`LhH.h ^`hH)h T^T`hH.h $L^$`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h L^`LhH.h d^d`hH.h 4^4`hH.h L^`LhH.+M,_r=CN9NnDz%$ exL^E-V Pm_?Ox<(_N {eI;n>\g"Gl6q_HaTd6yN)6(s4_lj5T4NM!Z2p f@E 7azD-YuM}KjzlI9G/ y#8zLNHR~S++S>tpµ>AAp v@v0HfAp v>>r@v0@v0QU01@v05b5b@v0@Aj5bhvx@v0x5bnò@v0@v0Hf@v0@v0>% w'poIw&6N:[)Je/ l!9n1{z9X> !O!t")$dH%Hl%'>*E"*8*Z,X--$~.(8le85;o=]>E@r@Q0CQEaIbInIIMzO}O?P:U,W7;[:,\2efimk +p0Kpb{y|Z2NtmoX uZ [:<>EK:V8Qy"d#46%aOu7[TAM4 k9u1C*aJda3Z.Kzgi@| uhh h hhhhhhh>UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1fIR'8g # #!4^^ 2qHP ?w&2!xx KmBasiaTadeusz+              ! " # $ % & ' ( ) * Oh+'0h  $ 0 <HPX`KmBasiaNormalTadeusz16Microsoft Office Word@vA@p@Q@k^՜.+,0 hp| # ^ Km Tytu !"#$%&'()*+,-./013456789;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F0Gq^Data 21Table:WordDocument 4bSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore`4q^0Gq^W0JBLSOGOHOKFXA==2`4q^0Gq^Item PropertiesUCompObj {  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q