Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Chojnicach

Zarządzenia Burmistrza 2017

 

Nr 29 z dnia 13.03.2017 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 28 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 02.03.2017 r.

Nr 28 z dnia 02.03.2017 r.
w/s wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Chojnice

Nr 27 z dnia 01.03.2017 r.
w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych

Nr 26 z dnia 28.02.2017 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

Nr 25 z dnia 28.02.2017 r.
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, wynajęcie i wydzierżawienie nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

Nr 24 z dnia 24.02.2017 r.
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za kształcenie nauczycieli w 2017 r.

Nr 23 z dnia 24.02.2017 r.
w/s ogłoszenia otwartego naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017)

Nr 18 z dnia 09.02.2017 r.
w/s zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji ds. wyboru partnerów projektu powołanej Zarządzeniem Nr 1 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 stycznia 2017 r.

Nr 17 z dnia 09.02.2017 r.
w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice

Nr 16 z dnia 09.02.2017 r.
w/s Komisji do spraw poprawy estetyki miasta Chojnice

Nr 14 z dnia 7.02.2017 r.
w/s ustalenia wysokości czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości lub ich części przekazanych jednostkom organizacyjnym o charakterze oświatowym Gminy Miejskiej Chojnice w trwały zarząd

Nr 13 z dnia 6.02.2017 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Chojnic

Nr 12 z dnia 6.02.2017 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 11 z dnia 1.02.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

Nr 10 z dnia 31.01.2017 r.
w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 1 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitalnym Trójmiasta oraz powołania Komisji ds. wyboru partnerów projektu oraz zmiany załącznika nr 1 do Ogłoszenia o otwartym naborze partnerów

Nr 9 z dnia 26.01.2017 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Nr 8 z dnia 26.01.2017 r.
w/s aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Chojnic

Nr 7 z dnia 26.01.2017 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

Nr 6 z dnia 13.01.2017 r.
w/s udzielenia jednoosobowego pełnomocnictwa szczególnego pani Elżbiecie Szczepańskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice w sprawie realizacji projektu pt. „Stop wykluczeniu – start na prace”

Nr 5 z dnia 13.01.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Windykacji w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Nr 4 z dnia 13.01.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Windykacji w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Nr 3 z dnia 10.01.2017 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

Nr 2 z dnia 10.01.2017 r.
w/s wydatkowania środków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych

Nr 1 z dnia 04.01.2017 r.
w/s ogłoszenia otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta oraz powołania Komisji ds. wyboru partnerów projektu

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:73
Treść wprowadził(a): Czarnowski Grzegorz, 2017-03-13 12:58:10
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-03-13 12:57:51