Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Chojnicach

Zarządzenia Burmistrza 2017

 

Nr 96 z dnia 12.08.2017 r.

w/s ogłoszenia żałoby ne terenie Miasta Chojnice

Nr 78 z dnia 26.06.2017 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 29 czerwca 2017 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Nr 77 z dnia 26.06.2017 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 29 czerwca 2017 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Nr 76 z dnia 26.06.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

Nr 75 z dnia 26.06.2017 r.
w/s wydzielenia lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Chojnice

Nr 74 z dnia 22.06.2017 r.
w/s powołania zespołu zadaniowego oraz zespołu ekspertów ds. opracowania i wdrożenia programu polityki zdrowotnej pn. "Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017-2020"

Nr 73 z dnia 21.06.2017 r.
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów wyznaczonych na dzień 21 czerwca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

Nr 72 z dnia 21.06.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

Nr 71 z dnia 16.06.2017 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Nr 70 z dnia 16.06.2017 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Nr 69 z dnia 16.06.2017 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe

Nr 68 z dnia 12.06.2017 r.
w/s ustalenia opłat pobieranych na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościerskiej w Chojnicach

Nr 67 z dnia 09.06.2017 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach przy ulicy Dworcowej" przez Wydział Budowlano - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 66 z dnia 09.06.2017 r.
w/s wydatkowania środków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w formie dotacji celowej z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych

Nr 65 z dnia 06.06.2017 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 55/2017 z dnia 16 maja 2017 roku dotyczącego powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Nr 64 z dnia 06.06.2017 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Nr 63 z dnia 06.06.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

Nr 62 z dnia 02.06.2017 r.
w/s zmiany Zarządzenia nr 1/2015 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy

Nr 61 z dnia 31.05.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Budowlano-Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Nr 60 z dnia 31.05.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

Nr 59 z dnia 29.05.2017 r.
w/s powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na "Zagospodarowanie odpadów przyjętych od operatorów/przewoźników z terenu Gminy Miejskiej Chojnice w okresie od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku".

Nr 58 z dnia 29.05.2017 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Srodowiska URzędu Miejskiego w Chojnicach do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: "Zagospodarowanie odpadów przyjętych od operatorów/przewoźników z terenu Gminy Miejskiej Chojnice w okresie od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku".

Nr 57 z dnia 17.05.2017 r.
w/s zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 89/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 listopada 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miejskiej Chojnice

Nr 56 z dnia 15.05.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

Nr 55 z dnia 15.05.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Nr 54 z dnia 15.05.2017 r.
w/s zmiany Zarządzenia nr 21/2015 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia podwyżek i regulacji wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji szkół

Nr 53 z dnia 09.05.2017 r.
w/s założeń organizacyjnych szkół na rok szkolny 2017/2018

Nr 52 z dnia 09.05.2017 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 51 z dnia 09.05.2017 r.
w/s przyznania stypendiów dla osób znajdujących się twórczością artystyczną, upowszechniania kultury oraz ochrony nad zabytkami

Nr 50 z dnia 08.05.2017 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 28 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 02.03.2017 r.

Nr 49 z dnia 08.05.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Nr 48 z dnia 05.05.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

Nr 47 z dnia 28.04.2017 r.
w/s wprowadzenia zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont

Nr 46 z dnia 24.04.2017 r.
w/s wyłączenia lokali z zasobu lokali sojalnych

Nr 45 z dnia 24.04.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Budowlano – Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Nr 44 z dnia 24.04.2017 r.
w/s odpłatności za pobyt w Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w Chojnicach

Nr 43 z dnia 13.04.2017 r.
w/s ustalenia dnia 2 maja 2017 roku dniem wolnym od pracy

Nr 42 z dnia 11.04.2017 r.
w/s wyznaczenia składu Komisji Rewitalizacji Miasta Chojnice

Nr 41 z dnia 07.04.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Budowlano-Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Nr 40 z dnia 07.04.2017 r.
w/s powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zmówienia na "Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku"

Nr 38 z dnia 05.04.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

Nr 37 z dnia 05.04.2017 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zmówień publicznych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach (do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku"

Nr 36 z dnia 04.04.2017 r.
w/s założeń organizacyjnych szkół na rok szkolny 2017/2018

Nr 35 z dnia 03.04.2017 r.
w/s nieodpłatnego przekazania siedzisk odzyskanych z wymiany siedzisk Stadionu Miejskiego "Chojniczanka 1930" przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach

Nr 33 z dnia 30.03.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

Nr 32 z dnia 29.03.2017 r.
w/s uchylenia zrządzeń Burmistrza Miasta Chojnice

Nr 31 z dnia 14.03.2017 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Nr 30 z dnia 14.03.2017 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych

Nr 29 z dnia 13.03.2017 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 28 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 02.03.2017 r.

Nr 28 z dnia 02.03.2017 r.
w/s wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Chojnice

Nr 27 z dnia 01.03.2017 r.
w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych

Nr 26 z dnia 28.02.2017 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

Nr 25 z dnia 28.02.2017 r.
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, wynajęcie i wydzierżawienie nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

Nr 24 z dnia 24.02.2017 r.
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za kształcenie nauczycieli w 2017 r.

Nr 23 z dnia 24.02.2017 r.
w/s ogłoszenia otwartego naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017)

Nr 22 z dnia 23.02.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

Nr 21 z dnia 22.02.2017 r.
w/s wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Chojnice

Nr 20 z dnia 22.02.2017 r.
w/s wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Chojnice lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń

Nr 19 z dnia 15.02.2017 r.
w/s udzielenia jednoosobowego pełnomocnictwa szczególnego pani Elżbiecie Szczepańskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do ogłoszenia i roztrzygnięcia otwartego naboru w sprawie wyboru partnerów w celu wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu pn. Rozwój Usług Społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice z Działania 6.2 Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług nSpołecznych, zgłoszonego do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPPM.06.02.02.IZ-22-001/17 ogłoszonego w dniu 29 grudnia 2016 r. przez Zarząd Województwa Pomorskiego

Nr 18 z dnia 09.02.2017 r.
w/s zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji ds. wyboru partnerów projektu powołanej Zarządzeniem Nr 1 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 stycznia 2017 r.

Nr 17 z dnia 09.02.2017 r.
w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice

Nr 16 z dnia 09.02.2017 r.
w/s Komisji do spraw poprawy estetyki miasta Chojnice

Nr 15 z dnia 09.02.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Nr 14 z dnia 7.02.2017 r.
w/s ustalenia wysokości czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości lub ich części przekazanych jednostkom organizacyjnym o charakterze oświatowym Gminy Miejskiej Chojnice w trwały zarząd

Nr 13 z dnia 6.02.2017 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Chojnic

Nr 12 z dnia 6.02.2017 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 11 z dnia 1.02.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

Nr 10 z dnia 31.01.2017 r.
w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 1 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitalnym Trójmiasta oraz powołania Komisji ds. wyboru partnerów projektu oraz zmiany załącznika nr 1 do Ogłoszenia o otwartym naborze partnerów

Nr 9 z dnia 26.01.2017 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Nr 8 z dnia 26.01.2017 r.
w/s aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Chojnic

Nr 7 z dnia 26.01.2017 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

Nr 6 z dnia 13.01.2017 r.
w/s udzielenia jednoosobowego pełnomocnictwa szczególnego pani Elżbiecie Szczepańskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice w sprawie realizacji projektu pt. „Stop wykluczeniu – start na prace”

Nr 5 z dnia 13.01.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Windykacji w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Nr 4 z dnia 13.01.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Windykacji w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Nr 3 z dnia 10.01.2017 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

Nr 2 z dnia 10.01.2017 r.
w/s wydatkowania środków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych

Nr 1 z dnia 04.01.2017 r.
w/s ogłoszenia otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta oraz powołania Komisji ds. wyboru partnerów projektu

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:85
Treść wprowadził(a): Lewandowski Aleksander, 2017-08-12 14:27:43
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-06-30 20:14:00