Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Chojnicach


2017-03-27
NR XXX/353/17

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej

   Uchwała (pdf, 347 kb)

2017-03-27
NR XXX/352/17

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/328/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2017 rok

   Uchwała (pdf, 372 kb)

2017-03-27
NR XXX/351/17

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 345 kb)

2017-03-27
NR XXX/350/17

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 346 kb)

2017-03-27
NR XXX/349/17

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 345 kb)

2017-03-27
NR XXX/348/17

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2017.

   Uchwała (pdf, 430 kb)

2017-03-27
NR XXX/347/17

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

   Uchwała (pdf, 509 kb)

2017-03-27
NR XXX/346/17

w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chojnicach w roku szkolnym 2017/2018.

   Uchwała (pdf, 92 kb)

2017-03-27
NR XXX/345/17

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

   Uchwała (pdf, 1,356 kb)

2017-03-27
NR XXX/344/17

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.

   Uchwała (pdf, 1,337 kb)

2017-03-27
NR XXX/343/17

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

   Uchwała (pdf, 997 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/342/17

w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa

   Uchwała  (pdf, 348 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/341/17

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała  (pdf, 353 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/340/17

w sprawie nabycia nieruchomości

   Uchwała  (pdf, 343 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/339/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

   Uchwała  (pdf, 1,485 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/338/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

   Uchwała  (pdf, 819 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/337/17

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w Chojnicach

   Uchwała  (pdf, 1,298 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/336/17

w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2017 - 2021”

   Uchwała  (pdf, 220 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/335/17

w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – Umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.4.2017 z 31.01.2017 r.

   Uchwała  (pdf, 874 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/334/17

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów

   Uchwała  (pdf, 1,103 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/333/17

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice

   Uchwała  (pdf, 2,055 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/332/17

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

   Uchwała  (pdf, 2,055 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/331/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.

   Uchwała  (pdf, 938 kb)

2017-02-20
NR XXXIX/330/17

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

   Uchwała  (pdf, 1,196 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/329/17 

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej   

Uchwała (pdf, 349 kb)

2017-01-23
XXVIII/328/17

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Chojnicach na 2017 rok.

Uchwała (pdf, 369 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/327/17 

w sprawie zbycia nieruchomości.   

Uchwała (pdf, 347 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/326/17 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.   

Uchwała (pdf, 349 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/325/17 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Gryfa Pomorskiego  i Sybiraków w Chojnicach.   

Uchwała (pdf, 2.454 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/324/17 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach.   

Uchwała (pdf, 1.241 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/323/17
 
w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania  Komitetu Rewitalizacji.   

Uchwała (pdf, 477 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/322/17 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród  dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.   

Uchwała (pdf, 335 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/321/17 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.   

Uchwała (pdf, 100 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/320/17 

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/295/16 Rady Miejskiej w Chojnicach  z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

Uchwała (pdf, 452 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/319/17
 
w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych  na rok 2017.   

Uchwała (pdf, 365 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/318/17 

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.   

Uchwała (pdf, 1.337 kb)

2017-01-23
NR XXVIII/317/17
 
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.   

Uchwała (pdf, 1.012 kb)


 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4
Treść wprowadził(a): Czarnowski Grzegorz, 2017-04-25 23:14:45
Treść wytworzył(a): Grzegorz Czarnowski, 2017-01-25 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-04-25 23:11:53