Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Chojnicach

Zarządzenia Burmistrza 2018

Nr 73 z dnia 13.06.2018
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

Nr 72 z dnia 30.05.2018
w/s zmiany zarządzenia 70/2018 z dnia 29.05.2018 w/s ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez podmioty lecznicze badania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic w latach 2017-2020.

Nr 71 z dnia 30.05.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

Nr 70 z dnia 29.05.2018 r.
w/s ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez podmioty lecznicze badania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic w latach 2017-2020.

Nr 68 z dnia 25.05.2018 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Nr 67 z dnia 25.05.2018 r.
w/s powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Nr 63 z dnia 22.05.2018 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 60 z dnia 21.05.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

Nr 58 z dnia 08.05.2018 r.
w/s powołania Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków mieszkańców SMO nr 1 dotyczących problemów komunikacyjnych w rejonie garaży usytuowanych przy ul. Młyńskiej 26 oraz bloków przy ulicy 31 Stycznia 36 - 44

Nr 57 z dnia 07.05.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

Nr 54 z dnia 26.04.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

Nr 53 z dnia 23.04.2018 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach o zamówienie publiczne na: Renowację elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową oraz zagospodarowanie terenu wokół, w formie "zaprojektuj - wybuduj" na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn. "Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieszkami pieszo - rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego MOF".

Nr 50 z dnia 17.04.2018 r.
w/s zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice nr 20/2018 z dnia 25.01.2018 r., w sprawie powołania zespołu do realizacji "Programu ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla - Ne dla czadu"

Nr 48 z dnia 10.04.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

Nr 47 z dnia 30.03.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

Nr 38 z dnia 13.03.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

Nr 37 z dnia 01.03.2018 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 28 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 02.03.2017 r.

Nr 36 z dnia 28.02.2018 r.
w/s zmian w budżecie Miasta Chojnice na 2018 r.

Nr 35 z dnia 27.02.2018 r.
w/s zmiany instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Nr 33 z dnia 26.02.2018 r.
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, wynajęcie i wydzierżawienie nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

Nr 32 z dnia 23.02.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

Nr 27 z dnia 09.02.2018 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Wydział Budowlano - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach o zamówienie publiczne na: Budowę ścieżek rowerowych, przebudowę ulicy Towarowej oraz budowę dworca autobusowego i przebudowę ul. Nad Dworcem

Nr 26 z dnia 07.02.2018 r.
w/s przyjęcia aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Chojnic

Nr 25 z dnia 06.02.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

Nr 24 z dnia 31.01.2018 r.
w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych

Nr 23 z dnia 31.01.2018 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Nr 22 z dnia 30.01.2018 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

Nr 21 z dnia 25.01.2018 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

Nr 20 z dnia 25.01.2018 r.
w/s powołania zespołu do realizacji "Programu ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla - Nie dla czadu"

Nr 19 z dnia 24.01.2018 r.
w/s Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia

Nr 18 z dnia 24.01.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

Nr 17 z dnia 24.01.2018 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu lokali socjalnych

Nr 16 z dnia 18.01.2018 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących nadzoru inwestorskiego oraz zadań inwestycyjnych w ramach projektu p.n.: "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów"

Nr 15 z dnia 18.01.2018 r.
w/s ustalenia stawki czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości mieszkalnej oraz podania ujednoliconego wykazu stawek czynszów za najem lub dzierżawę nieruchomości niemieszkalnych

Nr 14 z dnia 16.01.2018 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Nr 13 z dnia 12.01.2018 r.
w/s wprowadzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont

Nr 12 z dnia 12.01.2018 r.
w/s wprowadzenia procedury postępowania z sumami depozytowymi w Urzędzie Miesjkim w Chojnicach

Nr 11 z dnia 12.01.2018 r.
w/s wprowadzenia zasad przyjmowania do kasy i odprowadzania do banku gotówki z kaset parkometrów miejskich

Nr 10 z dnia 12.01.2018 r.
w/s wprowadzenia instrukcji kasowej

Nr 9 z dnia 12.01.2018 r.
w/s wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Nr 8 z dnia 12.01.2018 r.
w/s wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miesjkim w Chojnicach

Nr 7 z dnia 11.01.2018 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Budowlano-Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Nr 6 z dnia 08.01.2018 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Nad Dworcem 12 w Chojnicach

Nr 5 z dnia 08.01.2018 r.
w/s zamiany nieruchomości przy ul. Leśnej w Chojnicach

Nr 4 z dnia 08.01.2018 r.
w/s powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnicach

Nr 3 z dnia 04.01.2018 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących nadzoru inwestorskiego oraz zadań inwestycyjnych w ramach projektu p.n.: "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3" przez Wydział Budowlano - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Nr 2 z dnia 04.01.2018 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

Nr 1 z dnia 04.01.2018 r.
w/s zmian w budżecie Miasta Chojnice na 2018 r.

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:41
Treść wprowadził(a): Wysocki Grzegorz, 2018-06-21 11:49:31
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-06-05 10:52:14