Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Chojnicach

2018-03-26
NR XLIII/508/18

zmieniająca Uchwałę Nr XLII/492/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2018 rok.

   Uchwała (pdf, 365 kb)

2018-03-26
NR XLIII/507/18

w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017 – 2020”.

   Uchwała (pdf, 754 kb)

2018-03-26
NR XLIII/506/18

w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 335 kb)

2018-03-26
NR XLIII/505/18

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/139/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 października 2007r. w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 377 kb)

2018-03-26
NR XLIII/504/18

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 309 kb)

2018-03-26
NR XLIII/503/18

w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 310 kb)

2018-03-26
NR XLIII/502/18

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Dębowej i Meteorologicznej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 6943 kb)

2018-03-26
NR XLIII/501/18

w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA – EDYCJA 2018”.

   Uchwała (pdf, 202 kb)

2018-03-26
NR XLIII/500/18

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2018

   Uchwała (pdf, 349 kb)

2018-03-26
NR XLIII/499/18

zmieniająca Uchwałę Nr XLI/443/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Chojnice Programu "Duża Rodzina Chojnicka".

   Uchwała (pdf, 376 kb)

2018-03-26
NR XLIII/498/18

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/446/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.

   Uchwała (pdf, 508 kb)

2018-03-26
NR XLIII/497/18

w sprawie podziału miasta Chojnice na obwody głosowania

   Uchwała (pdf, 195 kb)

2018-03-26
NR XLIII/496/18

w sprawie podziału miasta Chojnice na okręgi wyborcze

   Uchwała (pdf, 192 kb)

2018-03-26
NR XLIII/495/18

w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji stałej Rady Miejskiej

   Uchwała (pdf, 360 kb)

2018-03-26
NR XLIII/494/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   Uchwała (pdf, 1079 kb)

2018-03-26
NR XLIII/493/18

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

   Uchwała (pdf, 969 kb)

2018-02-12
NR XLII/492/18

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2018 rok.

   Uchwała (pdf, 322 kb)

2018-02-12
NR XLII/491/18

w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 312 kb)

2018-02-12
NR XLII/490/18

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 313 kb)

2018-02-12
NR XLII/489/18

w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 z dnia 28.12.2017r. do Porozumienia - umowy partnerskiej nr PRiWZ.032.4.2017 z dnia 31.01.2017r.

   Uchwała (pdf, 541 kb)

2018-02-12
NR XLII/488/18

w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 709 kb)

2018-02-12
NR XLII/487/18

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Żwirki i Wigury i Subisława w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3162 kb)

2018-02-12
NR XLII/486/18

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Pileckiego w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3597 kb)

2018-02-12
NR XLII/485/18

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 6475 kb)

2018-02-12
NR XLII/484/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1093 kb)

2018-02-12
NR XLII/483/18

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

   Uchwała (pdf, 1165 kb)

2018-02-12
NR XLII/482/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego.

   Uchwała (pdf, 448 kb)

2018-02-12
NR XLII/481/18

w sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 3 w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 317 kb)

2018-02-12
NR XLII/480/18

w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji stałej.

   Uchwała (pdf, 311 kb)

2018-02-12
NR XLII/479/18

w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej.

   Uchwała (pdf, 367 kb)

2018-02-12
NR XLII/478/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

   Uchwała (pdf. 314 kb)

2018-01-22
NR XLI/477/18

w sprawie przyjęcia programu ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla „Nie dla czadu”.

   Uchwała (pdf, 715 kb)

2018-01-22
NR XLI/476/18

zmieniająca Uchwałę Nr IX/117/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów.

   Uchwała (pdf, 379 kb)

2018-01-22
NR XLI/475/18

w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 310 kb)

2018-01-22
NR XLI/474/18

w sprawie zamiany nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 311 kb)

2018-01-22
NR XLI/473/18

w sprawie nabycia nieruchomości od PKP S.A.

   Uchwała (pdf, 315 kb)

2018-01-22
NR XLI/472/18

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Chocińskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 7255 kb)

2018-01-22
NR XLI/471/18

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Zakładowej, Przemysłowej oraz Lichnowskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3810 kb)

2018-01-22
NR XLI/470/18

w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 2048 kb)

2018-01-22
NR XLI/469/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/325/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Gryfa Pomorskiego i Sybiraków w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 15350 kb)

2018-01-22
NR XLI/468/18

w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2018.

   Uchwała (pdf, 328 kb)

2018-01-22
NR XLI/467/18

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2018-01-22
NR XLI/466/18

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

   Uchwała (pdf, 957 kb)

2018-01-22
NR XLI/465/18

w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

   Uchwała (pdf, 855 kb)

2018-01-22
NR XLI/464/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1082 kb)

2018-01-22
NR XLI/463/18

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

   Uchwała (pdf, 994 kb)

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:135
Treść wprowadził(a): Wysocki Grzegorz, 2018-03-29 09:06:57
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-03-29 09:05:12