Urząd Miejski w Chojnicach

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dyrektor: mgr inż. Jarosław Rekowski
Stary Rynek 1, pokój 611, tel. 052 397 18 00 wew. 36
pracownicy pok. 610, 612 tel. wew. 38, 28, 37
e-mail

I. Stanowisko d/s komunalnych

1.   Schronisko dla bezdomnych zwierząt

- organizowanie przetargów na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
   przygotowywanie projektu umowy, uczestnictwo w komisjach przetargowych     
-  sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań w zakresie utrzymania
    należytego stanu technicznego schroniska dla zwierząt


2. Grobownictwo wojenne

- nadzór nad realizacją  zadań wykonywanych na cmentarzach wojennych i grobach wojennych
- nadzór nad właściwym stanem technicznym i estetycznym na cmentarzach wojennych  
  i grobach wojennych
- przedstawienie planu remontów i konserwacji na dany rok kalendarzowy
- prowadzenie katalogów pamięci narodowej i ksiąg pochowanych żołnierzy oraz nanoszenie
   aktualnych danych

3. Cmentarz Komunalny

- organizowanie przetargów na utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym,
   przygotowywanie projektu umowy, uczestnictwo w komisjach przetargowych,
- bieżąca kontrola w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego
- opiniowanie opłat pobieranych na cmentarzu w związku z pochówkiem
- uzgadnianie wspólnie z zarządcą rozbudowy cmentarza oraz opiniowanie wyznaczonych
   nowych kwater

4. Oświetlenie ulic

- nadzór nad właściwym stanem technicznym i estetycznym urządzeń oświetlenia ulicznego
- organizowanie przetargów na remont oświetlenia ulicznego, przygotowywanie projektu
   umowy, uczestnictwo w komisjach przetargowych
- rozliczenie, sprawdzanie rachunków za energię elektryczna i konserwację oświetlenia
   ulicznego w rozbiciu na oświetlenie na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących oświetlenia ulic na terenie miasta
- współpraca z Urzędem Wojewódzkim w zakresie dotacji na oświetlenie uliczne na drogach,
   dla których gmina nie jest zarządcą
- uczestniczenie w komisji w/s negocjacji cen za konserwację punktów świetlnych na
   terenie miasta

5. Utrzymanie szaletów miejskich

- sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań w zakresie utrzymania
  należytego stanu technicznego i sanitarnego szaletów miejskich
- organizowanie przetargów na utrzymanie szaletów, przygotowanie umowy,
  uczestnictwo w komisji przetargowej
- współpraca z Państwowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie przeprowadzania                                       
  kontroli w szaletach


6. Utrzymanie zieleni miejskiej

- prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości na terenach zieleni miejskiej
- organizowanie przetargów na koszenie terenów zielonych, przygotowywanie projektu
   umowy, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych
- nadzór nad realizacją koszenia terenów zielonych
- nadzór nad sadzeniem i pielęgnacją kwiatów na terenie miasta
- organizowanie spraw związanych z sadzeniem kwiatów i krzewów na terenach miejskich
   poprzez wybór dostawcy jak i dobór gatunkowy i rodzajowy materiału nasadzeniowego


7. Utrzymanie urządzeń komunalnych

- udział w przygotowywaniu i opiniowaniu planów rzeczowo- finansowych z zakresu  
  gospodarki komunalnej,
- kontrola zakresu rzeczowego i finansowego planów z zakresu gospodarki
   komunalnej,
- przygotowywanie w zakresie finansowo-ekonomicznym umów i porozumień
komunalnych,
- przygotowywanie przetargów na naprawy oraz usługi mienia komunalnego,
   przygotowywanie projektów umów, uczestnictwo w komisjach przetargowych
- okresowe przeglądy urządzeń komunalnych
- przygotowywanie dokumentacji związanej z wyborem dostawców mienia komunalnego
   jak i wykonawcy napraw
- rozpatrywanie i załatwianie wniosków z zakresu urządzeń komunalnych wpływających
   do Wydziału od mieszkańców miasta
- sprawy związane z eksploatacją fontanny
- sprawowanie nadzoru nad jakością świadczonych usług komunalnych
- udział w komisjach odbiorów robót remontowych
- przygotowywanie porozumień i umów z gminami z zakresu usług komunalnych

8. Stanowisko ds. drogowych - do zadań którego należy:

I. Wykonywanie zadań należących do miasta jako zarządcy dróg gminnych miejskich
 na   terenie Chojnic a w szczególności:
  1. kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, chodników, oznakowania pionowego,
      poziomego
  2. przygotowanie materiałów przetargowych, przygotowanie umów, nadzorowanie robót,
     rozliczanie finansowe:
    a) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych
    b) utwardzanie żużlem, tłuczniem dróg gruntowych
    c) profilowanie dróg gruntowych równiarka i walcem
    d) remontów cząstkowych chodników z płytek, polbruku, betonowych, itp.
    e) oznakowania pionowego, poziomego barierek ochronnych, blokad, progów zwalniających
    f) przyjmowanie wniosków w/s ustawiania, wymiany znaków drogowych      
       pionowych, poziomych, barierek, blokad, itp.
   g) opiniowanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych miejskich
   h) uczestnictwo w pracach Komisji ds. Oznakowania Dróg i protokołowanie
        jej posiedzeń
    i) przygotowanie formalno-prawne przetargu na płatne parkowanie
    j) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania wykopów
       pod instalacje  w celu prowadzenia robót budowlanych, ustawianie rusztowań, itp.
    k) wydawanie zezwoleń na umieszczanie reklam w pasie drogowym,
        nad pasem drogowym ( np. banerem, kasetonami)
    l)  wydawanie zezwoleń na ustawianie punktów handlowych w pasie drogowym                                            
       ( stoliki, kioski)
  3. oczyszczanie miasta
    a) przygotowanie materiałów przetargowych
   b) przygotowanie, nadzorowanie spraw związanych z:
     -   zamiataniem ulic i chodników
     -  wywozem nieczystości z koszy ulicznych
     -  polewanie ulic
     -  zimowym utrzymaniem jezdni i chodników
  4. rozdział materiałów drogowych na budowę chodników
    a) opiniowanie wniosków
    b) organizowanie przetargu na wybór dostawcy materiałów drogowych
    c) sporządzanie przedmiarów chodników w terenie
    d)  rozliczenie wbudowanych materiałów
  5.  współdziałanie z pozostałymi zarządcami dróg, tj.
    a) Rejonem Dróg Krajowych w Człuchowie
    b) Zarządem Dróg Wojewódzkich w Pawłówku
    c) Powiatowym Zarządem Dróg w Pawłówku
  6. remontów kapitalnych dróg gminnych miejskich
    a) przygotowanie planów remontów kapitalnych dróg gminnych miejskich
    b) organizowanie przetargów w zakresie remontów kapitalnych jezdni, chodników,
        opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, matryc lewostronnych
    c) prowadzenie rozliczenia finansowego
    d) prowadzenie ewidencji dróg
    e) sporządzanie sprawozdań dotyczących dróg

II. Uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie planów
     zagospodarowania terenu budowy budynków mieszkalnych, przemysłowych
     itp. wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi i gazowymi


III. Rozliczanie zadłużeń hipotecznych budynków prywatnych czynszowych z tytułu 
      przeprowadzanych remontów kapitalnych:
    a) obliczanie zadłużenia wraz z odsetkami
    b) wystawianie kwitów mazalnych do Wydziału Ksiąg Wieczystych
    c) prowadzenie rejestru zadłużeń hipotecznych

 9. Stanowisko- Sprawy Mieszkaniowe

1. Przygotowanie dokumentacji do sporządzania list osób uprawnionych do zawarcia umowy
    najmu.
    - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej
      z komunalnego zasobu mieszkaniowego ( lokalu o czynszu regulowanym, lokalu
      socjalnego, lokalu zamiennego);
    - sporządzanie wykazów osób zakwalifikowanych do uzyskania mieszkania z komunalnego
      zasobu mieszkaniowego oraz bieżąca weryfikacja wniosków osób umieszczonych na
      tych wykazach
    - uczestniczenie w komisji d/s odwołań od listy,
    - sporządzanie ostatecznej listy.
2. Udzielanie informacji w sprawach mieszkaniowych;
3. Przygotowywanie uchwał w sprawie ustalania stawek czynszu regulowanego.
4. Przygotowanie do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta spraw związanych z:
    - przydzielaniem lokali użytkowych stowarzyszeniom, związkom;
    - poszerzaniem lokali mieszkalnych.
5. Wydawanie skierowań i przedstawienie ofert do zawarcia umowy najmu lokalu
    mieszkalnego lub użytkowego;
6. Bieżące monitorowanie stanu zasiedlenia lokali mieszkaniowych i stanu zagospodarowania
    lokali użytkowych oraz informowanie Burmistrza o wszystkich przypadkach zwolnienia się
    lokalu wraz z propozycją ich zasiedlenia i zagospodarowania.

 

 10. Stanowisko do spraw dodatków mieszkaniowych

?ż? przyjmowanie i wstępna kontrola wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego
?ż? przygotowanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatków mieszkaniowych
?ż? naliczanie dodatków mieszkaniowych
?ż? miesięczne rozliczanie przyznanych dodatków mieszkaniowych
?ż? informowanie zarządców budynków o decyzjach przyznających dodatki mieszkaniowe
?ż? przygotowanie decyzji o wstrzymaniu wypłat dodatków mieszkaniowych z powodu
  zaległości czynszowych
?ż? współpraca z administratorami budynków mieszkalnych w zakresie terminowego uiszczania
  opłat za mieszkanie przez osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych
?ż? współpraca z zakładami pracy osób korzystających z dodatków mieszkaniowych w zakresie
  poprawnego wystawiania zaświadczeń
?ż? udzielanie informacji z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych,
?ż? przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
?ż? przygotowywanie kwartalnych wniosków o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie
  dodatków mieszkaniowych,
?ż? przygotowywanie kwartalnych rozliczeń dotacji celowej na dofinansowanie wypłat
  dodatków mieszkaniowych,
?ż? planowanie wysokości wydatków przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych
  w budżecie miasta,
?ż? przygotowanie odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku,
?ż? współpraca z Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, kolegiami odwoławczymi, Urzędem
  Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie oraz posłami Ziemi Chojnickiej w zakresie
  pozyskiwania środków na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

11.  Stanowisko ds. ochrony środowiska

I. Ochrona zieleni

1.  Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących usuwania drzew
    i krzewów;
2.  Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wymierzania kar pieniężnych
za samowolne usuwanie drzew lub krzewów;
3.  Nadzór nad parkami i Laskiem Miejskim;
4. Prowadzenie zadań w zakresie rozbudowy i ochrony miejskich terenów zieleni;
5.  Sporządzanie rocznych planów wyrębu drzew przydrożnych;
6.  Prowadzenie rejestru pomników przyrody;
7.  Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na ścinkę drzew i krzewów, 
     na zakup drzew i krzewów.


II. Gospodarka odpadami


1.  Usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci;
2.  Sukcesywne wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta;
3. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu selektywnej zbiórki odpadów     
    komunalnych na terenie miasta;
4. Przyjmowanie informacji dotyczących wytwarzania odpadów i sposobu 
    postępowania z wytworzonymi odpadami;
5.  Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

6. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania      
    odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

7. nadzór nad realizacją zadań dofinansowywanych z Wojewódzkiego
    Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

III. Ochrona wód

1. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów remontów     
    infrastruktury technicznej tj: kanalizacji deszczowej.
2.  Nadzór nad wykonywaniem konserwacji rowów;
3.  Nadzór nad eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej;
4.  Wydawanie warunków technicznych i uzgodnień w zakresie przyłączy
     do kanalizacji deszczowej;
5. Nadzór nad prawidłową eksploatacją zbiorników do gromadzenia ścieków
    w rejonach nieskanalizowanych.


IV. Współpraca międzywydziałowa

1.  Z wydziałem Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami w zakresie 
    planowania inwestycyjnego oraz programów zrównoważonego rozwoju
    w aspekcie ochrony środowiska;
2. Z wydziałem Finansowym w zakresie przygotowywania projektów finansowych
    ze źródeł zewnętrznych w zakresie ochrony środowiska;
3. Współpraca z Biurem Integracji Europejskiej w zakresie przygotowywania aplikacji
    dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych;
4.  Współpraca ze Strażą Miejską w zakresie ochrony środowiska.
5. Współudział w pracach komisji przetargowych w zakresie robót  remontowych
    i inwestycji dot. ochrony środowiska.

 

V. Inne

1.  Sporządzanie sprawozdań do Urzędów wyższej instancji , w tym:
    - zbiorcze zestawienia dotyczące rodzaju i ilości odpadów wytwarzanych
      i unieszkodliwianych na składowisku odpadów komunalnych oraz danych 
     dotyczących w/w składowiska za dany rok;
    - kwartalne zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska
      w tym: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie  ścieków do
      wód lub do ziemi, składowanie odpadów, 
    - roczne sprawozdanie dotyczące zebranych odpadów opakowaniowych;
    - roczne sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska
      i Gospodarki Wodnej za dany rok;
    - roczne sprawozdanie z zakresu ochrony środowiska na terenie miasta,
      w tym: ilości sadzonych i usuwanych drzew i krzewów, powierzchni gruntów
      leśnych, parków spacerowych, zieleńców oraz zieleni ulicznej i osiedlowej;
2. Uzgadnianie dokumentacji inwestycyjnej w zakresie ochrony środowiska,  przed
    wydaniem pozwolenia na budowę;
3.. Przygotowywanie projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych w zakresie
    ochrony środowiska;
4.. Koordynacja zadań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie miasta

 12. Stanowisko ds. robót publicznych

- przygotowywanie i kompletowanie spraw związanych z zatrudnieniem osób  
   w ramach robót publicznych
- nadzór nad pracami wykonywanymi przez pracowników robót publicznych
- sporządzanie umów o pracę i wydawanie świadectw pracy
- sporządzanie list płac pracowników robót publicznych
- zarejestrowanie i wyrejestrowanie do ubezpieczeń społecznych pracowników
  robót publicznych
- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
- rozliczanie zasiłków chorobowych i rodzinnych
- sporządzanie PIT pracowników robót publicznych
- wypłacanie wynagrodzeń pracowników
- współpraca z kuratorem zawodowym dotycząca wykonywania pracy na cele 
  społeczne i  sporządzanie zaświadczeń o prowadzeniu dokumentacji o rozpoczęciu
  i zakończeniu wykonywanej pracy
- współpraca z Urzędem Pracy dotycząca zatrudnienia  pracowników  robót
  publicznych i miesięczne sporządzenia wniosków dotyczących rozliczeń
  z Urzędem Pracy
- udzielanie informacji w sprawie przyjęcia do robót publicznych

Data modyfikacji: 03:07:03. Data powstania: 03:07:03. Informacje wprowadził: Krzysztof Teclaf,
                                                                                                                 sprawdziła: Krystyna Sowacka