Urząd Miejski w Chojnicach

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dyrektor: mgr inż. Jarosław Rekowski
Stary Rynek 1, pokój 611, tel. 523 971 800 wew. 36

gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozliczenia -    pok. 605e, tel. wew. 63

roboty publiczne -    pok.610, tel. wew. 37

zajęcie pasa drogi, sprawy komunalne -    pok. 610, tel. wew. 38

sprawy mieszkaniowe -    pok. 612, tel. wew. 28

ochrona środowiska, kanalizacja deszczowa -    pok. 612, tel. wew. 18

spawy drogowe, SPP -    pok. 612, tel. wew. 67

„STOP dla smogu”, Czyste powietrze -    pok. 711, tel. wew. 72
 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Do zadań Wydziału należą:

 1. Grobownictwo wojenne:
 1. nadzór nad realizacją zadań wykonywanych na terenie cmentarzy wojennych
  i grobach wojennych,
 2. nadzór nad właściwym stanem technicznym i estetycznym na cmentarzach wojennych i grobach wojennych,
 3. sporządzanie planu remontów i konserwacji na dany rok kalendarzowy,
 4. prowadzenie katalogów pamięci narodowej i ksiąg pochowanych żołnierzy oraz nanoszenie aktualnych danych.
 1. Cmentarz Komunalny:

realizacja zadań z zakresu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
w tym:

 1. organizowanie przetargów na utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym, przygotowywanie projektu umowy, uczestnictwo w komisjach przetargowych,
 2. bieżąca kontrola w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego,
 3. ewidencja opłat pobieranych na cmentarzu w związku z pochówkiem,
 4. uzgadnianie wspólnie z zarządcą rozbudowy cmentarza oraz opiniowanie wyznaczonych nowych kwater.
 1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt:

- realizacja zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym:

 1. organizowanie konkursów na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, przygotowywanie projektu umowy, uczestnictwo w komisjach przetargowych,
 2. sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań w zakresie utrzymania należytego stanu technicznego schroniska dla zwierząt.
 1. Wykonywanie zadań w zakresie usług transport publicznego (komunikacja miejska, bilety i inne).
 2. Oświetlenie ulic:

- realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia oświetlenia trenów miejskich i dróg publicznych, w tym:

 1. nadzór nad właściwym stanem technicznym i estetycznym urządzeń oświetlenia ulicznego,
 2. organizowanie przetargów na zakup energii elektrycznej, remont oświetlenia ulicznego, przygotowywanie projektu umowy, uczestnictwo w komisjach przetargowych,
 3. rozliczenie, sprawdzanie rachunków za energię elektryczna i konserwację oświetlenia ulicznego,
 4. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących oświetlenia ulic na terenie miasta,
 5. uczestniczenie w komisji w/s negocjacji cen za konserwację punktów świetlnych na terenie miasta.
 1. Utrzymanie szaletów miejskich, w tym:
 1. sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań w zakresie utrzymania należytego stanu technicznego i sanitarnego szaletów miejskich,
 2. organizowanie przetargów na utrzymanie szaletów, przygotowanie umowy, uczestnictwo w komisji przetargowej,
 3. współpraca z Państwowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie przeprowadzania kontroli w szaletach.
 1. Utrzymanie urządzeń komunalnych:

- realizacja zadań związanych z utrzymaniem majątku własnego gminy, w tym:

 1. udział w przygotowywaniu i opiniowaniu planów rzeczowo- finansowych zakresu gospodarki komunalnej,
 2. kontrola zakresu rzeczowego i finansowego planów z zakresu gospodarki komunalnej,
 3. przygotowywanie w zakresie finansowo-ekonomicznym umów i porozumień komunalnych,
 4. przygotowywanie przetargów na naprawy oraz usługi mienia komunalnego, przygotowywanie projektów umów, uczestnictwo w komisjach przetargowych,
 5. okresowe przeglądy urządzeń komunalnych,
 6. przygotowywanie dokumentacji związanej z wyborem dostawców mienia komunalnego jak i wykonawcy napraw,
 7. rozpatrywanie i załatwianie wniosków z zakresu urządzeń komunalnych wpływających od mieszkańców miasta,
 8. sprawy związane z eksploatacją fontanny,
 9. sprawy związane z utrzymaniem targowisk,
 10. sprawowanie nadzoru nad jakością świadczonych usług komunalnych,
 11. udział w komisjach odbiorów robót remontowych,
 12. przygotowywanie porozumień i umów z gminami z zakresu usług komunalnych.
 1. Utrzymanie zieleni miejskiej i ochrona zieleni:

- realizacja zadań wynikających z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy oraz ustawy o ochronie przyrody, w tym:

 1. organizowanie przetargów na koszenie terenów zielonych, przygotowywanie projektu umowy, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
 2. nadzór nad realizacją koszenia terenów zielonych,
 3. nadzór nad sadzeniem i pielęgnacją roślin na terenie miasta,
 4. organizowanie spraw związanych z sadzeniem kwiatów i krzewów na terenach miejskich poprzez wybór dostawcy jak i dobór gatunkowy i rodzajowy materiału nasadzeniowego,
 5. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących usuwania drzew
  i krzewów,
 6. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wymierzania kar pieniężnych
  za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,
 7. nadzór nad parkami i Laskiem Miejskim,
 8. prowadzenie zadań w zakresie rozbudowy i ochrony miejskich terenów zieleni,
 9. przygotowywanie wniosków na usunięcie drzew przydrożnych,
 10. prowadzenie rejestru pomników przyrody,
 11. organizowanie przetargów na ścinkę drzew i krzewów, na zakup drzew i krzewów, przygotowywanie projektu umowy, uczestnictwo w komisjach przetargowych
 1. Wykonywanie zadań należących do zarządcy dróg gminnych na terenie Chojnic wynikających z ustawy o drogach publicznych, w szczególności:
 1. kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, chodników, oznakowania pionowego, poziomego, organizowanie przetargów, przygotowywanie projektu umowy, uczestnictwo w komisjach przetargowych, nadzorowanie robót, rozliczanie finansowe:

-    remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych,

-    utwardzanie dróg gruntowych (żużlem, tłuczniem),

-    utrzymanie dróg gruntowych (równiarka, walec),

-    remontów cząstkowych chodników itp.,

-    oznakowania poziomego, pionowego barierek ochronnych, blokad, progów zwalniających,

-    przyjmowanie wniosków w/s ustawiania, wymiany znaków drogowych pionowych, poziomych, barierek, blokad, itp.

-  przygotowywanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych miejskich,

-    prowadzenie, uczestnictwo w pracach zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu na drogach i protokołowanie jej posiedzeń,

-    wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania wykopów pod instalacje w celu prowadzenia robót budowlanych, ustawianie rusztowań, itp.,

-    wydawanie zezwoleń na umieszczanie reklam w pasie drogowym,
nad pasem drogowym,

-    wydawanie zezwoleń na ustawianie punktów handlowych w pasie drogowym (stoliki, kioski),

- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z budową, przebudową, remontem czy utrzymaniem dróg,

- prowadzenie dokumentacji finansowej decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego,

- wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych

  b.   oczyszczanie miasta:

-    organizowanie przetargów, przygotowywanie projektu umowy, uczestnictwo
w komisjach przetargowych,

-    przygotowanie, nadzorowanie spraw związanych z:

 • zamiataniem ulic i chodników,
 • wywozem nieczystości z koszy ulicznych,
 • polewanie ulic,
 • zimowym utrzymaniem jezdni i chodników,

c. rozdział materiałów drogowych na budowę chodników:

-    opiniowanie wniosków,

-    organizowanie przetargów na wybór dostawcy materiałów drogowych, przygotowywanie projektu umowy, uczestnictwo w komisjach przetargowych,

-    sporządzanie przedmiarów chodników w terenie,

-    rozliczenie wbudowanych materiałów,

 1. współdziałanie z pozostałymi zarządcami dróg,
 2. remonty dróg gminnych miejskich:

-    przygotowanie planów remontów dróg gminnych miejskich,

-    organizowanie przetargów w zakresie remontów jezdni, chodników, przygotowywanie projektu umowy, uczestnictwo w komisjach przetargowych opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

-    prowadzenie rozliczenia finansowego,

-    prowadzenie ewidencji dróg,

-    sporządzanie sprawozdań dotyczących dróg.

 1. Uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie planów zagospodarowania terenu budowy budynków mieszkalnych, przemysłowych itp. wraz
  z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi i gazowymi.
 2. Prowadzenie i nadzór nad strefą płatnego parkowania:
  1. przygotowywanie materiałów przetargowych, umów,
  2. nadzorowanie pracy parkometrów, konserwacja, naprawa,
  3. kontrola pojazdów parkujących w strefie płatnego parkowania ,
  4. wystawianie, rozliczanie i egzekwowanie należności z tytułu opłat dodatkowych.
 3. Przygotowanie dokumentacji do sporządzania list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu:
 1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej
   z komunalnego zasobu mieszkaniowego (lokalu o czynszu regulowanym, lokalu socjalnego, lokalu zamiennego),
 2. sporządzanie wykazów osób zakwalifikowanych do uzyskania mieszkania
   z komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz bieżąca weryfikacja wniosków osób umieszczonych na tych wykazach,
 3. obsługa techniczno-biurowa Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
 4. udzielanie informacji w sprawach mieszkaniowych,
 5. wskazywanie lokali do zasiedlenia  i przedstawienie ofert do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 6. sporządzanie uchwał w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz wieloletnich programów mieszkaniowego zasobu gminy,
 7. organizowanie przetargów na zarządzania i administrowanie w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu budynkami pozostającymi w posiadaniu Gminy Miejskiej Chojnice oraz lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Chojnice, przygotowywanie projektu umowy, uczestnictwo
  w komisjach przetargowych
 1. Rozliczanie zadłużeń hipotecznych budynków prywatnych czynszowych z tytułu przeprowadzanych remontów kapitalnych:
 1. obliczanie zadłużenia wraz z odsetkami,
 2. wystawianie kwitów mazalnych do Wydziału Ksiąg Wieczystych,
 3. prowadzenie rejestru zadłużeń hipotecznych.
 1. Prowadzenie zadań związanych z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych, w tym:
  1. przygotowywanie i kompletowanie spraw związanych z zatrudnieniem
   osób w ramach robót publicznych,
  2. nadzór nad pracami wykonywanymi przez pracowników robót publicznych,
  3. sporządzanie umów o pracę i wydawanie świadectw pracy,
  4. sporządzanie list płac pracowników robót publicznych,
  5. zarejestrowanie i wyrejestrowanie do ubezpieczeń społecznych pracowników robót publicznych,
  6. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  7. rozliczanie zasiłków chorobowych i rodzinnych
  8. sporządzanie PIT pracowników robót publicznych,
  9. udzielanie informacji w sprawie przyjęcia do robót publicznych,
  10. współpraca z Urzędem Pracy dotycząca zatrudnienia pracowników robót publicznych i miesięczne sporządzenia wniosków dotyczących rozliczeń                            z Urzędem Pracy,
  11. współpraca z kuratorem zawodowym dotycząca wykonywania pracy na cele społeczne i sporządzanie zaświadczeń o prowadzeniu dokumentacji o rozpoczęciu         i zakończeniu wykonywanej pracy,
  12. sporządzanie uchwały i planu na organizację prac społecznych użytecznych ,
  13. sporządzanie listy i rozliczanie godzin osób wykonujących prace społecznie użyteczne.
 2. Ochrona wód:

- realizacja zadań związanych ochroną i zagospodarowaniem wód opadowych,
w tym:

 1. przygotowanie planów remontów infrastruktury technicznej tj: kanalizacji deszczowej,
 2. nadzór nad wykonywaniem konserwacji rowów,
 3. nadzór nad eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej,
 4. wydawanie warunków technicznych i uzgodnień w zakresie przyłączy do kanalizacji deszczowej,
 5. naliczanie opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
 6. dokonywanie opłat za usługi wodne w zakresie odprowadzenia do wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych,
 7. prowadzenie postępowań w zakresie zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływających na grunty sąsiednie,
 8. kontrola prowadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz częstotliwość ich opróżniania, w tym zawartych umów,
 9. identyfikowanie nieruchomości niepodłączonych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz egzekwowanie od ich właścicieli obowiązku podłączenia tych nieruchomości do ww. sieci,
 10. zapewnienie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zawarł umowy na opróżnianie zbiornika,
 11. prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice,
 12. kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w tym kontrola sprawozdań,
 13. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miejskiej Chojnice,
 14. tworzenie oraz dokonywanie okresowych przeglądów obszarów i granic aglomeracji Chojnice.
 15. weryfikacja zgodności wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych z kierunkami rozwoju gminy określonymi w stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
 16. analiza okresowych pomiarów ilości i jakości ścieków powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Chojnicach
 1. Zbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych.

-    nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości dotycząca gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, częstotliwość ich opróżniania, w tym zawartych umów,

-    identyfikowanie nieruchomości niepodłączonych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz egzekwowanie od ich właścicieli obowiązku podłączenia tych nieruchomości do ww. sieci,

-    zapewnienie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku, gdy właściciel nie zawarł umowy na ich opróżnianie,

-    prowadzenie ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy,

-    kontrola przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w tym kontrola sprawozdań,

-    prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy,

-    tworzenie oraz dokonywanie okresowych przeglądów obszarów i granic aglomeracji,

-    weryfikacja zgodności wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych z kierunkiem rozwoju gminy,

-    analiza okresowych pomiarów ilości i jakości ścieków powstałych na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków.

 1. Współpraca z innymi wydziałami wchodzącymi w skład struktury organizacyjnej  Urzędu - Miejskiego w Chojnicach min. Wydziałem Planowania Przestrzennego, Gospodarowania Nieruchomościami, Finansowy, Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej, Budowlano- Inwestycyjny, Windykacji, Inspektorem Ochrony Danych, Strażą Miejską.
 2. Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, w tym:

przygotowywanie decyzji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane,

 1. przygotowywanie decyzji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być obligatoryjne,
 1. Gospodarka odpadami komunalnymi:

- realizacja zadań związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych, w tym:

 1. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadów komunalnych:
  • przyjęcie, prowadzenie, rozliczanie deklaracji mieszkańców,
  • przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz nadzór nad realizacją umów zawartych z wykonawcami,
  • prowadzenie spraw w zakresie finansowym, dotyczącym rozliczania mieszkańców oraz wykonawców świadczących usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych związanych z rozliczaniem mieszkańców oraz wykonawcami usługi przewozu odpadów,
 2. usuwanie nielegalnych wysypisk śmieci,
  1. sukcesywne wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta,
  2. nadzór nad funkcjonowaniem systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta,
  3. przyjmowanie informacji dotyczących wytwarzania odpadów i sposobu postępowania z wytworzonymi odpadami,
  4. opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  5. prowadzenie i nadzór nad usuwanie azbestu z nieruchomości mieszkańców, rozliczanie refundacji demontażu, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych,
  6. udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
  7. udzielanie dotacji celowej na zadania z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice,
  8. przygotowywanie uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Chojnice
  9. dokonywanie kontroli nieruchomości w związku z przestrzeganiem przepisów w/w ustawy – w przypadku stwierdzenie nie wykonania obowiązków wydaję się decyzję nakazującą jego wykonanie,
  10. przygotowanie wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
  11. przyjmowanie kopii pozwoleń na wytwarzanie odpadów od Wojewody lub Starosty.
 1. Realizacja, nadzór i rozliczenia programów ekologicznych:

-    „STOP dla smogu w Chojnicach” w zakresie wymiany pieców węglowych na paliwo gazowe, prąd, pompa ciepła,

-   Czyste powietrze” w zakresie wymiany pieców, termomodernizacji budynku, montażu paneli fotowoltaicznych.

 1. Inne:
  1. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zadań Wydziału
  2. uzgadnianie dokumentacji inwestycyjnej w zakresie ochrony środowiska, przed wydaniem pozwolenia na budowę,
  3. przygotowywanie projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych i własnych
   w zakresie ochrony środowiska,
  4. koordynacja zadań w zakresie edukacji ekologicznej na terenie miasta.