Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Dowody Osobiste

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy wydawania dowodów osobistych jest ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r.o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 Nr 167 poz. 1131 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212).

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego osobiście należy dołączyć:
   • aktualną fotografię osoby, odpowiadającej wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, tj. o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość i odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów
   • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
   • dotychczasowy dowód osobisty
 2. Osoby uprawnione i zobowiązane do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego:
  • osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
  • jeden z rodziców lub opiekun prawny – w przypadku  składania wniosku w imieniu osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni
  • jeden z rodziców, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską
  • opiekun prawny, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską
  • kurator, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo
  • dodatkowym wymogiem jest, aby składanie wniosku przez rodzica, opiekuna lub kuratora w imieniu ww. osób, odbywało się w obecności tych osób, za wyjątkiem przypadku, gdy osoba ta nie ukończyła  5 roku życia. 
 3. Pobieranie odcisków palców:
  • od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12 rok życia, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia
 4. Termin ważności dowodu osobistego:
  • dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, ważny jest przez okres 5 lat od daty jego wydania
  • dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu
  • osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć samodzielnie wniosek o wydanie dowodu osobistego, jednak nie wcześniej, niż 30 dni przed datą 18 urodzin
 5. Odbiór dowodu osobistego:
  • dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie
  • odbiór dowodu osobistego potwierdza się składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego
 6. Opłaty:
  •  brak
 7. Miejsce złożenia dokumentów:
  •  wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy
 8. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  •  30 dni
 9. Sposób postępowania w przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

Podstawy prawne

 1. Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy wydawania dowodów osobistych jest ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 Nr 167 poz. 1131 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.