Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.


2007-12-21
XIV/179/07

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/292/05 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

  Uchwała (pdf, 80 kb)
 
2007-12-21
XIV/178/07
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za gospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Lichnowską, Przemysłową, Liściastą i Długą w Chojnicach

  Uchwała (pdf, 171 kb)
 
2007-12-21
XIV/177/07

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za gospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ulicy Piłsudskiego w Chojnicach

  Uchwała (pdf, 281 kb)
 
2007-12-21
XIV/176/07

w sprawie zamiany nieruchomości

  Uchwała (pdf, 47 kb)
 
2007-12-21
XIV/175/07

w sprawie zbycia nieruchomości

  Uchwała (pdf, 61 kb)
 
2007-12-21
XIV/174/07

w sprawie nabycia mienia państwowego w drodze komunalizacji

  Uchwała (pdf, 41 kb)
 
2007-12-21
XIV/173/07

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności osobom fizycznym.

  Uchwała (pdf, 45 kb)
 
2007-12-21
XIV/172/07

w sprawie ustanowienia Nagrody Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kultirowego

  Uchwała (pdf, 332 kb)
 
2007-12-21
XIV/171/07

w sprawie przyjęcia programu współpracy m. Chojnice w 2008 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  Uchwała (pdf, 257 kb)
 
2007-12-21
XIV/170/07

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 r.

  Uchwała (pdf, 876 kb)
 
2007-12-21
XIV/169/07

w sprawie zawarcia Porozumienia Komunalnego pomiędzy Gminą Miejską Chojnice, Gminą Czersk, Gminą Chojnice, Gminą Brusy, Gminą Konarzyny, Gminą Człuchów

  Uchwała (pdf, 272 kb)
 
2007-12-21
XIV/168/07

w sprawie zatwierdzenia porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy wspólnej realizacji zadania pn. "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta"

  Uchwała (pdf, 1,229 kb)
 
2007-12-21
XIV/167/07

w sprawie zasad odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Samorządowym nr 9 z oddziałami integracyjnymi "Skrzaty" w Chojnicach oraz zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników

  Uchwała (pdf, 77 kb)
 
2007-12-21
XIV/166/07

w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez uczniów i pracowników szkół

  Uchwała (pdf, 47 kb)
 
2007-12-21
XIV/165/07

w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządowym nr 9 z oddziałami integracyjnymi "Skrzaty" w Chojnicach

  Uchwała (pdf, 64 kb)
 
2007-12-21
XIV/164/07

w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobku

  Uchwała (pdf, 35 kb)
 
2007-12-21
XIV/163/07

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

   Uchwała (pdf, 45 kb)
 
2007-12-21
XIV/162/07

w sprawie udzielenia pomocy na rzecz Powiatu Kartuskiego

  Uchwała (pdf, 44 kb)
 
2007-12-21
XIV/161/07

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

  Uchwała (pdf, 57 kb)
 
2007-12-21
XIV/160/07

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007 r.

  Uchwała (pdf, 2,334 kb)

2007-12-21
XIV/159/07

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice ne 2008 r.

   Uchwała (pdf, 4,599 kb)

2007-11-19
XIII/158/07

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Miejskiej Chojnice

   Uchwała (pdf, 46 kb)
 
2007-11-19
XIII/157/07

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

   Uchwała (pdf, 87 kb)
 
2007-11-19
XIII/156/07

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta

   Uchwała (pdf, 53 kb)
 
2007-11-19
XIII/155/07

w sprawie zamiany nieruchomości

   Uchwała (pdf, 47 kb)
 
2007-11-19
XIII/154/07

w sprawie zmiany w uchwale nr XLII/381/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

   Uchwała (pdf, 54 kb)
 
2007-11-19
XIII/153/07

w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby przeznaczonych do wydania licencji na zarobkowy przewóz osób taksówką

   Uchwała (pdf, 39 kb)
 
2007-11-19
XIII/152/07

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników

   Uchwała (pdf, 59 kb)
 
2007-11-19
XIII/151/07

w sprawie określenia wykazu inkasentów opłaty od posiadania psów

   Uchwała (pdf, 65 kb)
 
2007-11-19
XIII/150/07

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

   Uchwała (pdf, 47 kb)
 
2007-11-19
XIII/149/07

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalenia jej poboru oraz wprowadzenia zezwoleń

   Uchwała (pdf, 96 kb)
 
2007-11-19
XIII/148/07

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

   Uchwała (pdf, 258 kb)
 
2007-11-19
XIII/147/07

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień, niż określone w ustawie

   Uchwała (pdf, 106 kb)
 
2007-11-19
XIII/146/07

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007 r.
  
   Uchwała (pdf, 1,151 kb)

2007-10-15
XII/145/07

w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta Chojnice o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

   Uchwała (pdf, 60 kb)
 
2007-10-15
XII/144/07

w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Chojnice o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

   Uchwała (pdf, 60 kb)
 
2007-10-15
XII/143/07

w sprawie zatwierdzenia Rady Programowej Chojnickiego Domu Kultury w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 50 kb)
 
2007-10-15
XII/142/07

w sprawie zmiany uchwały nr II/18/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 44 kb)
 
2007-10-15
XII/141/07

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/74/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu

   Uchwała (pdf, 45 kb)
 
2007-10-15
XII/140/07

w sprawie zasad i trybu korzystania ze Stadionu Miejskiego "Chojnice"

   Uchwała (pdf, 233 kb)
 
2007-10-15
XII/139/07

w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości

   Uchwała (pdf, 52 kb)
 
2007-10-15
XII/138/07

w sprawie użyczenia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 44 kb)
 
2007-10-15
XII/137/07

w sprawie nabycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 34 kb)
 
2007-10-15
XII/136/07

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 57 kb)
 
2007-10-15
XII/135/07

w sprawie zatwierdzenia stawek za najem nieruchomości

   Uchwała (pdf, 56 kb)
 
2007-10-15
XII/134/07

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007 r.

   Uchwała (pdf, 1,803 kb)

2007-09-12
XI/133/07
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnice do opracowania i realizacji projektu sieciowego "Budowa centrów informacji turystycznej-Bramy Kaszubskiego Pireścienia".

  Uchwała (pdf, 101 kb)

2007-09-12
XI/132/07
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzeniawyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

  Uchwała (pdf, 79 kb)

2007-09-12
XI/131/07
w sprawie zmiany w budżecie miasta Chojnice na 2007 r.

  Uchwała (pdf, 1267 kb)

2007-09-06
X/130/07

w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej niepublicznym przedszkolom w Chojnicach.

  Uchwała (pdf, 84 kb)
 
2007-09-06
X/129/07

w sprawie określenia wysokości stawki członkowskiej w Stowarzyszeniu "Chojnicki Bank Żywności" za miesiąc wrzesień 2007 r.

  Uchwała (pdf, 49 kb)
 
2007-09-06
X/128/07

zmieniająca uchwałę Nr IX/94/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie określenia opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

  Uchwała (pdf, 67 kb)
 
2007-09-06
X/127/07

zmieniająca uchwałę Nr VI/78/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie likwidacji przedszkoli samorządowych w Chojnicach.

  Uchwała (pdf, 63 kb)
 
2007-09-06
X/126/07

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowe mieszkalno-usługową przy ulicy Igielskiej w Chojnicach.

  Uchwała (pdf, 1149 kb)
 
2007-09-06
X/125/07

w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienia nieruchomości.

  Uchwała (pdf, 68 kb)
 
2007-09-06
X/124/07

w sprawie nabycia nieruchomości.

  Uchwała (pdf, 56 kb)
 
2007-09-06
X/123/07

zmienieająca uchwałę Nr XIV/141/03 z 16 grudnia 2003r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Chojnic, w strefie płatnego parkowania.

  Uchwała (pdf, 99 kb)
 
2007-09-06
X/122/07

w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.

  Uchwała (pdf, 143 kb)
 
2007-09-06
X/121/07

w zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007 r.

  Uchwała (pdf, 2051 KB)

2007-06-28
IX/120/07

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VI/73/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości.

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2007-06-28
IX/119/07
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zakładowej w Chojnicach.

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2007-06-28
IX/118/07
w sprawie sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu ochrony dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2007-06-28
IX/117/07

w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów.

  Uchwała (doc, 26 kb)
 
2007-06-28
IX/116/07

w sprawie sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2007-06-28
IX/115/07

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXV/237/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 września 2004r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2007-06-28
IX/114/07

w sprawie sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2007-06-28
IX/113/07

w sprawie przekształcenia Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Chojnicach w Noclegownię.

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2007-06-28
IX/112/07

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

  Uchwała (doc, 23 kb)
  Załącznik (doc, 152 kb)
  STRUKTURA ORGANIZACYJNA (doc, 42 kb)
 
2007-06-28
IX/111/07

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 października 2003r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna

  Uchwała (doc, 23 kb)
  Załącznik (doc, 48 kb)
 
2007-06-28
IX/110/07

w sprawie nadania nazwy ulicy

  Uchwała (doc, 21 kb)
  Załącznik (doc, 636 kb)
 
2007-06-28
IX/109/07

w sprawie użyczenia nieruchomości

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2007-06-28
IX/108/07

w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości

  Uchwała (doc, 24 kb)
 
2007-06-28
IX/107/07

w sprawie zbycia nieruchomości

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2007-06-28
IX/106/07

w sprawie sprawie nabycia nieruchomości

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2007-06-28
IX/105/07

w sprawie zamiany nieruchomości

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2007-06-28
IX/104/07

w sprawie nabycia nieruchomości

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2007-06-28
IX/103/07

w sprawie sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2007-2011”.

  Uchwała (doc, 22 kb)
  Załącznik (doc, 1,422 kb)
 
2007-06-28
IX/102/07

uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXV/238/04 Rady Miajskiej w Chojnicach z dnia 13 września 2004r. dotyczącej ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Chojnice.

 Uchwała (pdf. 42.6 kb)
 
2007-06-28
IX/101/07

w sprawie ustalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2007-2011”.

  Uchwała (doc, 22 kb)
  Załącznik (doc, 144 kb)

2007-06-28
IX/100/07

w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na teren składowiska w miejscowości Nowy Dwór k/Angowic.

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2007-06-28
IX/99/07

w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Chojnicach.

  Uchwała (doc, 21 kb)

Regulamin (doc, 29 kb)

 
2007-06-28
IX/98/07

w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż Gmina Miejska Chojnice funkcjonujących na terenie miasta.

  Uchwała (doc, 22 kb)
  Załącznik (doc, 22 kb)
 
2007-06-28
IX/97/07

w sprawie przekazania w użytkowanie łodzi żaglowej.

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2007-06-28
IX/96/07

w sprawie wniesienia udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2007-06-28
IX/95/07

w sprawie sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych.

  Uchwała (doc, 125 kb)
 
2007-06-28
IX/94/07

w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

  Uchwała (doc, 23 kb)
 
2007-06-28
IX/93/07

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VII/68/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia udziałów Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chojnicach Spółka z o.o.

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2007-06-28
IX/92/07

w sprawie sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007 r.

  Uchwała (doc, 25 kb)
  Załącznik nr 1 (doc, 143 kb)
  Załącznik nr 2 (doc, 182 kb)
  Załącznik nr 3 (doc, 208 kb)
  Załącznik nr 4 (doc, 205 kb)
  Załącznik nr 5 (doc, 28 kb)
  Załącznik nr 6 (doc, 226 kb)
  Załącznik nr 7 (doc, 25 kb)
  Uzasadnienie (doc, 125 kb)
 
2007-05-18
VIII/91/07
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/341/05 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 listopada 2005 r.w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

   Uchwała (pdf, 66 kb)
 
2007-05-18
VIII/90/07
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007 r.

   Uchwała (pdf, 1,320 kb)
 
2007-05-18
VIII/89/07
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

   Uchwała (pdf, 44 kb)

2007-04-30
VII/88/07

w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXIV/311/05 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia cen biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 35 kb)
 
2007-04-30
VII/87/07
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr IV/55/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2007 rok.

   Uchwała (pdf, 28 kb)
 
2007-04-30
VII/86/07
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Stępowskiego na działąlność Burmistrza Miasta Chojnice

   Uchwała (pdf, 190 kb)
 
2007-04-30
VII/85/07

w sprawie nabycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 24 kb)
 
2007-04-30
VII/84/07

w sprawie regulaminu przydzielania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli samorządowych

   Uchwała (pdf, 61 kb)
 
2007-04-30
VII/83/07

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy między władzami miasta a organizacjami pozarządowymi, które działają na terenie Chojnic

   Uchwała (pdf, 167 kb)
 
2007-04-30
VII/82/07

w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 39 kb)
 
2007-04-30
VII/81/07

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice

   Uchwała (pdf, 27 kb)
 
2007-04-30
VII/80/07
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007 r.

   Uchwała (pdf, 787 kb)
 
2007-04-05
VI/07/79/07

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

   Uchwała (pdf, 36 kb)
 
2007-04-05
VI/07/78/07

w sprawie likwidacji przedszkoli samorządowych w Chojnicach

   Uchwała (pdf, 34 kb)
 
2007-04-05
VI/07/77/07

w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta Chojnice o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

   Uchwała (pdf, 37 kb)
 
2007-04-05
VI/07/76/07

w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Chojnice o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

   Uchwała (pdf, 37 kb)
 
2007-04-05
VI/07/75/07

w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości

    Uchwała (pdf, 32 kb)
 
2007-04-05
VI/07/74/07

w sprawie nabycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 28 kb)
 
2007-04-05
VI/07/73/07

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 29 kb)
 
2007-04-05
VI/07/72/07

w sprawie zbycia nieruchomości

   Uchwała (pdf, 32 kb)
 
2007-04-05
VI/07/71/07

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Chojnice

   Uchwała (pdf, 37 kb)
 
2007-04-05
VI/07/70/07

w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007 r.

   Uchwała (pdf, 1,085 kb)
 
2007-04-05
VI/07/69/07

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice za 2006 rok

   Uchwała (pdf, 1,472 kb)

2007-02-26
V/68/07

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Stępkowskiego na działalność Burmistrza Miasta Chojnice
  Uchwała (doc, 80 kb)
  Załącznik nr 1 (doc, 76 kb)

2007-02-26
V/67/07

w sprawie zbycia nieruchomości

  Uchwała (doc, 59 kb)

2007-02-26
V/66/07
w sprawie podania do publicznej wiadomości zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej

  Uchwała (doc, 61 kb)

2007-02-26
V/65/07

w sprawie zawarcia Porozumienia Komunalnego pomiędzy gminami: gminą Chojnice, miastem Chojnice, miastem Człuchów, gminą Człuchów, Czarne, De-brzno, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Czersk, Konarzyny, Brusy

  Uchwała (doc, 60 kb)

2007-02-26
V/64/07

w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

  Uchwała (doc, 60 kb)

2007-02-26
V/63/07

w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych

  Uchwała (doc, 59 kb)

2007-02-26
V/62/07

w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

  Uchwała (doc, 60 kb)

2007-02-26
V/61/07

zmieniająca Uchwałę Nr IV/39/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na rok 2007, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

  Uchwała (doc, 60 kb)

2007-02-26
V/60/07

zmieniająca Uchwałę Nr III/27/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

  Uchwała (doc, 61 kb)

2007-02-26
V/59/07
w sprawie określenia wysokości stawki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Chojnicki Bank Żywności”

  Uchwała (doc, 59 kb)

2007-02-26
V/58/07
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2007 r

  Uchwała (doc, 62 kb)
  Załącznik nr 1 (doc, 95 kb)
  Załącznik nr 2 (doc, 147 kb)
  Załącznik nr 3 (doc, 212 kb)
  Załącznik nr 4 (doc, 232 kb)
  Uzasadnienie (doc, 86 kb)

2007-02-26
V/57/07
w sprawie zamiaru likwidacji przedszkoli samorządowych w Chojnicach

  Uchwała (doc, 66kb)

2007-02-09
IV/56/07
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Chojnice

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2007-02-09
IV/55/07

w sprawie sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2007 rok

  Uchwała (doc, 21 kb)
  Załącznik (doc, 35 kb)
 
2007-02-09
IV/54/07

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia wyborów organów Samorządów Mieszkańców Osiedli

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2007-02-09
IV/53/07

w sprawie sprawie udzielenia bonifikaty od ceny gruntów.

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2007-02-09
IV/52/07

w sprawie użyczenia pomieszczeń z wyposażeniem.

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2007-02-09
IV/51/07

w sprawie zbycia nieruchomości.

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2007-02-09
IV/50/07

w sprawie zamiany nieruchomości

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2007-02-09
IV/49/07

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2007-02-09
IV/48/07

w sprawie użyczenia nieruchomości

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2007-02-09
IV/47/07

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/377/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - handlową przy ul. Grobelnej w Chojnicach

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2007-02-09
IV/46/07

w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk

  Uchwała (doc, 21 kb)
 
2007-02-09
IV/45/07

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 października 2004r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia jej regulaminu pracy.

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2007-02-09
IV/44/07

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr III/30/06 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2006r.

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2007-02-09
IV/43/07

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2007 r.

  Uchwała (doc, 23 kb)
  Załącznik nr 1 (doc, 23 kb)
  Załącznik nr 2 (doc, 24 kb)
 
2007-02-09
IV/42/07

w sprawie sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

  Uchwała (doc, 25 kb)
  Załącznik (doc, 120 kb)
 
2007-02-09
IV/41/07

w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2007-02-09
IV/40/07

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XIX/209/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 maja 2004 r.

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2007-02-09
IV/39/07

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na rok 2007, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2007-02-09
IV/38/07

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego

  Uchwała (doc, 22 kb)
 
2007-02-09
IV/37/07

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego

  Uchwała (doc, 23 kb)

2007-02-09
IV/36/07

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego

  Uchwała (doc, 22 kb)

2007-02-09
IV/35/07

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2007 rok

  Uchwała (doc, 35 kb)
  Załącznik nr 1 (doc,  202 kb)
  Załącznik nr 2 (doc,  408 kb)
  Załącznik nr 3 (doc,  197 kb)
  Załącznik nr 4 (doc,  169 kb)
  Załącznik nr 5 (doc,  148 kb)
  Załącznik nr 6 (doc,  27 kb)
  Załącznik nr 7 (doc,  202 kb)
  Załącznik nr 8 (doc,  26 kb)
  Załącznik nr 9 (doc,  36 kb)
  Załącznik nr 10 (doc,  123 kb)
  Załącznik nr 11 (doc,  22 kb)
  Załącznik nr 12 (doc,  24 kb)
  Załącznik nr 13 (doc,  29 kb)
  Załącznik nr 14 (doc,  127 kb)
  Załącznik nr 15 (doc,  41 kb)
  Załącznik nr 16 (doc,  140 kb)
  Załącznik nr 17 (doc,  40 kb)