Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA CHOJNIC - ROK 2008

 

Nr 1 z dnia 07.01.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.


Nr 2 z dnia 15.01.2008r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udziale zamówień publicznych przez Wydział Budowlano – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 3 z dnia 15.01.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.


Nr 4 z dnia 22.01.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.


Nr 5 z dnia 25.01.2008r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym


Nr 6 z dnia 25.01.2008r.
w/s składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Nr 7 z dnia 06.02.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.


Nr 8 z dnia 07.02.2008r.
w/s powołania Zespołu do spraw opracowania regulaminu przyznawania tytułów: „Zasłużony Obywatel” i „Honorowy Obywatel”


Nr 9 z dnia 13.02.2008r.
w/s regulaminu zwrotu kosztów utylizacji azbestu z związku ze zmianą pokrycia dachowego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na 2008 rok.


Nr 10 z dnia 19.02.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.


Nr 11 z dnia 22.02.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.


Nr 12 z dnia 25.02.2008r.
w/s wysokości opłat za wynajem obiektów sportowych i pomieszczeń kompleksu sportowego pn. Stadion Miejski Chojnice


Nr 12a z dnia 03.03.2008r.
w/s ustalenia procedur wewnętrznych w zakresie ustalania zasad zarządzania projektami współfinansowanymi ze źródeł zewnętrznych , w tym również środkami z Unii Europejskiej


Nr 12b z dnia 04.03.2008r.
w/s ustalenia procedur działania zamówień publicznych


Nr 13 z dnia 19.03.2008r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu konkursu, składu komisji


Nr 14 z dnia 25.03.2008r.
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w  Chojnicach


Nr 15 z dnia 25.03.2008r.
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w  Chojnicach


Nr 16 z dnia 25.03.2008r.
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko referenta Wydziału Finansowego w Urzędzie Miejskim w  Chojnicach


Nr 17 z dnia 25.03.2008r.
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko referenta Wydziału Finansowego w Urzędzie Miejskim w  Chojnicach


Nr 18 z dnia 25.03.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.


Nr 19 z dnia 26.03.2008r.
w/s powołania zespołu do spraw opracowania procedur wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Swarożyca 1 w Chojnicach stanowiących obecny Chojnicki Dom Kultury


Nr 20 z dnia 31.03.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.


Nr 20a z dnia 31.03.2008r.
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2008 roku


Nr 21 z dnia 02.04.2008r.
w/s ustanowienia 2 maja 2008 roku dniem wolnym od pracy


Nr 22 z dnia 10.04.2008r.
w/s standardów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2008/2009


Nr 23 z dnia 15.04.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.


Nr 24 z dnia 16.04.2008r.
w/s zmian i uzupełnień w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków miedzy gminnych


Nr 25 z dnia 18.04.2008r.
w/s przeprowadzenia kontroli w Centrum Parku Chojnice sp. Z.o.o  w zakresie remontu hali widowiskowo – sportowej realizowanego ze środków Gminy Miejskiej Chojnice


Nr 26 z dnia 23.04.2008r.
w/s audytu wewnętrznego poza planem na 2008 r.


Nr 27 z dnia 24.04.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.


Nr 28 z dnia 06.05.2008r.
w/s powołania Kapituły ds. rozpatrzenia wniosków o Nagrodę Burmistrza Miasta Chojnice przyznawaną za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego


Nr 29 z dnia 08.05.2008r.
w/s przyznania nagrody burmistrza w dziedzinie sportowej za wysokie wyniki we współzawodnictwie w sporcie kwalifikowanym


Nr 30 z dnia 13.05.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.


Nr 31 z dnia 13.05.2008r.
w/s zasad i trybu przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Chojnice


Nr 32 z dnia 13.05.2008r.
w/s wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości Chojnickiego Domu Kultury


Nr 33 z dnia 21.05.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.


Nr 34 z dnia 27.05.2008r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym


Nr 35 z dnia 02.06.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.


Nr 36 z dnia 03.06.2008r. 
w/s zmian w budżecie miast Chojnice na 2008 r.


Nr 37 z dnia 09.06.2008r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w wydziale GKiOŚ


Nr 38 z dnia 09.06.2008r.
w/s wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko referenta w wydziale GKiOŚ w UM w Chojnicach.


Nr 39 z dnia 09.06.2008r.
w/s  wyznaczenia członków  i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia  przetargów oraz rokowań na zbycie, wynajęcie i wydzierżawienie  nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice


Nr 40 z dnia 09.06.2008r.
w/s powołania komisji  ds. rokowań w przedmiocie zbycia 20 702 udziałów Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp.Z.o.o. w Chojnicach


Nr 41 z dnia 10.06.2008r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego


Nr 42 z dnia 19.06.2008r.
w/s zmiany w budżecie miasta Chojnice na 2008r.


Nr 43 z dnia 20.06.2008r.
w/s zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok


Nr 44 z dnia 25.06.2008r.
w/s zmiany w budżecie miasta Chojnice na 2008r.


Nr 45 z dnia 07.07.2008r.
w/s zmiany w budżecie miasta Chojnice na 2008r.


Nr 46 z dnia 07.07.2008r.
w/s udzielenia jednoosobowego pełnomocnictwa szczególnego o pani Elżbiecie Szopińskiej P.O. dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Chojnicach do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu gminy miejskiej Chojnice w sprawie realizacji projektu pt. „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej”


Nr 47 z dnia 07.07.2008r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  przetargu nieograniczonego  przez wydział PRiWZ UM w Chojnicach na budowę kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”


Nr 48 z dnia 29.07.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.


Nr 49 z dnia 12.08.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.


Nr 50 z dnia 13.08.2008r.
w/s zakładowego planu kont


Nr 51 z dnia 26.08.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice  na 2008 r.


Nr 52 z dnia 28.08.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.


Nr 53 z dnia 29.08.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008 r.


Nr 54 z dnia 01.09.2008r.
w/s przystąpienia  do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego


Nr 55 z dnia 01.09.2008r.
w/s ustalenia wysokości za udział w posiedzeniu miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 39/2023 z dnia 22 marca 2023 r.
Wytworzone przez: Wydział Planowania Przestrzennego


Nr 56 z dnia 12.09.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na rok 2008


Nr 57 z dnia 15.09.2008r.
w/s powołania komisji do spraw rokowań w przedmiocie zbycia 20702 udziałów miejskiego zakładu energetyki cieplnej sp. zoo w Chojnicach


Nr 58 z dnia 15.09.2008r.
w/s powiększenia liczby pracowników uprawnionych do korzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy urzędzie miejskim w Chojnicach


Nr 59 z dnia 17.09.2008r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez wydział PR i WZ UM w Chojnicach za budowę parkingu na terenie kompleksu sportowego przy ul. Lichnowskiej w Chojnicach wraz z przebudową kolidującego przyłącza wody


Nr 60 z dnia 19.09.2008r.
w/s wysokości opłat za wynajem obiektów sportowych i pomieszczeń kompleksu sportowego PN, stadion miejski chojnice


Nr 61 z dnia 30.09.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.


Nr 62 z dnia 01.10.2008r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2009 r.


Nr 63 z dnia 01.10.2008r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez wydział PZ i WZ UM Chojnice na  „Promocję miasta Chojnice przez sport”


Nr 64 z dnia 06.10.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.


Nr 65 z dnia 15.10.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.


Nr 66 z dnia 20.10.2008r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wolne stanowisko młodszego referenta ds. konserwacji zabytków w wydziale BI UM w Chojnicach


Nr 67 z dnia 20.10.2008r.
w/s wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. konserwacji zabytków w wydziale BI w UM w Chojnicach


Nr 68 z dnia 24.10.2008r.
w/s wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni na terenie stadionu miejskiego będącego własnością gminy miejskiej Chojnice


Nr 69 z dnia 29.10.2008r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2009r.


Nr 70 z dnia 29.10.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.


Nr 71 z dnia 31.10.2008r.
w/s powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Chojnicach


Nr 72 z dnia 31.10.2008r.
w/s wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej


Nr 73 z dnia 04.11.2008r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego za „zakupy i magazynowanie gruzu betonowego kruszonego dla gminy miejskiej Chojnice w ilości 25000 ton”


Nr 74 z dnia 10.11.2008r.
w/s zatwierdzenia polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Chojnicach


Nr 75 z dnia 12.11.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.


Nr 76 z dnia 14.11.2008r.
w/s zmiany zarządzenia burmistrza miasta Chojnice z dn. 31.03.2008r.


Nr 77 z dnia 14.11.2008r.
w/s przyjęcia projektu budżetu miasta Chojnice na 2009r oraz informacji o stanie mienia komunalnego i prognozie długu publicznego


Nr 78 z dnia 17.11.2008r.
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko referenta w wydziale BI Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 79 z dnia 17.11.2008r.
w/s wprowadzenia regulaminu konkursu na wolne stanowisko referenta w wydziale BI UM w Chojnicach


Nr 80 z dnia 19.11.2008r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu konkursu oraz składu komisji


Nr 81 z dnia 21.11.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.


Nr 82 z dnia 03.12.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.


Nr 83 z dnia 09.12.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.


Nr 84 z dnia 10.12.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.


Nr 85 z dnia 11.12.2008r.
w/s przyznania nagrody Burmistrza w dziedzinie sportowej za wysokie wyniki we współzawodnictwie w sporcie kwalifikowanym


Nr 86 z dnia 23.12.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.


Nr 87 z dnia 29.12.2008r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2008r.


Nr 88 z dnia 31.12.2008r.
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej


Nr 89 z dnia 31.12.2008r.
w/s wprowadzenia zasad przyjmowania do kasy i odprowadzania do banku gotówki z kaset parkometrów miejskich