Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA CHOJNIC - ROK 2011

 

Nr 124 z dnia 29.12.2011r.
uchylające zarządzenie w sprawie przebudowy, przygotowania i zapewnienia działania Centralnego Systemu wczesnego ostrzegnia o zagrożeniach oraz Miejskiego Systemu Wykrywania i Alarmowania.

 


Nr 123 z dnia 29.12.2011r.
w/s Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 122 z dnia 29.12.2011r.
w/s zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice Nr 12b/2008 z dnia 04.03.2008 r. w sprawie ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych.

 


Nr 121 z dnia 29.12.2011r.
w/s zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice Nr 57/2010 z dnia 23.06.2010 r. w sprawie procedury wydatkowania środków publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro.

 


Nr 120 z dnia 29.12.2011r.
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

 


Nr 119 z dnia 28.12.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 118 z dnia 28.12.2011r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2012 r.

 


Nr 117 z dnia 20.12.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 116 z dnia 20.12.2011r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


Nr 115 z dnia 9.12.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 114 z dnia 07.12.2011r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotację w postępowaniu konkursowym oraz zatwierdzenia ragulaminu otwartego konkursu ofert.

 


Nr 113 z dnia 07.12.2011r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursu oraz wzoru kart ocen.

 


Nr 112 z dnia 2.12.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 111 z dnia 30.11.2011r.
w/s powołania komisji odbiorowej.

 


Nr 110 z dnia 24.11.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 109 z dnia 17.11.2011r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 74 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Chojnice.

 


Nr 108 z dnia 15.11.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 107 z dnia 14.11.2011r.
w/s planowania, organizacji i funcjonowania Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie Miasta Chojnice.

 


Nr 106 z dnia 14.11.2011r.
w/s przyjęcia projektu budżetu miasta Chojnice na 2012 r oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 


Nr 105 z dnia 04.11.2011r.
w/s ustalenia wysokości czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości lub ich części przekazanych jednostkom organizacyjnym o charakterze oświatoym Gminy Miejskiej Chojnice w trwały zarząd.

 


Nr 104 z dnia 04.11.2011r.
w/s powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn.: "Likwidacja studni nr 11 ujęcia w Parku 1000-lecia w Chojnicach".

 


Nr 103 z dnia 31.10.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 102 z dnia 25.10.2011r.
w/s połączenia lokali mieszkalnych nr 13 i 14 przy ul. Żwirki i Wigury 31-33 w Chojnicach w jeden lokal mieszkalny.

 


Nr 101 z dnia 20.10.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 100 z dnia 01.09.2011r.
w/s powołania Zespołu Koordynującego prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2030.

 


Nr 99 z dnia 07.10.2011r.
w/s wygaśnięcia członkowstwa w obwodowych komisjach wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządonych na dzień 9 października 2011 r.

 


Nr 98 z dnia 07.10.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 97 z dnia 06.10.2011r.
w/s "Regulaminu zwrotu kosztów utylizacji azbestu w związku ze zmianą pokrycia dachowego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice".

 


Nr 96 z dnia 30.09.2011r.
w/s powołania komisji odbiorowej.

 


Nr 95 z dnia 26.08.2011r.
w/s zmiany Zarządzenia nr 22/09 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

 


Nr 94 z dnia 30.09.2011r.
w/s powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn.: "Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza w Chojnicach"- elewacja frontowa.

 


Nr 93 z dnia 29.09.2011r.
w/s wygaśnięcia członkowstwa w obwodowych komisjach wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządonych na dzień 9 października 2011 r.

 


Nr 92 z dnia 28.09.2011r.
w/s uzupełnienia składow obwodowych komisjach wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządonych na dzień 9 października 2011 r.

 


Nr 91 z dnia 28.09.2011r.
w/s wygaśnięcia członkowstwa w obwodowych komisjach wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządonych na dzień 9 października 2011 r.

 


Nr 90 z dnia 27.09.2011r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 86/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21.09.2011 r w sprawie powołania Zespołu ds. oceny stanu nasadzeń drzew zrealizowanych w ramach inwestycji pod nazwą:"Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzenia i oczyszcznia wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej".

 


Nr 89 z dnia 27.09.2011r.
w/s uzupełnienia składow obwodowych komisjach wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządonych na dzień 9 października 2011 r.

 


Nr 88 z dnia 27.09.2011r.
w/s wygaśnięcia członkowstwa w obwodowych komisjach wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządonych na dzień 9 października 2011 r.

 


Nr 87 z dnia 23.09.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 86 z dnia 21.09.2011r.
w/s powołania Zespołu ds. oceny stanu nasadzeń drzew zrealizowanych w ramach inwestycji pod nazwą:"Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzenia i oczyszcznia wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej".

 


Nr 85 z dnia 20.09.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 84 z dnia 19.09.2011r.
w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 


Nr 83 z dnia 14.09.2011r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu.

 


Nr 82 z dnia 09.09.2011r.
w/s zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnict w projekcie pn "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic".

 


Nr 81 z dnia 08.09.2011r.
w/s powołania Komisji ds oceny wniosków o uczestnictwo w Projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic o numerze POIG.08.03.00-22-061/10 realizoanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodaka, Działanie 8.3 PRzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - enclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Nr 80 z dnia 08.09.2011r.
w/s zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 18 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2011 r. oraz wprowadzenia audytu poza planem na 2011 r.

 


Nr 79 z dnia 01.09.2011r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania na dostawę sprzętu komputerowego oraz jego serwis w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic o numerze POIG.08.03.00-22-061/10 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


Nr 78 z dnia 01.09.2011r.
w/s powołania na członka Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Chojnicach Beaty Horoszko-Makarskiej.

 


Nr 77 z dnia 01.09.2011r.
w/s przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Chojnic.

 


Nr 76 z dnia 01.09.2011r.
w/s składów zespołów projektowów usprawniających w ramach CAF.

 


Nr 75 z dnia 26.08.2011r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2012 r.

 


Nr 74 z dnia 26.08.2011r.
w/s wprowadzenia zasad nadzory właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Chojnice.

 


Nr 73 z dnia 22.08.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 72 z dnia 18.08.2011r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 


Nr 71 z dnia 17.08.2011r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw małych grantów.

 


Nr 70 z dnia 16.08.2011r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pomięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

 


Nr 69 z dnia 08.08.2011r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Budowlano - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 


Nr 68 z dnia 04.08.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 67 z dnia 03.08.2011r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

 


Nr 66 z dnia 28.07.2011r.
w/s powołania komisji odbiorowej.

 


Nr 65 z dnia 25.07.2011r.
w/s powołania Komisji Odbiorowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej w Chojnicach - etap I".

 


Nr 64 z dnia 25.07.2011r.
w/s zatwiedzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

 


Nr 63 z dnia 25.07.2011r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


Nr 62 z dnia 14.07.2011r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

 


Nr 61 z dnia 13.07.2011r.
w/s ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 


Nr 60 z dnia 12.07.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 59 z dnia 08.07.2011r.
w/s Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic".

 


Nr 58 z dnia 29.06.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 57 z dnia 21.06.2011r.
w/s powołania zespołu ds bezpieczeństwa i organizacji ruchu na drogach.

 


Nr 56 z dnia 21.06.2011r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 czerwca 2011 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 


Nr 55 z dnia 21.06.2011r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 czerwca 2011 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 


Nr 54 z dnia 22.06.2011r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 czerwca 2011 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 


Nr 53 z dnia 21.06.2011r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 czerwca 2011 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 


Nr 52 z dnia 21.06.2011r.
w/s powołanie komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 28.06.2011 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowego.

 


Nr 51 z dnia 15.06.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 50 z dnia 09.06.2011r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 49 z dnia 02.06.2011r.
w/s przyzniania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

 


Nr 48 z dnia 01.06.2011r.
w/s powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziłania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 35 z dnia 28 lutego 2020 r.

 


Nr 47 z dnia 01.06.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 46 z dnia 01.06.2011r.
w/s przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji budynku Urzędu Miejskiego (Ratusza) na wypadek pożaru.

 


Nr 45 z dnia 23.05.2011r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

 


Nr 44 z dnia 19.05.2011r.
w/s powołania Kapituły ds. rozpatrzenia wniosków o Nagrodę Burmistza Miasta Chojnice przyznawaną za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

 


Nr 43 z dnia 18.05.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 42 z dnia 10.05.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 41 z dnia 05.05.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 40 z dnia 29.04.2011r.
w/s aktualizacji i zasad opracowania planu operacyjnego funkcjonowania miasta Chojnice w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 148 z dnia 11 grudnia 2019 r.

 


Nr 39 z dnia 29.04.2011r.
w/s powołania Komisji do spraw oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 


Nr 38 z dnia 28.04.2011r.
w/s powołania Komisji Odbiorowej dla budowy baszty w Fosie Miejskiej w ramach zadania "Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierściania wraz z kampanią promocyjną".

 


Nr 37 z dnia 26.04.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 36 z dnia 21.04.2011r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursu oraz składu komisji.

 


Nr 35 z dnia 19.04.2011r.
w/s powołania Komisji Pracowniczej do rozpatrywania wniosków dotyczących świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 


Nr 34 z dnia 15.04.2011r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na "udzielenie kredytu bankowego" przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 


Nr 33 z dnia 13.04.2011r.
w/s sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz powołania stałej Komisji do oceny przeydatności składników mienia ruchomego oraz Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

 


Nr 32 z dnia  12.04.2011r. 
w/s opłat i przekazywania zwierząt do adopcji znajdujących się w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chojnicach przy ul. Igielskiej.

 


Nr 31 z dnia  29.03.2011r. 
w/s udzielania jednoosobowego pełnomocnictwa szczegółowego pani Elżbiecie Szczepańskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  Chojnicach do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice w sprawie realizacji projektu pt. "Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających pomocy społecznej".

 


Nr 30 z dnia  28.03.2011r. 
w/s zaleceń i standardów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2011/2012.

 


Nr 29 z dnia  22.03.2011r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 28 z dnia  14.03.2011r. 
w/s przeprowadzenia szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 


Nr 27 z dnia  10.03.2011r. 
w/s przeglądu nieruchomości ROD "Metalowiec".

 


Nr 26 z dnia  07.03.2011r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 25 z dnia  04.03.2011r. 
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

 


Nr 24 z dnia  04.03.2011r. 
w/s przyznania stypendiów sportoych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowmym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


Nr 23 z dnia  03.03.2011r. 
w/s zmiany zarządzenia nr 100/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie powołania Koordynatora CAF, osoby wspierającej, Grupy Samooceny i przyjęcia Planu Komunikacji na temat projektu samooceny.

 


Nr 22 z dnia  03.03.2011r. 
w/s przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

 


Nr 21 z dnia  01.03.2011r. 
w/s wysokości opłat za wynajem obiektów sportowych i pomieszczeń kompleksu sportowego pn. Stadion Miejski "Chojniczanka 1930".

 


Nr 20 z dnia  24.02.2011 r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 19 z dnia  18.02.2011 r. 
w/s powołania Komisji Konkursowej do roztrzygnięcia konkursów ofert ogłaszanych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji i określenia wzoru karty oceny merytorycznej.

 


Nr 18 z dnia  16.02.2011 r. 
w/s przekazania do Biblioteki Miejskiej książek.

 


Nr 17 z dnia  14.02.2011 r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 16 z dnia  15.02.2011 r. 
w/s opłat i przekazywania zwierząt do adopcji znajdujących się w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chojnicach przy ul. Igielskiej.

 


Nr 15 z dnia  14.02.2011 r. 
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2011 r.

 


Nr 14 z dnia  14.02.2011 r. 
w/s powołania komisji odbiorowej.

 


Nr 13 z dnia  08.02.2011 r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach na "Budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej w Chojnicach - Etap I - dokończenie robót".

 


Nr 12 z dnia  04.02.2011 r. 
w/s Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnicach.

 


Nr 11 z dnia  04.02.2011 r. 
w/s zasad i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Chojnice.

 


Nr 10 z dnia  01.02.2011 r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 9 z dnia  14.01.2011 r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2011 r.

 


Nr 8 z dnia  13.01.2011 r. 
w/s wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie miasta Chojnice

 


Nr 7 z dnia  13.01.2011 r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach na "Budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej w Chojnicach - Etap I - dokończenie robót"

 


Nr 6 z dnia  12.01.2011 r. 
w/s powołania komisji opiniującej wnioski o zasiłki szkolne

 


Nr 5 z dnia  11.01.2011 r. 
w/s składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 


Nr 4 z dnia  10.01.2011 r. 
w/s wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych za okres I- XII 2011 r.

 


Nr 3 z dnia  07.01.2011 r. 
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 2 z dnia  03.01.2011 r. 
w/s powołania pełnomocnika do spraw usuwania barier architektonicznych

 


Nr 1 z dnia  03.01.2011 r. 
w/s powołania Kapituły Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Kapituły, wzoru wniosku