Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Miejska Chojnice

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Chojnice, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa. Rejestr aktualny na dzień 21 maja 2012 r.

Nazwa rejestru Rejestr instytucji kultury
Rejestr prowadzi Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Mickiewicza 12, tel. 52 3972922
Sposób udostępniania 1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonywanych w rejestrze.      
2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 

Pliki do pobrania:

 

Rejestr instytucji kultury - informacja

 

Wzór wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury

 

Wzór odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury

 

Wzór odpisu pełnego z rejestru instytucji kultury

 

Wzór wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury

 


 

Chojnicki Dom Kultury:

 

Księga rejestrowa instytucji kultury - ChCK
 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury: Chojnicki Dom Kultury
 

Dział II – Organizacja instytucji kultury
 

Dział III – Mienie instytucji kultury
 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury

 


 

Miejska Biblioteka Publiczna:

 

Księga rejestrowa instytucji kultury - MBP

 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury

 

Dział III – Mienie instytucji kultury

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury