Urząd Miejski w Chojnicach

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.miastochojnice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-19

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu cel linku nie jest odpowiednio określony, 
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku, 
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej, 
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, np. filmy które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy, mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł

Data sporządzenia oświadczenia: 2021-03-16 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aleksander Lewandowski, adres poczty elektronicznej urzad@miastochojnice.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Stary Rynek i ul. Pocztowej oznaczone literami A i B. Do wejścia A prowadzą schody.
 • Przy wejściu B jest zjazd do windy dla wózków.
 • Dla gości przeznaczone jest wejście B. Przy wejściu B jest umieszczony dzwonek. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia B na parterze.
 • Dla osób na wózkach dostępne jest skrzydło główne urzędu poprzez windę.
 • Do skrzydła bocznego nie ma możliwości dostępu dla wózków. W razie potrzeby pracownik ze skrzydła bocznego zejdzie do interesanta do biura podawczego.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1 przy klatce schodowej.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Obsługa osób głuchoniemych

Osoby głuchonieme chcące załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, proszone są o zgłoszenie tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić:

 • w formie pisemnej poprzez złożenie pisma w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach,
 • w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma faksem na numer 523972194,
 • w formie mailowej na adres organizacyjny@miastochojnice.pl poprzez:
 • wysłanie sms-a na nr telefonu 664 012 869.

Pracownik Urzędu skontaktuje się z osobą głuchoniemą (w sposób, który został przez nią wskazany) celem ustalenia termin realizacji świadczenia. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021 (DOCX)

Raport o stanie zapewnienia dostępności (PDF)