Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA CHOJNIC - ROK 2010

 

 

Nr 1 z dnia  04.01.2010r. 
w/s wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych za okres I- XII 2010 r.


Nr 2 z dnia  15.01.2010r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 3 z dnia  18.01.2010r. 
w/s zmiany Zarządzenia Burmistrza nr 31 z dnia 13.05.2008 r. w/s zasad i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Chojnice


Nr 4 z dnia  22.01.2010r. 
w/s planu audytu wewnętrznego na 2010 r.


Nr 5 z dnia  26.01.2010r. 
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym


Nr 6 z dnia  27.01.2010r. 
w/s powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach


Nr 7 z dnia  27.01.2010r. 
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko dyrektora Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach


Nr 8 z dnia  27.01.2010r. 
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2010 r. 


Nr 9 z dnia  27.01.2010r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 10 z dnia  02.02.2010r. 
w/s wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli finansowej i organizacyjno-prawnej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 11 z dnia  02.02.2010r. 
w/s organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Chojnice

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 169/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.


Nr 12 z dnia  03.02.2010r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego prze Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach na „ Budowę baszty w fosie Miejskiej w ramach zadania Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej- Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampania promocyjną”


Nr 13 z dnia  04.02.2010r. 
w/s Regulaminu zwrotu kosztów unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych w związku ze zmianą pokrycia dachowego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2010 roku


Nr 14 z dnia  17.02.2010r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r. 


Nr 15 z dnia  22.02.2010r. 
w/s wysokości opłat za wynajem obiektów sportowych i pomieszczeń kompleksu sportowego pn. Stadion Miejski „Chojniczanka 1930”


Nr 16 z dnia  22.02.2010r. 
w/s wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni na terenie Stadionu Miejskiego „Chojniczanka 1930” będącego własnościa Gminy Miejskiej Chojnice


Nr 17 z dnia  24.02.2010r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargi nieograniczonego przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach na” Budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej w Chojnicach – Etap I”


Nr 18 z dnia  01.03.2010r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Budowlano – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 19 z dnia  01.03.2010r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 20 z dnia  04.03.2010r. 
w/s uzupełnienia planu audytu wewnętrznego na 2010 r.


Nr 21 z dnia  05.03.2010r. 
w/s udzielenie jednoosobowego pełnomocnictwa szczególnego pani Elżbiecie Szczepańskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Chojnicach do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice w sprawie realizacji projektu pt. „ Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej”


Nr 22 z dnia  05.03.2010r. 
w/s zasad i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego Gminy Miejskiej Chojnice


Nr 23 z dnia  08.03.2010r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 24 z dnia  12.03.2010r. 
w/s powołania Komisji Konserwatorskiej w celu realizacji postanowień zawartych w sprawozdaniu z badań i Programu Prac Konserwatorskich w Budynku Baszty Więziennej przy ul. Sukienników w Chojnicach przez Wydział Budowlano – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 25 z dnia  23.03.2010r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach na „ Wykonanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach”


Nr 26 z dnia  23.03.2010r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach na „ Budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną trawę przy ul. Rzepakowej w Chojnicach – Etap I”


Nr 27 z dnia  30.03.2010r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 28 z dnia  30.03.2010r. 
w/s powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których Gmina Miejska Chojnice posiada udziały


Nr 29 z dnia  31.03.2010r. 
w/s ustalenia stawek za najem kanalizacji kablowej


Nr 30 z dnia  31.03.2010r. 
w/s cen biletów wstępu na miejskie korty tenisowe zlokalizowane na ul. Żwirki i Wigury w Chojnicach


Nr 31 z dnia  31.03.2010r. 
w/s wprowadzenia regulaminu korzystania z kortów tenisowych zlokalizowanych na ul. Żwirki i Wigury w Chojnicach


Nr 32 z dnia  07.04.2010r. 
w/s zaleceń i standardów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2010/2011


Nr 33 z dnia  09.04.2010r. 
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert  na dotację w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu konkursu oraz składu komisji


Nr 34 z dnia  09.04.2010r. 
w/s wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie części płyty Starego Rynku w Chojnicach na ogródki gastronomiczne


Nr 35 z dnia  14.04.2010r. 
w/s stawek czynszów za dzierżawę gruntów rolnych


Nr 36 z dnia  16.04.2010r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 37 z dnia  21.04.2010r. 
w/s ustalenia wysokości czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości lub ich części przekazanych jednostkom organizacyjnym o charakterze oświatowym Gminy Miejskiej Chojnice w trwały zarząd


Nr 38 z dnia  27.04.2010r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Nr 39 z dnia 29.04.2010r.
w/s ustalenia wysokości czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości lub ich części przekazanych jednostkom organizacyjnym o charakterze oświatowym  Gminy Miejskiej Chojnice w trwały zarząd


Nr 40 z dnia 06.05.2010 r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 41 z dnia
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na "udzielenie kredytu bankowego"przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 42 z dnia 14.05.2010 r.  
w/s powołania Sądu Konkursowego i nadania Regulaminu Sądu Konkursowego w konkursie, którego przedmiotem jest „ Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Chojnickiego Centrum Kultury przy ulicy Swarożyca w Chojnicach”


Nr 43 z dnia 20 maja 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 44 z dnia 31 maja 2010 r.
w/s powołania obwodowej komisji wyborczych w mieście Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Nr 45 z dnia 01 czerwca 2010 r.
w/s utworzenia Miejskiego Biura Spisowego w Chojnicach


Nr 46 z dnia 04 czerwca 2010 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w  międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym


Nr 47 z dnia 07 czerwca 2010 r.
w/s zmian w  budżecie miasta Chojnice na 2010 r


Mr 48 z dnia 07 czerwca 2010 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym


Nr 49 z dnia 17 czerwca 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 50 z dnia 17 czerwca 2010r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 51 z dnia 22 czerwca 2010 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycnej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego


Nr 52 z dnia 23 czerwca 2010 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 czerwca 2010 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Nr 53 z dnia 23 czerwca 2010 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 czerwca 2010 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Nr 54 z dnia 23 czerwca 2010 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 czerwca 2010 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Nr 55 z dnia 23 czerwca 2010 r.
w/s wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej


Nr 56 z dnia 23 czerwca 2010 r.
w/s "Regulaminu zwrotu kosztów utylizacji azbestu w związku ze zmianą pokrycia dachowego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice"


Nr 57 z dnia 23 czerwca 2010 r.
w/s uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice Nr 62/2007 z dnia 06.07.2007r. w sprawie procedury wydatkowania środków publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)


Nr 58 z dnia 25 czerwca 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 59 z dnia 28 czerwca 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 60 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w/s wygaśnięcia członkowstwa w obwodowj komisji wyborczej


Nr 61 z dnia 5 lipca 2010 r.
w/s wyzaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wynajęcie i wydzierżawienie nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice


Nr 62 z dnia 5 lipca 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 63 z dnia 07 lipca 2010 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 64 z dnia 27 lipca 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 65 z dnia 27 lipca 2010 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym


Nr 66 z dnia 29 lipca 2010 r.
w/s zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok


Nr 67 z dnia 6 sierpnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 68 z dnia 10 sierpnia 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej


Nr 69 z dnia 10 sierpnia 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej


Nr 70 z dnia 10 sierpnia 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej


Nr 71 z dnia 10 sierpnia 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej


Nr 72 z dnia 10 sierpnia 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej


Nr 73 z dnia 16 sierpnia 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej


Nr 74 z dnia 16 sierpnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 75 z dnia 16 sierpnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 76 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 77 z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2011 r.


Nr 78 z dnia 1 września 2010 r.
w/s powołania Kapituły Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Kapituły 


Nr 79 z dnia 2 września 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 80 z dnia 2 września 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej


Nr 81 z dnia 2 września 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej


Nr 82 z dnia 6 września 2010 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym


Nr 83 z dnia 10 września 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej


Nr 84 z dnia 13 września 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r. 


Nr 85 z dnia 21 września 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r.


Nr 86 z dnia 13 września 2010 r.
w/s zmian i uzupełniej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych. 


Nr 87z dnia 27 września 2010 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Nr 88 z dnia 30 września 2010 r.
w/s udzielenia jednoosobowego pełnomocnictwa szczególnego pani Elżbiecie Szczepańskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice w sprawie realizacji projektu konkursowego Nr 02/POKL/6.1.1/2010 pt. "Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość"


Nr 89 z dnia 5 października 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice ne 2010 r. 


Nr 90 z dnia 6 października 2010 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym


Nr 91 z dnia 12 października 2010 r.
w/s opłat za umieszczanie nośników reklamowych na słupach oświetleniowych


Nr 92 z dnia 12 października 2010 r.
w/s zatwierdzenia regulaminu targowisk


Nr 93 z dnia 13 października 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej


Nr 94 z dnia 15 października 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice ne 2010 r.


Nr 95 z dnia 28 października 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice ne 2010 r.


Nr 96 z dnia 30 października 2010 r.
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.


Nr 97 z dnia 3 listopada 2010 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictie sportowym 


Nr 98 z dnia 8 listopada 2010 r.
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Chojnicach


Nr 99 z dnia 8 listopada 2010 r.
w/s prowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Chojnicach


Nr 100 z dnia 8 listopada 2010 r.
w/s powołania Koordynatora CAF, osoby wspierającej, Grupy Samooceny i przyjęcia Planu Komunikacji na temat projektu samooceny


Nr 101 z dnia 8 listopada 2010 r.
w/s powołania Komisji Odbiorowo-Inwentaryzacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną traą przy ul. Rzepakowej w Chojnicach".


Nr 102 z dnia 9 listopada 2010 r.
w/s zmian  budżecie miasta Chojnice na 2010r. 


Nr 103 z dnia 10 listopada 2010 r.
w/s wproadzenia oboiązku sporządzania rocznych planów zamówień publicznych


Nr 104 z dnia 12 listopada 2010 r.
w/s przyjęcia projektu budżetu miasta Chojnice na 2011 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 do 2043


Nr 105 z dnia 17 listopada 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010 r


Nr 106 z dnia 17 listopada 2010 r.
w/s powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice.


Nr 107 z dnia 17 listopada 2010 r.
w/s uzupełnienia składu Komisji do przeproadzenia naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Referacie Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Chojnicach


Nr 108 z dnia 17 listopada 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej


Nr 109 z dnia 25 listopada 2010 r.
w/s zmian  budżecie miasta Chojnice na 2010r.


Nr 110 z dnia 29 listopada 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej


Nr 111 z dnia 29 listopada 2010 r.
w/s powołania komisji odbiorowej


Nr 112 z dnia 1 grudnia 2010 r.
w/s zmian  budżecie miasta Chojnice na 2010r.


Nr 113 z dnia 1 grudnia 2010 r.
w/s zmiany zarządzenia nr 100/2010 z dnia 8 listopada 2010r. w spraie powołania Koordynatora CAF, osoby wspierającej, Grupy Samooceny i przyjęcia Planu Komunikacji na temat projektu samooceny 


 

Nowa kadencja

 

Nr 1 z dnia 2 grudnia 2010 r.
w/s powołania zastępców Burmistrza Miasta Chojnice


Nr 2 z dnia 6 grudnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010r.


Nr 3 z dnia 8 grudnia 2010 r.
w/s udzielenia jednoosobowego pełnomocnictwa szczegółowego pani Elżbiecie Szczepańskiej Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice w sprawie realizacji projektu konkursowego Nr 01/POKL/7.2.1/2010 pt. Klub Integracji Społecznej "Mogę wiele"


Nr 4 z dnia 8 grudnia 2010 r.
w/s powołania Miejskiego Biura Spisowego w Chojnicach do wykonania zadań z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego 2011r.


Nr 5 z dnia 14 grudnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010r.


Nr 6 z dnia 15 grudnia 2010 r.
w/s powołania pełnomocnika


Nr 7 z dnia 17 grudnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010r.


Nr 8 z dnia 17 grudnia 2010 r.
w/s ustalenia cen biletów miesięcznych MZK spółka zo.o. w Chojnicach


Nr 9 z dnia 17 grudnia 2010 r.
w/s wprowadzenia zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont


Nr 10 z dnia 17 grudnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010r.


Nr 11 z dnia 29 grudnia 2010 r.
w/s zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice Nr 11/2010 z dnia 02.02.2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Chojnice

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 169/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.


Nr 12 z dnia 29 grudnia 2010 r.
w/s opłat za korzystanie z urządzeń targowiska

Zarządzenie straciło moc na rzecz  Zarządzenia Nr 175/2018 z dnia 31.12.2018 r.


Nr 13 z dnia 29 grudnia 2010 r.
w/s zatwierdzenia regulaminu targowisk


Nr 14 z dnia 29 grudnia 2010 r.
w/s wprowadzenia procedury "Zarządzanie ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Chojnicach"

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 169/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.


Nr 15 z dnia 31 grudnia 2010 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotację w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu konkursu na podstawie art. 11 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaricie (Dz.U. Nr 96, poz.874) oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn.zm.)


Nr 16 z dnia 31 grudnia 2010r.
w/s wprowadzenia regulaminu okresowej oceny kierowników gminnych jednostek organizacyjnych


Nr 17 z dnia 31.12.2010 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 18 z dnia 31 grudnia 2010 r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2011r.


Nr 19 z dnia 29 grudnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010r.


Nr 20 z dnia 31 grudnia 2010 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2010r.


Nr 21 z dnia 31 grudnia 2010 r.
w/s opracowania "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" dla budynku Urzędu Miejskiegow Chojnicach ul. Stary Rynek 1.