Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

2014-12-12
NR II/18/14
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-12-12
NR II/17/14
w sprawie nabycia mienia państwowego w drodze komunalizacji.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-12-12
NR II/16/14
w sprawie przyznania nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa.

   Uchwała (pdf, 41 kb)

2014-12-12
NR II/15/14
w sprawie uchylenia uchwały.

   Uchwała (pdf, 21 kb)

2014-12-12
NR II/14/14
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

   Uchwała (pdf, 519 kb)

2014-12-12
NR II/13/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/423/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

   Uchwała (pdf, 51 kb)

2014-12-12
NR II/12/14
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

   Uchwała (pdf, 62 kb)

2014-12-12
NR II/11/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/04 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2004 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia jej regulaminu pracy.

   Uchwała (pdf, 41 kb)

2014-12-12
NR II/10/14
w sprawie upoważnienia Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-12-12
NR II/9/14
w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-12-12
NR II/8/14
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 722 kb)

2014-12-12
NR II/7/14
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.

   Uchwała (pdf, 1,515 kb)

2014-11-28
NR I/6/14 
w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych

 Uchwała (pdf, 22 kb)

2014-11-28
NR I/5/14 
w sprawie powołania składow osobowych komisji stałych Rady Miejskiej

 Uchwała (pdf, 22 kb)

2014-11-28
NR I/4/14 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 Uchwała (pdf, 22 kb)

2014-11-28
NR I/3/14 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

 Uchwała (pdf, 22 kb) 

2014-11-28 
NR I/2/14 
w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach

 Uchwała   (pdf, 52 kb) 

2014-11-28 
NR I/1/14 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach

 Uchwała   (pdf, 32 kb)

 


 

2014-10-27
NR XLVII/549/14
w sprawie zatwierdzenia Porozumień - umów partnerskich.

   Uchwała (pdf, 275 kb)

2014-10-27
NR XLVII/548/14
w sprawie aktualności Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych w mieście Chojnice.

   Uchwała (pdf, 972 kb)

2014-10-27
NR XLVII/547/14
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 392 kb)

2014-10-27
NR XLVII/546/14
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 21 kb)

2014-10-27
NR XLVII/545/14
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 41 kb)

2014-10-27
NR XLVII/544/14
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 41 kb)

2014-10-27
NR XLVII/543/14
w sprawie zamian nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 41 kb)

2014-10-27
NR XLVII/542/14
w sprawie przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-10-27
NR XLVII/541/14
w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do Porozumienia - Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny".

   Uchwała (pdf, 540 kb)

2014-10-27
NR XLVII/540/14
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.

   Uchwała (pdf, 436 kb)

2014-10-27
NR XLVII/539/14
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

   Uchwała (pdf, 179 kb)

2014-10-27
NR XLVII/538/14
w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2015.

   Uchwała (pdf, 52 kb)

2014-10-27
NR XLVII/537/14
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

   Uchwała (pdf, 438 kb)

2014-10-27
NR XLVII/536/14
w sprawie uchylenia uchwały określającej wykaz inkasentów opłaty od posiadania psów.

   Uchwała (pdf, 90 kb)

2014-10-27
NR XLVII/535/14
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

   Uchwała (pdf, 95 kb)

2014-10-27
NR XLVII/534/14
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.

   Uchwała (pdf, 98 kb)

2014-10-27
NR XLVII/533/14
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

   Uchwała (pdf, 99 kb)

2014-10-27
NR XLVII/532/14
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 652 kb)

2014-10-27
NR XLVII/531/14
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.

   Uchwała (pdf, 1,837 kb)

2014-09-22
NR XLVI/530/14
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-09-22
NR XLVI/529/14
w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-09-22
NR XLVI/528/14
w sprawie uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-09-22
NR XLVI/527/14
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

   Uchwała (pdf, 41 kb)

2014-09-22
NR XLVI/526/14
w sprawie rozpatrzenia skargi.

   Uchwała (pdf, 183 kb)

2014-09-22
NR XLVI/525/14
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach: 14 Lutego i Prochowej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 3,415 kb)

2014-09-22
NR XLVI/524/14
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie Placu Piastowskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 2,542 kb)

2014-09-22
NR XLVI/523/14
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/386/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 7 października 2013 r.

   Uchwała (pdf, 92 kb)

2014-09-22
NR XLVI/522/14
w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz wieczystego użytkowania - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach, w drodze aportu.

   Uchwała (pdf, 123 kb)

2014-09-22
NR XLVI/521/14
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/96/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 czerwca 2011 r.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-09-22
NR XLVI/520/14
w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-09-22
NR XLVI/519/14
w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 21 kb)

2014-09-22
NR XLVI/518/14
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

   Uchwała (pdf, 406 kb)

2014-09-22
NR XLVI/517/14
w sprawie podziału obszaru Gminy Chojnice na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 186 kb)

2014-09-22
NR XLVI/516/14
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

   Uchwała (pdf, 109 kb)

2014-09-22
NR XLVI/515/14
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

   Uchwała (pdf, 217 kb)

2014-09-22
NR XLVI/514/14
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

   Uchwała (pdf, 530 kb)

2014-09-22
NR XLVI/513/14
w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-09-22
NR XLVI/512/14
w sprawie zatwierdzenia umowy partnerskiej.

   Uchwała (pdf, 2,931 kb)

2014-09-22
NR XLVI/511/14
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkól podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Miejska Chojnice.

   Uchwała (pdf, 347 kb)

2014-09-22
NR XLVI/510/14
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 672 kb)

2014-09-22
NR XLVI/509/14
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.

   Uchwała (pdf, 1,585 kb)

2014-07-28
NR XLV/508/14
w sprawie rozpatrzenia skargi.

   Uchwała (pdf, 123 kb)

2014-07-28
NR XLV/507/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Bytowskiej i Słoneczne Wzgórze w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 72 kb)

2014-07-28
NR XLV/506/14
w sprawie nabycia nieruchomości od PKP S.A.

   Uchwała (pdf, 41 kb)

2014-07-28
NR XLV/505/14
w sprawie przyznania najemcom lub dzierżawcom pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych.

   Uchwała (pdf, 51 kb)

2014-07-28
NR XLV/504/14
w sprawie zbycia lokali.

   Uchwała (pdf, 41 kb)

2014-07-28
NR XLV/503/14
w sprawie zbycia lokalu niemieszkalnego (garażu).

   Uchwała (pdf, 41 kb)

2014-07-28
NR XLV/502/14
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-07-28
NR XLV/501/14
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-07-28
NR XLV/500/14
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 21 kb)

2014-07-28
NR XLV/499/14
w sprawie zasad i trybu korzystania ze Stadionu Miejskiego "Kolejarz 1926".

   Uchwała (pdf, 192 kb)

2014-07-28
NR XLV/498/14
w sprawie dzierżawy nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-07-28
NR XLV/497/14
w sprawie rozpoczęcia procedury zbycia udziałów w spółce Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-07-28
NR XLV/496/14
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.

   Uchwała (pdf, 96 kb)

2014-07-28
NR XLV/495/14
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 682 kb)

2014-07-28
NR XLV/494/14
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.

   Uchwała (pdf, 1,172 kb)

2014-06-16
NR XLIV/493/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-06-16
NR XLIV/492/14
w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do Porozumienia - Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny".

   Uchwała (pdf, 550 kb)

2014-06-16
NR XLIV/491/14
w sprawie rozpatrzenia skargi.

   Uchwała (pdf, 102 kb)

2014-06-16
NR XLIV/490/14
w sprawie uchylenia uchwały.

   Uchwała (pdf, 21 kb)

2014-06-16
NR XLIV/489/14
w sprawie nabycia lokali.

   Uchwała (pdf, 51 kb)


2014-06-16
NR XLIV/488/14
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 102 kb)

2014-06-16
NR XLIV/487/14
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-06-16
NR XLIV/486/14
w sprawie nabycia nieruchomości od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-06-16
NR XLIV/485/14
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 682 kb)

2014-06-16
NR XLIV/484/14
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.

   Uchwała (pdf, 1,293 kb)

2014-06-16
NR XLIV/483/14
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-06-16
NR XLIV/482/14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.

   Uchwała (pdf, 21 kb)

2014-05-19
NR XLIII/481/14
w sprawie nabycia lokali.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-05-19
NR XLIII/480/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Czarna Droga w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 282 kb)

2014-05-19
NR XLIII/479/14
w sprawie nadania nazwy ulicy.

   Uchwała (pdf, 192 kb)

2014-05-19
NR XLIII/478/14
w sprawie nabycia lokali.

   Uchwała (pdf, 213 kb)

2014-05-19
NR XLIII/477/14
w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 62 kb)

2014-05-19
NR XLIII/476/14
w sprawie wykreślenia służebności przechodu.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-05-19
NR XLIII/475/14
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/445/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-05-19
NR XLIII/474/14
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 113 kb)

2014-05-19
NR XLIII/473/14
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 662 kb)

2014-05-19
NR XLIII/472/14
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.

   Uchwała (pdf, 1,252 kb)

2014-04-14
NR XLII/471/14
w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Porozumienia - Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny"

   Uchwała (pdf, 560 kb)

2014-04-14
NR XLII/470/14
w sprawie rozpatrzenia skargi.

   Uchwała (pdf, 82 kb)

2014-04-14
NR XLII/469/14
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

   Uchwała (pdf, 72 kb)

2014-04-14
NR XLII/468/14
w sprawie nadania nazwy ronda.

   Uchwała (pdf, 1,738 kb)

2014-04-14
NR XLII/467/14
w sprawie nadania nazwy ronda.

   Uchwała (pdf, 1,760 kb)

2014-04-14
NR XLII/466/14
w sprawie nabycia lokali.

   Uchwała (pdf, 153 kb)

2014-04-14
NR XLII/465/14
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-04-14
NR XLII/464/14
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 41 kb)

2014-04-14
NR XLII/463/14
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-04-14
NR XLII/462/14
w sprawie nabycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 21 kb)

2014-04-14
NR XLII/461/14
w sprawie uchwalenia programu gospodarczego rozwoju Miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 1,352 kb)

2014-04-14
NR XLII/460/14
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 632 kb)

2014-04-14
NR XLII/459/14
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.

   Uchwała (pdf, 1,265 kb)

2014-03-10
NR XLI/458/14
w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodu.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-03-10
NR XLI/457/14
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

   Uchwała (pdf, 41 kb)

2014-03-10
NR XLI/456/14
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

   Uchwała (pdf, 51 kb)

2014-03-10
NR XLI/455/14
w sprawie zbycia lokalu niemieszkalnego (garażu).

   Uchwała (pdf, 41 kb)

2014-03-10
NR XLI/454/14
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 41 kb)

2014-03-10
NR XLI/453/14
w sprawie zbycia nieruchomości.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-03-10
NR XLI/452/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Tucholską i Gdańską w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 182 kb)

2014-03-10
NR XLI/451/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach 14 Lutego i Prochowej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 232 kb)

2014-03-10
NR XLI/450/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Nowe Miasto, Podgórnej, Pocztowej i Koszarowej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 192 kb)

2014-03-10
NR XLI/449/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej, Żeromskiego i Czerskiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 1,703 kb)

2014-03-10
NR XLI/448/14
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.

   Uchwała (pdf, 2,653 kb)

2014-03-10
NR XLI/447/14
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Uchwała (pdf, 825 kb)

2014-03-10
NR XLI/446/14
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

   Uchwała (pdf, 82 kb)

2014-03-10
NR XLI/445/14
w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

   Uchwała (pdf, 173 kb)

2014-03-10
NR XLI/444/14
w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2014.

   Uchwała (pdf, 52 kb)

2014-03-10
NR XLI/443/14
w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Chojnice Programu "Duża Rodzina Chojnicka".

   Uchwała (pdf, 113 kb)

2014-03-10
NR XLI/442/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Chojnice.

   Uchwała (pdf, 31 kb)

2014-03-10
NR XLI/441/14
w sprawie zmiany wieloletnie prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 662 kb)

2014-03-10
NR XLI/440/14
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.

   Uchwała (pdf, 1,254 kb)

2014-03-10
Tekst jednolity w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Obwieszczenie (pdf, 361 kb)

2014-01-27
NR XL/439/14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie Placu Piastowskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach.

   Uchwała (pdf, 352 kb)

2014-01-27
NR XL/438/14
w sprawie rozpatrzenia skargi.

   Uchwała (pdf, 122 kb)

2014-01-27
NR XL/437/14
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

   Uchwała (pdf, 273 kb)

2014-01-27
NR XL/436/14
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2014 rok.

   Uchwała (pdf, 123 kb)

2014-01-27
NR XL/435/14
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

   Uchwała (pdf, 96 kb)

2014-01-27
NR XL/434/14
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ma lata 2014-2020.

   Uchwała (pdf, 97 kb)

2014-01-27
NR XL/433/14
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

   Uchwała (pdf, 182 kb)

2014-01-27
NR XL/432/14
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   Uchwała (pdf, 1,122 kb)

2014-01-27
NR XL/431/14
w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2014 r.

   Uchwała (pdf, 1,861 kb)