Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.


Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Chojnicach w 2003r.

2003-12-16
XIV/150/03
w sprawie
wynagrodzenia Burmistrza Miasta.
Treść uchwały
 
2003-12-16
XIV/149/03
w sprawie
nadania nazwy projektowanej ulicy.
Treść uchwały
 
2003-12-16
XIV/148/03
w sprawie
nabycia nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A.
Treść uchwały
 
2003-12-16
XIV/147/03
w sprawie
zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.
Treść uchwały

2003-12-16
XIV/146/03
w sprawie
zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały
 
2003-12-16
XIV/145/03
w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
Treść uchwały
 
2003-12-16
XIV/144/03
w sprawie
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/96/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 czerwca 2003r.
Treść uchwały
 
2003-12-16
XIV/143/03
w sprawie
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r.
Treść uchwały
Załącznik 1
 
2003-12-16
XIV/142/03
w sprawie
uchwalenia regulaminu targowiska.
Treść uchwały
Załącznik 1
 
2003-12-16
XIV/141/03
w sprawie
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Chojnic, w strefie płatnego parkowania.
Treść uchwały

 
2003-12-16
XIV/140/03
w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Treść uchwały
Załącznik 1
 
2003-12-16
XIV/139/03
w sprawie
zmiany Uchwały Nr II/12/02 z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach.
Treść uchwały  
Załącznik1 

2003-12-16
XIV/138/03
w sprawie
zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003 r.
Treść uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7


2003-10-27
XIII/137/03
w sprawie
wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.
Treść uchwały  
zał.1

2003-10-27
XIII/136/03
w sprawie
nadania nazwy projektowanej ulicy.
Treść uchwały  


2003-10-27
XIII/135/03
w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna.
Treść uchwały  
zał.1
za
ł
.2

2003-10-27
XIII/134/03
w sprawie
przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna.
Treść uchwały  
zał.1

2003-10-27
XIII/133/03
w sprawie
ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby przeznaczonych do wydania licencji na zarobkowy przewóz osób taksówką.
Treść uchwały  


2003-10-27
XIII/132/03
w sprawie
od
rzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dla działki nr 193/22 przy ulicy Orzechowej i dla działki nr 186/13 przy ulicy Wiśniowej w Chojnicach.
Treść uchwały  
zał.1


2003-10-27
XIII/131/03
w sprawie
odrzucenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dla działki nr 193/22 przy ulicy Orzechowej i dla działki nr 186/13 przy ulicy Wiśniowej w Chojnicach.
Treść uchwały  


2003-10-27
XIII/130/03
w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zakup nieruchomości od Kurii Biskupiej.
Treść uchwały  


2003-10-27
XIII/129/03
w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania na realizację II etapu modernizacji ul. Kościerskiej.
Treść uchwały  


2003-10-27
XIII/128/03
w sprawie
zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003r.
Treść uchwały  
zał.1
za
ł
.2
za
ł.3
za
ł
.4
za
ł
.5
za
ł
.6
za
ł
.7
zał.8

2003-10-27
XIII/127/03
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXX/359/01 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 marca 2001r. w sprawie świadczenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu “Chojnicki Bank Żywności”.
Treść uchwały

 

2003-09-22
XII/126/03
w sprawie
zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały

2003-09-22
XII/125/03
w sprawie
zbycia gruntów na rzecz użytkownika wieczystego.
Treść uchwały

2003-09-22
XII/124/03
w sprawie
zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.
Treść uchwały

2003-09-22
XII/123/03
w sprawie
użyczenia nieruchomości.
Treść uchwały

2003-09-22
XII/122/03
w sprawie
zamiany nieruchomości.
Treść uchwały

2003-09-22
XII/121/03
w sprawie
zmiany Uchwały cach z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie nabycia nieruchomości od Diecezji Pelplińskiejw sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereowej w Chojnicach.
Treść uchwały

2003-09-22
XII/119/03
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno-usługową przy ul. Igielskiej w Chojnicach.
Treść uchwały

2003-09-22
XII/118/03
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice w sprawie dla miasta Chojnice.
Treść uchwały

2003-09-22
XII/116/03
w sprawie
ustalenia stawek czynszu regulowanego dla mieszkań w bdynku położonym w Chojnicach przy ul. Wielewskiej 8 wchdzącym w skład zasobów mieszkaniowych Chojnickiego Tołecznego Sp. z o.o.
Treść uchwały

2003-09-22
XII/115/03
w sprawie
zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003r.
Treść uchwały
Załącznik1
Załącznik2

Załącznik3
Załącznik4
Załącznik5
Załącznik6
Załącznik7
Uzasadnienie

2003-08-25
XI/114/03
w sprawie
powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
Treść uchwały

2003-08-25
XI/113/03
w sprawie
przystąpienia Miasta Chojnice do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion "Bałtyk".
Treść uchwały

2003-08-25
XI/112/03
w sprawie
rezygnacji z członkostwa miasta Chojnice w Związku Miast Polskich.
Treść uchwały

2003-08-25
XI/111/03
w sprawie
przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej w drodze porozumienia od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.
Treść uchwały
Załącznik

2003-08-25
XI/110/03
w sprawie
zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały

2003-08-25
XI/109/03
w sprawie
zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.
Treść uchwały

2003-08-25
XI/108/03
w sprawie
użyczenia nieruchomości.
Treść uchwały

2003-08-25
XI/107/03

w sprawie darowizny na rzecz Skarbu Państwa.
Treść uchwały

2003-08-25
XI/106/03

w sprawie przekazania nieruchomości.
Treść uchwały

2003-08-25
XI/105/03

w sprawie przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa.
Treść uchwały

2003-08-25
XI/104/03
w sprawie odrzucenia protestu Państwa Elżbiety i Mariana Panek dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie ulic Bytowskiej, Leśnej i Wiśniowej w Chojnicach.
Treść uchwały

2003-08-25
XI/103/03
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod przemysł i usługi przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.
Treść uchwały

2003-08-25
XI/102/03
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową działki nr 255/1 przy ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach.
Treść uchwały

2003-08-25
XI/101/03
w sprawie
zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003r.
Treść uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7

Uzasadnienie

2003-07-21
X/100/03
w sprawie
zmiany Uchwały IX/87/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Treść uchwały

2003-07-21
X/99/03
w sprawie
wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Chojnice i jej jednostek organizacyjnych.
Treść uchwały

2003-07-21
X/98/03
w sprawie
zmiany Uchwały Nr IX/88/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach.
Treść uchwały

2003-07-21
X/97/03
w sprawie
złożenia skargi do NSA na zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego nr PN. III-0911/40/2003 z dnia 04.07.2003r. stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnej Rady Miejskiej w Chojnicach Katarzyny Karpus.
Treść uchwały

2003-06-16
IX/96/03
w sprawie
zmiany Uchwały Nr II/19/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 grudnia 2002 r.
Treść uchwały

2003-06-16
IX/95/03
w sprawie
nabycia nieruchomości od Diecezji Pelplińskiej.
Treść uchwały

2003-06-16
IX/94/03
w sprawie
użyczenia nieruchomości.
Treść uchwał


2003-06-16
IX/93/03
w sprawie
zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały

2003-06-16
IX/92/03
w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługowo - mieszkalną działki nr 2040/10 i części działki nr 2040/9 przy ulicy Subisława w Chojnicach.
Treść uchwały

2003-06-16
IX/91/03
w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod przemysł przy ulicy Kolejowej w Chojnicach.
Treść uchwały

2003-06-16
IX/90/03
w sprawie
odrzucenia protestu Państwa Marianny i Benedykta Kiedrowicz dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod przemysł przy ulicy Kolejowej w Chojnicach.
Treść uchwały

2003-06-16
IX/89/03
w sprawie
zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. 
Treść uchwały

2003-06-16
IX/88/03
w sprawie
utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach
Treść uchwały 

2003-06-16
IX/87/03
w sprawie
zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003r.
Treść uchwały

2003-06-07
VIII/86/03
w sprawie
informacji o rozwoju społeczno-zdrowotnym.
Treść uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5


2003-04-28
VII/84/03
w sprawie
zmiany Statutu Miasta Chojnice.
Treść uchwały

2003-04-28
VII/83/03
w sprawie
skargi Andrzeja Mielke na Uchwały Nr I/4/02, I/5/02, I/6/02, I/7/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 listopada 2002r.
Treść uchwały

2003-04-28
VII/82/03
w sprawie
uznania protestu za niezasadny i stwierdzenia ważności wyborów do Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 9.
Treść uchwały

2003-04-28
VII/81/03
w sprawie
uznania protestu za niezasadny i stwierdzenia ważności wyborów do Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 4 "Hallera - Bursztynowe".uznania protestu za niezasadny i stwierdzenia ważności wyborów do Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 4 "
Treść uchwały

2003-04-28
VII/80/03
w sprawie
uznania protestu za zasadny i stwierdzenia nieważności wyborów do Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 3 "Słoneczne - Leśne".
Treść uchwały

2003-04-28
VII/79/03
w sprawie
uznania protestu w części za zasadny i stwierdzenia nieważności wyborów do Zarządu Osiedla Nr 2 "Bytowskie".
Treść uchwały

2003-04-28
VII/78/03
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
Treść uchwały

2003-04-28
VII/77/03
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Chojnice.
Treść uchwały

2003-04-28
VII/76/03
w sprawie
uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawach przystąpienia do zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.
Treść uchwały

2003-04-28
VII/75/03
w sprawie
użyczenia nieruchomości.
Treść uchwały


2003-04-28
VII/74/03
w sprawie
zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały

2003-04-28
VII/73/03
w sprawie
zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.
Treść uchwały

2003-04-28
VII/72/03
w sprawie
wprowadzenia innych ulg w podatku od nieruchomości na lata od 2003r. do 2006r.
Treść uchwały
załącznik 1

2003-04-28
VII/71/03
w sprawie
przyjęcia statutu Związku Komunalnego.
Treść uchwały
załacznik 1

2003-04-28
VII/70/03
w sprawie
utworzenia związku komunalnego pod nazwą "Związek Gmin Człuchowsko - Chojnickich".
Treść uchwały

2003-04-28
VII/69/03
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XLVIII/506/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice przez Miejskie Wodociągi Spółkę z o.o. w Chojnicach.
Treść uchwały

2003-04-28
VII/68/03
w sprawie
zbycia udziałów Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chojnicach Spółka z o.o.
Treść uchwały

2003-04-28
VII/67/03
w sprawie
zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003r.
Treść uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2

Załącznik 3
Załącznik 4

Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7

2003-04-28
VII/66/03
w sprawie
uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Chojnice.
Treść uchwały

2003-03-24
VI/65/03
w sprawie
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za rok 2002 i udzielenia absolutorium z tego tytułu.
Treść uchwały

2003-03-24
VI/64/03
w sprawie
zmian w budżecie miasta Chojnice na 2003r.
Treść uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2

Załącznik 3
Załącznik 4

2003-03-24
VI/63/03
w sprawie
zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy miejskiej Chojnice.
Treść uchwały

2003-03-24
VI/62/03
w sprawie
zmiany w Uchwale Nr XLII/470/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie określenia inkasentów podatku od posiadania psów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Treść uchwały

2003-03-24
VI/61/03
w sprawie
wyrażenia zgody na wzniesienie na Wzgórzu Ewangelickim w Chojnicach obelisku upamiętniającego zmarłych Chojniczan wyznania ewangelickiego.
Treść uchwały

2003-03-24
VI/60/03
w sprawie
zbycia lokali przy ul. Gimnazjalnej 11 w Chojnicach.
Treść uchwały

2003-03-24
VI/59/03
w sprawie
zbycia nieruchomości na rzecz Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Chojnicach, w drodze aportu.
Treść uchwały

2003-03-24
VI/58/03
w sprawie
zamiany nieruchomości.
Treść uchwały

2003-03-24
VI/57/03
w sprawie
zatwierdzenia stawek za dzierżawę nieruchomości.
Treść uchwały
załącznik 1

2003-03-24
VI/56/03
w sprawie
zmiany Uchwały Nr XX/279/2000 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie: ustalenia cen biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach.
Treść uchwały
załącznik 1

2003-02-17
V/55/03
w sprawie
zbycia nieruchomości w drodze przetargu
Treść uchwały

2003-02-17
V/54/03
w sprawie
nabycia gruntów od Polskich Kolei Państwowych S.A.
Treść uchwały

2003-02-17
V/53/03
w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę obwodnicy miasta Chojnice
Treść uchwały

2003-02-17
V/52/03
w sprawie
przyjęcia "Programu 2006 dla Chojnic
Treść uchwały

2003-02-17
V/51/03
w sprawie
zmiany Uchwały Nr II/19/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
Treść uchwały

2003-02-17
V/50/03
w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2003r
Treść uchwały

2003-02-17
V/49/03
w sprawie
uchwalenia Strategii rozwoju miasta Chojnice
Treść uchwały

2003-01-27

IV/48/03

w sprawie uzupelnienia składu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Chojnicach.

Treść uchwały

2003-01-27

IV/47/03

w sprawie przyjęcia Statutów Samorządów Mieszkańców Osiedli

Treść uchwały

2003-01-27

IV/46/03

w sprawie zmiany Uchwaly Nr LII/542/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 października 2002r.

Treść uchwały

2003-01-27

IV/45/03

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów na uzupełnienie nieruchomości.

Treść uchwały

2003-01-27

IV/44/03

w sprawie przystapienia Miasta Chojnice do stowarzyszenia pn. "Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich".

Treść uchwały

2003-01-27

IV/43/03

w sprawie wniosku o rozwiązanie i likwidację Związku Gmin Chojnickich

Treść uchwały

2003-01-27

IV/42/03

w sprawie nawiązania partnerskich Stosunków między miastem Mozyr w Republice Białorusi a miastem Chojnice.

Treść uchwały

2003-01-27

IV/41/03

w sprawie utworzenia Spółki "Promocja Regionu Chojnickiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

Treść uchwały

2003-01-27

IV/40/03

w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Chojnicach.

Treść uchwały

2003-01-27

IV/39/03

w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Chojnicach.

Treść uchwały

2003-01-27

IV/38/03

w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Chojnicach.

Treść uchwały