Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zarządzenia Burmistrza 2015
 

 

Nr 157 z dnia 31.12.2015 r.
w/s maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnice - wydane na podstawie art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2004 r. poz. 1202 ze zm.)

Zarządzenie uchyla zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 stycznia 2015 roku
Wytworzony przez : Wydział Organizacyjny

 


Nr 156 z dnia 31.12.2015 r.
w/s zmiany instrukcji kasowej

 


Nr 155 z dnia 31.12.2015 r.
w/s wprowadzenia zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont

 


Nr 154 z dnia 31.12.2015 r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2016 r.

 


Nr 153 z dnia 30.12.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 152 z dnia 30.12.2015 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

 


Nr 151 z dnia 29.12.2015 r.
w/s zasad i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej Chojnice

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 57/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.


Nr 150 z dnia 29.12.2015 r.
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

 


Nr 149 z dnia 23.12.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 148 z dnia 23.12.2015 r.
w/s sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

 


Nr 147 z dnia 23.12.2015 r.
w/s powołania Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; ekologii; ochrony zwierząt (prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt); pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, również opieka nad osobami chorymi

 


Nr 146 z dnia 18.12.2015 r.
w/s powołania Komisji do oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 


Nr 145 z dnia 16.12.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 144 z dnia 11.12.2015 r.
w/s korekty danych adresowych w Gminnej Ewidencji Zabytków Chojnic

 


Nr 143 z dnia 09.12.2015 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 58/2014 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 lipca 2014 r.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 32/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

 


Nr 142 z dnia 09.12.2015 r.
w/s ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Miejskie Wodociągi Sp.zo.o. w Chojnicach

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 32/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

 


Nr 141 z dnia 04.12.2015 r.
w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu głosowania oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnym wydarzeniami

 


Nr 140 z dnia 04.12.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 139 z dnia 03.12.2015 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postepowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu konkursu w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt

 


Nr 138 z dnia 03.12.2015 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postepowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursu oraz wzoru kart ocen

 


Nr 137 z dnia 03.12.2015 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 15 grudnia 2015 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 


Nr 136 z dnia 02.12.2015 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej

 


Nr 135 z dnia 26.11.2015 r.
w/s określenia wysokości oraz zasad, na których przysługują zryczałtowane diety dla osób wchodzących w skład terytorialnej i obwodowych komisji powołanych do przeprowadzenia referendum gminnego zarządzonego na dzień 20 grudnia 2015 r.

 


Nr 134 z dnia 20.11.2015 r.
w/s zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 18 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2015 r.

 


Nr 133 z dnia 19.11.2015 r.
w/s wypłaty wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego za miesiąc grudzień 2015 roku

 


Nr 132 z dnia 19.11.2015 r.
w/s ustalenia dnia 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy

 


Nr 131 z dnia 18.11.2015 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum lokalnym

 


Nr 130 z dnia 17.11.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 129 z dnia 16.11.2015 r.
w/s przyjęcia projektu budżetu miasta Chojnice na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

 


Nr 128 z dnia 10.11.2015 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 127 z dnia 03.11.2015 r.
w/s powołania Zespołu Weryfikacyjno-Opiniującego do spraw budżetu obywatelsko-samorządowego

 


Nr 126 z dnia 03.11.2015 r.
w/s powołania Pełnomocnika do spraw budżetu obywatelsko-samorządowego

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 155 z dnia 23 grudnia 2019 r.

 


Nr 125 z dnia 30.10.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 124 z dnia 30.10.2015 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionej w postępowaniu konkursowym

 


Nr 123 z dnia 28.10.2015 r.
w/s uzupełnienia wykazu Gminnej Ewidencji Zabytków Chojnic

 


Nr 122 z dnia 22.10.2015 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu użytkownania skateparku w Parku 1000-lecia w Chojnicach

 


Nr 121 z dnia 22.10.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 120 z dnia 20.10.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

 


Nr 119 z dnia 20.10.2015 r.
w/s powołania komisji odbiorowej

 


Nr 118 z dnia 14.10.2015 r.
w/s uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

 


Nr 117 z dnia 13.10.2015 r.
w/s ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.zo.o. w Chojnicach

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 32/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

 


Nr 116 z dnia 13.10.2015 r.
w/s ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp.zo.o. w Chojnicach

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 32/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

 


Nr 115 z dnia 13.10.2015 r.
w/s ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp.zo.o. w Chojnicach

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 32/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

 


Nr 114 z dnia 9.10.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 113 z dnia 9.10.2015 r.
w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

 


Nr 112 z dnia 8.10.2015 r.
w/s sprostowania błędów w zarządzeniu Nr 108/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w miescie Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządonych na dzień 25 października 2015 r.

 


Nr 111 z dnia 8.10.2015 r.
w/s stwierdzenia wygasnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

 


Nr 110 z dnia 6.10.2015 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 109 z dnia 6.10.2015 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej

 


Nr 108 z dnia 5.10.2015 r.
w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w miescie Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządonych na dzień 25 października 2015 r.

 


Nr 107 z dnia 29.09.2015 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym wspózawodnictwie sportowym

 


Nr 106 z dnia 29.09.2015 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 04.02.2011r. w sprawie Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnicach

 


Nr 105 z dnia 29.09.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 104 z dnia 23.09.2015 r.
w/s przekazania świetlicy Samorządowi Mieszkańców Osiedla Nr 3 "Słoneczne-Leśne"

 


Nr 103 z dnia 17.09.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 102 z dnia 8.09.2015 r.
w/s powołania Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego

 


Nr 101 z dnia 4.09.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji do spraw referendum

 


Nr 100 z dnia 4.09.2015 r.
w/s powołania komisji odbiorowej

 


Nr 99 z dnia 3.09.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 98 z dnia 1.09.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji do spraw referendum

 


Nr 97 z dnia 31.08.2015 r.
w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu referendalnego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

 


Nr 96 z dnia 31.08.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji do spraw referendum

 


Nr 95 z dnia 28.08.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 94 z dnia 27.08.2015 r.
w/s sprostowania błędu w zarządzeniu Nr 81/15 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 siepnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w miescie Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogónokrajowym zarządzanym na dzień 6 września 2015 r.

 


Nr 93 z dnia 27.08.2015 r.
zmieniające zarzadzenie Nr 71/2014 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 09.09.2014r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w mieście Chojnice 

 


Nr 92 z dnia 26.08.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji do spraw referendum

 


Nr 91 z dnia 25.08.2015 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postepowaniu tzw. małych grantów

 


Nr 90a z dnia 25.08.2015 r.
w/s ustalenia wysokości środków finansowych przypadających w ramach budżetów osiedlowo - obywatelskich w roku 2016.

 


Nr 90 z dnia 25.08.2015 r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2016 r.

 


Nr 89 z dnia 24.08.2015 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


Nr 88 z dnia 21.08.2015 r.
w/s zmian Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 87 z dnia 19.08.2015 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy

 


Nr 86 z dnia 18.08.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 85 z dnia 17.08.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum

 


Nr 84 z dnia 17.08.2015 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeńwyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 


Nr 83 z dnia 14.08.2015 r.
w/s stwierdzenia wygasnięcia członkowstwa w obwodowej komisji do spraw referendum

 


Nr 82 z dnia 13.08.2015 r.
w/s stwierdzenia wygasnięcia członkowstwa w obwodowej komisji do spraw referendum

 


Nr 81 z dnia 10.08.2015 r.
w/s powołania obwodowych komisji do spraw referendum w mieście Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 


Nr 80 z dnia 28.07.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 79 z dnia 20.07.2015 r.
w/s powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw realizacji Programu "Zdrowe Miasto"

 


Nr 78 z dnia 17.07.2015 r.
w/s zasad wykonywania budżetu Miasta Chojnice oraz sposobu realizacji zadań inwestycyjnych na terenie jednostek pomocnicznych Miasta Chojnice

 


Nr 77 z dnia 17.07.2015 r.
w/s opracowania "Planu akcji kurierskiej na terenie miasta Chojnice" oraz "Planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie miasta Chojnice"

 


Nr 76 z dnia 16.07.2015 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 75 z dnia 14.07.2015 r.
w/s przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji budynku Urzędu Miejskiego (Ratusza) na wypadek pożaru

 


Nr 74 z dnia 02.07.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 73 z dnia 02.07.2015 r.
w/s powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 


Nr 72 z dnia 02.07.2015 r.
w/s upoważnienia do przeprowadzania losowania składów osobowych i powołania obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego

 


Nr 71 z dnia 29.06.2015 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 02 lipca 2015 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 


Nr 70 z dnia 29.06.2015 r.
w/s wprowadzenia instrukcji kasowej

 


Nr 69 z dnia 29.06.2015 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 02 lipca 2015 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 


Nr 68 z dnia 29.06.2015 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 02 lipca 2015 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 


Nr 67 z dnia 26.06.2015 r.
w/s powołania Zespołu ds. Opiniowania Projektów Inwestycyjnych

 


Nr 66 z dnia 25.06.2015 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum

 


Nr 65 z dnia 22.06.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 64 z dnia 10.06.2015 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach na "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa".

 


Nr 63 z dnia 10.06.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 62 z dnia 03.06.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 61 z dnia 03.06.2015 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłononych w postępowaniu konkursowym

 


Nr 60 z dnia 01.06.2015 r.
w/s powołania komisji do sraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnicach

 


Nr 59 z dnia 27.05.2015 r.
w/s zasad rozliczania podróży służbowej krajowej prywatnym samochodem przez pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 58 z dnia 26.05.2015 r.
w/s ustalenia dnia 5 czerwca 2015 roku dniem wolnym od pracy

 


Nr 57 z dnia 25.05.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 56 z dnia 22.05.2015 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Zakłodowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 55 z dnia 21.05.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

 


Nr 54 z dnia 21.05.2015 r.
w/s przeprowadzenia procedury konkursowej na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miejskiej Chojnice

 


Nr 53 z dnia 21.05.2015 r.
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miejskiej Chojnice

 


Nr 52 z dnia 15.05.2015 r.
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Chojnicach

 


Nr 51 z dnia 15.05.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

 


Nr 50 z dnia 15.05.2015 r.
w/s powołania komisji wizytującej lokale zgłoszone jako miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

 


Nr 49 z dnia 13.05.2015 r.
w/s uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

 


Nr 48 z dnia 13.05.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

 


Nr 47 z dnia 08.05.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 46 z dnia 08.05.2015 r.
w/s Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 


Nr 45 z dnia 05.05.2015 r.
w/s wysokości opłat za wynajem obiektów sportowych i pomieszczeń kompleksu sportowego pn. Stadion Miejski „Kolejarz 1926”

 


Nr 44 z dnia 05.05.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

 


Nr 43 z dnia 30.04.2015 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 42 z dnia 29.04.2015 r.
w/s odpłatności za pobyt w Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w Chojnicach

 


Nr 41 z dnia 29.04.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

 


Nr 40 z dnia 28.04.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 39 z dnia 24.04.2015 r.
w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

 


Nr 38 z dnia 22.04.2015 r.
w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej

 


Nr 37 z dnia 22.04.2015 r.
w/s ogłoszenia konkursu na nazwę dla parku zieleni  przy ulicy Wielewskiej na osiedlu Kaszubskim w Chojnicach wraz z regulaminem konkursu oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 


Nr 36 z dnia 20.04.2015 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kolektorów deszczowych na ternie miasta Chojnice – prace projektowe – etap I” przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 35 z dnia 20.04.2015 r.
w/s wydatkowania środków z budżetu Miasta Chojnice w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych

 


Nr 34 z dnia 20.04.2015 r.
w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 


Nr 33 z dnia 10.04.2015 r.
w/s zaleceń i standardów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2015/2016

 


Nr 32 z dnia 08.04.2015 r.
w/s powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystanych na potrzeby wydawania dowodów osobistychNr 31 z dnia 03.04.2015r.w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 31 z dnia 03.04.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 30 z dnia 03.04.2015 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotację w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji, składu komisji konkursu oraz wzoru kart ocen formalnej i merytorycznej

 


Nr 29 z dnia 31.03.2015 r.
w/s nieodpłatnego przekazania samochodu Volkswagen Transporter Bus

 


Nr 28 z dnia 30.03.2015 r.
w/s zmian Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 27 z dnia 27.03.2015 r.
w/s powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Chojnice na lata 2015-2020

 


Nr 26 z dnia 26.03.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 25 z dnia 23.03.2015 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 24 z dnia 23.03.2015 r.
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chojnicach

 


Nr 23 z dnia 12.03.2015 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 22 z dnia 12.03.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 21 z dnia 12.03.2015 r.
w/s wprowadzenia podwyżek i regulacji wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji szkół

 


Nr 20 z dnia 03.03.2015 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 19 z dnia 27.02.2015 r.
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2015r.

 


Nr 18 z dnia 25.02.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 17 z dnia 25.02.2015 r.
w/s powołania zespołu opiniującego wnioski o zasiłki szkolne

 


Nr 16 z dnia 18.02.2015 r.
w/s powołania zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu na drogach

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 32 z dnia 27 lutego 2020 r.

 


Nr 15 z dnia 18.02.2015 r.
w/s zmiany zarządzenia ws. powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji

 


Nr 14 z dnia 16.02.2015 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

 


Nr 13 z dnia 16.02.2015 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

 


Nr 12 z dnia 11.02.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 11 z dnia 02.02.2015 r.
w/s powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 


Nr 10 z dnia 29.01.2015 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

 


Nr 9 z dnia 27.01.2015 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2015 r.

 


Nr 8 z dnia 21.01.2015 r.
w/s uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice Nr 18/2010 z dnia 1 marca 2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Budowlano - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 7 z dnia 21.01.2015 r.
w/s maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnice

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 157 z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 170 z dnia 31 grudnia 2019 r.
 


Nr 6 z dnia 14.01.2015 r.
w/s składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 


Nr 5 z dnia 13.01.2015 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotację w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursu oraz wzoru kart ocen

 


Nr 4 z dnia 12.01.2015 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym 

 


Nr 3 z dnia 08.01.2015 r.
w/s powołania Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii

 


Nr 2 z dnia 07.01.2015 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 1 z dnia 05.01.2015 r.
w/s powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji