Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Wydział Spraw Obywatelskich
Dyrektor: Damian Pilacki
e-mail: wso@miastochojnice.pl

 

Zadania Wydziału Spraw Obywatelskich:

 

 1. Dowody Osobiste
 2. Ewidencja Działalności Gospodarczej
 3. Zezwolenie na organizację imprez masowych
 4. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
 5. Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
 6. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 7. Zameldowania na pobyt czasowy
 8. Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 9. Zameldowanie na pobyt stały
 10. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
 11. Wymeldowanie lub zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 12. Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 13. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców
 14. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 15. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 16. Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych
 17. Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru Pesel
 18. Zgłoszenie zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL

 

Klauzule informacyjne:

 

 1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych z zakresu dowodów osobistych
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych z zakresu ewidencji ludności