Urząd Miejski w Chojnicach

LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB TAKSÓWKĄ


1. Podstawa prawna

 - Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( tekst jedn. Dz. U.z 2012r.        poz. 1265)
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.06.2004r. w sprawie wzorów licencji na 
   wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz.U. z 2004r. Nr 153 
   poz.1612)

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 04.12.2007r. w sprawie wysokości opłat za 
   czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu  drogowego oraz za 
   egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007r.Nr 235 
   poz.1726 drogowego  oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji 
   zawodowych (Dz.U. z 2007r. Nr 235 poz.1726 )


2. Wymagane dokumenty:


   - wniosek o wydanie licencji wraz z następującymi załącznikami:
   - zaświadczenie lub oświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające, że przedsiębiorca      sam wykonujący 
     przewozy i zatrudnieni prze niego kierowcy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem 
     sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, 
     wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska,
   - kserokopia aktualnych badań lekarskich i psychologicznych
   - kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako  taksówki osobowej lub w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu –      również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim,

   - kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.3. Opłaty:

   Opłatę za wydanie licencji uiszcza się w zależności od okresu ważności licencji:
       2 - 15 lat     200,-zł
     15 - 30 lat     250,-zł
     30 - 50 lat     300,-zł
    
    Opłatę wnosi się w kasie Urzędu lub na konto - 
    Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. 
    nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 33484. Miejsce załatwienia:

    Wydział Spraw Obywatelskich
    pok. 509 (II piętro)
    tel. 52 397 18 00 wew. 47


5. Termin załatwienia:

    niezwłocznie 


6. Odwołanie:

 Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku w terminie 14 dni od dnia  otrzymania decyzji o odmowie udzielenia licencji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice.