Urząd Miejski w Chojnicach

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

1. Podstawa prawna

 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.)
 • Uchwała Rady Miasta Nr V/56/15 z dnia 20.04.2015r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 • Uchwała Rady Miasta Nr XLII/480/10 z dnia27.09.2010r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Chojnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • Uchwała Rady Miasta Nr XXXV/421/01 z dnia 27.08.2001r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

2. Wydawanie zezwoleń:

          Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

          spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje Burmistrz

          Miasta Chojnice po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji

          rozwiązywania problemów alkoholowych na podstawie pisemnego

          wniosku przedsiębiorcy.

          Zezwolenie wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje alkoholu:

 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
 2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. powyżej 18% alkoholu.

 

3. Sposób załatwienia:

          Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku  ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 3. przedmiot działalności gospodarczej,
 4. adres punktu sprzedaży,

f)  adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu                     

     dystrybucyjnego).

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu  zakładu
 • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 1. zezwolenie wydaje się na okres nie krótszy niż 4 lata przy sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i nie krótszy niż 2 lata przy sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 2. Opłatę za zezwolenia wynosi:

525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu,

proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia i dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie.

Opłatę wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w kasie  bądź na rachunek Urzędu:

Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. 
nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348

4.  Miejsce załatwienia:

 Urząd Miejski w Chojnicach

 Wydział Spraw Obywatelskich

 Ul. Stary Rynek 1

 89-600 Chojnice

 tel. 397 18 00 wew. 47

 pok. 509 II piętro

5. Termin załatwienia:  30 dni

6. Uwagi:  wnioski o wydanie zezwolenia należy składać osobiście.

7. Sposób odwołania:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice.