Urząd Miejski w Chojnicach

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

 

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1485)

 

2. Wymagane dokumenty:

 • Zawiadomienie o zamiarze zoorganizowania zgromadzenia
 • Zawiadomienie o zamiarze zoorganizowania zgromadzenia – tryb uproszczony
 • Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia
 • Zdjęcie organizatora zgromadzenia, albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZWYKŁYM

        Organizator zgromadzenia zawiadamia Burmistrza Miasta o zamiarze  zorganizowania zgromadzenia i podaje:

 

 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 • cel zgromadzenia, w tym wskazania spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualna trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował;
 • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego zgromadzenia

POSTĘPOWANIE W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować przepisy niniejszego rozdziału.

Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

 1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL   albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby  nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i

     numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

 2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany  czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną  trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

 3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w  trakcie zgromadzenia.

Zawiadomienie przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. centrum@gdansk.uw.gov.pl tel. 583077454

 

3. Opłaty: bez opłat.

                          

4. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia złożyć można:

      1) Urząd Miejski w Chojnicach

          Wydział Spraw Obywatelskich

          ul. Stary Rynek 1

          89-600 Chojnice

          pok. 509 (II piętro)

          tel. 52 397 1800 wew. 47

      2) faxem: 52 397 2194

      3) email: wso@miastochojnice.pl

      4) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej

 

5. Termin załatwienia :

     Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze  zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do  organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed
 

     planowaną  datą zgromadzenia.

 

 

 6. Odwołanie: 

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

7. Informacje dodatkowe:

W przypadku gdy zgromadzenie może powodować utrudnienia w ruchu drogowym należy uzyskać zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w sposób szczególny. 

 

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU