Urząd Miejski w Chojnicach

Wymeldowanie lub zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nieprzebywającej w miejscu zameldowania lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:

    - złożyć wniosek, ze szczegółowym podaniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie,

    - przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane
w podaniu (np. tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, umowa cywilno-prawna, wypis
z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich,  II piętro, pok. 510 nr telefonu 052 3971 800 wew. 32

Opłaty

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł

NUMER KONTA BANKOWEGO: 

Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. 
nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, oględzin w lokalu, informacji uzyskanych , np. Krajowego Rejestru Karnego.

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

Podstawa prawna

  1. art. 35 lub art. 31 ust. 1 ustawa z  24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 217, poz. 1427 ze zmianami.)
  2. ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
    Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
  3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628
    ze zmianami)