Urząd Miejski w Chojnicach

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru Pesel.

Dane jednostkowe z rejestru mieszkańców udostępnia się  na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Dane przekazywane są w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

Przez dane jednostkowe rozumie się  informacje dotyczące:

 • jednej osoby
 • imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem

 

Miejsce załatwienia:

Urząd Miejski w Chojnicach
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
tel. 397 18 00 wew. 32
pok. 510,  II piętro

 

Wymagane dokumenty:

 •  wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru Pesel,
 • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
 • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

Opłaty:

 • 31 zł za dane jednostkowe w formie wpłaty do kasy Urzędu Miejskiego w Chojnicach lub na konto Urzędu nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348
 •  bez opłat – osoby, jednostki organizacyjne i podmioty zwolnione z opłaty na podstawie ustawy o ewidencji ludności

 

Sposób załatwienia sprawy:

Odpowiedź na wniosek można odebrać  osobiście w pok. 510 lub otrzymać ją za pośrednictwem  poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).

 

Termin załatwienia:

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego -zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

Sposób odwołania: Odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.

 

Inne informacje:

Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego, a uwiarygodnią jedynie interes faktyczny dane osobowe udostępniania są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody osób, których dotyczy wniosek.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1212)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482)

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL:
pobierz w formacie .pdf  lub  pobierz w formacie .docx