Urząd Miejski w Chojnicach
 

ZEZWOLENIE NA ORGANIZACJĘ IMPREZ MASOWYCH


1.   Podstawa prawna

-  Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych 
   (Dz. U.  z 2009r. Nr 62, poz. 504 ze zmianami)


2.   Wymagane dokumenty:

    Organizator imprezy masowej składa wniosek wraz z opiniami:

a)  Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach, Komendanta Powiatowego 
     Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, kierownika jednostki organizacyjnej 
     pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o 
     niezbędnej wielkości ich sił i  środków do zabezpieczenia

     imprezy zastrzeżenia do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych    
     przez Policję zagrożeniach,


b)  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach,

c)  graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza 
     masowa,  zawierający:

-  oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i

    dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji
-  oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do     celów  przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
-  oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody,      gazu i energii  elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na            
  bezpieczeństwo użytkowników obiektu  lub terenu,

-  informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych rozmieszczeniu osób, oraz rozmieszczeniu  punktów gastronomicznych i sanitariatów,

d)  regulamin obiektu  lub terenu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy,

e)  program i regulamin imprezy ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się  według ustalonego terminarza lub ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia  ich uczestnikom imprezy masowej,

f)   informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie  zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o  liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji,  oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w  odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik- co najmniej 10 porządkowych na  300 osób, które mogą być obecne na  imprezie i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te  wynoszą odpowiednio 30 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie i co najmniej 3 porządkowych na każde następne 100 osób,

g)  wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia 
     bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do  spraw bezpieczeństwa),


h)  pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej,

i)   warunki łączności  pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy, 

j)   szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego  
     miejscowego zagrożenia,

k)   polisę ubezpieczeniową o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone  
      uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny,

l)  pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki  
     organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki

ł)  informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk podczas trwania imprezy

m) informacja o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane  obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia


3.   Opłaty:

   -  opłata skarbowa 82,- zł za wydanie decyzji
  
      Opłatę wnosi się w kasie Urzędu lub na konto - 
     Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. 
     nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348

4.    Miejsce załatwienia:

      Wydział Spraw Obywatelskich
       pok. 509 (II piętro)
       tel. 52 397 18 00 wew. 47


5.    Termin załatwienia :

      Organizator imprezy nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia  imprezy  występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia.
      Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne Burmistrz Miasta Chojnice wydaje zezwolenie niezwłocznie.


6.    Odwołanie:

      Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku w  terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice