Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

WNIOSKI DO POBRANIA

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizjami Pozarządowymi 

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Wniosek o przyznanie nagrody sportowej lub wyróżnienia

Wniosek o przyznanie dorocznej nagrody lub wyróżnienia Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Wniosek o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

Formularz zamówienia na udostępnienie obiektu sportowego Stadion Miejski "Chojniczanka 1930"

Formularz rezerwacji Boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w Chojnicach "Boisko Nowych Nadziei "Modrak"

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - wzór obowiązujący do 3 września 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - wzór obowiązujący po 3 września 2016 r.

Wzór oferty w trybie tzw. "małych grantów"

Wzór sprawozdania - małe granty

 

Wydział Planowania Przestrzennego

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wypis_wyrys ze studium  lub z planu miejscowego

 

Wydział Gospodarowania  Nieruchomościami

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

- Wniosek o podział nieruchomości

- Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy lub najmu

Wypowiedzenie umowy dzierżawy lub najmu

 

„Druki sądowe w sprawie Ksiąg Wieczystych można pobrać ze strony
http://www.ms.gov.pl/kw/kw.php#form”.


Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

- Wniosek o podjęcie postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

- Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych

- Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjolnym - stypendium szkolne

- Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zasiłek szkolny

- Wniosek o refunację kosztów dowozu dziecka

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

- Wnioski wydziału

- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Nowy wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  - Załącznik 1    - Załącznik 2   - Załącznik 3

-Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące

- Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

- Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy

- Wniosek o zameldowanie na pobyt stały

- Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

- Wiosek zgłoszenia powrotu z zagranicy

- Wniosek zgłoszenia wyjazdu za granicę

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

 

USC:

- Wniosek o wydanie aktu skróconego i zupełnego (skrócony i wielojęzyczny 22zł, zupełny 33zł)

- Wiosek o wpisanie do polskich rejestrów stanu cywilnego aktu urodzenia

- Wniosek o wpisanie do polskich rejestrów stanu cywilnego aktu małżeństwa

- Wniosek o wpisanie do polskich rejestrów stanu cywilnego aktu zgonu

Podanie o zmianę imienia/nazwiska (opłata skarbowa 37 zł)

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym ( opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 38 zł)

- Wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą (o zdolności prawnej 38zł)

- Wniosek o naniesienie wzmianki o rozwodzie w akcie małżeństwa (oplata skarbowa 11zł)

- Wniosek o naniesienie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenie, małżeństwa lub zgonu (opłata skarbowa 11 zł)

- Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza (opłata administracyjna 17zł)

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017).doc

- Wniosek  na lokalizację zjazdu

Wniosek na zajęcie pasa - awaria

Wniosek na zajęcie pasa - prowadzenie robót

-Wniosek na zajęcie pasa -umieszczenie urządzeania

Wniosek na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej

-  Wniosek na zajęcie pasa - na prawach wyłączności​

Wniosek na zajęcie pasa - umieszczenie obiektu budowlanego i reklamy

- Wniosek na usuniecie drzew i krzewów

- Załącznik  1 OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM

- Załącznik  1a ZGODA WŁAŚCICIELA DZIAŁKI 

- Załącznik  2 OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE WŁASNOŚCI 

- Zgłoszenie usunięcia drzew

- Wniosek o spisanie umowy najmu na lokal mieszkalny lub socjalny

- Informacja o obowiązku zgłaszania do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

- Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Wniosek na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie plakatów wyborczych

- Wniosek wjazd w ulicę pojazdów pow. 3,5 t

 

Wydział Finansowy

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (IN – 1 )

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (IR – 1)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL – 1)

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (DN – 1)

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL – 1)

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR – 1)

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DT-1)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 (DT-1a)