Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

WNIOSKI DO POBRANIA

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

  - Oświadczenie o niekaralności do wniosku o przyznanie stypendium sportowego

  - Klauzula RODO do wniosku o przyznanie stypendium sportowego

 

Wniosek o przyznanie nagrody sportowej lub wyróżnienia

  - Klauzula RODO do wniosku o przyznanie nagrody sportowej lub wyróżnienia

 

Wniosek o przyznanie dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

   - Klauzula RODO do wniosku o przyznanie dorocznej nagrody  za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia i ochrony kultury

 

Wniosek o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

 

Formularz zamówienia na udostępnienie obiektu sportowego Stadion Miejski "Chojniczanka 1930"

   - Klauzula informacyjna RODO

 

Formularz zamówienia na udostępnienie obiektu sportowego Stadion Miejski "Kolejarz 1926"

   - Klauzula informacyjna RODO

 

Formularz rezerwacji Boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w Chojnicach "Boisko Nowych Nadziei "Modrak"

   - Klauzula informacyjna RODO

 

Formularz zamówienia na udostępnienie hali widowiskowo sportowej ul. H. Wagnera 1

   - Klauzula informacyjna RODO

 

Oferta realizacji zadania publicznego

 

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - nowy wzór od 2020

 

Zestawienie dokumentów księgowych - wzór

 

Zaktualizowany plan i harmonogram działania - wzór

 

Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania - wzór

 

Zaktualizowany opis rezultatów zadania - wzór

 

Wzór oferty w trybie tzw. "małych grantów"

 

Wzór sprawozdania - małe granty

 


Straż Miejska

 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w programie ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla "Nie dla czadu"

 

Wniosek o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu w "strefę centrum"

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

 


Wydział Planowania Przestrzennego

 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

 

Wniosek o przeniesienie/zmianę decyzji o warunkach zabudowy

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

Wniosek o wypis / wyrys ze studium lub z planu miejscowego

 

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego

 

Klauzula RODO odnośnie danych osobowych

 


Wydział Gospodarowania  Nieruchomościami

 

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

- Wniosek o podział nieruchomości

 

- Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy lub najmu

 

Wypowiedzenie umowy dzierżawy lub najmu

 

Druki sądowe w sprawie Ksiąg Wieczystych można pobrać ze strony http://www.ms.gov.pl/kw/kw.php#form

 Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 

- Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

 

- Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne

 

- Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zasiłek szkolny

 

- Wniosek na dowóz  dzieci niepełnosprawnych

 

- Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis

 

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

 

Oświadczenie o niekaralności

 

- Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym

 


Wydział Spraw Obywatelskich

 

Klauzula informacyjna RODO

 

- Klauzula informacyjna dla gmin - dowody osobiste

 

- Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

 

- Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

 

- Wnioski wydziału

 

- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

    - klauzula RODO - zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

- Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2023

 

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  - Załącznik 1    - Załącznik 2   - Załącznik 3    - Załącznik 4   - Załącznik 5

      - Instrukcja wypełnienia wniosku
      - klauzula RODO

 

Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

 

- Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

 

- Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy

 

- Wniosek o zameldowanie na pobyt stały

 

- Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
     - Klauzula informacyjna - zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

 

- Wniosek zgłoszenia wyjazdu za granicę

 

- Wniosek o nadanie numeru PESEL

 

- Zgłoszenie powrotu z wykazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

 

- Wpis do stałego obwodu głosowania

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie glosowania

- klauzula RODO

 

 

- Wniosek - zawiadomienie o zgromadzeniu wraz z klauzulą RODO

 

- Wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

- Klauzula informacyjna dot. zastrzeżenia albo cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL

 

Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką:

Oświadczenie dot. pojazdów

Oświadczenie o niekaralnośći kierowcy (nie będącym przedsiębiorcą)

Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy nie wykonującego osobiście przewozów osób

Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy osób

Oświadczenie o posiadaniu akt. dokumentacji

RODO - licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wniosek

Wykaz kierowców

Wykaz pojazdów

 

Zgłoszenie do gminnej ewidencji obiektu, w którym świadczone są usługi hotelarskie:

- Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

- Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

- Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

- Załącznik nr 2 do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

- Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich

Klauzula informacyjna odnośnie obiektów hotelarskich

 


Urząd Stanu Cywilnego

 

Klauzula informacyjna RODO

 

- Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

- Wniosek o wydanie aktu skróconego i zupełnego (skrócony i wielojęzyczny 22zł, zupełny 33zł)

 

- Wiosek o wpisanie do polskich rejestrów stanu cywilnego aktu urodzenia

 

- Wniosek o wpisanie do polskich rejestrów stanu cywilnego aktu małżeństwa

 

- Wniosek o wpisanie do polskich rejestrów stanu cywilnego aktu zgonu

 

- Wniosek o sprostowanie

 

Podanie o zmianę imienia/nazwiska (opłata skarbowa 37 zł)

 

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 38 zł)

 

- Wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą (o zdolności prawnej 38zł)

 

- Wniosek o naniesienie wzmianki o rozwodzie w akcie małżeństwa (oplata skarbowa 11zł)

 

- Wniosek o naniesienie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenie, małżeństwa lub zgonu (opłata skarbowa 11 zł)

 

- Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza (opłata administracyjna 17zł)

 


Wydział Gospodarki Komunalnej

 

Klauzula Informacyjna RODO – Wykonywanie nieodpłatnie kontrolowanej pracy na cele społeczne

 

- Wniosek na lokalizację zjazdu

 

Wniosek na zajęcie pasa - awaria

 

Wniosek na zajęcie pasa - prowadzenie robót

 

- Wniosek na zajęcie pasa - umieszczenie urządzenia

 

Wniosek na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej

 

Wniosek na zajęcie pasa - na prawach wyłączności​

 

Wniosek na zajęcie pasa - umieszczenie obiektu budowlanego i reklamy

 

- Wniosek na usuniecie drzew i krzewów

- Załącznik  2 OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM

- Załącznik  2a ZGODA WŁAŚCICIELA DZIAŁKI 

- Załącznik  3 OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE WŁASNOŚCI 

 

- Zgłoszenie usunięcia drzew

 

- Wniosek o spisanie umowy najmu na lokal mieszkalny lub socjalny

    - klauzula RODO do wniosku o spisanie umowy najmu na lokal mieszkalny lub socjalny

 

Wniosek na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie plakatów wyborczych

 

- Wniosek wjazd w ulicę pojazdów pow. 3,5 t

 

- Wniosek o wydanie karty abonamentowej upoważniającej do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania

 


Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 

- Deklaracja CEEB- a- budynki i lokale mieszkalne

 

- Deklaracja CEEB- b- budynki i lokale niemieszkalne

 

Deklaracja DO -1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

     - RODO do deklaracji DO-1

 

Wniosek o dofinansowanie odbioru płyt dachowych cementowo-azbestowych

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
     - Informacje dodatkowe
     - Materiał pomocniczy - karta informacyjna przedsięwzięcia
     - Klauzula informacyjna RODO

Stop dla Smogu


Referat ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

 

Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego przyłącza kanalizacji deszczowej 

 

Zgłoszenie do ewidencji przydomowej oczyszczalni ścieków

 

-  Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Oświadczenie o ponoszeniu opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

 


Wydział Windykacji

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

 

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu mandatu karnego nałożonego przez Straż Miejską Miasta Chojnice

Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych do wniosku o udzielenie ulgi na mandaty karne.

 

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu opłaty dodatkowej -niopłacenie postoju pojazdu w strefie płatnego parkowania w Chojnicach

Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych do wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu opłaty dodatkowej.

 


Wydział Finansowy

 

Wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości:

 

IN-1 -    informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 -  załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 -  załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 -  załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
DN-1 -   deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 

Wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny:

IR-1 -    informacja o gruntach
ZIR-1 -  załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 -  załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 -  załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
DR-1 -   deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 

Wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny:

IL-1 -    informacja o lasach
ZIL-1 -  załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 -  załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 -  załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
DL-1 -   deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych:

DT-1 -   deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1a - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych