Urząd Miejski w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

MAŁE GRANTY 

 

24.07.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

zaprasza

 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu uchwały  Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad Zabytkami dla Miasta Chojnice na lata 2020-2023”

 

- treść konsultacji

- formularz opinii

- Program opieki nad zabytkami Miasta Chojnice na lata 2020-2023

- projekt uchwały

- uzasadnienie do uchwały

 


 

13.07.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

zaprasza


wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej
Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których
mowa w Art. 3 Ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku ublicznego
i wolontariacie.

 

- treść konsultacji

- projekt uchwały

- formularz opinii

 


 

08.06.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


zaprasza


wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały

zmieniającą Uchwałę Nr XII/161/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym

 

- treść konsultacji

- projekt uchwały

- formularz opinii

 


05.06.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt oraz zaprasza do składania ofert.

 

- ogłoszenie

- karta oceny formalnej

- protokół oceny

- oferta

- sprawozdanie

 


04.06.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


ogłasza


listę nagrodzonych nagrodą Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury w 2019 r

 

lista nagrodzonych

 


04.06.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


ogłasza


listę osób nagrodzonych Nagrodą Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2019 r.:

 

lista nagrodzonych

 


01.06.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


ogłasza


listę laureatów Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami w 2020 r.

 

lista stypendystów

 


23.04.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


zaprasza

 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach

 

informacja o konsultacjach

formularz zgłoszenia opinii

projekt uchwały

 


13.03.2020 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie  §4 ust. 2  Uchwały Nr IX/121/19
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Burmistrz Chojnic
ogłasza

nowy termin naboru wniosków o przyznanie dorocznych nagród Burmistrza
 za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2019 roku.

 

treść ogłoszenia

informacja o przedłużeniu naboru wniosków

wniosek

klauzula informacyjna RODO

uchwała RM

 


18.02.2020 r.

 

OgłoszenieNa podstawie § 5 ust. 5 uchwały Nr XX/202/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w/s stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami 

Burmistrz Chojnic
ogłasza

nabór wniosków o przyznanie w 2020 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

 

treść ogłoszenia

informacja o przedłużeniu naboru wniosków

wniosek – stypendia kulturalne

 


14.02.2020 r.

 

Ogłoszenie

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały
Rady Miejskiej w Chojnicach

w sprawie przyjęcia programu „Chojnicka Karta Seniora”

 

treść ogłoszenia

program "Chojnicka Karta Seniora"

uchwała dot. "Chojnicka Karta Seniora"

formularz zgłoszenia opinii

 


13.02.2020 r. / 21.07.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


ogłasza

 

Lista stypendystów – stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym – I EDYCJA 2020 r. / II Edycja 2020 r.

 

lista stypendystów

lista stypendystów - II Edycja 2020 r.

 


06.02.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


ogłasza

listę laureatów
Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2020”
z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2020 r.
w zakresie ekologii

 

lista laureatów

 


29.01.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


ogłasza

 

listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert o „Dotacje 2020” z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2020 r. z zakresu
kultury, wypoczynku, integracji europejskiej i przeciwdziałania patoligii społecznej 2020

 

lista laureatów

 


20.01.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice
z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach" w 2020 r.

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

wzór sprawozdania

unieważnienie konkursu

 


17.01.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


ogłasza

 

listę laureatów  Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2020” z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2020 r. w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej

 

lista laureatów

 


31.12.2019 r.

 

Burmistrz Chojnic


zaprasza

 

do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników Miasto Chojnice i osiągającym wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych

 

- treść ogłoszenia

- klauzula informacyjna

- oświadczenie o niekaralności

- wniosek

- Uchwała RM

 


31.12.2019 r.

 

Burmistrz Chojnic


ogłasza nabór wniosków o przyznanie dorocznych nagród Burmistrza
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2019 roku.

 

- treść ogłoszenia

- klauzula informacyjna

- wniosek

- uchwała RM

 


31.12.2019 r.

 

Burmistrz Chojnic


ogłasza 


nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 

 

-treść ogłoszenie

- klauzula informacyjna

-wniosek o nagrodę lub wyróżnienie

- Uchwała Rady Miejskiej

 


24.12.2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

ogłasza

 

listę laureatów  Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2020”

z budżetu Miasta Chojnice

w formie powierzenia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2020 r. - ochrona zwierząt

 

Lista laureatów

____________________________________________________________________________

24.12.2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

ogłasza

 

listę laureatów  Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2020”

z budżetu Miasta Chojnice

w formie powierzenia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2020 r. - pomoc społeczna

 

Lista laureatów

_______________________________________________________________________________

06.12.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 34/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

 

w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

 

wyniki konkursu

___________________________________________________________________________

21.11.2019 r.

 

ZMIANA OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE Z 07.11.2019 r. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2020

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2020 r.

 

aktualna treść ogłoszenia

aktualna oferta

sprawozdanie

___________________________________________________________________________

07.11.2019r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach

 

treść konsultacji

projekt uchwały

formularz konsultacji

___________________________________________________________________________

07.11.2019r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2020 r.

 

treść ogłoszenia

oferta

sprawozdanie

___________________________________________________________________________

07.11.2019r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadania z zakresu
pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom
prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - pn. Zapewnienie gorącego
posiłku dla 115 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

treść ogłoszenia

oferta

sprawozdanie

___________________________________________________________________________

07.11.2019r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność
w zakresie pomocy społecznej - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

 

treść ogłoszenia

oferta

sprawozdanie

___________________________________________________________________________

07.11.2019r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

otwarty konkurs ofert  dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na realizację zadania publicznego: Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
„PRZYTULISKO” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24  w okresie:1.01.2020-31.12.2020r."
w formie powierzenia zadania

 

treść ogłoszenia

oferta

sprawozdanie

___________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
z dnia 06.11.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu
„Stop wykluczeniu – start na pracę”
  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

 

treść zarządzenia

____________________________________________________________________________

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje

iż w związku z brakiem ofert, konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej
w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”
współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), nie został rozstrzygnięty.

____________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

zaprasza

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

 

treść konsultacji

projekt uchwały

formularz konsultacji

____________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych
Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
na realizację zadań w 2020 roku.

 

treść ogłoszenia

formularz zgłoszeniowy

____________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
z dnia 09.10.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”
  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

 

treść zarządzenia

ogłoszenie o konkursie

____________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

zaprasza

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

 

informacja o konsultacjach Program 2020

projekt uchwały ws. programu współpracy 2020

formularz konsultacji

____________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Chojnice z zakresu rewitalizacji
w ramach projektu pn. "Rewializacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach" w 2019 r.
W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej.

 

treść ogłoszenia

formularz zgłoszeniowy

unieważnienie ogłoszenia

____________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ublicznych Miasta Chojnice
z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej
w Chojnicach" w 2019 r.

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

wzór sprawozdania

unieważnienie konkursu

____________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  28/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
z dnia 30.08.2019

w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu
usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

 

treść zarządzenia

____________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 25/2019
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W CHOJNICACH Z DNIA 31.07.2019 R.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji
o charakterze zawodowym i społecznym w ramach realizowanego projektu "Stop
wykluczeniu - start na pracę" współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2010 (RPO WP 2014-2020).

 

treść zarządzenia

___________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

zaprasza

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu uchwały 

w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia
szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.

 

treść konsultacji

projekt uchwały

formularz konsultacji

___________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

Lista stypendystów – stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie sportowym – II EDYCJA 2019 r.

 

Lista laureatów

___________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

Lista laureatów Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami w 2019 r. II EDYCJA

 

Lista laureatów

___________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

Nabór wniosków o przyznanie w 2019 roku stypendiów dla osób zajmujących się
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami – II EDYCJA

 

treść ogłoszenia

wniosek o przyznanie stypendium

uchwała dot. Stypendiów artystycznych

___________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

Lista laureatów Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem  kultury i opieki nad  zabytkami w 2019 r.

 

Lista laureatów

___________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

Lista nagrodzonych nagrodą oraz wyróżnieniem Burmistrza za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2018 r.

 

Lista nagrodzonych

___________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

Lista osób, nagrodzonych Nagrodą Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2018 r.

 

Lista nagrodzonych Nagrodą Burmistrza

___________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

przedłuża nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2018
roku.

 

Treść ogłoszenia

Wniosek o przyznanie nagrody z dziedziny kultury

Uchwała Nr XXXVIII/411/13 z dnia 25 listopada 2013 r

___________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

Lista stypendystów - stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym dla
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym - EDYCJA 2019r.​

 

Lista stypendystów   I Edycja 2019

___________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert o „Dotacje 2019”
z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację
zadań publicznych Miasta Chojnice w 2019 r.

 

Lista laureatów - zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narogowego

___________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


ogłasza nabór wniosków

o przyznanie w 2019 roku stypendiów dla osób
zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki
nad zabytkami.

 

Treść ogłoszenia

Wniosek o przyznanie stypendium

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uchwała Nr XX/202/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.

___________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2018
roku.

 

Treść ogłoszenia

Wniosek o przyznanie stypendium

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uchwała Nr XXXVIII/411/13 z dnia 25 listopada 2013 r.

___________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza 

nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie
sportu w 2018 roku.

 

Treść ogłoszenia

Wniosek o przyznanie stypendium

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uchwała Nr XXX/347/17 z dnia 27 marca 2017 r.

___________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla sportowców
osiągających wysokie wyniki w sporcie.

 

Treść ogłoszenia

Wniosek o przyznanie stypendium

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uchwała Nr XXX/347/17 z dnia 27 marca 2017 r.

___________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza otwarty konkurs ofert

  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2019 r.

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

lista laureatów

___________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza otwarty konkurs ofert

dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 
na realizację zadania publicznego: 
Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "PRZYTULISKO" w Chojnicach
przy ul. Igielskiej 24.

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

lista laureatów

___________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym
działalność w zakresie pomocy społecznej -
pn. Zapewnienie gorącego posiłku dla 135 osób dziennie znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej.

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

lista laureatów

___________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym
działalność w zakresie pomocy społecznej - 
Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

lista laureatów

___________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert

 

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych

Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2019 roku.

 

Treść ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy

 

___________________________________________________________________________

Program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

 

program współpracy

__________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym
działalność w zakresie pomocy społecznej - 
Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Lista laureatów

__________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
 

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH W SPRAWIE PRZYJĘCIA
ROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE  W 2019 ROKU
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Konsultacje trwają od 12 września do 25 września 2018 roku.
 

 

Treść konsultacji

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

__________________________________________________________________________

Burmistrz Chojnic zaprasza

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w
konsultacjach.

Projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/431/17 Rady Miejskiej w
Chojnicach z dnia 23 października 2017r. w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2018 roku z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Treść konsultacji

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

__________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

nabór wniosków o przyznanie w 2018 roku stypendiów dla osób
zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki
nad zabytkami - II Edycja

 

Treść ogłoszenia

Wniosek o przyznanie stypendium

Uchwała w/s przyznania stypendiów

Lista laureatów

__________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

Lista laureatów Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem  kultury i opieki nad  zabytkami w 2018 roku r.

 

Lista laureatów​

__________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

Lista osób, nagrodzonych Nagrodą Burmistrza za osiągnięcie sportowe w 2018 r.

 

Lista osób nagrodzonych

__________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

Lista osób nagrodzonych Nagrodą i wyróżnieniami Burmistrza

za osiągnięcia sportowe w 2017 r.

 

Lista osób nagrodzonych

__________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

Lista osób nagrodzonych doroczną Nagrodą Burmistrza za osiągnięcia

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 

Lista osób nagrodzonych

__________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert o „Dotacje 2018”

z budżetu Miasta Chojnice

w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2018 r.

 

Lista laureatów - zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narogowego

Lista laureatów - zadania z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

__________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

Lista stypendystów – stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym dla

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym

współzawodnictwie sportowym

 

Lista stypendystów I EDYCJA 2018

Lista stypendystów II EDYCJA 2018

__________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza

do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

dla sportowców osiągających wysokie wyniki w sporcie

 

Treść ogłoszenia

Wniosek o stypendium

Uchwała ws. stypendiów sportowych

__________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2018 roku

stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,

upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

 

Treść ogłoszenia

Wniosek o stypendium

Uchwała ws. stypendiów artystycznych

__________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza listę laureatów 

Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2018”

z budżetu Miasta Chojnice

w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2018 r.

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Treść ogłoszenia

__________________________________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań z zakresu pomocy społecznej

organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność

w zakresie pomocy społecznej – Zapewnienie gorącego posiłku dla 150 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Treść ogłoszenia

__________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza

listę laureatów  Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2018” z budżetu Miasta Chojnice
w formie powierzenia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2018 r.

 

Treść ogłosznia

__________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2017 roku

 

Treść ogłoszenia

Wzór wniosku

_____________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2017 roku.

 

Treść ogłoszenia

Wzór wniosku

___________________________________________________________________

Program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

 

Program współpracy na 2018 rok

_______________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku
zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans
tych rodzin i osób

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

_______________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: "Prowadzenie
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "PRZYTULISKO" w Chojnicach
przy ul. Igielskiej 24 w okresie 1.01.2018-31.12.2018r." w formie powierzenia zadania

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

_______________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku
zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym
i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie
pomocy społecznej - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

_______________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2018 r.

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

_______________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert

 

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych

Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2018 roku.

 

Treść ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy

_______________________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice
zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe
 do wzięcia udziału w konsultacjach

 

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE

W 2018 ROKU Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  ORAZ Z PODMIOTAMI,

O KTÓRYCH  MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Konsultacje trwają od  28 września do 11 października 2017 roku.

 

Treść ogłoszenia

Formularz konsultacji

Program współpracy z organizacjami   w  2018r

_______________________________________________________________

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs
Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Kurs języka angielskiego w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Treść ogłoszenia

Zarządzenie Nr 33 /2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 08.08.2017r.

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

__________________________________________________________________________________

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Pośrednictwo pracy/koordynator staży w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Treść ogłoszenia

Zarządzenie Nr 31 /2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 08.08.2017r.

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

__________________________________________________________________________________________

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Treść ogłoszenia

Zarządzenie Nr 32/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 08.08. 2017r.

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/2017
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

z dnia 08.08. 2017r.

w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację

zadań publicznych z zakresu usług reintegracji zawodowej:

Treść zarządzenia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza Listę laureatów Stypendium Burmistrza Miasta Chojnice dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, 

upowszechnianiem  kultury i opieki nad  zabytkami w 2017 r. – II EDYCJA

Lista stypendystów

________________________________________________________________________________

Burmistrza Miasta Chojnice ogłasza

Lista osób, nagrodzonych Nagrodą Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2016 r.

Lista osób, nagrodzonych Nagrodą Burmistrza

 

______________________________________________________________

 

Burmistrza Miasta Chojnice ogłasza

Lista osób, nagrodzonych Nagrodą Burmistrza w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2016 r.

Lista osób, nagrodzonych Nagrodą Burmistrza

 

 

______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chojnice

Zaprasza

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach Projektu uchwały  zmieniającej uchwałę Nr XXVI/295/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść konsultacji

Formularz konsultacji

Projekt uchwały

 

__________________________________________________________

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2017 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami – II Edycja

 

Treść ogłoszenia

Wniosek o stypendium z dziedziny kultury

uchwała ws stypendiów

 

 

 

______________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice
zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach Projektu uchwały

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.


Konsultacje trwają od  16 marca  do  23 marca  2017 roku.


Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.miastochojnice.pl/konsultacje oraz w  BIP-ie oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12.
Wypełniony formularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2017 roku na:
•    adres poczty elektronicznej  urzad@miastochojnice.pl,
•    numer faksu 52 3972194,
•    adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

projekt uchwały

formularz konsultacji

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza roztrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert  ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej -
pn. Zapewnienie gorącego posiłku dla 150 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

ogłoszenie

 

 

 

____________________________________

 

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2017 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

ogłoszenie

- wzór wniosku

- Uchwała w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

______________________________________________________

 

OGŁOSZENIE
Na podstawie Uchwały Nr III/23/15
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015 r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu, w 2016 roku

treść ogłoszenia

- wzór wniosku

______________________________________________________

OGŁOSZENIE
Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/411/13
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 listopada 2013 r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2016 roku

treść ogłoszenia

- wzór wniosku

______________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza listę stypendystów - stypendium sportowego w sporcie kwalifikowanym dla
zawodników osiagajacych wysokie wyniki sportowe w miedzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym – I EDYCJA 2017

 

Lista stypendystów

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej -
pn. Zapewnienie gorącego posiłku dla 150 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

ogłoszenie

wzór oferty

wzór sprawozdania

______________________________________________________

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza
listę laureatów  Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2017” z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2017 r.

 

Lista laureatów

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

zaprasza
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach 

Projektu chwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/295/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Konsultacje trwają od   12 stycznia do  19 stycznia  2017 roku.


Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej: www.miastochojnice.pl / Konsultacje /,www.miastochojnice.pl / Organizacje pozarządowe /oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach-Referat Kultury,Sportu,Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12
Wypełniony formularz konsultacji ws. uchwały zmieniającej Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2017r. należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do  19 stycznia 2017 roku na:
- adres poczty elektronicznej  urzad@miastochojnice.pl,
- numer faksu 52 3972194,
- adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.

 

treść ogłoszenia

projekt uchwały

formularz zgłoszeniowy

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

treść ogłoszenia

- wzór oferty

- wzór sprawozdania

______________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice
OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTULISKO” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24  w roku 2017r. w formie powierzenia zadania

treść ogłoszenia

- wzór oferty

- wzór sprawozdania

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2017 roku 

treść ogłoszenia

- wzór oferty

- wzór sprawozdania

______________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2017 roku.

treść ogłoszenia

formularz zgłoszeniowy

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE W 2017 ROKU
Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  ORAZ Z PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH  MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE


Konsultacje trwają od  14 października do  28 października  2016 roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej: www.miastochojnice.pl / Konsultacje /,www.miastochojnice.pl / Organizacje pozarządowe /oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach-Referat Kultury,Sportu,Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12
Wypełniony formularz konsultacji projektu programu współpracy na 2017 rok należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2016 roku na:
- adres poczty elektronicznej  urzad@miastochojnice.pl,
- numer faksu 52 3972194,
- adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.

- projekt programu

formularz konsultacji

______________________________________________________

 

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2016 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

treść ogłoszenia

- wzór wniosku

- Uchwała w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

 

______________________________________________________

 

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

- nowy wzór sprawozdania (po 3 września 2016 r.)

- stary wzór sprawozdania (przed 3 września 2016 r.)

 

______________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza listę osób nagrodzonych nagrodą Burmistrza za osiagnięcia sportowe w 2016 r.

 

Lista osób, które zostały nagrodzone nagrodą Burmistrza za osiągnięcie sportowe w 2016 r.

 

_______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza listę stypendystów - stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2016   
 

Lista stypendystów - I Edycja 2016

Lista stypendystów - II Edycja 2016

Lista stypendystów - III Edycja 2016

Lista stypendystów - IV Edycja 2016

Lista stypendystów - V Edycja 2016

 

______________________________________________________

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2015 ROKU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

- treść sprawozdania

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie  stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem  kultury i opieki nad zabytkami.


Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/205/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Urząd Miejski w Chojnicach przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie  stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem  kultury i opieki nad  zabytkami.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznych działających na terenie miasta Chojnice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia  31.03.2016 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Uprawnione do udziału  w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Formularz zgłoszenia opinii należy:
•    przesłać na adres: Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice lub
•    złożyć osobiście w biurze podawczym lub
•    przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@miastochojnice.pl.


Pliki do pobrania:

- projekt uchwały

- wnioseko stypendium - zał. do uchwały

- formularz zgłoszenia opinii

 

______________________________________________________

Burmistrza Miasta Chojnice

ogłasza listę osób, które zostały nagrodzone nagrodą Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2015 r.

Lista laureatów

 

______________________________________________________

Burmistrza Miasta Chojnice

ogłasza listę osób, które zostały nagrodzone nagrodą Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2015 r.

Lista laureatów

 

______________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2016” z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2016 r.

Lista laureatów Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2016”

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza listę stypendystów - stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2016   
 

Lista stypendystów - I Edycja 2016

Lista stypendystów - II Edycja 2016

Lista stypendystów - III Edycja 2016

 

______________________________________________________

 

OGŁOSZENIE
Na podstawie Uchwały Nr III/23/15
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015 r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu, w 2015 roku

treść ogłoszenia

- wzór wniosku

 

______________________________________________________

OGŁOSZENIE
Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/411/13
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 listopada 2013 r.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2015 roku

treść ogłoszenia

- wzór wniosku

 

______________________________________________________

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza listę kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2016

 

- lista kandydatów

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2016 r.
 

treść ogłoszenia

- wzór oferty

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTULISKO” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24  w roku 2016r. w formie powierzenia zadania

 

treść ogłoszenia

- wzór oferty

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

treść ogłoszenia

- wzór oferty

______________________________________________________

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza Program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

- Program współpracy na 2016 rok

______________________________________________________

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowychw otwartych konkursach ofert. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2016 roku.

 

treść ogłoszenia

formularz zgłoszeniowy

 

 

______________________________________________________

ZMIANA OGŁOSZENIA

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza zmianę ogłoszenia dot. konsultacji projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W projekcie programu zmianie ulega rozdział 8 § 1 pkt 2) i otrzymuje brzmienie: 

 

„2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  wynosi  316.000 zł;”

 

Pozostała treść projektu programu pozostaje bez zmian.

 

Projekt programu

formularz konsultacji

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach Projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje trwają od  5 listopada do 13 listopada  2015 roku.


Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.miastochojnice.pl / konsultacje / Organizacje Pozarządowe i BIP-ie oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12

Wypełniony formularz konsultacji projektu programu  współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do  13 listopada 2015 roku na:

• adres poczty elektronicznej  urzad@miastochojnice.pl,

• numer faksu 52 3972194,

• adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.

 

projekt programu

formularz konsultacji

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej- Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

 

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

- wyniki konkursu

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

zapraszawszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach Projektu Uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/504/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27  października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje trwają od  18 września do 25  września  2015 roku.


Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.miastochojnice.pl / Konsultacje / Organizacje Pozarządowe/ i BIP-ie oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12

Wypełniony formularz konsultacji uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do  25 września 2015 roku  na:

• adres poczty elektronicznej  referatkis@miastochojnice.pl,

• numer faksu 52 3972194,

• adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.

 

projekt uchwały

formularz konsultacji

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE 

ogłasza otwarty konkurs ofert - II TURA na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2015 r.

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

- lista laureatów

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza listę kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2015W wyniku naboru została utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2015 roku.

 

- treść ogłoszenia

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2015-2018 z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działań mających na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia pod nazwą: „Opieka nad osobami chorymi poprzez uruchomienie hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą” 

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza listę stypendystów - stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2015   
 

Lista stypendystów - I Edycja 2015

Lista stypendystów - II Edycja 2015

Lista stypendystów - III Edycja 2015

Lista stypendystów - IV Edycja 2015

Lista stypendystów - V Edycja 2015

Lista stypendystów - VI Edycja 2015

Lista stypendystów - VII Edycja 2015

Lista stypendystów - VIII Edycja 2015

Lista stypendystów IX Edycja 2015

______________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza 

Lista osób, które zostały nagrodzone nagrodą Burmistrza Miasta Chojnice w roku 2014 roku:

Lista nagrodzonych - 2014.pdf - I edycja

Lista nagrodzonych - 2014.pdf - II edycja

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowychw otwartych konkursach ofert.W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowychUrzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert narealizację zadań w 2015 roku.

 

treść ogłoszenia

formularz zgłoszeniowy

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE 

ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2015 r.

 

- treść ogłoszenia

- wzór oferty

- lista laureatów

 

______________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice

zapraszawszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach Projektu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.


Konsultacje trwają od    8 grudnia  do  18 grudnia  2014 roku.


Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.miastochojnice.pl / Konsultacje / Organizacje Pozarządowe/ i BIP-ie oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12

Wypełniony formularz konsultacji uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do  19 grudnia  2014 roku  na:

• adres poczty elektronicznej  referatkis@miastochojnice.pl,

• numer faksu 52 3972194,

• adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.

 

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

wyniki konkursu

 

______________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice
zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE W 2015 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  ORAZ Z PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH  MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
Konsultacje trwają od  13 października do  21 października  2014 roku.


Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej: www.miastochojnice.pl / Konsultacje /,www.miastochojnice.pl / Organizacje pozarządowe /oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach-Referat Kultury,Sportu,Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12.
Wypełniony formularz konsultacji projektu programu współpracy na 2015 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2014 roku na:

  • adres poczty elektronicznej  urzad@miastochojnice.pl,
  • numer faksu 52 3972194,
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.

                                                                               Z wyrazami

                                                                    Burmistrz Miasta Chojnice

 

 

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

______________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice

zapraszawszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach Projektu uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

Konsultacje trwają od  3 września do   11 września  2014 roku.
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.miastochojnice.pl / Konsultacje / Organizacje Pozarządowe/ i BIP-ie oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12.

Wypełniony formularz konsultacji uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca 2014 roku  na:

•    adres poczty elektronicznej  referatkis@miastochojnice.pl,
•    numer faksu 52 3972194,
•    adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.

 

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 

 

______________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice

zapraszawszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach Projektuuchwały w sprawie zasad i trybu korzystania ze Stadionu Miejskiego „Kolejarz 1926”Konsultacje trwają od  30 maja do  6 czerwca 2014 roku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.miastochojnice.pl / Konsultacje / Organizacje Pozarządowe/ i BIP-ie oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12
Wypełniony formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania ze Stadionu Miejskiego „Kolejarz 1926”  wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca 2014 roku  na:
•    adres poczty elektronicznej  referatkis@miastochojnice.pl,
•    numer faksu 52 3972194,
•    adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.

 

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 

______________________________________________________

OGŁOSZENIE
Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/410/13
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 listopada 2013r.
 Burmistrz Chojnic
ogłasza  
nabór wniosków o przyznanie nagrody* burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
w roku  2013 - II półrocze – 2014 - I kwartał roku.

1.Wnioski o przyznanie nagród mają prawo składać:
- burmistrz z własnej inicjatywy
- związki sportowe
- kluby sportowe
- radni RM
- szkoły
2.Zgłoszenie powinno zawierać:
1)    dane osobowe kandydata,
2)    informacje dotyczące dotychczasowej działalności lub osiągnięcia, za które „Nagroda” ma być przyznana.
3)    uzasadnienie zgłoszenia,
4)    nazwę, adres i podpis zgłaszającego,
5)    datę sporządzenia wniosku.

3.Do wniosku powinny być dołączone załączniki w postaci dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do nagrody.

4.Wzór wniosku o przyznanie nagrody w dziedzinie sportu stanowi załącznik nr 1.
5. Nagrody mogą otrzymać osoby reprezentujące barwy chojnickich klubów w tym Chojnickiego Klubu Żeglarskiego z siedzibą w Charzykowach
6. O nagrodę ubiegać się mogą osoby lub zespoły, które w ciągu poprzedniego roku  wykazały się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie sportu o randze krajowej i międzynarodowej
7. Wnioski o przyznanie nagród składa się w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
w Chojnicach, Stary Rynek1 w terminie do 15 maja 2014 r. o wg  wzoru stanowiącego załącznik.
Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Kultury i Sportu,Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi ul. Mickiewicza 12/Stadion Miejski „Chojniczanka 1930” oraz na stronie www.miastochojnice.pl oraz w BIP-e

 

wzór wniosku

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji w 2014 roku zadań z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom
prowadzącym działalność
w zakresie pomocy społecznej-Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych.

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

rozstrzygnięcie konkursu

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza listę kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2014
W wyniku naboru została utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2014 roku.
Lista kandydatów na członków komisji oceny ofert na realizację zadań publicznych:

 

 

Lista kandydatów

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza listę stypendystów - stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2014   
 

Lista stypendystów - I Edycja 2014.pdf

______________________________________________________

 OGŁOSZENIE Z DNIA 20.12.2013R.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2014 r.

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok

 

______________________________________________________

  KOMUNIKAT

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


Przedłuża  termin naboru kandydatów na członków do komisji  - konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014r.


Przedłuża się termin naboru kandydatów na członków  do komisji – konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. – do 10 stycznia 2014 roku.


 

______________________________________________________

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/409/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/205/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Urząd Miejski w Chojnicach przedstawia do konsultacji projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/409/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Chojnice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia   10 grudnia 2013 r. do godz.15.00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.
Do załączonego formularza opinii należy dołączyć wyciąg ze statutu organizacji wskazujący dziedziny działalności.
Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Formularz zgłoszenia opinii z załącznikami należy:
•    przesłać na adres: Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice lub
•    złożyć osobiście w biurze podawczym lub
•    przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej za adres e-mail: referatkis@miastochojnice.pl
 


treść ogłoszenia

projekt uchwały

formularz konsultacji

program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok

 

______________________________________________________

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłosza nabór kandydatów na członków do komisji - Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków do komisji - Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych

 

formularz zgłoszenia kandydata

 

______________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice
zaprasza
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE W 2014 ROKU
Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  ORAZ Z PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH  MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE


Konsultacje trwają od  25 września do  16 października  2013 roku.


Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej: www.miastochojnice.pl / Konsultacje /,www.miastochojnice.pl / Organizacje pozarządowe /oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach-Referat Kultury,Sportu,Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12
Wypełniony formularz konsultacji projektu programu współpracy na 2014 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2013 roku na:

- adres poczty elektronicznej  urzad@miastochojnice.pl,
- numer faksu 52 3972194,
- adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.


Z wyrazami
                                                               Burmistrz Miasta Chojnice


treść ogłoszenia

projekt uchwały

formularz konsultacji

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza listę stypendystów - stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2013    
 

Lista stypendystów - I Edycja 2013.pdf
Lista stypendystów - II Edycja 2013.pdf
Lista stypendystów - III Edycja 2013.pdf
Lista stypendystów - IV Edycja 2013.pdf
Lista stypendystów - V Edycja 2013.pdf

______________________________________________________

 

Lista osób, które zostały nagrodzone nagrodą Burmistrza Miasta Chojnice w roku 2013 roku:

Lista nagrodzonych - 2013.pdf

 

______________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice
zaprasza
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach Projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/276/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje trwają od  6 marca do  13 marca 2013 roku.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się również na stronie internetowej www.miastochojnice.pl / Organizacje pozarządowe /oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach - Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12. Wypełniony formularz konsultacji projektu programu współpracy na 2013 rok należy przesłaćw nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2012 roku na:

- adres poczty elektronicznej  urzad@miastochojnice.pl,

- numer faksu 52 3972194,

- adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.Burmistrz Miasta Chojnice
treść ogłoszenia

projekt uchwały

formularz konsultacji

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2013 r.- II TURA

 

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

lista laureatów - 05.04.2013

 

______________________________________________________

Burmistrz Miasta Chojnice
zaprasza
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach Projektu  uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/276/12 Rady Miejskiej W Chojnicach z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają od  8 lutego do  15 lutego 2013 roku.


Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.miastochojnice.pl / Organizacje pozarządowe /oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach-Referat Kultury,Sportu,Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12


Wypełniony formularz konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę programu współpracy na 2013 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2013 roku na:


- adres poczty elektronicznej  urzad@miastochojnice.pl,
- numer faksu 52 3972194,
- adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.treść ogłoszenia

projekt uchwały

formularz konsultacji

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza listę kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2013
W wyniku naboru została utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2013 roku.
Lista kandydatów na członków komisji oceny ofert na realizację zadań publicznych:1.    Leszek Karasiewicz
2.    Zbigniew Szyszka
3.    Mieczysław Bloch
4.    Jarosław Frączek
5.    Marek Czajka
6.    Krzysztof Pestka
7.    Anna Jażdżewska
8.    Marcin Wałdoch

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2013 r.

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

lista laureatów

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na realizację zadania publicznego:
„Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTULISKO” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24  w okresie  od 01.01.2013r. do 31.12.2015r.” w formie powierzenia zadania

 

ogłoszenie konkursu

formularz ofertowy

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłosza nabór kandydatów na członków do komisji - Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków do komisji - Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych

Program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok

Program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok

formularz zgłoszenia kandydata

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza  nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w roku  2012- II półrocze.

 

ogłoszenie o naborze wniosków do nagrody burmistrza

Wzór wniosku do Nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu

Wzór wniosku do Nagrody Burmistrza w dziedzinie twórczości artystycznej

lista laureatów

 

______________________________________________________

Ogłoszenie o przedłużeniu  terminu konsultacji ws. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE W 2013 ROKU Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE28.09.2012 Chojnice - RKiS informuje:
Przedłuża się termin konsultacji ws. projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Chojnice  w  2013 roku z Organizacjami Pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do 5 października 2012 r.

 

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

zaprasza
wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE W 2013 ROKU Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE


Konsultacje trwają od  17 września do  28 września 2012 roku.


Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej
www.miastochojnice.pl / Organizacje pozarządowe /oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach-Referat Kultury,Sportu,Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12
Wypełniony formularz konsultacji projektu programu współpracy na 2013 rok należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2012 roku na:
- adres poczty elektronicznej  urzad@miastochojnice.pl,
- numer faksu 52 3972194,
- adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1,89-600 Chojnice.

 

program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok

 

 

formularz konsultacji wspópracy z ngo

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTULISKO” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24 w roku 2012r. w formie powierzenia zadania w okresie od 01.04.2012r. do 31.12.2012r.

 

ogłoszenie konkursu

formularz ofertowy

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2012 r.- II tura

 

ogłoszenie konkursu

formularz ofertowy

lista laureatów

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza  nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, w roku  2011- II półrocze - 2012- I kwartał roku.

 

ogłoszenie konkursu

Wzór wniosku do Nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu

Wzór wniosku do Nagrody Burmistrza w dziedzinie twórczości artystycznej

lista laureatów

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2012 r.

 

ogłoszenie konkursu

formularz ofertowy

lista laureatów

 

______________________________________________________

 BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego:
Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTULISKO” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24  w roku 2012r. w formie powierzenia zadania

 

ogłoszenie konkursu

formularz ofertowy

 

______________________________________________________

Program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków do komisji - Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych

 

formularz zgłoszenia kandydata

 

Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza listę kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2012W wyniku naboru została utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2012 roku.

Lista kandydatów:

Bieliński Rafał
Czajka Marek
Gierszewska Helena
Hapka  Edmund
Kalitta Emilia
Karasiewicz Leszek
Kosiedowska Janina
Łangowski Włodzimierz
Pestka Krzysztof
Walkowski Maciej
Wałdoch Marcin