Urząd Miejski w Chojnicach

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) pragniemy poinformować, że Urząd Miasta w Chojnicach uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, działającą w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres skrytki odbiorczej Urzędu Miejskiego w Chojnicach na platformie ePUAP:

/2202011/SkrytkaESP

Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem:

http://www.epuap.gov.pl

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić formularz pobrany z działu "wnioski do pobrania"i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę lub przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie powinien przekraczać 3MB.

----------------------------------------------

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Chojnicach:

  1. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub przy użyciu profilu zaufanego poprzez ePUAP.
  2. Dostarczenie dokumentu bez podpisu przy użyciu profilu na ePUAP uzyskując urzędowe poświadczenie odbioru (bez konieczności zakładania profilu zaufanego).
  3. Pocztę elektroniczną na adres: urzad@miastochojnice.pl dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu nie uzyskując urzędowego poświadczenia odbioru.
     
----------------------------------------------
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
- dokumenty elektroniczne muszą być podpisane podpisem elektronicznym osoby identyfikowanej w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne: "art. 20 a ust. 1 Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), lub profilu zaufanego ePUAP." - formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism:    * txt, rtf, pdf, doc, docx odt, xls, xlsx, ods,
   * jpg (jpeg), gif, tif (tiff)

- maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do przesłania za pomocą poczty elektronicznej nie powinien przekroczyć 10MB,

- pisma skierowane na adres poczty elektronicznej Urzędu traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 par. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego lub art. 168 par. 4 Ordynacji podatkowej,

- dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.