Urząd Miejski w Chojnicach

Deklaracja dostępności


Urząd Miejski w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.miastochojnice.pl/.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2004-06-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-19.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- część dokumentów do pobrania nie jest dostępna cyfrowo,
- tabele prezentujące dane nie posiadają: tytułu, opisu, zdefiniowanych nagłówków,
- linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
- mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu cel linku nie jest odpowiednio określony,
- załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
- zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
- pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
- niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, np. filmy które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy, mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-20.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maksymilian Rudnik, adres poczty elektronicznej m.rudnik@miastochojnice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523971800 wew. 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


- Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Stary Rynek i ul. Pocztowej oznaczone literami A i B. Do wejścia A prowadzą schody. Przy wejściu B jest zjazd do windy dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście B.
- Przy wejściu B jest umieszczony dzwonek.
- Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia B na parterze.
- Dla osób na wózkach dostępny jest skrzydło główne urzędu poprzez windę.
- Do skrzydła bocznego nie ma możliwości dostępu dla wózków. W razie potrzeby pracownik ze skrzydła bocznego zejdzie do interesanta do biura podawczego.
- Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1 przy klatce schodowej.
- Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących


Dostępność do tłumacza języka migowego


Osoby głuchonieme chcące załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, proszone są o zgłoszenie tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić:
- w formie pisemnej poprzez złożenie pisma w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach,
- w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma faksem na numer 523972194,
- w formie mailowej na adres worganizacyjny@miastochojnice.pl
- poprzez wysłanie sms-a na nr telefonu 664012869

Pracownik Urzędu skontaktuje się z osobą głuchoniemą (w sposób, który został przez nią wskazany) celem ustalenia termin realizacji świadczenia.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Aplikacje mobilne


!go Chojnice: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cityway.go.chojnice&hl=en_US&gl=US


Załączniki


Wniosek o zapewnienie dostępności:
Wniosek o zapew...
Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o zapewnienie dostępności.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-22 08:39:13
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rudnik Maksymilian
Rozmiar pliku: 0.02 MB MB
Rozszerzenie pliku: docx

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności:
Wzór wniosku o ...
Szczegóły pliku
Nazwa: Wzór wniosku o zapewnienie dostępności.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-22 08:39:26
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rudnik Maksymilian
Rozmiar pliku: 0.02 MB MB
Rozszerzenie pliku: docx

Plan Działania na lata 2022-2025:
Plan Działana n...
Szczegóły pliku
Nazwa: Plan Działana na lata 2022 - 2025.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-30 14:43:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rudnik Maksymilian
Rozmiar pliku: 0.03 MB MB
Rozszerzenie pliku: docx

Plan Działania na lata 2020-2021:
Plan Działana n...
Szczegóły pliku
Nazwa: Plan Działana na lata 2020-2021.docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-28 12:27:52
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rudnik Maksymilian
Rozmiar pliku: 0.02 MB MB
Rozszerzenie pliku: docx

Raport o stanie zapewnienia dostępności:
Raport o stanie...
Szczegóły pliku
Nazwa: Raport o stanie zapewnienia dostępności.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-03-28 12:27:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Rudnik Maksymilian
Rozmiar pliku: 0.10 MB MB
Rozszerzenie pliku: pdf