Urząd Miejski w Chojnicach

 

Budżet na rok 2024

 

Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2024 r. oraz planowanej kwoty długu 2024-2042.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024 – 2042.

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.

Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu 22 mln.

Opinia RIO o projekcie budżetu 2024 i możliwości sfinansowania deficytu.

Opinia RIO o projekcie WPF na lata 2024 - 2042

Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2024 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2024 - 2042

Projekt Budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za I kwartał 2024 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2024 r.

Plan zamówień publicznych na 2024 r. - aktualizacja nr 6

Plan zamówień publicznych na 2024 r. - aktualizacja nr 5

Plan zamówień publicznych na 2024 r. - aktualizacja nr 4

Plan zamówień publicznych na 2024 r. - aktualizacja nr 3

Plan zamówień publicznych na 2024 r. - aktualizacja nr 2

Plan zamówień publicznych na 2024 r. - aktualizacja nr 1

Plan zamówień publicznych na 2024 r.

 


 

Budżet na rok 2023

 

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 r.

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu bużetowego UM za 2023 r.

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za 2023 r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2023 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023 – 2037.

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Opinia RIO planowana kwota długu 2023 i możliwość sfinansowania planowanego deficytu.

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok.

Uchwała RIO o projekcie budżetu na 2023 rok

Uchwała RIO o projekcie WPF na lata 2023 - 2037

Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2023 rok.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2023 - 2037.

Projekt Budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2023 r.

Plan zamówień publicznych na 2023 r. - aktualizacja nr 10

Plan zamówień publicznych na 2023 r. - aktualizacja nr 9

Plan zamówień publicznych na 2023 r. - aktualizacja nr 8

Plan zamówień publicznych na 2023 r. - aktualizacja nr 7

Plan zamówień publicznych na 2023 r. - aktualizacja nr 6

Plan zamówień publicznych na 2023 r. - aktualizacja nr 5

Plan zamówień publicznych na 2023 r. - aktualizacja nr 4

Plan zamówień publicznych na 2023 r. - aktualizacja nr 3

Plan zamówień publicznych na 2023 r. - aktualizacja nr 2

Plan zamówień publicznych na 2023 r. - aktualizacja nr 1

Plan zamówień publicznych na 2023 r.

 


 

Budżet na rok 2022

 

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok.

Urząd Miejski: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu i informacja dodatkowa za 2022 rok.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok.

Opinia RIO o sprawozdaniu finansowym za 2022 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok.

- sprostowanie do sprawozdania Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 – 2037.

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Informacja Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za I półrocze 2022 r.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2022 i prawidłowości planowanej kwoty długu

Uchwała RIO o projekcie budżetu na 2022 rok

Uchwała RIO o projekcie WPF na lata 2022 - 2037

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2022 - 2037

Projekt Budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 rok

Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok

Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na 2022 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2022 r.

Plan zamówień publicznych na 2022 r. - aktualizacja nr 15

Plan zamówień publicznych na 2022 r. - aktualizacja nr 14

Plan zamówień publicznych na 2022 r. - aktualizacja nr 13

Plan zamówień publicznych na 2022 r. - aktualizacja nr 12

Plan zamówień publicznych na 2022 r. - aktualizacja nr 11

Plan zamówień publicznych na 2022 r. - aktualizacja nr 10

Plan zamówień publicznych na 2022 r. - aktualizacja nr 9

Plan zamówień publicznych na 2022 r. - aktualizacja nr 8

Plan zamówień publicznych na 2022 r. - aktualizacja nr 7

Plan zamówień publicznych na 2022 r. - aktualizacja nr 6

Plan zamówień publicznych na 2022 r. - aktualizacja nr 5

Plan zamówień publicznych na 2022 r. - aktualizacja nr 4

Plan zamówień publicznych na 2022 r. - aktualizacja nr 3

Plan zamówień publicznych na 2022 r. - aktualizacja nr 2

Plan zamówień publicznych na 2022 r. - aktualizacja nr 1

Plan zamówień publicznych na 2022 r.

 


 

Budżet na rok 2021

 

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 – 2037.

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2021 rok.

Opinia RIO o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

Gmina Miejska Chojnice, Zbiorczo Bilans, Rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa za 2021 rok.

Urząd Miejski Chojnice, Bilans, Rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa za 2021 rok.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2021 rok.

Informacja Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za I półrocze 2021 r.

Uchwała RIO o projekcie budżetu na 2021

Opinia o projekcie WPF na lata 2021 - 2037

Uchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu na 2021 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2021 - 2037

Projekt Budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 rok

Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Chojnice za 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2021 r.

Plan zamówień publicznych na 2021 r.

     - Plan zamówień publicznych na 2021 r. - aktualizacja nr 1

     - Plan zamówień publicznych na 2021 r. - aktualizacja nr 2

     - Plan zamówień publicznych na 2021 r. - aktualizacja nr 3

     - Plan zamówień publicznych na 2021 r. - aktualizacja nr 4

     - Plan zamówień publicznych na 2021 r. - aktualizacja nr 5

     - Plan zamówień publicznych na 2021 r. - aktualizacja nr 6

 


 

Budżet na rok 2020

 

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium za 2020 r

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r

Bilans z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2020 rok.

Uchwała Nr 085/g111/R/I/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Gmina Miejska Chojnice, Zbiorczo Bilans, Rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa za 2020 rok.

Urząd Miejski Chojnice, Bilans, Rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa za 2020 rok.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chojnice z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2020 rok.

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania

Informacja Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za I półrocze 2020 r.

Uchwała Nr 184/g/111/B/I/20 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 9 września 2020 r. w sprawie opinii przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chojnice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.

Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Chojnice za 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2020 r. - korekta

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2020 r.

Plan zamówień publicznych na 2020 r.

     - Plan zamówień publicznych na 2020 r. - aktualizacja

     - Plan zamówień publicznych na 2020 r. - aktualizacja II

     - Plan zamówień publicznych na 2020 r. - aktualizacja III

     - Plan zamówień publicznych na 2020 r. - aktualizacja IV

     - Plan zamówień publicznych na 2020 r. - aktualizacja V

Uchwała RIO z 13.01.2020 ws finansowania deficytu i prawidłowości kwoty długu

Uchwała ws zaciągnięcia kredytu w 2020

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2020

Projekt Budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 rok

Opinia RIO o projekcie WPF na lata 2020-2036

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2020 - 2036

 


 

Budżet na rok 2019

 

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu miasta Chojnice za 2019 r.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2019 rok.

Gmina Miejska Chojnice, Zbiorczo Bilans, Rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa za 2019 rok.

Urząd Miejski Chojnice, Bilans, Rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa za 2019 rok.

Uchwała Nr 072 g111 R I 20 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 16.04.2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Chojnice za 2019 rok  wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chojnice z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2019 rok.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

Informacja Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za I półrocze 2019 r.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2019 r. i prawidłowości planowanej kwoty długu na lata 2019 - 2033

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2019 r. - korekta

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2019 r. - korekta #2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2019 r.

Opinia RIO o projekcie WPF na 2019 - 2033

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2019

Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu

Projekt Budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2019 - 2033

Plan zamówień publicznych na 2019r.

Plan zamówień publicznych na 2019 - uaktualnienie

Plan zamówień publicznych na 2019 - uaktualnienie II

Plan zamówień publicznych na 2019 - uaktualnienie III

Plan zamówień publicznych na 2019 - uaktualnienie IV

 


 

Budżet na rok 2018

 

Bilans z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2018 rok

Gmina Miejska Chojnice Zbiorczo Bilans,Rachunek zysków i strat,zestawienie zmian w funduszu za 2018 rok

Urząd Miejski Bilans,Zestawienie zmian w funduszu jednostki,Rachunek zysków i strat,Informacja doodatkowa za 2018 rok

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji budżetu za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Uchwała Nr 135/g111/B/I/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chojnice informacji o przebiegu wykonania budżetu na pierwsze półrocze 2018 roku

Informacja Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetu miasta Chojnice za I półrocze 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2018 r. - korekta

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2018 - korekta

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2018 - korekta

Opinia RIO dot.sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

Plan zamówień publicznych na 2018 r.

        - aktualizacja planu 13.04.2018

Uchwała Nr 186/g111/F/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chojnice na lata 2018 - 2028.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018r.

Uchwała Nr 187/g111/P/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwły budżetowej Miasta Chojnice na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu.

Projekt Budżetu Miasta Chojnice na 2018r.

 


 

Budżet na rok 2017

 

Uchwała Nr XLV/517/18 oraz XLV/519/18 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r, oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice w 2017 roku.

Uchwała Nr 090/g111/A/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w z dnia 24 maja 2018r. sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Sprawozdanie finansowe za 2017r.

Uchwała Nr 045/g111/R/I/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2.04.2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Chojnice za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Uchwała Nr XXXIII/373/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12.06.2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Uchwała Nr XXXIII/372/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r.

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji budżetu za 2017 r

Uchwała Nr 122/g111/B/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw Gdańsku z dnia 4 września 2017 roku

Informacja Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetu miasta Chojnice za I półrocze 2017 r

Uchwała nr 056/g111/R/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2017 r.  w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Chojnice za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i obiaśnieniami.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2017

Plan zamówień publicznych na 2017 r.

             -aktualizacja planu

             - aktualizacja planu 04.09.2017

UCHWAŁA NR XXVII/302/16 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2017 r.

Uchwała nr 024/g111/D/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2017r.

UCHWAŁA NR XXVII/306/16 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na okres 2017 – 2027 r.

 


 

Budżet na rok 2016

 

Sprawozdanie finansowe za 2016r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chojnice z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2016r.

Projekt Budżetu Miasta Chojnice na 2017r.

Uchwała nr 185/g111/F/I/16 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 9 grudnia 2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chojnice na lata 2017-2027.

Uchwała nr 186/g111/F/I/16 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 9 grudnia 2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Chojnice na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania planowego deficytu budżetu.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017r.

Informacja Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetu miasta Chojnice za I półrocze 2016r

Uchwała nr. 111/g111/B/I/16 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chojnice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

UCHWAŁA Nr 068/g111/R/I/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Chojnice za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.


NR XXI/213/16
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015
   Uchwała (pdf, 92 kb)


NR XXI/212/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.
   Uchwała (pdf, 339 kb)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2016

UCHWAŁA Nr 263/g111/D/I/I5 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 grudnia 2015r.
w sprawie opinii o:
• możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2016 rok,
• prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Chojnice na lata 2016 - 2025 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

UCHWAŁA Nr 253/g111/F/I/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachnnkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chojnice na lata 2016 - 2025.

UCHWAŁA Nr 254/g111//P/I/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Chojnice na 2016 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu.

Projekt Budżetu Miasta Chojnice na 2016r.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016r.

Uchwała Nr 147/15 z dnia 14.12.2015 r. Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r.

Uchwała Nr 151/15 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na okres 2016 - 2025 r.

 


 

Budżet na rok 2015

 

Sprawozdanie finansowe za 2015

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chojnice z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2015r.

          - Korekta do treści opisowej sprawozdania za 2015 r.

Uchwała Nr 168/g111/B/III/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańska z dnia 8 września 2015r.

Uchwała nr nr 101/g111/R/I/15 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2015

Uchwała nr VII/77/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 czerwca 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2015

     - Korekta sprawozdania Rb-ST 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2015

 


 

Budżet na rok 2014

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chojnice z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2014r.
Projekt budżetu miasta Chojnice na 2015 rok  

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok

Uchwała nr 136/g111/B/I/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 września 2014 w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chojnice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014r.

Informacja Burmistrza Miasta Chojnice o kształtowaniu się WPF miasta Chojnice
za I półrocze 2014r

Informacja Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetu miasta Chojnice
za I półrocze 2014r

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2014
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2014
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2014
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2014

 


 

Budżet na rok 2013

 

Projekt budżetu miasta Chojnice na 2014 rok  

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok

Informacja Burmistrza Miasta Chojnice z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice
za I półrocze 2013r

Informacja o WPF za 1 półrocze 2013

Uchwała nr 194/g111/K/I/13 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 23 października 2013r. w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty przez Miasto Chojnice kredytu w wysokości 5.000.000 zł

UCHWAŁA Nr 173/g111/B/I/13 Składu Orzekającego RIO w Gdansku z dnia 6 września 2013r.w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chojnice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze połrocze 2013r.

Uchwała nr 246/g111/F/I/12 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Chojnice na lata 2013-2043

Uchwała nr 245/g111/P/I/12 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Chojnice na 2013 rok.

Uchwała nr 0891/ g111/R/1/1/13 Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdansku z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wykonania budżetu za 2012 r.

Uchwała NR XXVIII/300/13 Rady Miejskiej w Chojnicach 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2013r.

Uchwała nr 045/g111/D/I/13 Skłądu Orzekającego Regionajlnej Izby Obrachunkowej

w Gdańsku z dnia 27 lutego 2013r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2013

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chojnice z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2013r.

Uchwała Nr 76/g111/R/III/14 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie wykonania Budżetu za rok 2013

 


 

Budżet na rok 2012

 

Projekt budżetu miasta Chojnice na 2013 rok  

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok

Informacja Burmistrza Miasta Chojnice z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice
za I półrocze 2012r

Informacja o WPF za 1 półrocze 2012

Projekt budżetu miasta na 2012r

Projekt wieloletniej prognozy finanasowej na 2012r.

UCHWAŁA Nr 128/g111/P1/I/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2011r.w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Chojnice na 2012rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

UCHWAŁA Nr 129/g111/F/I/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2011r.w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Chojnice na lata 2012 - 2043.

UCHWAŁA Nr 004/g111/D/I/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2012r.w sprawie opinii o:- możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2012 rok,oraz  prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Chojnice na lata: 2012 -2043 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2012

Uchwała Nr 052/ g111/R/I/12 składu orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 maja 2012r.

Uchwała nr 047/g111/K/I/12 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 22 maja 2012 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty przez miasto kredytu

Uchwała nr 164/g111/B/I/12 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 1 października 2012r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chojnice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chojnice z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2012r.

 


 

Budżet na rok 2011

 

UCHWAŁA NR III/31/10 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 30 grudnia 2010r.w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2011 r.

Uchwała nr 011/g111/D/V/11 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 25 sycznia 2011r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Chojnice na lata: 2011-2043

UCHWAŁA Nr 157/g111/ F/V/10
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Chojnice na lata 2011 - 2043.

UCHWAŁA Nr l58/g 111/V/P/10
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 20l0r,w sprawie opinii o projekcie uchwaly budżetowej Miasta Chojnice na 2011 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu,

Projekt Budżetu Miasta Chojnice na 2011r

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2011 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 1 półrocze 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał i rok 2011

Informacja o WPF za 1 półrocze 2011

Uchwała RIO nr 126/g111/B/V/11 z dnia 13 wrzesnia 2011 w sprawie opoinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chojnice informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2011r.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chojnice z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2011r.

 


 

Budżet na rok 2010

 

2009-12-16 XXXIV/392/09

Uchwała (pdf, 4,9200 kb)

Projekt Budżetu Miasta Chojnice na 2010 rok

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2010 rok

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu budżetu na 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2010

Uchwała RIO w sprawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał i rok 2010

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chojnice z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2010r.

Uchwała RIO nr 047g111RV11 w sprawie realizacji budżetu Miasta Chojnice za 2010 rok.


Uchwała RM NR VII/77/11 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 r.

Uchwała (pdf, 47 kb)

Uchwała RM NR VII/76/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.

Uchwała (pdf, 38 kb)

 


 

Budżet na rok 2009

 

2008-12-22  XXV/293/08 

Uchwała  (pdf, 5,558 kb)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2009
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2009
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2009
Sprawozdanie z wykonania budżetu za IV kwartał 2009

Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2009

Uchwała RIO w sprawie realizacji budżetu za rok 2009

 


 

Budżet  na rok 2008

 

2007-12-21 XIV/159/07

Uchwała (pdf, 4,599 kb)

Uchwała RIO w sprawie realizacji budżetu za rok 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008

 


 

Budżet na rok 2007

 

2007-02-09 IV/35/07

Uchwała (doc, 35 kb)
Załącznik nr 1 (doc,  202 kb)
Załącznik nr 2 (doc,  408 kb)
Załącznik nr 3 (doc,  197 kb)
Załącznik nr 4 (doc,  169 kb)
Załącznik nr 5 (doc,  148 kb)
Załącznik nr 6 (doc,  27 kb)
Załącznik nr 7 (doc,  202 kb)
Załącznik nr 8 (doc,  26 kb)
Załącznik nr 9 (doc,  36 kb)
Załącznik nr 10 (doc,  123 kb)
Załącznik nr 11 (doc,  22 kb)
Załącznik nr 12 (doc,  24 kb)
Załącznik nr 13 (doc,  29 kb)
Załącznik nr 14 (doc,  127 kb)
Załącznik nr 15 (doc,  41 kb)
Załącznik nr 16 (doc,  140 kb)
Załącznik nr 17 (doc,  40 kb)

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007

 


 

Budżet na rok 2006

 

2005-12-29 XL/360/05

 Treść uchwały (doc, 29 kb)
 Załącznik nr 1 (doc, 66 kb)
 Załącznik nr 2 (doc, 104 kb)
 Załącznik nr 3 (doc, 16 kb)
 Załącznik nr 4 (doc, 54 kb)
 Załącznik nr 5 (doc, 74 kb)
 Załącznik nr 6 (doc, 39 kb)
 Załącznik nr 7 (doc, 20 kb)
 Załącznik nr 8 (doc, 42 kb)
 Załącznik nr 9 (doc, 24 kb)
 Załącznik nr 10 (doc, 44 kb)
 Załącznik nr 11 (doc, 16 kb)
 Załącznik nr 12 (doc, 15 kb)
 Objaśnienia (doc, 48 kb) 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2006

Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2006

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2006

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2006r.