Urząd Miejski w Chojnicach

 

KONSULTACJE PROJEKTÓW UCHWAŁ

 

 

 

12.06.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chojnice.

 

Konsultacje trwają do dnia 19 czerwca 2024 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


28.05.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.

 

Konsultacje trwają od 28 maja do 5 czerwca 2024 roku godz. 9:00

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


23.05.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie nadania nazwy ronda.

 

Konsultacje trwają od 23 do 31 maja 2024 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

- załącznik - mapa

 


23.05.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejskiej Chojnice biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

 

Konsultacje trwają od 23 do 31 maja 2024 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


23.05.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 

Konsultacje trwają od 23 maja do 3 czerwca 2024 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

- załącznik: mapa przebiegu drogi

 


20.05.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie konsultacji Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna.

 

Konsultacje trwają od 20 do 27 maja 2024 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


22.02.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

 

Konsultacje trwają od 22 do 29 lutego 2024 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


22.02.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schronisk z usługami opiekuńczymi oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

 

Konsultacje trwają od 22 do 29 lutego 2024 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


22.02.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia
Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 

Konsultacje trwają od 22 do 29 lutego 2024 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


22.02.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia
Punktu Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 

Konsultacje trwają od 22 do 29 lutego 2024 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


22.02.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,
usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Konsultacje trwają od 22 do 29 lutego 2024 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


31.01.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie uchwalenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 

Konsultacje trwają do dnia 9 lutego 2024 r. do godziny 09.00

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

- załącznik nr 1 - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

 


08.12.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

 

Konsultacje trwają do 15 grudnia 2023 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


26.11.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej
na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.

 

Konsultacje trwają od 28 listopada do 5 grudnia 2023 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

- regulamin

- wniosek o dofinansowanie

 


23.11.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji.

 

Konsultacje trwają od 23 do 30 listopada 2023 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


22.11.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie nadania nazwy ronda

 

Konsultacje trwają do dnia 30 listopada 2023 r.

 

- treść ogłoszenia

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

- załącznik - mapa

 


09.11.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach: Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 

Konsultacje trwają od 10 listopada do 16 listopada 2023 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


09.11.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach: Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

 

Konsultacje trwają od 10 listopada do 16 listopada 2023 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


09.11.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach: Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 

Konsultacje trwają od 10 listopada do 16 listopada 2023 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


02.11.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Konsultacje trwają od 2 listopada do 9 listopada 2023 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


05.09.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów
w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.

 

Konsultacje trwają do dnia 12 września 2023 r. do godz. 9:00.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


30.08.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

 

Konsultacje trwają do dnia 6 września 2023 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


28.07.2023

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie nadania nazwy ulicy.

 

Konsultacje trwają do dnia 8 sierpnia 2023 r.

 

- ogłoszenie w sprawie konsultacji

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

- załącznik - mapa

 


14.07.2023

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej
dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, a także sposobu jej rozliczania
oraz sposobu kontroli wykonywania zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych

 

Konsultacje trwają do dnia 24 lipca 2023 r. do godz. 9:00.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


16.06.2023

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.

 

Konsultacje trwają od 16 czerwca 2023 do dnia 23 czerwca 2023 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


12.06.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach:
Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmian statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Konsultacje trwają od 13 czerwca 2023 do dnia 19 czerwca 2023 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


12.06.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach:
Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Miejskiej Chojnice

 

Konsultacje trwają od 13 czerwca 2023 do dnia 19 czerwca 2023 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


12.06.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

 

Konsultacje trwają do dnia 19 czerwca 2023 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


18.05.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie :w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 

Konsultacje trwają od 18 maja 2023 do dnia 25 maja 2023 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


13.04.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości i udzielenia bonifikaty

 

Konsultacje trwają do dnia 21 kwietnia 2023 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


12.04.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie zmiany uchwały nr XXV/270/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice

 

Konsultacje trwają do dnia 20 kwietnia 2023 roku do godz. 9:00

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


11.04.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Konsultacje trwają do dnia 19 kwietnia 2023 roku

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


13.03.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie utworzenia targowisk na terenie miasta Chojnice
uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego położonego w Chojnicach przy ul. Młodzieżowej.

 

Konsultacje trwają do dnia 21 marca 2023 roku do godziny 9:00

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


06.02.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia targowisk na terenie miasta Chojnice.

 

Konsultacje trwają do dnia 14 lutego 2023 roku do godziny 9:00

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


06.02.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie uchwalenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 

Konsultacje trwają do dnia 14 lutego 2023 roku do godziny 9:00

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


03.01.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach:
 Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach dotyczący zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023

 

Konsultacje trwają od 3.01.2023 do 09.01.2023 roku do godziny 15:00

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


03.01.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach:
 Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach dotyczący zmiany  uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

Konsultacje trwają od 3.01.2023 do 09.01.2023 roku do godziny 15:00

 

- informacje o konsultacjach

- formularz konsultacji

- projekt uchwały

 


30.11.2022

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie : odbieranie odpadów komunalnych oraz pozbywania się nieczystości ciekłych, z terenu nieruchomości położonych w Gminie Miejskiej Chojnice

 

Konsultacje trwają do dnia 7 grudnia 2022 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


30.11.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie nadania nazw ulic

 

Konsultacje trwają do dnia 8 grudnia 2022 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały - ul. Albina Makowskiego

- projekt uchwały - ul. Jana Twardowskiego

- formularz konsultacji

- załącznik nr 1 - ul. Albina Makowskiego (grafika)

- załącznik nr 2 - ul. Jana Twardowskiego (grafika)

 


30.11.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniającej uchwałę dotyczącą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 

Konsultacje trwają od dnia 30.11.2022 r. do dnia 07.12.2022 r.

 

- informacje o konsultacjach

- formularz konsultacji

- projekt uchwały

 


02.11.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej W Chojnicach
 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
​ o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyyku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje trwają od 2 do 9 listopada 2022 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


28.10.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów
w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.

 

Konsultacje trwają do dnia 7 listopada 2022 roku do godziny 9:00

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

- załącznik - cennik biletów

 


28.10.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

 

Konsultacje trwają od 28 października do 4 listopada 2022 roku

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


14.09.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu
na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na to zadanie

 

Konsultacje trwają od 14 września do 21 września 2022 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


31.08.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.

 

Konsultacje trwają do 9 września 2022 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


10.08.2022 r.

 

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2022/2023.

 

Konsultacje trwają do 10 do 17 sierpnia 2022 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


06.05.2022 r.

 

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami
w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.

 

Konsultacje trwają do 13 maja 2022 r. godz. 9:00.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


29.04.2022 r.

 

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego
polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice
oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na to zadanie

 

Konsultacje trwają do 6 maja 2022 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


27.04.2022 r.

 

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie nadania nazwy ulicy.

 

Konsultacje trwają do 6 maja 2022 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

- załącznik - mapa ul. Edmunda Pięknego

 


05.04.2022 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

zaprasza

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach:
 Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania
w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miejskiej Chojnice

 

Konsultacje trwają od 5.04.2022 do 12.04.2022 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


25.03.2022 r.

 

Ogłoszenie

 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie nadania nazwy ulicy.

 

Konsultacje trwają od 25 marca do 1 kwietnia 2022 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

- załącznik - mapa ul. Miętowa

 


11.03.2022 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

zaprasza
 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Chojnice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych,
szkoleniach i ćwiczeniach.

 

Konsultacje trwają od 11 marca do 18 marca 2022 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


16.02.2022 r.

 

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach

 

Konsultacje trwają od 16 do 24 lutego 2022 r. do godz. 9:00

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

- załącznik nr 1 - regulamin korzystania z cmentarza

 


15.02.2022 r.

 

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

 


10.02.2022 r.

 

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Chojnice uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


09.02.2022 r.

 

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie uchwalenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 

- informacje o konsultacjach

- program

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


07.02.2022 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

zaprasza

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/447/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


12.01.2022 r.

 

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia wysokości opłat
w Żłobku Miejskim w Chojnicach utworzonym przez Gminę Miejską Chojnice, warunków częściowego zwolnienia
od ponoszenia opłat oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie, w okresie od 12 stycznia do 20 stycznia 2022r.

 

Konsultacje trwają od 12 do 20 stycznia 2022 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


12.01.2022 r.

 

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniającej uchwałę Nr XXV/272/20 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

 

Konsultacje trwają od 13 do 20 stycznia 2022 r. godz. 9:00

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


12.01.2022 r.

 

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniającej uchwałę Nr XX/273/20
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

Konsultacje trwają od 13 do 20 stycznia 2022 r. godz. 9:00

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


09.12.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

zaprasza

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie trybu zgłaszania przez
Młodzieżową Radę Miejską w Chojnicach wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej Konsultacje trwają od 9 do 17 grudnia 2021r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


02.12.2021 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/244/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad
obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.”

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 

 


04.11.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i dworca autobusowego 

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


29.10.2021 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach zmieniającej uchwałę
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnice

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


29.10.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice
zaprasza


wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach i nadania jej statutu


Konsultacje trwają od 29 października do 8 listopada 2021 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


19.10.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje trwają od 19 października do 2 listopada 2021 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


15.09.2021 r.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2022-2027.

 

Konsultacje trwają od 15 do 22 września 2021 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


03.08.2021 r.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chojnice.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


02.08.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice przedstawia do konsultacji projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr XXV/350/21 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 1 marca 2021 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją
źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.

 

Konsultacje trwają od 2 do 12 sierpnia 2021 roku.

 

- informacja o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


19.05.2021 r.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie ustanowienia zasad i trybu korzystania z boiska piłkarkiego p.n. "Boisko Nowe"

 

Konsultacje trwają od 19 maja do 26 maja 2021 roku.

 

-informacja o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


17.05.2021 r.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

 

konsultacje trwają od 17 do 24 maja 2021 r.

 

- ogłoszenie

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

- załącznik nr 1 - wzór wniosku o dodatek mieszkaniowy 2021 r.

- załącznik nr 2 - wzór deklaracja o dochodach do wniosku o dodatek mieszkaniowy 2021 r.

 


28.04.2021 r.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 

- treść konsultacji

- formularz opinii

- projekt uchwały

 


03.03.2021 r.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie przedłużenia terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, należnej w 2021r.

 

- formularz opinii

- projekt uchwały

 


18.02.2021 r.

 

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały zmieniającej
Uchwałę Nr  XXI/287/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 października 2020 r. 
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2021 roku
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

- treść konsultacji

- formularz opinii

projekt uchwały

 


29.01.2021 r.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Chojnice na sektory w celu zorganizowania
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

- treść konsultacji

- formularz opinii

projekt uchwały

- załącznik do uchwały

 


 

20.01.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

zaprasza

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w  konsultacjach projektu uchwały
 
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej hali widowiskowo-sportowej w Chojnicach

 

- treść konsultacji

- formularz opinii

projekt uchwały

 


 

04.12.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

zaprasza

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
Projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach

w sprawie nadania statutu instytucji kultury działającej pod nazwą „Chojnickie Centrum Kultury”.

 

- ogłoszenie

- Projekt uchwały

- Formularz konsultacji

 


03.12.2020 r.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

- treść konsultacji

- formularz opinii

projekt uchwały

 


03.12.2020 r.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chojnice.

 

- treść konsultacji

- formularz opinii

projekt uchwały

- załącznik nr 1 do uchwały

- załącznik nr 2 do uchwały

 


12.10.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 

konsultacje trwają od 13 do 22 października 2020 r.

 

- treść konsultacji

- formularz opinii

projekt uchwały

- załącznik do uchwały

 

 


29.09.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach

w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy Miejskiej Chojnice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

 

konsultacje trwają od 29 września do 13 października 2020 r.

 

- treść konsultacji

- formularz opinii

- projekt uchwały

 

 


02.09.2020

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

- treść konsultacji

- formularz opinii

- projekt uchwały

- załącznik do uchwały

 


02.09.2020

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

 

-treść konsultacji

- formularz opinii

- projekt uchwały

 


02.09.2020

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

-treść konsultacji

- formularz opinii

- projekt uchwały

 


02.09.2020

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

 

- treść konsultacji

- formularz opinii

- projekt uchwały

- załącznik do uchwały

 

 


 

12.08.2020 r.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej

 

konsultacje trwają od 12 do 19 sierpnia 2020 r.

 

- treść konsultacji

- formularz opinii

- projekt uchwały

 


 

12.08.2020 r.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego
na terenie Gminy Miejskiej Chojnice


konsultacje trwają od 12 do 19 sierpnia 2020 r.
 

- treść konsultacji

- formularz opinii

- projekt uchwały

 


 

12.08.2020 r.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie utworzenia Punktu Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych
na terenie Gminy Miejskiej Chojnice


konsultacje trwają od 12 do 19 sierpnia 2020 r.
 

- treść konsultacji

- formularz opinii

- projekt uchwały

 


 

11.08.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

zaprasza

 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


konsultacje trwają od 11 do 18 sierpnia 2020 r.

 

treść konsultacji

formularz opinii

projekt uchwały

 


 

24.07.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

zaprasza

 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały
Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad Zabytkami dla Miasta Chojnice na lata 2020-2023”

 

konsultacje trwają od 24 lipca do 1 sierpnia 2020 r.

 

- treść konsultacji

- formularz opinii

- Program opieki nad zabytkami Miasta Chojnice na lata 2020-2023

- projekt uchwały

- uzasadnienie do uchwały

 


 

13.07.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

zaprasza


wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały
zmieniającej Uchwałę Nr XI/144/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w Art. 3 Ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku ublicznego i wolontariacie.

 

konsultacje trwają od 14 do 22 lipca 2020 r.

 

- treść konsultacji

- projekt uchwały

- formularz opinii

 


 

08.06.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


zaprasza


wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały
zmieniającą Uchwałę Nr XII/161/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

 

konsultacje trwają od 8 do 15 czerwca 2020 r.

 

- treść konsultacji

- projekt uchwały

- formularz opinii

 


 

23.04.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


zaprasza

 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały.

 

konsultacje trwają od 23 do 30 kwietnia 2020 r.

 

informacja o konsultacjach

formularz zgłoszenia opinii

projekt uchwały

 


 

14.02.2020 r.

 

Ogłoszenie

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie przyjęcia programu „Chojnicka Karta Seniora”

 

konsultacje trwają od 14 do 21 lutego 2020 r.

 

treść ogłoszenia

program "Chojnicka Karta Seniora"

uchwała dot. "Chojnicka Karta Seniora"

formularz zgłoszenia opinii

 


 

07.11.2019 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza

 

zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały.

 

konsultacje trwają od 7 do 14 listopada 2019 r.

 

treść konsultacji

projekt uchwały

formularz konsultacji

 


 

04.11.2019 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

zaprasza

 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały
projektu uchwaływ sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

 

konsultacje trwają od 4 do 12 listopada 2019 r.

 

treść konsultacji

projekt uchwały

formularz konsultacji

 


 

20.09.2019 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

zaprasza

 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały
Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy Miejskiej Chojnice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

 

konsultacje trwają od 20 września do 4 października 2019 r.

 

informacja o konsultacjach Program 2020

projekt uchwały ws. programu współpracy 2020

formularz konsultacji

 


 

02.08.2019 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

zaprasza

 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały
w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia
 szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.

 

konsultacje trwają od 2 do 8 sierpnia 2019 r.

 

treść konsultacji

projekt uchwały

formularz konsultacji

 


 

12.09.2018 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza

 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały
Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2019 roku
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

konsultacje trwają od 12 do 25 września 2018 roku.

 

Treść konsultacji

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

 


 

01.08.2018 r.

 

Burmistrz Chojnic zaprasza

 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/431/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 października 2017r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2018 roku z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

konsultacje trwają od 1 do 8 sierpnia 2018 r.

 

Treść konsultacji

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

 


 

14.06.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

Zaprasza

 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach Projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XXVI/295/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

konsultacje trwają od 14 do 22 czerwca 2017 r.

 

Treść konsultacji

Formularz konsultacji

Projekt uchwały

 


 

16.03.2017 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych
dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

 

konsultacje trwają od 16 do 23 marca  2017 roku.

 

projekt uchwały

formularz konsultacji

 


 

12.01.2017 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

zaprasza


wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu chwały
zmieniającej uchwałę Nr XXVI/295/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy Miejskiej Chojnice w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

konsultacje trwają od 12 do 19 stycznia 2017 r.

 

treść ogłoszenia

projekt uchwały

formularz zgłoszeniowy

 


 

18.03.2016 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w sprawie konsultacji projektu uchwały
Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie  stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami.

 

Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/205/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Urząd Miejski w Chojnicach przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie  stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznych działających na terenie miasta Chojnice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia  31.03.2016 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Uprawnione do udziału  w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Formularz zgłoszenia opinii należy:
•    przesłać na adres: Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice lub
•    złożyć osobiście w biurze podawczym lub
•    przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@miastochojnice.pl.

 

konsultacje trwają od 18 do 31 marca 2016 r.

 

projekt uchwały

wniosek o stypendium - zał. do uchwały

formularz zgłoszenia opinii

 


 

18.09.2015 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XL/504/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27  października 2014r. w sprawie przyjęcia
programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

konsultacje trwają od 18 do 25 września 2015 roku.

 

projekt uchwały

formularz konsultacji

 


 

08.12.2014 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

zapraszawszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach Projektu uchwały
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych
dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.


konsultacje trwają od 8 do 18 grudnia 2014 roku.

 

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


 

03.09.2014 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych
dla osób fizycznych oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

 

konsultacje trwają od 3 września do 11 września 2014 roku.

 

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


 

30.05.2014 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

zaprasza 

 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały
w sprawie zasad i trybu korzystania ze Stadionu Miejskiego „Kolejarz 1926”

 

konsultacje trwają od 30 maja do 6 czerwca 2014 r.

 

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


 

02.12.2013 r.

 

Ogłoszenie

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały
 
zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/409/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi
 i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

konsultacje trwają od 2 do 10 grudnia 2013 r.

 

treść ogłoszenia

projekt uchwały

formularz konsultacji

program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok

 


 

06.03.2013 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


zaprasza


wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XXVI/276/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie
przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

konsultacje trwają od  6 do 13 marca 2013 r.

 

treść ogłoszenia

projekt uchwały

formularz konsultacji

 


 

08.02.2012 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


zaprasza


wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr XXVI/276/12 Rady Miejskiej W Chojnicach z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia
programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

konsultacje trwają od 8 do 15 lutego 2013 r.

 

treść ogłoszenia

projekt uchwały

formularz konsultacji