Urząd Miejski w Chojnicach

WNIOSKI DO POBRANIA

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizjami Pozarządowymi

 

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

  - Oświadczenie o niekaralności do wniosku o przyznanie stypendium sportowego

  - Klauzula RODO do wniosku o przyznanie stypendium sportowego

 

Wniosek o przyznanie nagrody sportowej lub wyróżnienia

  - Klauzula RODO do wniosku o przyznanie nagrody sportowej lub wyróżnienia

 

Wniosek o przyznanie dorocznej nagrody Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

   - Klauzula RODO do wniosku o przyznanie dorocznej nagrody  za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia i ochrony kultury

 

Wniosek o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

 

Formularz zamówienia na udostępnienie obiektu sportowego Stadion Miejski "Chojniczanka 1930"

 

Formularz zamówienia na udostępnienie obiektu sportowego Stadion Miejski "Kolejarz 1926"

 

Formularz rezerwacji Boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w Chojnicach "Boisko Nowych Nadziei "Modrak"

 

Oferta realizacji zadania publicznego

 

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - nowy wzór od 2020

 

Zestawienie dokumentów księgowych - wzór

 

Zaktualizowany plan i harmonogram działania - wzór

 

Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania - wzór

 

Zaktualizowany opis rezultatów zadania - wzór

 

Wzór oferty w trybie tzw. "małych grantów"

 

Wzór sprawozdania - małe granty

 

Straż Miejska

 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

 

Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w programie ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla "Nie dla czadu"

 

Wniosek o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu w "strefę centrum"

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

 

Wydział Planowania Przestrzennego

 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

Wniosek o wypis / wyrys ze studium lub z planu miejscowego

 

Wydział Gospodarowania  Nieruchomościami

 

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

- Wniosek o podział nieruchomości

 

- Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy lub najmu

 

Wypowiedzenie umowy dzierżawy lub najmu

 

„Druki sądowe w sprawie Ksiąg Wieczystych można pobrać ze strony
http://www.ms.gov.pl/kw/kw.php#form”.


Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia

 

- Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

 

- Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne

 

- Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zasiłek szkolny

 

- Wniosek na dowóz  dzieci niepełnosprawnych

 

- Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis

 

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

 

Oświadczenie o niekaralności

 

- Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Klauzula informacyjna RODO

 

- Klauzula informacyjna dla gmin - dowody osobiste

 

- Wnioski wydziału

 

- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Nowy wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  - Załącznik 1    - Załącznik 2   - Załącznik 3

 

Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

 

- Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

 

- Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy

 

- Wniosek o zameldowanie na pobyt stały

 

- Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

 

- Wniosek zgłoszenia wyjazdu za granicę

 

- Zgłoszenie powrotu z wykazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Klauzula informacyjna RODO

 

- Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

- Wniosek o wydanie aktu skróconego i zupełnego (skrócony i wielojęzyczny 22zł, zupełny 33zł)

 

- Wiosek o wpisanie do polskich rejestrów stanu cywilnego aktu urodzenia

 

- Wniosek o wpisanie do polskich rejestrów stanu cywilnego aktu małżeństwa

 

- Wniosek o wpisanie do polskich rejestrów stanu cywilnego aktu zgonu

 

Podanie o zmianę imienia/nazwiska (opłata skarbowa 37 zł)

 

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym ( opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 38 zł)

 

- Wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą (o zdolności prawnej 38zł)

 

- Wniosek o naniesienie wzmianki o rozwodzie w akcie małżeństwa (oplata skarbowa 11zł)

 

- Wniosek o naniesienie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenie, małżeństwa lub zgonu (opłata skarbowa 11 zł)

 

- Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza (opłata administracyjna 17zł)

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

- Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017).doc

 

- Wniosek  na lokalizację zjazdu

 

Wniosek na zajęcie pasa - awaria

 

Wniosek na zajęcie pasa - prowadzenie robót

 

- Wniosek na zajęcie pasa - umieszczenie urządzenia

 

Wniosek na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej

 

Wniosek na zajęcie pasa - na prawach wyłączności​

 

Wniosek na zajęcie pasa - umieszczenie obiektu budowlanego i reklamy

 

- Wniosek na usuniecie drzew i krzewów

- Załącznik  2 OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM

- Załącznik  2a ZGODA WŁAŚCICIELA DZIAŁKI 

- Załącznik  3 OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE WŁASNOŚCI 

 

- Zgłoszenie usunięcia drzew

 

- Wniosek o spisanie umowy najmu na lokal mieszkalny lub socjalny

 

- Informacja o obowiązku zgłaszania do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

 

- Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Wniosek na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie plakatów wyborczych

 

- Wniosek wjazd w ulicę pojazdów pow. 3,5 t

 

- Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

 

- Wniosek o wydanie karty abonamentowej upoważniającej do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

        - Klauzula informacyjna RODO odnośnie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wydział Finansowy

Wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości:

IN-1 -    informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 -  załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 -  załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 -  załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
DN-1 -   deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 

Wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny:

IR-1 -    informacja o gruntach
ZIR-1 -  załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 -  załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 -  załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
DR-1 -   deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 

Wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny:

IL-1 -    informacja o lasach
ZIL-1 -  załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 -  załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 -  załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
DL-1 -   deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych:

DT-1 -   deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1a - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych:

 

wniosek o ustalenie i wypłacanie świadczeń pieniężnych

 

wniosek o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 

wniosek o pokrycie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom samotnym odbywającym czynną służbę wojskową