Urząd Miejski w Chojnicach

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice na rok szkolny 2017/2018

1. Ogólne zasady rekrutacji.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata, złożony odpowiednio do  dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły podstawowej, w której zorganizowane są oddziały przedszkolne.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznego oddziału przedszkolnego, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy niż liczba dostępnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym oddziale przedszkolnym w danej szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły podstawowej, w której zorganizowane są oddziały przedszkolne, do którego dotychczas uczęszczało dziecko. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca od dnia 1 września 2017 r.

2. Kryteria rekrutacji, liczba punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie danego kryterium.

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  określa Uchwała Nr XXIX/333/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chojnicach. -plik do pobrania

3. Miejsce załatwienia sprawy.

Przedszkole publiczne i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach, ul. Dworcowa 6, 89-600 Chojnice tel./fax. 52 397 49 66; Przedszkole Nr 3 w Chojnicach, ul. Młodzieżowa 44, 89-600 Chojnice)
  • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach, ul. Tuwima 2, 89-600 Chojnice tel. 52 397 37 70 w Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach


4. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 7 kwietnia 2017 r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2017 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 1 marca 2017 r. w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych. - plik do pobrania

 

 


Rekrutacja do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej i publicznym gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice na rok szkolny 2017/2018

1. Ogólne zasady rekrutacji.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica dziecka.
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy uczniów spoza obwodu danej szkoły i przeprowadzane jest wtedy, gdy publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

2. Kryteria rekrutacji, liczba punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie danego kryterium.
Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnice określa Uchwała Nr XXIX/334/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.- plik do pobrania

3. Miejsce załatwienia sprawy.

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 21/23, 89-600 Chojnice tel. 52 397 50 39
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach, ul. Dworcowa 6, 89-600 Chojnice tel./fax. 52 397 49 66
  • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach, ul. Wicka Rogali 18, 89-600 Chojnice tel. 52 397 70 67
  • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach, ul. Tuwima 2, 89-600 Chojnice tel. 52 397 37 70 w Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach
  • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Chojnicach, ul. Młodzieżowa 44, 89-600 Chojnice tel. 52 397 41 00 

 

Mapa Chojnic z podziałem na obwody szkolne

Obwody szkolne - wykaz ulic

 

4. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 21 kwietnia 2017 r. – składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej  szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2017 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 1 marca 2017 r. w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych. - plik do pobrania