Urząd Miejski w Chojnicach

MAŁE GRANTY 

 

 

 

24.05.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta ogłasza Lista laureatów Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,  upowszechnianiem  kultury i opieki nad  zabytkami w 2024 r.

 

- lista stypendystów

 


22.05.2024 r.

 

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza Lista osób nagrodzonych Nagrodą Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2023 r.

 

treść ogłoszenia

 


22.05.2024 r.

 

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza Lista laureatów nagrodzonych doroczną nagrodą Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

treść ogłoszenia

 


22.05.2024 r.

 

OGŁOSZENIE


Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku Programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku.

 

- sprawozdanie

 


29.02.2024 r.

 

OGŁOSZENIE


Na podstawie Uchwały Nr XX/202/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 roku w/s stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami.

 

Burmistrz Chojnic zaprasza do składania wniosków o przyznanie w 2024 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

 

- treść ogłoszenia

- wniosek

- regulamin - uchwała RM

 


22.01.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice  ogłasza listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert "Dotacje 2024" z zakresu:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

- ekologii

 

treść ogłoszenia

 


19.01.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza Lista stypendystów – stypendium sportowego w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – I EDYCJA 2024 r.

 

- lista stypendystów – I EDYCJA 2024

 

- lista stypendystów - I EDYCJA 2024 - uzupełnienie

 


08.01.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert "Dotacje 2024". Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

- treść ogłoszenia

 


29.12.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Uchwały Nr IX/121/19
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza do składania wniosków o przyznanie dorocznej nagrody Burmistrza  za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2023 roku.

 

- treść ogłoszenia

- wniosek

- klauzula informacyjna RODO

- regulamin - uchwała

 


29.12.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Uchwały Nr XII/161/19
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r.

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2023 roku.

 

- treść ogłoszenia

- wniosek

- klauzula informacyjna RODO

 


22.12.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę laureatów Otwarty Konkurs Ofert „Dotacje 2024”.
Realizacja zadań publicznych Miasta Chojnice w 2024 r. w formie powierzenia zadania z zakresu pomocy społecznej
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

lista laureatów

 


12.12.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2024.

 

treść ogłoszenia

 


24.11.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2024 r.
 

- ogłoszenie

- oferta

- wzór sprawozdania

 


24.11.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza otwarty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2024 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym
i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

 

- ogłoszenie

- oferta

- wzór sprawozdania

 


24.11.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2024 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
 organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - pn.
Zapewnienie gorącego posiłku dla około 115 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

- ogłoszenie

- oferta

- wzór sprawozdania

 


24.11.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego:
Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24  w okresie: 1.01.2024 - 31.12.2024 r. w formie powierzenia zadania.

 

- ogłoszenie

- oferta

- wzór sprawozdania

 


22.11.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

 

- treść ogłoszenia

- formularz zgłoszeniowy

 


28.09.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę laureatów na dotacje na realizację zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków,
w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku.

 

- lista laureatów

 


26.09.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę kandydatów do udziału w komisji opiniującej wnioski na realizację zadania własnego Gminy
polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku.

 

- lista kandydatów

 


18.09.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji do zaopiniowania wniosków złożonych w naborze wniosków
na udzielenie dotacji na realizację zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku.
 

- treść ogłoszenia

- formularz zgłoszeniowy

 


18.09.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na realizację zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków,
w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku.

 

- treść ogłoszenia

- wniosek

- sprawozdanie

 


18.08.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza
Lista stypendystów – stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – II EDYCJA 2023 r.

 

- lista stypendystów

 

- lista stypendystów - uzupełnienie

 


15.05.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrza Miasta ogłasza
Lista laureatów Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami w 2023 r.

 

- lista stypendystów

 


27.04.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza
Lista osób nagrodzonych Nagrodą Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2022 r

 

- lista nagrodzonych

 


27.04.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza
Lista laureatów nagrodzonych nagrodą Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

- lista nagrodzonych

 


21.02.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Uchwały Nr XX/202/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 roku w/s stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami.
Burmistrz Chojnic zaprasza do składania wniosków o przyznanie w 2023 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

 

- treść ogłoszenia

- wniosek

- Uchwała RM -stypendia artystyczne

 


08.02.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza

Lista stypendystów – stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie sportowym – I EDYCJA 2023 r.

 

- lista stypendystów

 


17.01.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert "Dotacje 2023" na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 r.

 

- lista laureatów

 


04.01.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Uchwały Nr XII/161/19
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice
zaprasza
do składania wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia burmistrza za osiągnięcia sportowe, w 2022 roku

 

- treść ogłoszenia

- wniosek

- klauzula informacyjna

 


04.01.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Uchwały Nr IX/121/19
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 sierpnia 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice
zaprasza

do składania wniosków o przyznanie dorocznej nagrody Burmistrza  za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2022 roku.

 

- treść ogłoszenia

- wniosek

- klauzula informacyjna

 


02.01.2023

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę laureatów  Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2023” z budżetu Miasta Chojnice
w formie powierzenia  na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2023 r.

 

- lista laureatów

 


30.12.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę laureatów na powierzenie realizacji w 2023 roku zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej -

- zadanie pn. "Zapewnienie gorącego posiłku dla około 115 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej"

oraz

- zadanie pn. " Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 roku"

 

- lista laureatów

 


13.12.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2023

 

lista kandydatów

 


01.12.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTULISKO” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24  w okresie: 1.01.2023-31.12.2023 r. w formie powierzenia zadania

 

 

- ogłoszenie

- sprawozdanie (wzór)

- wzór oferty realizacji zadania

 

 


30.11.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2023 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - pn. Zapewnienie gorącego posiłku dla około 115 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

 

 

- ogłoszenie

- sprawozdanie (wzór)

- wzór oferty realizacji zadania

 

 


30.11.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2023 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

 

 

- ogłoszenie

- sprawozdanie (wzór)

- wzór oferty realizacji zadania

 

 


25.11.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2023 r.

 

 

- ogłoszenie

- sprawozdanie (wzór)

- wzór oferty realizacji zadania

 

 


25.11.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

 

 

- ogłoszenie

- formularz zgłoszeniowy

 

 


03.11.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę laureatów na dotacje na realizację zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków,
w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku.

 

lista laureatów

 


02.11.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Lista kandydatów na członków komisji opiniującej wnioski na realizację zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków,
w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku

 

lista kandydatów

 


 

02.11.2022

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej W Chojnicach
 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyyku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje trwają od 2 do 9 listopada 2022 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


26.10.2022 r.

 

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji do zaopiniowania wniosków złożonych w naborze wniosków na udzielenie dotacji
na realizację zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku

 

- treść ogłoszenia

- oświadczenie

- formularz

 


26.10.2022 r.

 

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na realizację zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków,
w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku.

 

- treść ogłoszenia

- wniosek

- sprawozdanie

 


29.04.2022 r.

 

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego
polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice
oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na to zadanie

 

Konsultacje trwają do 6 maja 2022 roku.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


28.04.2022 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza

Lista laureatów Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

 

- lista laureatów

 


29.03.2022 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza

Lista nagrodzonych nagrodą Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 

- lista nagrodzonych

 


29.03.2022 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza

Lista osób nagrodzonych Nagrodą Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2021 r.

 

- lista nagrodzonych

 


01.03.2022 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza

Nabór wniosków o przyznanie w 2022 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami.

 

- treść ogłoszenia

- wniosek o przyznanie stypendium

- regulamin (Uchwala RM)

 


07.02.2022 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza

Lista stypendystów - stypendium sportowego w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym - I edycja 2022 r.

 

- lista stypendystów

 


07.02.2022 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

zaprasza

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/447/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


26.01.2022 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza

listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert "Dotacje 2022" z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w formie
wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Chojnice w 2022 r. z zakresu : ZAKRESU KULTURY, SZTUKI,
OCHRONY DÓBR KULTURY  I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ
DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY;
PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOLECZNYM

 

- lista laureatów

 


17.01.2022 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza

listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert "Dotacje 2022" z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w formie wsparcia
realizacji zadań publicznych Miasta Chojnice w 2022 r. z zakresu WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ"

 

- lista laureatów

 


30.12.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza

nabór wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2021 roku

 

- treść ogłoszenia

- wzór wniosku

- klauzula informacyjna

 


30.12.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza

nabór wniosków o przyznanie dorocznych nagród Burmistrza  za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2021 roku.

 

- treść ogłoszenia

- wzór wniosku

- klauzula informacyjna

 


28.12.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza

listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert o „Dotacje 2022” z budżetu Miasta Chojnice
w formie powierzenia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2022 r.

 

- lista laureatów

 


23.11.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza otwarty konkurs ofert na
powierzenie realizacji w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom
prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

 

- ogłoszenie

- sprawozdanie

- oferta realizacji zadania

 


23.11.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej -
pn. "Zapewnienie gorącego posiłku dla około 115 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej"

 

- ogłoszenie

- sprawozdanie

- oferta realizacji zadania

 


23.11.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2022 r.

 

- ogłoszenie

- sprawozdanie

- wzór oferty realizacji zadania

 


23.11.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

 

- ogłoszenie

- formularz zgłoszeniowy

 


23.11.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego:
Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTULISKO” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24 w okresie: 1.01.2022-31.12.2022 r. w formie powierzenia zadania

 

- ogłoszenie

- oferta realizacji zadania

- sprawozdanie

 


19.10.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje trwają od 19 października do 2 listopada 2021 r.

 

- informacje o konsultacjach

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


30.04.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

Lista laureatów Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,  upowszechnianiem  kultury i opieki nad  zabytkami w 2021 r.

 

- lista laureatów

 


30.04.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

Lista osób, nagrodzonych Nagrodą Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2020 r.

 

- lista nagrodzonych

 


29.04.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

Lista nagrodzonych nagrodą Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2020 r.

 

- lista nagrodzonych

 


26.03.2021 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji w 2021 roku zadania z zakresu pomocy społecznej

organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej –

Utworzenie Centrum Wsparcia i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w obiekcie przy ul. Kościerskiej 3d w Chojnicach obejmującego swym wsparciem  osoby z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałe na terenie miasta Chojnice.

 

- ogłoszenie o konkursie

- wzór oferty

- wzór sprawozdania

 


26.02.2021 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób zagrożonych
lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji
o charakterze zawodowym i społecznym dla uczestników projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

 

Zarządzenie Nr 10/21 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 26.02.2021 r.

- treść ogłoszenia

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - 05.03.2021 r.

- wyniki konkursu 30.03.2021 r.

 


05.02.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza

Lista stypendystów – stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym –  2021 r.

 

- lista stypendystów – I EDYCJA

 


19.01.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Uchwały Nr IX/121/19
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 sierpnia 2019 r.

 

Burmistrz Chojnic
ogłasza
nabór wniosków o przyznanie dorocznych nagród Burmistrza  za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2020 roku.

 

- treść ogłoszenia

- wniosek

- klauzula informacyjna

 


 

19.01.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Uchwały Nr XII/161/19
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 listopada 2019 r.

 

Burmistrz Chojnic
ogłasza 
nabór wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia burmistrza
za osiągnięcia sportowe, w 2020 roku

 

- ogłoszenie

- wniosek

- klauzula informacyjna

 


 

19.01.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie uchwały Nr XX/202/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 roku w/s stypendiów
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

 

Burmistrz Chojnic ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2021 roku stypendiów dla osób
zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

 

- treść ogłoszenia

- wniosek

- uchwała RM

 


 

05.01.2021 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

ogłasza

 

listę laureatów  Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2021”
z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w formie wsparcia
na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2021 r.

 

- lista laureatów

 


 

30.12.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

ogłasza

 

listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert o "Dotacje 2021" z budżetu
Gminy Chojnice w formie powierzenia realizacji zamówienia publicznego
Miasta Chojnice w 2021 r.

 

- lista laureatów

 


 

17.12.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

ogłasza

 

listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert o „Dotacje 2021” z budżetu Miasta Chojnice
w formie powierzenia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2021 r.

 

- lista laureatów

 


 

03.12.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza listę kandydatów na członków komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert na rok 2021.

 

- lista kandydatów

 


 

18.11.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

ogłasza

 

 otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na realizację zadania publicznego: Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTULISKO”
w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24  w okresie: 1.01.2021-31.12.2021 r. w formie powierzenia zadania

 

- treść ogłoszenia

- oferta

- sprawozdanie

 


 

16.11.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

ogłasza

 

 otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2021 r.

 

- treść ogłoszenia

- oferta

- sprawozdanie

 


 

16.11.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

ogłasza

 

 otwarty kotwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku zadania z zakresu
pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym
działalność w zakresie pomocy społecznej - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

 

- treść ogłoszenia

- oferta

- sprawozdanie

 


 

16.11.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

ogłasza

 

 otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku zadania z zakresu
pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym
 działalność w zakresie pomocy społecznej - pn. Zapewnienie gorącego posiłku dla 115 osób dziennie
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

- treść ogłoszenia

- oferta

- sprawozdanie

 


 

29.10.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

ogłasza

 

 nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
na realizację zadań publicznych w 2021 r.

 

- ogłoszenie o naborze

- formularz zgłoszeniowy

 


 

19.10.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym
i społecznym dla uczestników projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę!”  współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

 

- ogłoszenie

- Zarządzenie Nr 20/2020 Dyrektora MOPS w Chojnicach z dnia 19.10.2020 r.

- rozstrzygnięcie konukursu

 


 

05.06.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt oraz zaprasza do składania ofert.

 

- ogłoszenie

- karta oceny formalnej

- protokół oceny

- oferta

- sprawozdanie

 


 

04.06.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


ogłasza


listę nagrodzonych nagrodą Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury w 2019 r

 

lista nagrodzonych

 


 

04.06.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


ogłasza


listę osób nagrodzonych Nagrodą Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2019 r.:

 

lista nagrodzonych

 


 

01.06.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


ogłasza


listę laureatów Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami w 2020 r.

 

lista stypendystów

 


 

13.03.2020 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie  §4 ust. 2  Uchwały Nr IX/121/19
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Burmistrz Chojnic
ogłasza

nowy termin naboru wniosków o przyznanie dorocznych nagród Burmistrza
 za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2019 roku.

 

treść ogłoszenia

informacja o przedłużeniu naboru wniosków

wniosek

klauzula informacyjna RODO

uchwała RM

 


 

18.02.2020 r.

 

OgłoszenieNa podstawie § 5 ust. 5 uchwały Nr XX/202/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 roku
w/s stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami 

Burmistrz Chojnic
ogłasza

nabór wniosków o przyznanie w 2020 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

 

treść ogłoszenia

informacja o przedłużeniu naboru wniosków

wniosek – stypendia kulturalne

 


 

13.02.2020 r. / 21.07.2020 r. / 11.08.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


ogłasza

 

Lista stypendystów – stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym – I EDYCJA 2020 r. / II Edycja 2020 r.

 

lista stypendystów

lista stypendystów - II Edycja 2020 r.

lista stypendystów - III Edycja 2020 r.

 


 

06.02.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


ogłasza

listę laureatów
Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2020”
z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2020 r.
w zakresie ekologii

 

lista laureatów

 


 

29.01.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


ogłasza

 

listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert o „Dotacje 2020” z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2020 r. z zakresu
kultury, wypoczynku, integracji europejskiej i przeciwdziałania patoligii społecznej 2020

 

lista laureatów

 


 

20.01.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice
z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach" w 2020 r.

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

wzór sprawozdania

unieważnienie konkursu

 


 

17.01.2020 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice


ogłasza

 

listę laureatów  Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2020” z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2020 r. w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej

 

lista laureatów

 


 

31.12.2019 r.

 

Burmistrz Chojnic


zaprasza

 

do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników Miasto Chojnice i osiągającym wyniki w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych

 

- treść ogłoszenia

- klauzula informacyjna

- oświadczenie o niekaralności

- wniosek

- Uchwała RM

 


 

31.12.2019 r.

 

Burmistrz Chojnic


ogłasza nabór wniosków o przyznanie dorocznych nagród Burmistrza
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2019 roku.

 

- treść ogłoszenia

- klauzula informacyjna

- wniosek

- uchwała RM

 


 

31.12.2019 r.

 

Burmistrz Chojnic


ogłasza 


nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 

 

-treść ogłoszenie

- klauzula informacyjna

-wniosek o nagrodę lub wyróżnienie

- Uchwała Rady Miejskiej

 


 

24.12.2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

ogłasza

 

listę laureatów  Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2020”

z budżetu Miasta Chojnice

w formie powierzenia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2020 r. - ochrona zwierząt

 

Lista laureatów

 


 

24.12.2019 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

ogłasza

 

listę laureatów  Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2020”

z budżetu Miasta Chojnice

w formie powierzenia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2020 r. - pomoc społeczna

 

Lista laureatów

 


 

06.12.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 34/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

 

w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

 

wyniki konkursu

 


 

21.11.2019 r.

 

ZMIANA OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE Z 07.11.2019 r. W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2020

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2020 r.

 

aktualna treść ogłoszenia

aktualna oferta

sprawozdanie

 


 

07.11.2019 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2020 r.

 

treść ogłoszenia

oferta

sprawozdanie

 


 

07.11.2019 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadania z zakresu
pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom
prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - pn. Zapewnienie gorącego
posiłku dla 115 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

treść ogłoszenia

oferta

sprawozdanie

 


 

07.11.2019 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność
w zakresie pomocy społecznej - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

 

treść ogłoszenia

oferta

sprawozdanie

 


 

07.11.2019 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

otwarty konkurs ofert  dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na realizację zadania publicznego: Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
„PRZYTULISKO” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24  w okresie:1.01.2020-31.12.2020r."
w formie powierzenia zadania

 

treść ogłoszenia

oferta

sprawozdanie

 


 

Zarządzenie Nr 33/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
z dnia 06.11.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu
„Stop wykluczeniu – start na pracę”
  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

 

treść zarządzenia

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach informuje

iż w związku z brakiem ofert, konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej
w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”
współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), nie został rozstrzygnięty.

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

 

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych
Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
na realizację zadań w 2020 roku.

 

treść ogłoszenia

formularz zgłoszeniowy

 


 

Zarządzenie Nr 32/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
z dnia 09.10.2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”
  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

 

treść zarządzenia

ogłoszenie o konkursie

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Chojnice z zakresu rewitalizacji
w ramach projektu pn. "Rewializacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach" w 2019 r.
W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej.

 

treść ogłoszenia

formularz zgłoszeniowy

unieważnienie ogłoszenia

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ublicznych Miasta Chojnice
z zakresu rewitalizacji w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej
w Chojnicach" w 2019 r.

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

wzór sprawozdania

unieważnienie konkursu

 


 

Zarządzenie Nr  28/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
z dnia 30.08.2019

w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu
usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu „Stop wykluczeniu – start na pracę”
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

 

treść zarządzenia

 


 

ZARZĄDZENIE NR 25/2019
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W CHOJNICACH Z DNIA 31.07.2019 R.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji
o charakterze zawodowym i społecznym w ramach realizowanego projektu "Stop
wykluczeniu - start na pracę" współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2010 (RPO WP 2014-2020).

 

treść zarządzenia

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

Lista stypendystów – stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie sportowym – II EDYCJA 2019 r.

 

Lista laureatów

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

Lista laureatów Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami w 2019 r. II EDYCJA

 

Lista laureatów

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

Nabór wniosków o przyznanie w 2019 roku stypendiów dla osób zajmujących się
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami – II EDYCJA

 

treść ogłoszenia

wniosek o przyznanie stypendium

uchwała dot. Stypendiów artystycznych

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

Lista laureatów Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem  kultury i opieki nad  zabytkami w 2019 r.

 

Lista laureatów

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

Lista nagrodzonych nagrodą oraz wyróżnieniem Burmistrza za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2018 r.

 

Lista nagrodzonych

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

Lista osób, nagrodzonych Nagrodą Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2018 r.

 

Lista nagrodzonych Nagrodą Burmistrza

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

przedłuża nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2018
roku.

 

Treść ogłoszenia

Wniosek o przyznanie nagrody z dziedziny kultury

Uchwała Nr XXXVIII/411/13 z dnia 25 listopada 2013 r

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

Lista stypendystów - stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym dla
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym - EDYCJA 2019r.​

 

Lista stypendystów   I Edycja 2019

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert o „Dotacje 2019”
z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację
zadań publicznych Miasta Chojnice w 2019 r.

 

Lista laureatów - zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narogowego

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


ogłasza nabór wniosków

o przyznanie w 2019 roku stypendiów dla osób
zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki
nad zabytkami.

 

Treść ogłoszenia

Wniosek o przyznanie stypendium

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uchwała Nr XX/202/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2018
roku.

 

Treść ogłoszenia

Wniosek o przyznanie stypendium

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uchwała Nr XXXVIII/411/13 z dnia 25 listopada 2013 r.

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza 

nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie
sportu w 2018 roku.

 

Treść ogłoszenia

Wniosek o przyznanie stypendium

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uchwała Nr XXX/347/17 z dnia 27 marca 2017 r.

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

zaprasza

do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla sportowców
osiągających wysokie wyniki w sporcie.

 

Treść ogłoszenia

Wniosek o przyznanie stypendium

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uchwała Nr XXX/347/17 z dnia 27 marca 2017 r.

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza otwarty konkurs ofert

  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2019 r.

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

lista laureatów

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza otwarty konkurs ofert

dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 
na realizację zadania publicznego: 
Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "PRZYTULISKO" w Chojnicach
przy ul. Igielskiej 24.

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

lista laureatów

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym
działalność w zakresie pomocy społecznej -
pn. Zapewnienie gorącego posiłku dla 135 osób dziennie znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej.

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

lista laureatów

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym
działalność w zakresie pomocy społecznej - 
Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

lista laureatów

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert

 

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych

Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2019 roku.

 

Treść ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy

 


 

Program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

 

program współpracy

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym
działalność w zakresie pomocy społecznej - 
Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Lista laureatów

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

nabór wniosków o przyznanie w 2018 roku stypendiów dla osób
zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki
nad zabytkami - II Edycja

 

Treść ogłoszenia

Wniosek o przyznanie stypendium

Uchwała w/s przyznania stypendiów

Lista laureatów

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

Lista laureatów Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem  kultury i opieki nad  zabytkami w 2018 roku r.

 

Lista laureatów​

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

Lista osób, nagrodzonych Nagrodą Burmistrza za osiągnięcie sportowe w 2018 r.

 

Lista osób nagrodzonych

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

Lista osób nagrodzonych Nagrodą i wyróżnieniami Burmistrza

za osiągnięcia sportowe w 2017 r.

 

Lista osób nagrodzonych

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

Lista osób nagrodzonych doroczną Nagrodą Burmistrza za osiągnięcia

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 

Lista osób nagrodzonych

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert o „Dotacje 2018”

z budżetu Miasta Chojnice

w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2018 r.

 

Lista laureatów - zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narogowego

Lista laureatów - zadania z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

Lista stypendystów – stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym dla

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym

współzawodnictwie sportowym

 

Lista stypendystów I EDYCJA 2018

Lista stypendystów II EDYCJA 2018

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza

do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

dla sportowców osiągających wysokie wyniki w sporcie

 

Treść ogłoszenia

Wniosek o stypendium

Uchwała ws. stypendiów sportowych

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2018 roku

stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,

upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

 

Treść ogłoszenia

Wniosek o stypendium

Uchwała ws. stypendiów artystycznych

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza listę laureatów 

Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2018”

z budżetu Miasta Chojnice

w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2018 r.

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Treść ogłoszenia

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza

rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań z zakresu pomocy społecznej

organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność

w zakresie pomocy społecznej – Zapewnienie gorącego posiłku dla 150 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Treść ogłoszenia

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza

listę laureatów  Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2018” z budżetu Miasta Chojnice
w formie powierzenia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2018 r.

 

Treść ogłosznia

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2017 roku

 

Treść ogłoszenia

Wzór wniosku

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2017 roku.

 

Treść ogłoszenia

Wzór wniosku

 


 

Program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

 

Program współpracy na 2018 rok

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku
zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans
tych rodzin i osób

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: "Prowadzenie
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "PRZYTULISKO" w Chojnicach
przy ul. Igielskiej 24 w okresie 1.01.2018-31.12.2018r." w formie powierzenia zadania

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku
zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym
i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie
pomocy społecznej - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice


ogłasza otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2018 r.

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert

 

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych

Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2018 roku.

 

Treść ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy

 


 

28.09.2017 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnice
zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe
 do wzięcia udziału w konsultacjach

 

Projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2018 roku z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje trwają od  28 września do 11 października 2017 roku.

 

Treść ogłoszenia

Formularz konsultacji

Program współpracy z organizacjami w 2018 r.

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs
Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Kurs języka angielskiego w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Treść ogłoszenia

Zarządzenie Nr 33 /2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 08.08.2017r.

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Pośrednictwo pracy/koordynator staży w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Treść ogłoszenia

Zarządzenie Nr 31 /2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 08.08.2017r.

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej - Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach realizowanego projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu!”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Treść ogłoszenia

Zarządzenie Nr 32/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 08.08. 2017r.

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

 


 

Zarządzenie Nr 30/2017
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach

z dnia 08.08. 2017r.

w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację

zadań publicznych z zakresu usług reintegracji zawodowej:

Treść zarządzenia

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza Listę laureatów Stypendium Burmistrza Miasta Chojnice dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, 

upowszechnianiem  kultury i opieki nad  zabytkami w 2017 r. – II EDYCJA

Lista stypendystów

 


 

Burmistrza Miasta Chojnice ogłasza

Lista osób, nagrodzonych Nagrodą Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2016 r.

Lista osób, nagrodzonych Nagrodą Burmistrza

 


 

Burmistrza Miasta Chojnice ogłasza

Lista osób, nagrodzonych Nagrodą Burmistrza w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2016 r.

Lista osób, nagrodzonych Nagrodą Burmistrza

 

 


 

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2017 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami – II Edycja

 

Treść ogłoszenia

Wniosek o stypendium z dziedziny kultury

uchwała ws stypendiów

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza roztrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert  ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej -
pn. Zapewnienie gorącego posiłku dla 150 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

ogłoszenie

 


 

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2017 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

ogłoszenie

- wzór wniosku

- Uchwała w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

 


 

OGŁOSZENIE


Na podstawie Uchwały Nr III/23/15
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu, w 2016 roku

 

treść ogłoszenia

- wzór wniosku

 


 

OGŁOSZENIE


Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/411/13
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 listopada 2013 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2016 roku

 

treść ogłoszenia

- wzór wniosku

 

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

ogłasza listę stypendystów - stypendium sportowego w sporcie kwalifikowanym dla
zawodników osiagajacych wysokie wyniki sportowe w miedzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym – I EDYCJA 2017

 

Lista stypendystów

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej -
pn. Zapewnienie gorącego posiłku dla 150 osób dziennie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

ogłoszenie

wzór oferty

wzór sprawozdania

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza

 

listę laureatów  Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2017” z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2017 r.
 

Lista laureatów

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

 

treść ogłoszenia

- wzór oferty

- wzór sprawozdania

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice
OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTULISKO” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24  w roku 2017r. w formie powierzenia zadania

treść ogłoszenia

- wzór oferty

- wzór sprawozdania

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


ogłasza otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2017 roku 

 

treść ogłoszenia

- wzór oferty

- wzór sprawozdania

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza

 

nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.
W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych
Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2017 roku.

 

treść ogłoszenia

formularz zgłoszeniowy

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE W 2017 ROKU
Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  ORAZ Z PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH  MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE


Konsultacje trwają od  14 października do  28 października  2016 roku.

 

- projekt programu

formularz konsultacji

 


 

Ogłoszenie


Burmistrz Miasta Chojnice


ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2016 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

 

treść ogłoszenia

- wzór wniosku

- Uchwała w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

 


 

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

- nowy wzór sprawozdania (po 3 września 2016 r.)

- stary wzór sprawozdania (przed 3 września 2016 r.)

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice

ogłasza listę osób nagrodzonych nagrodą Burmistrza za osiagnięcia sportowe w 2016 r.

 

Lista osób, które zostały nagrodzone nagrodą Burmistrza za osiągnięcie sportowe w 2016 r.

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza listę stypendystów - stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym w roku 2016   
 

Lista stypendystów - I Edycja 2016

Lista stypendystów - II Edycja 2016

Lista stypendystów - III Edycja 2016

Lista stypendystów - IV Edycja 2016

Lista stypendystów - V Edycja 2016

 


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2015 ROKU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

- treść sprawozdania

 


 

Burmistrza Miasta Chojnice

 

ogłasza listę osób, które zostały nagrodzone nagrodą Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2015 r.

 

Lista laureatów

 


 

Burmistrza Miasta Chojnice

ogłasza listę osób, które zostały nagrodzone nagrodą Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2015 r.

Lista laureatów

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

ogłasza listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2016” z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2016 r.

 

Lista laureatów Otwartego Konkursu Ofert  o  „Dotacje 2016”

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza listę stypendystów - stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym w roku 2016   
 

Lista stypendystów - I Edycja 2016

Lista stypendystów - II Edycja 2016

Lista stypendystów - III Edycja 2016

 


 

OGŁOSZENIE


Na podstawie Uchwały Nr III/23/15
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu, w 2015 roku

 

treść ogłoszenia

- wzór wniosku

 


 

OGŁOSZENIE


Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/411/13
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 listopada 2013 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2015 roku

 

treść ogłoszenia

- wzór wniosku

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza listę kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2016

 

- lista kandydatów

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2016 r.
 

treść ogłoszenia

- wzór oferty

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTULISKO” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24  w roku 2016r. w formie powierzenia zadania

 

treść ogłoszenia

- wzór oferty

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym
i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

treść ogłoszenia

- wzór oferty

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza Program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

- Program współpracy na 2016 rok

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowychw otwartych konkursach ofert.
W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych
Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
na realizację zadań w 2016 roku.

 

treść ogłoszenia

formularz zgłoszeniowy

 


 

ZMIANA OGŁOSZENIA

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza zmianę ogłoszenia dot. konsultacji projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W projekcie programu zmianie ulega rozdział 8 § 1 pkt 2) i otrzymuje brzmienie: 

 

„2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  wynosi  316.000 zł;”

 

Pozostała treść projektu programu pozostaje bez zmian.

 

Projekt programu

formularz konsultacji

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach Projektu programu współpracy
Gminy Miejskiej Chojnice w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje trwają od  5 listopada do 13 listopada  2015 roku.

 

projekt programu

formularz konsultacji

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie
pomocy społecznej - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

 

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

- wyniki konkursu

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert - II TURA na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2015 r.

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

- lista laureatów

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza listę kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2015W wyniku naboru została utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2015 roku.

 

- treść ogłoszenia

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2015-2018 z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działań mających na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia pod nazwą: „Opieka nad osobami chorymi poprzez uruchomienie hospicjum stacjonarnego z częścią opiekuńczo-leczniczą” 

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza listę stypendystów - stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2015   


 

Lista stypendystów - I Edycja 2015

Lista stypendystów - II Edycja 2015

Lista stypendystów - III Edycja 2015

Lista stypendystów - IV Edycja 2015

Lista stypendystów - V Edycja 2015

Lista stypendystów - VI Edycja 2015

Lista stypendystów - VII Edycja 2015

Lista stypendystów - VIII Edycja 2015

Lista stypendystów IX Edycja 2015

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice

 

ogłasza 

 

Lista osób, które zostały nagrodzone nagrodą Burmistrza Miasta Chojnice w roku 2014 roku:

 

Lista nagrodzonych - 2014.pdf - I edycja

Lista nagrodzonych - 2014.pdf - II edycja

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowychw otwartych konkursach ofert.W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowychUrzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert narealizację zadań w 2015 roku.

 

treść ogłoszenia

formularz zgłoszeniowy

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2015 r.

 

- treść ogłoszenia

- wzór oferty

- lista laureatów

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie
pomocy społecznej - Organizacja i prowadzenie usług opiekuńczych.

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

wyniki konkursu

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice


zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE W 2015 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ Z PODMIOTAMI, 
O KTÓRYCH  MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIEkonsultacje trwają od 13 do 21 października 2014 roku.
 

- projekt uchwały

- formularz konsultacji

 


 

OGŁOSZENIE


Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/410/13
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 listopada 2013r.
 Burmistrz Chojnic
ogłasza  
nabór wniosków o przyznanie nagrody* burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
w roku  2013 - II półrocze – 2014 - I kwartał roku.

1.Wnioski o przyznanie nagród mają prawo składać:
- burmistrz z własnej inicjatywy
- związki sportowe
- kluby sportowe
- radni RM
- szkoły
2.Zgłoszenie powinno zawierać:
1)    dane osobowe kandydata,
2)    informacje dotyczące dotychczasowej działalności lub osiągnięcia, za które „Nagroda” ma być przyznana.
3)    uzasadnienie zgłoszenia,
4)    nazwę, adres i podpis zgłaszającego,
5)    datę sporządzenia wniosku.

3.Do wniosku powinny być dołączone załączniki w postaci dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do nagrody.

4.Wzór wniosku o przyznanie nagrody w dziedzinie sportu stanowi załącznik nr 1.
5. Nagrody mogą otrzymać osoby reprezentujące barwy chojnickich klubów w tym Chojnickiego Klubu Żeglarskiego z siedzibą w Charzykowach
6. O nagrodę ubiegać się mogą osoby lub zespoły, które w ciągu poprzedniego roku  wykazały się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie sportu o randze krajowej i międzynarodowej
7. Wnioski o przyznanie nagród składa się w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
w Chojnicach, Stary Rynek1 w terminie do 15 maja 2014 r. o wg  wzoru stanowiącego załącznik.
Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Kultury i Sportu,Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi ul. Mickiewicza 12/Stadion Miejski „Chojniczanka 1930” oraz na stronie www.miastochojnice.pl oraz w BIP-e

 

wzór wniosku

______________________________________________________

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


ogłasza otwarty konkurs ofert


na powierzenie realizacji w 2014 roku zadań z zakresu pomocy społecznej
organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom
prowadzącym działalność
w zakresie pomocy społecznej-Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych.

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

rozstrzygnięcie konkursu

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


ogłasza listę kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2014
W wyniku naboru została utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych Urzędu Miejskiego w Chojnicach
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2014 roku.

Lista kandydatów na członków komisji oceny ofert na realizację zadań publicznych:

 

Lista kandydatów

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

ogłasza listę stypendystów - stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym w roku 2014   
 

Lista stypendystów - I Edycja 2014

 

 


 

 OGŁOSZENIE Z DNIA 20.12.2013 r.

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


ogłasza otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2014 r.

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok

 


 

  KOMUNIKAT

 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 


Przedłuża  termin naboru kandydatów na członków do komisji  - konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014r.


Przedłuża się termin naboru kandydatów na członków  do komisji – konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. – do 10 stycznia 2014 roku.

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
ogłosza nabór kandydatów na członków do komisji - Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków do komisji - Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych

formularz zgłoszenia kandydata

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice


zaprasza


wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE W 2014 ROKU
Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  ORAZ Z PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH  MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

 

konsultacje trwają od 25 września do 16 października 2013 roku.

 

treść ogłoszenia

projekt uchwały

formularz konsultacji

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza listę stypendystów - stypendium sportowego  w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2013

 

Lista stypendystów - I Edycja 2013.pdf
Lista stypendystów - II Edycja 2013.pdf
Lista stypendystów - III Edycja 2013.pdf
Lista stypendystów - IV Edycja 2013.pdf
Lista stypendystów - V Edycja 2013.pdf

 


 

Lista osób, które zostały nagrodzone nagrodą Burmistrza Miasta Chojnice w roku 2013 roku:

 

Lista nagrodzonych - 2013.pdf

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2013 r.- II TURA

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

lista laureatów - 05.04.2013

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


ogłasza listę kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2013
W wyniku naboru została utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych Urzędu Miejskiego w Chojnicach
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2013 roku.

Lista kandydatów na członków komisji oceny ofert na realizację zadań publicznych:1.    Leszek Karasiewicz
2.    Zbigniew Szyszka
3.    Mieczysław Bloch
4.    Jarosław Frączek
5.    Marek Czajka
6.    Krzysztof Pestka
7.    Anna Jażdżewska
8.    Marcin Wałdoch

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


ogłasza otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2013 r.

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

lista laureatów

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na realizację zadania publicznego:
„Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTULISKO” w Chojnicach
przy ul. Igielskiej 24  w okresie  od 01.01.2013r. do 31.12.2015r.” w formie powierzenia zadania

 

ogłoszenie konkursu

formularz ofertowy

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


ogłosza nabór kandydatów na członków do komisji - Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków do komisji - Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych

Program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok

Program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok

formularz zgłoszenia kandydata

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


ogłasza  nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w roku  2012- II półrocze.

 

ogłoszenie o naborze wniosków do nagrody burmistrza

Wzór wniosku do Nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu

Wzór wniosku do Nagrody Burmistrza w dziedzinie twórczości artystycznej

lista laureatów

 


 

Ogłoszenie

o przedłużeniu  terminu konsultacji ws. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE W 2013 ROKU
Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE28.09.2012 Chojnice - RKiS informuje:
Przedłuża się termin konsultacji ws. projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Chojnice  w  2013 roku z Organizacjami Pozarządowymi
oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do 5 października 2012 r.

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

zaprasza


wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE W 2013 ROKU Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI
 ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE


konsultacje trwają od  17 do 28 września 2012 roku.

 

program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok

formularz konsultacji wspópracy z ngo

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE


OGŁASZA

 

OTWARTY KONKURS OFERT
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego:
Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTULISKO” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24 w roku 2012 r.
w formie powierzenia zadania w okresie od 01.04.2012r. do 31.12.2012 r.

 

ogłoszenie konkursu

formularz ofertowy

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2012 r.- II tura

 

ogłoszenie konkursu

formularz ofertowy

lista laureatów

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 


ogłasza

 

nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej,
upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, w roku  2011- II półrocze - 2012- I kwartał roku.

 

ogłoszenie konkursu

Wzór wniosku do Nagrody Burmistrza w dziedzinie sportu

Wzór wniosku do Nagrody Burmistrza w dziedzinie twórczości artystycznej

lista laureatów

 


 

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert  na dotacje z budżetu Miasta Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2012 r.

 

ogłoszenie konkursu

formularz ofertowy

lista laureatów

 


 

 BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego:
Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTULISKO” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24  w roku 2012r. w formie powierzenia zadania

 

ogłoszenie konkursu

formularz ofertowy

 

Program współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok

 


 

Ogłoszenie

 

o naborze kandydatów na członków do komisji - Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych

 

formularz zgłoszenia kandydata

 


 

Burmistrz Miasta Chojnice

 


ogłasza listę kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2012W wyniku naboru została utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2012 roku.

Lista kandydatów:

Bieliński Rafał
Czajka Marek
Gierszewska Helena
Hapka  Edmund
Kalitta Emilia
Karasiewicz Leszek
Kosiedowska Janina
Łangowski Włodzimierz
Pestka Krzysztof
Walkowski Maciej
Wałdoch Marcin