Urząd Miejski w Chojnicach

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA CHOJNIC - ROK 2009

 

Nr 1 z dnia  02.01.2009r.
w/s wysokości dotacji przedszkoli niepublicznych za okres I-XII 2009 r.


Nr 2 z dnia  02.01.2009r.
w/s sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę


Nr 3 z dnia  02.01.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 4 z dnia  08.01.2009r.
w/s powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko referenta w Wydziale Budowlano – Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 5 z dnia  08.01.2009r. 
w/s wprowadzeniu Regulaminu konkursu na wolne stanowisko referenta w Wydziale budowlano – Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 6 z dnia  08.01.2009r. 
w/s powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Budowlano – Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 7 z dnia  08.01.2009r. 
w/s wprowadzenia Regulaminu konkursu na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Budowlano – Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 8 z dnia  13.01.2009r. 
w/s „ Regulaminu zwrotu kosztów utylizacji azbestu w związku ze zmianą pokrycia dachowego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice” na 2009 r.


Nr 9 z dnia  13.01.2009r. 
w/s stałego dyżuru w mieście Chojnice na czas zagrożenia i wojny


Nr 10 z dnia  14.01.2009r. 
w/s udostępnienia Straży Miejskiej w Chojnicach pomieszczeń w budynku Wszechnicy Chojnickiej. Na podstawie §8 ust.3. Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 11 z dnia  20.01.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 12 z dnia  20.01.2009r. 
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2009 r.


Nr 13 z dnia  26.01.2009r. 
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym


Nr 14 z dnia  27.01.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 15 z dnia  29.01.2009r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Świadczenia regularnych usług przewozowych na terenie Miasta i Gminy Chojnice” przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Na podstawie art.19 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych


Nr 16 z dnia  16.02.2009r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Zakup i magazynowanie gruzu betonowego kruszonego dla Gminy Miejskiej Chojnice w ilości 25.000 ton” przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Na podstawie art.19 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych


Nr 17 z dnia  17.02.2009r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych prze Wydział Budowlano – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Na podstawie art. 20 i 21 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.Nr19,poz.177)


Nr 18 z dnia  24.02.2009r. 
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko młodszego referenta  w Wydziale Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Chojnicach


Nr 19 z dnia  24.02.2009r. 
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Chojnicach


Nr 20 z dnia  24.02.2009r. 
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami w Urzędzie Miejski w Chojnicach


Nr 21 z dnia  24.02.2009r. 
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Chojnicach


Nr 22 z dnia  27.02.2009r. 
w/s zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków


Nr 23 z dnia  11.03.2009r. 
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Nr 24 z dnia  17.03.2009r. 
w/s zmiana w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 25 z dnia  17.03.2009r. 
w/s zmiany składu komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Gospodarowania Przestrzenia i Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 26 z dnia  25.03.2009r. 
w/s przyznania nagrody burmistrza w dziedzinie sportowej za wysokie wyniki we współzawodnictwie w sporcie kwalifikowanym


Nr 27 z dnia  31.03.2009r. 
w/s wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Chojnicach regulaminu okresowej oceny pracowników


Nr 28 z dnia  02.04.2009r. 
w/s wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni na terenie Stadionu Miejskiego będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnice. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3, art. 31 i 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn.zm.)


Nr 29 z dnia  02.04.2009r. 
w/s szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej


Nr 30 z dnia  07.04.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 31 z dnia  15.04.2009r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Budowlano – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Na podstawie art. 20 i 21 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19,poz.177)


Nr 32 z dnia  17.04.2009r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach na Wycinkę drzew na obszarze objętym zdaniem pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzenia i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”. Na podstawie art. 20 i 21 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz. U. Nr 19,poz. 177)


Nr 33 z dnia  20.04.2009r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Budowlano – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Na podstawie art. 20 i 21 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177)


Nr 34 z dnia  20.04.2009r. 
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie ochrony środowiska – „ Prowadzenie zadań nieinwestycyjnych z dziedziny edukacji ekologicznej na terenie miasta Chojnice zgodnie z celami zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami i Programie Ochrony Środowiska dla Gminy miejskiej Chojnice”


Nr 35 z dnia  22.04.2009r. 
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotację w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu konkursu oraz składu komisji


Nr 36 z dnia  22.04.2009r. 
w/s składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Nr 37 z dnia  23.04.2009r. 
w/s wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Chojnice


Nr 38 z dnia  24.04.2009r. 
w/s ewidencji sporządzania sprawozdań budżetowych Rb – WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Chojnice


Nr 39 z dnia  28.04.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 40 z dnia  29.04.2009r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „ Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu drogowego Berlin – Kaliningrad” przez Wydział Budowlano – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Na podstawie art. 20 i 21 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177)


Nr 41 z dnia  06.05.2009r. 
w/s przyznania nagrody burmistrza w dziedzinie sportowej za wysokie wyniki we współzawodnictwie w sporcie kwalifikowanym


Nr 42 z dnia  12.05.2009r. 
w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego


Nr 43 z dnia  18.05.2009r. 
w/s wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej


Nr 44 z dnia  18.05.2009r. 
w/s wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej


Nr 45 z dnia  18.05.2009r. 
w/s cen biletów wstępu na miejskie korty tenisowe zlokalizowane na ul. Źwirki i Wigury w Chojnicach


Nr 46 z dnia  18.05.2009r. 
w/s wprowadzenia regulaminu korzystania z kortów tenisowych zlokalizowanych na ul. Źwirki i Wigury w Chojnicach


Nr 47 z dnia  21.05.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 48 z dnia  25.05.2009r. 
w/s wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej


Nr 49 z dnia  25.05.2009r. 
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 9 z oddziałami integracyjnymi „Skrzaty” w Chojnicach


Nr 50 z dnia  25.05.2009r. 
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach


Nr 51 z dnia  27.05.2009r. 
w/s wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej


Nr 52 z dnia  28.05.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 53 z dnia  03.06.2009r. 
w/s przyznania nagrody burmistrza w dziedzinie sportowej za wysokie wyniki we współzawodnictwie w sporcie kwalifikowanym


Nr 54 z dnia  04.06.2009r. 
w/s maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Chojnice – wydane na podstawie  art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. nr 233, poz.1458)


Nr 55 z dnia  05.06.2009r. 
w/s wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej


Nr 56 z dnia  08.06.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 57 z dnia  10.06.2009r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach na „ Budowę kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012”


Nr 58 z dnia  15.06.2009r. 
w/s przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji budynku Urzędu Miejskiego na wypadek pożaru


Nr 59 z dnia  15.06.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 60 z dnia  16.06.2009r. 
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 26 czerwca 2009 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Nr 61 z dnia  16.06.2009r. 
w/s komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 26 czerwca 2009 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Nr 62 z dnia  16.06.2009r. 
w/s powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice


Nr 63 z dnia  18.06.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 64 z dnia  23.06.2009r. 
w/s udzielenia jednoosobowego pełnomocnictwa szczególnego pani Elżbiecie Szczepańskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Chojnicach do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice w sprawie realizacji projektu pt. „ Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej”


Nr 65 z dnia  23.06.2009r. 
w/s powołania komisji egzaminacyjnej dz. przeprowadzenia egzaminu w dniu 26 czerwca 2009 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Nr 66 z dnia  24.06.2009r. 
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym


Nr 67 z dnia  24.06.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 68 z dnia  30.06.2009r. 
w/s zmian Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Na podstawie 104 i 1041 Kodeksu Pracy oraz art. 58 ustawy z dnia 21 listopad 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 233, poz. 1458)


Nr 69 z dnia  01.07.2009r. 
w/s zasad przekazywania informacji o udzielonej pomocy publicznej


Nr 70 z dnia  02.07.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 71 z dnia  08.07.2009r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „udzielenie kredytu bankowego” przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 72 z dnia  28.07.2009r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 73 z dnia  05.08.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 74 z dnia  26.08.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 75 z dnia  08.09.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 76 z dnia  23.09.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 77 z dnia  24.09.2009r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2010 r.


Nr 78 z dnia  25.09.2009r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 79 z dnia  07.10.2009r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach na „ Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pn. Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”


Nr 80 z dnia  09.10.2009r. 
w/s wprowadzenia w życie regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny


Nr 81 z dnia  13.10.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 82 z dnia  19.10.2009r. 
w/s powołania komisji do opracowania regulaminu przydziału mieszkań w nowobudowanym budynku komunalnym przy ul. Kartuskiej w Chojnicach


Nr 83 z dnia  27.10.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 84 z dnia  27.10.2009r. 
w/s powołania zespołu zadaniowego ds. Rewitalizacji Miasta Chojnice


Nr 85 z dnia  05.11.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 86 z dnia  05.11.2009r. 
w/s przebudowy, przygotowania i zapewnienia działań Centralnego Systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz Miejskiego Systemu Wykrywania i Alarmowania


Nr 87 z dnia  05.11.2009r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach na „Promocję Miasta Chojnice poprzez sport”


Nr 88 z dnia  13.11.2009r. 
w/s przyjęcia projektu budżetu miasta Chojnice na 2010 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego i prognozie długu publicznego


Nr 89 z dnia  17.11.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 90 z dnia  31.12.2009r. 
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotację w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu konkursu oraz składu komisji


Nr 91 z dnia  25.11.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 92 z dnia  27.11.2009r. 
w/s wyznaczania przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie miasta Chojnice


Nr 93 z dnia  30.11.2009r. 
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej


Nr 94 z dnia  01.12.2009r. 
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego


Nr 95 z dnia  02.12.2009r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach na: Wykonanie zadania pn. „ Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”


Nr 96 z dnia  07.12.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 97 z dnia  10.12.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 98 z dnia  11.12.2009r. 
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach


Nr 99 z dnia  11.12.2009r. 
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko dyrektora Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach


Nr 100 z dnia  14.12.2009r. 
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Wydziału Budowlano – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 101 z dnia  14.12.2009r. 
w/s wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko dyrektora Wydziału Budowlano – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 102 z dnia  16.12.2009r. 
w/s powołania komisji odbiorowej dla zadania inwestycyjnego pn. Wycinka drzew na obszarze objętym zadaniem pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”


Nr 103 z dnia  17.12.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 104 z dnia  21.12.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 105 z dnia  22.12.2009r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach na Wycinkę drzew na obszarze objętym zadaniem pn. „ Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”


Nr 106 z dnia  29.12.2009r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2009 r.


Nr 107 z dnia  31.12.2009r. 
w/s zmiany zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont