Urząd Miejski w Chojnicach


ZARZĄDZENIA BURMISTRZA CHOJNIC - ROK 2006
 

Nr 1 z dnia 05.01.2006r. 
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia nadzoru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Budowlano-Inwestycyjnym


Nr 2 z dnia 09.01.2006r.
w/s wprowadzenia regulaminu konkursu na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Budowlano- Inwestycyjnym


Nr 3 z dnia 11.01.2006r. 
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Finansowym


Nr 4 z dnia 11.01.2006r. 
w/s wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Finansowym


Nr 5 z dnia 17.01.2006r. 
w/s układu wykonawczego budżetu na 2006r


Nr 6 z dnia 18.01.2006r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach na zad.: „ Eksploatacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Nowy Dwór  k/Angowic”


Nr 7 z dnia 23.01.2006r. 
w/s zmian w budżecie na 2006r


Nr 8 z dnia 26.01.2006r. 
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym


Nr 9 z dnia 26.01.2006r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zad.: „Eksploatacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Nowy Dwór  k/Angowic”


Nr 10 z dnia 08.02.2006r. 
w/s zmian w budżecie miasta na 2006r


Nr 11 z dnia 09.02.2006r. 
w/s powołania komisji przetargowej do wyboru banku na udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetu na 2006r oraz wyboru konta do obsługi budżetu gminy


Nr 12 z dnia 20.02.2006r. 
w/s zmian w budżecie miasta


Nr 13 z dnia 20.02.2006r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przez Wydział  KM na zad.: „Eksploatacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Nowy Dwór  k/Angowic”


Nr 14 z dnia 28.02.2006r. 
w/s zmian w budżecie miasta na 2006r


Nr 15 z dnia 07.03.2006r. 
w/s powierzenia realizacji projektu „ Integracja społeczna mieszkańców poprzez uczestnictwo w klubie integracji społecznej ” Ośrodkowi Profilaktyki Rodzinnej  w Chojnicach


Nr 16 z dnia 20.03.2006r. 
w/s zmian w budżecie miasta na 2006r


Nr 17 z dnia 20.03.2006r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia  publicznego na zad.: „ Zakup i montaż słupów oświetleniowych  na Osiedlu Słonecznym”


Nr 18 z dnia 20.03.2006r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zad.: „ Usługi transportowe- wywóz nieczystości z terenów zielonych ” w Chojnicach przez Wydział KM UM w Chojnicach


Nr 19 z dnia 21.03.2006r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań  o udzielenie zamówień  publicznych przez Wydział BI Urzędu Miejskiego w Chojnicach


Nr 20 z dnia 29.03.2006r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice


Nr 21 z dnia .2006r. 
w/s  zmian w budżecie miasta Chojnice


Nr 22 z dnia 31.03.2006r. 
w/s kontroli i oceny realizacji zleconych zadań pożytku publicznego


Nr 23 z dnia 11.04.2006r. 
w/s nabycia nieruchomości od PKP S.A. z mocy ustawy


Nr 24 z dnia 11.04.2006r. 
w/s mechanicznego zamiatania jezdni w Chojnicach w okresie od 01.06.2006 do 31.12.2006


Nr 25 z dnia 13.04.2006r. 
w/s powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Wydziale Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków


Nr 26 z dnia 13.04.2006r. 
w/s powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach


Nr 27 z dnia 13.04.2006r. 
w/s zmiany Zarządzenia nr 62/05 z dnia 23.06.2005r. dotyczącego zasad przyznawania ulg w podatku nieruchomości


Nr 28 z dnia 13.04.2006r. 
w/s wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko młodszego referenta  w Wydziale Integracji Europejskiej  i Pozyskiwania Środków


Nr 29 z dnia 13.04.2006r. 
w/s wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko dyrektora Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach


Nr 30 z dnia 18.04.2006r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006r


Nr 31 z dnia 18.04.2006r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadanie: „Mechaniczne koszenie terenów zielonych”


Nr 32 z dnia 19.04.2006r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 33 z dnia 20.04.2006r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Integracji Europejskiej i Pozyskiwania Środków UM w Chojnicach  na dostawę wyposażenia  „Wszechnicy Chojnickiej”  w ramach zad.„ Rewitalizacja zdegradowanych obiektów  i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach”


Nr 34 z dnia 27.04.2006r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 35 z dnia 09.05.2006r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 36 z dnia 09.05.2006r
w/s zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok


Nr 37 z dnia 16.05.2006r
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadanie: „ Profilowanie dróg gruntowych gminnych miejskich  w Chojnicach”


Nr 37a z dnia 16.05.2006r.  
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 38 z dnia 17.05.2006r
w/s ustanowienia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy


Nr 39 z dnia 18.05.2006r
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadanie: „ Budowa oświetlenia publicznego w ul. Małe sady w Chojnicach”


Nr 40 z dnia 23.05.2006r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadanie „  Budowa nawierzchni    i odwodnienia ul. Matejki w Chojnicach”


Nr 41 z dnia 23.05.2006r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadanie: „ Całodobowe utrzymanie chodników, jezdni i parkingów w strefie Starego Rynku w Chojnicach”


Nr 42 z dnia 24.05.2006r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach na zad.:„ Eksploatacja oraz monitoring miejskiego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowy Dwór k/Angowic ”


Nr 43 z dnia 24.05.2006r
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach na zad.:„ Czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie Miasta Chojnice”


Nr 44 z dnia 24.05.2006r. 
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisk dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach


Nr 45 z dnia 24.05.2006r
w/s wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach


Nr 46 z dnia 24.05.2006r
w/s przeprowadzenia szkolenia pracowników Urzędu z zakresu BHP


Nr 47 z dnia 30.05.2006r
w/s ogłoszenie i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, powołania komisji konkursowej, zatwierdzenia regulaminu konkursu


Nr 48 z dnia 31.05.2006r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 49 z dnia 31.05.2006r
w/s uzupełnienia składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach


Nr 50 z dnia 31.05.2006r
w/s powołania komisji opiniującej wnioski o zasiłki szkolne


Nr 51 z dnia 02.06.2006r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 52 z dnia 09.06.2006r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 53 z dnia 14.06.2006r
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 26.06.2006 r., na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Nr 54 z dnia 23.06.2006r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 55 z dnia 26.06.2006r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 55a z dnia 03.07.2006r.  
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 56 z dnia 04.07.2006r
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym


Nr 57 z dnia 05.07.2006r
w/s  ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje  w postępowaniu konkursowym, powołania komisji konkursowej, zatwierdzenia regulaminu konkursu


Nr 58 z dnia 07.07.2006r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 59 z dnia 14.07.2006r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 60 z dnia 17.07.2006r. 
w/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  Nr 7 w Chojnicach


Nr 61 z dnia 27.07.2006r. 
w/s audytu wewnętrznego poza planem na 2006 r.


Nr 62 z dnia 31.07.2006r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 63 z dnia 08.08.2006r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 64 z dnia 10.08.2006r
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym


Nr 65 z dnia 17.08.2006r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 66 z dnia 24.08.2006r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 67 z dnia 04.09.2006r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 68 z dnia 05.09.2006r
w/s powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia „ Wszechnicy Chojnickiej”


Nr 69 z dnia 06.09.2006r. 
w/s wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Nr 70 z dnia 06.09.2006r. 
w/s odwołania pełnomocnika Burmistrza Miasta Chojnice do spraw Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001


Nr 71 z dnia 20.09.2006r. 
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 72 z dnia 29.09.2006r
w/s  zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 73 z dnia 29.09.2006r
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zad.: „ Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg gminnych w Chojnicach w latach 2006-2009 w Rejonie I”


Nr 74 z dnia 29.09.2006r. 
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zad.: „ Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg gminnych w Chojnicach w latach 2006-2009 w Rejonie II”


Nr 75 z dnia 02.10.2006r
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006 r.


Nr 76 z dnia 04.10.2006r. 
w/s przejęcia na własność Gminy Miejskiej Chojnice nieruchomości od PKP S.A. z mocy ustawy


Nr 77 z dnia 04.10.2006r
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zad.:  „ Zimowe utrzymanie dróg gminnych  w Chojnicach w okresie od 01.11.2006r. do 31.03.2006 r.”


Nr 78 z dnia 04.10.2006r
w/s powołania na członka Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Chojnicach Jana Belzerowskiego


Nr 79 z dnia 12.10.2006r
w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zad.: „ Remont nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej wraz  z regulacją studzienek kanalizacyjnych na  ul. Małe Osady w Chojnicach”


Nr 79a z dnia 12.10.2006r.  
w/s uchylenia zarządzenia 62/05 Burmistrza M. Chojnice z 23.06.2005r.


Nr 80 z dnia 12.10.2006r. 
W/s zmian w budżecie na 2006r.


Nr 81 z dnia 18.10.2006r. 
W/s planu audytu wewnętrznego na 2007r.


Nr 82 z dnia 25.10.2006r
W/s zmian w budżecie na 2006r.


Nr 83 z dnia 25.10.2006r. 
W/s parametrów do budżetu na 2007r.


Nr 84 z dnia 30.10.2006r. 
W/s inwentaryzacji majątku


Nr 85 z dnia 30.10.2006r. 
W/s zakładowego planu kont


Nr 86 z dnia 02.11.2006r. 
W/s zmian w budżecie miasta na 2006r.


Nr 87 z dnia 06.11.2006r. 
W/s stałych dyżurów w mieście Chojnice na czas zagrożenia i wojny


Nr 88 z dnia 10.11.2006r. 
W/s zmian w budżecie na 2006r.


Nr 89 z dnia 15.11.2006r. 
W/s przyjęcia projektu budżetu na 2007r.


Nr 90 z dnia 16.11.2006r. 
W/s wyznaczenia przewodniczącego  i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie części płyty Starego Rynku w Chojnicach na ogródki gastronomiczne.


Nr 91 z dnia 17.11.2006r. 
W/s powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w trybie zamówień z wolnej ręki na zakup usług prawniczych w Urzędzie Miejskim w Chojnicach


Nr 92 z dnia 20.11.2006r. 
w/s zasad sporządzenia sprawozdania „rachunek zysków i strat” oraz „zestawienie zmian w funduszu jednostki” za 2006r.Nowa kadencja rady

Nr 1b z dnia 27.11.2006r. 
W/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu.


Nr 2b z dnia 28.11.2006r. 
W/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach.


Nr 3b z dnia 28.11.2006r
W/s powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 w Chojnicach


Nr 4b z dnia 28.11.2006r
W/s powołania zastępcy Burmistrza miasta Chojnice.


Nr 5b z dnia 28.11.2006r
W/s zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.


Nr 6b z dnia 28.11.2006r. 
W/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006r.


Nr 7b z dnia 01.12.2006r
W/s powołania pierwszego zastępcy Burmistrza miasta Chojnice


Nr 8b z dnia 08.12.2006r
W/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006r.


Nr 9b z dnia 18.12.2006r
W/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006r.


Nr 10b z dnia 19.12.2006r
W/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Chojnice” CPV- 45 23 31 42- 6


Nr 11b z dnia 19.12.2006r
W/s uzupełnienia składu komisji inwentaryzacyjnej.


Nr 12b z dnia 22.12.2006r
W/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006r.


Nr 13b z dnia 27.12.2006r
W/s powołania komisji konkursowej do oceny otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu miasta Chojnice w postępowaniu konkursowym.


Nr 14b z dnia 27.12.2006r
W/s powołania zespołu opiniująco- doradczego.


Nr 15b z dnia 28.12.2006r
W/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2006r.


Nr 16b z dnia 29.12.2006r
W/s powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru zamówienia publicznego na ,,Wykonanie i dostawę pięcioosobowej łodzi żaglowej”