Urząd Miejski w Chojnicach

Małe granty

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Gmina Miejska Chojnice może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego
z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:
•    wnioskowana dotacja w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
•    termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej
     30 dni),
•    o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
•    termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
•     ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciagłym, na który przyznawana jest dotacja
      w ramach otwartego konkursu ofert,
•    projekt nie może stanowić części większego zadania, tylko musi być samodzielny.
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym
rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. ( Dz. U. 2016 poz. 570) w sprawie uproszczonego wzoru
oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do biura podawczego Urzędu, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:
•    tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach,
•    stronie internetowej http://miastochojnice.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, Małe Granty
•    Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Konkursy/Organizacje Pozarządowe/Małe Granty
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.
Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.
W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu miasta danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

W przypadku otrzymania dotacji organizacja, przed przygotowaniem umowy przez Referat, zobowiązana jest dostarczyć wypełnione oświadczenie podatnika podatku VAT.
Zgodnie z podpisaną umową organizacja zamieszcza znak promocyjny z napisem "Projekt finansuje/współfinansuje" w wydawanych przez siebie,
w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę.

Burmistrz Chojnic
dr inż. Arseniusz Finster
 

Pliki do pobrania:

- formularz oferty

- formularz sprawozdania

- wzór oświadczenia

 

 

 

   wstecz