Urząd Miejski w Chojnicach

Zarządzenia Burmistrza 2017

 

Nr 197 z dnia 28.12.2017 r.
w/s zmiany zarządzenia Nr 11/2010 Burmistrza Miasta z dnia 02.02.2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 169/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

 


Nr 195 z dnia 28.12.2017 r.
w/s powołania komisji odbiorowej.

 


Nr 194 z dnia 28.12.2017 r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2018 r.

 


Nr 193 z dnia 28.12.2017 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

 


Nr 192 z dnia 28.12.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 191 z dnia 28.12.2017 r.
w/s zmiany zarządzenia Nr 21/2014 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia karty "Duża Rodzina Chojnicka".

 


Nr 190 z dnia 22.12.2017 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

 


Nr 189 z dnia 22.12.2017 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu lokali socjalnych

 


Nr 188 z dnia 21.12.2017 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Bytowskiej w Chojnicach

 


Nr 187 z dnia 21.12.2017 r.
w/s wydatkowania środków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych

 


Nr 186 z dnia 20.12.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 185 z dnia 15.12.2017 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych

 


Nr 184 z dnia 15.12.2017 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń

 


Nr 183 z dnia 15.12.2017 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu lokali socjalnych

 


Nr 182 z dnia 15.12.2017 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup taboru autobusowego w ramach projektu "Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

 


Nr 181 z dnia 15.12.2017 r.
w/s ustalenia ulgi w cenie biletów miesięcznych w komunikacji miejskiego, której organizatorem jest Gmina Miejska Chojnice

 


Nr 180 z dnia 15.12.2017 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 


Nr 179 z dnia 15.12.2017 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe

 


Nr 178 z dnia 15.12.2017 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 177 z dnia 15.12.2017 r.
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

 


Nr 176 z dnia 14.12.2017 r.
w/s nabycia nieruchomości prz ul. Goedtke

 


Nr 175 z dnia 13.12.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 174 z dnia 12.12.2017 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu lokali socjalnych

 


Nr 173 z dnia 12.12.2017 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów

 


Nr 172 z dnia 08.12.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 171 z dnia 08.12.2017 r.
w/s powołania Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w zakresie wspierania i upowrzechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 


Nr 170 z dnia 06.12.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 169 z dnia 01.12.2017 r.
w/s cen za drewno pozyskane z terenów Lasu Komunalnego miasta Chojnice i innych terenów miejskich

 


Nr 168 z dnia 30.11.2017 r.
w/s udzielenia jednoosobowego pełnomocnictwa szczególnego pani Elżbiecie Szczepańskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice w sprawie realizacji projektu pt. "Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice"

 


Nr 167 z dnia 30.11.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 166 z dnia 29.11.2017 r.
w/s zamiany nieruchomości przy ul. Ustronnej i Misiężnej

 


Nr 165 z dnia 29.11.2017 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, którego adresatami są mieszkańcy Chojnic

 


Nr 164 z dnia 29.11.2017 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 5 grudnia 2017 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 


Nr 163 z dnia 28.11.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 162 z dnia 28.11.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 161 z dnia 27.11.2017 r.
w/s zmiany zarządzenia Burmistrza Nr 108 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2017 r.

 


Nr 160 z dnia 23.11.2017 r.
w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Rady Miejskiej w Chojnicach, zarządzonych na dzień 10 grudnia 2017 r.

 


Nr 159 z dnia 20.11.2017 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów

 


Nr 158 z dnia 16.11.2017 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt

 


Nr 157 z dnia 16.11.2017 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzchnie realizacji w 2018 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej

 


Nr 156 z dnia 15.11.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 155 z dnia 14.11.2017 r.
w/s zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice nr 150/2017 z dnia 7 listopada 2017 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji inwestycji p.n. "Budowa węzła integracyjno-transportowego w Chojnicach"

 


Nr 154 z dnia 14.11.2017 r.
w/s przyjęcia projektu budżetu miasta Chojnice na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2018 - 2028 r.

 


Nr 153 z dnia 13.11.2017 r.
w/s ustalenia dnia 2 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy

 


Nr 152 z dnia 10.11.2017 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursu oraz wzoru kart ocen

 


Nr 151 z dnia 07.11.2017 r.
w/s zamiany nieruchomości przy ulicy Ustronnej

 


Nr 150 z dnia 07.11.2017 r.
w/s powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji inwestycji p.n. "Budowa węzła integracyjno-transportowego w Chojnicach"

 


Nr 149 z dnia 06.11.2017 r.
w/s nabycia nieruchomości

 


Nr 148 z dnia 06.11.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 147 z dnia 02.11.2017 r.
w/s powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnicach

 


Nr 146 z dnia 27.10.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 145 z dnia 20.10.2017 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych

 


Nr 144 z dnia 19.10.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 143 z dnia 19.10.2017 r.
w/s nabycia nieruchomości

 


Nr 142 z dnia 18.10.2017 r.
w/s sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Nr 208 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2017 r.

 


Nr 141 z dnia 18.10.2017 r.
w/s wydzielenia lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Chojnice

 


Nr 140 z dnia 18.10.2017 r.
w/s zmiany Załącznika nr 2 do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach wprowadzonego Zarządzeniem nr 102/2016 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 16.12.2016 r.

 


Nr 139 z dnia 12.10.2017 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ulicy Sępoleńskiej

 


Nr 138 z dnia 12.10.2017 r.
w/s nabycia nieruchomości

 


Nr 137 z dnia 12.10.2017 r.
​w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 136 z dnia 11.10.2017 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych

 


Nr 135 z dnia 06.10.2017 r.
w/s ustalenia stawki czynszu za dzierżawę obiektu w Lasku Miejskim

 


Nr 134 z dnia 06.10.2017 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 133 z dnia 06.10.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 132 z dnia 02.10.2017 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących nadzoru inwestorskiego oraz zadań inwestycyjnych w ramach projektu p.n.: "Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego" przez Wydział Budowlano - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 131 z dnia 29.09.2017 r.
w/s wprowadzenia podwyżek i regulacji wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji szkół

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 168/2018 z dnia 29 września 2018 r.

 


Nr 130 z dnia 29.09.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 129 z dnia 28.09.2017 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

 


Nr 128 z dnia 28.09.2017 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

 


Nr 127 z dnia 28.09.2017 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

 


Nr 126 z dnia 21.09.2017 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów

 


Nr 125 z dnia 21.09.2017 r.
w/s zamian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 124 z dnia 20.09.2017 r.
w/s zamiany nieruchomości

 


Nr 123 z dnia 20.09.2017 r.
w/s nabycia lokalu mieszkalnego na cele publiczne

 


Nr 122 z dnia 20.09.2017 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 


Nr 121 z dnia 12.09.2017 r.
w/s zmiany zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont

 


Nr 120 z dnia 12.09.2017 r.
w/s Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 


Nr 119 z dnia 12.09.2017 r.
uchylające zarządzenie w sprawie ewidencji sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Chojnice

 


Nr 118 z dnia 12.09.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 117 z dnia 11.09.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 116 z dnia 7.09.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 115 z dnia 7.09.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 114 z dnia 5.09.2017 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 113 z dnia 1.09.2017 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup taboru autobusowego w ramach projektu "Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego"

 


Nr 112 z dnia 1.09.2017 r.
w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w zakresie realizacji Podprogramu 2017 realizowanego przez Gminę Miejską Chojnice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym

 


Nr 111 z dnia 1.09.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 110 z dnia 1.09.2017 r.
w/s planowania, organizacji i funkcjonowania Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie miasta Chojnice

 


Nr 109 z dnia 1.09.2017 r.
w/s utworzenia systemu stałych dyżurów w mieście Chojnice

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 95/2023 z dnia 12 lipca 2023 r.

 


Nr 108 z dnia 30.08.2017 r.
w/s przekazania w administrowanie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich części nieruchomości Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach zaadaptowanej na potrzeby przedszkola

 


Nr 107a z dnia 30.08.2017 r.
w/s ustalenia wysokości środków finansowych przypadających w ramach budżetów osiedlowo - obywatelskich w roku 2018

 


Nr 107 z dnia 30.08.2017 r.
w/s powołania Komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. na terenie Gminy Miejskiej Chojnice 

 


Nr 106 z dnia 30.08.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 105 z dnia 29.08.2017 r.
w/s zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków

 


Nr 104 z dnia 29.08.2017 r.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.

 


Nr 103 z dnia 24.08.2017 r.
w/s zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 89/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miejskiej Chojnice

 


Nr 102 z dnia 23.08.2017 r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2018 r.

 


Nr 101 z dnia 22.08.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 100 z dnia 17.08.2017 r.
w/s określenia sposobu wykonania Uchwały Nr XXX/345/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

 


Nr 99 z dnia 17.08.2017 r.
w/s określenia sposobu wykonania Uchwały Nr XXX/345/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

 


Nr 98 z dnia 17.08.2017 r.
w/s określenia sposobu wykonania Uchwały Nr XXX/345/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

 


Nr 97 z dnia 17.08.2017 r.
w/s powołania Komisji ds. prowadzenia negocjacji w zakresie wysokości ceny wykupu gruntów pod zbiorniki retencyjne wód opadowych i roztopowych

 


Nr 96 z dnia 12.08.2017 r.
w/s ogłoszenia żałoby ne terenie Miasta Chojnice

 


Nr 95 z dnia 10.08.2017 r.
w/s wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych na terenie miasta Chojnice

 


Nr 94 z dnia 8.08.2017 r.
w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

 


Nr 93 z dnia 8.08.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 92 z dnia 8.08.2017 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów

 


Nr 91 z dnia 28.07.2017 r.
w/s ustalenia dnia 14 sierpnia 2017 roku dniem wolnym od pracy

 


Nr 90 z dnia 28.07.2017 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


Nr 89 z dnia 28.07.2017 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów

 


Nr 88 z dnia 28.07.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na lata 2017 r.

 


Nr 87 z dnia 24.07.2017 r.
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów wyznaczonych na dzień 24 lipca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

 


Nr 86 z dnia 19.07.2017 r.
w/s zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków

 


Nr 85 z dnia 19.07.2017 r.
w/s przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz ochrony nad zabytakmi

 


Nr 84 z dnia 19.07.2017 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów

 


Nr 83 z dnia 14.07.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na lata 2017 r.

 


Nr 82 z dnia 11.07.2017 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 52/2017 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 0905.2017 r. w/s wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 81 z dnia 7.07.2017 r.
w/s powołania Komisji Stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji, wzoru umowy stypendialnej, wzoru sprawozdania końcowego z realizacji stypendium, wzoru karty oceny merytorycznej

 


Nr 80 z dnia 5.07.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na lata 2017 r.

 


Nr 79 z dnia 29.06.2017 r.
w/s zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027

 


Nr 78 z dnia 26.06.2017 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 29 czerwca 2017 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 


Nr 77 z dnia 26.06.2017 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 29 czerwca 2017 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 


Nr 76 z dnia 26.06.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 75 z dnia 26.06.2017 r.
w/s wydzielenia lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Chojnice

 


Nr 74 z dnia 22.06.2017 r.
w/s powołania zespołu zadaniowego oraz zespołu ekspertów ds. opracowania i wdrożenia programu polityki zdrowotnej pn. "Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017-2020"

 


Nr 73 z dnia 21.06.2017 r.
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów wyznaczonych na dzień 21 czerwca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

 


Nr 72 z dnia 21.06.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 71 z dnia 16.06.2017 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 


Nr 70 z dnia 16.06.2017 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 69 z dnia 16.06.2017 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe

 


Nr 68 z dnia 12.06.2017 r.
w/s ustalenia opłat pobieranych na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościerskiej w Chojnicach

 


Nr 67 z dnia 09.06.2017 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach przy ulicy Dworcowej" przez Wydział Budowlano - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 66 z dnia 09.06.2017 r.
w/s wydatkowania środków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w formie dotacji celowej z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych

 


Nr 65 z dnia 06.06.2017 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 55/2017 z dnia 16 maja 2017 roku dotyczącego powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 64 z dnia 06.06.2017 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 


Nr 63 z dnia 06.06.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 62 z dnia 02.06.2017 r.
w/s zmiany Zarządzenia nr 1/2015 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz przyjęcia Regulaminu Pracy

 


Nr 61 z dnia 31.05.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Budowlano-Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 60 z dnia 31.05.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 59 z dnia 29.05.2017 r.
w/s powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na "Zagospodarowanie odpadów przyjętych od operatorów/przewoźników z terenu Gminy Miejskiej Chojnice w okresie od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku".

 


Nr 58 z dnia 29.05.2017 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Srodowiska URzędu Miejskiego w Chojnicach do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: "Zagospodarowanie odpadów przyjętych od operatorów/przewoźników z terenu Gminy Miejskiej Chojnice w okresie od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku".

 


Nr 57 z dnia 17.05.2017 r.
w/s zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 89/16 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 listopada 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miejskiej Chojnice

 


Nr 56 z dnia 15.05.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 55 z dnia 15.05.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Wychowania i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 54 z dnia 15.05.2017 r.
w/s zmiany Zarządzenia nr 21/2015 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia podwyżek i regulacji wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji szkół

 


Nr 53 z dnia 09.05.2017 r.
w/s założeń organizacyjnych szkół na rok szkolny 2017/2018

 


Nr 52 z dnia 09.05.2017 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 51 z dnia 09.05.2017 r.
w/s przyznania stypendiów dla osób znajdujących się twórczością artystyczną, upowszechniania kultury oraz ochrony nad zabytkami

 


Nr 50 z dnia 08.05.2017 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 28 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 02.03.2017 r.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 88/2021 z dnia 5 lipca 2021 r.

 


Nr 49 z dnia 08.05.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 48 z dnia 05.05.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 47 z dnia 28.04.2017 r.
w/s wprowadzenia zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont

 


Nr 46 z dnia 24.04.2017 r.
w/s wyłączenia lokali z zasobu lokali sojalnych

 


Nr 45 z dnia 24.04.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Budowlano – Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 44 z dnia 24.04.2017 r.
w/s odpłatności za pobyt w Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w Chojnicach

 


Nr 43 z dnia 13.04.2017 r.
w/s ustalenia dnia 2 maja 2017 roku dniem wolnym od pracy

 


Nr 42 z dnia 11.04.2017 r.
w/s wyznaczenia składu Komisji Rewitalizacji Miasta Chojnice

 


Nr 41 z dnia 07.04.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Budowlano-Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 40 z dnia 07.04.2017 r.
w/s powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zmówienia na "Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku"

 


Nr 39 z dnia 05.04.2017 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 


Nr 38 z dnia 05.04.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 37 z dnia 05.04.2017 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zmówień publicznych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach (do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice odpadów komunalnych i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze (RIPOK Nowy Dwór) od 1 lipca 2017 roku do 31 maja 2021 roku"

 


Nr 36 z dnia 04.04.2017 r.
w/s założeń organizacyjnych szkół na rok szkolny 2017/2018

 


Nr 35 z dnia 03.04.2017 r.
w/s nieodpłatnego przekazania siedzisk odzyskanych z wymiany siedzisk Stadionu Miejskiego "Chojniczanka 1930" przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach

 


Nr 34 z dnia 03.04.2017 r.
w/s powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 


Nr 33 z dnia 30.03.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 32 z dnia 29.03.2017 r.
w/s uchylenia zrządzeń Burmistrza Miasta Chojnice

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 32/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 39/2012 z dnia 9 maja 2012 r.
Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 9 maja 2012 r.
Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 76/2012 z dnia 9 października 2012 r.
Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.
Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 115/2015 z dnia 13 października 2015 r.
Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 116/2015 z dnia 13 października 2015 r.
Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 117/2015 z dnia 13 października 2015 r.
Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 142/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 143/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

 


Nr 31 z dnia 14.03.2017 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 30 z dnia 14.03.2017 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych

 


Nr 29 z dnia 13.03.2017 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 28 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 02.03.2017 r.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 88/2021 z dnia 5 lipca 2021 r.

 


Nr 28 z dnia 02.03.2017 r.
w/s wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Miasta Chojnice

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 88/2021 z dnia 5 lipca 2021 r.

 


Nr 27 z dnia 01.03.2017 r.
w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych

 


Nr 26 z dnia 28.02.2017 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

 


Nr 25 z dnia 28.02.2017 r.
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, wynajęcie i wydzierżawienie nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

 


Nr 24 z dnia 24.02.2017 r.
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za kształcenie nauczycieli w 2017 r.

 


Nr 23 z dnia 24.02.2017 r.
w/s ogłoszenia otwartego naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017)

 


Nr 22 z dnia 23.02.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 21 z dnia 22.02.2017 r.
w/s wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Chojnice

 


Nr 20 z dnia 22.02.2017 r.
w/s wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Chojnice lokali socjalnych i tymczasowych pomieszczeń

Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 128/2020 z dnia 18 września 2020 r.
Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 177/2023 z dnia 17 listopada 2023 r.

 


Nr 19 z dnia 15.02.2017 r.
w/s udzielenia jednoosobowego pełnomocnictwa szczególnego pani Elżbiecie Szczepańskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do ogłoszenia i roztrzygnięcia otwartego naboru w sprawie wyboru partnerów w celu wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu pn. Rozwój Usług Społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice z Działania 6.2 Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług nSpołecznych, zgłoszonego do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPPM.06.02.02.IZ-22-001/17 ogłoszonego w dniu 29 grudnia 2016 r. przez Zarząd Województwa Pomorskiego

 


Nr 18 z dnia 09.02.2017 r.
w/s zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji ds. wyboru partnerów projektu powołanej Zarządzeniem Nr 1 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 stycznia 2017 r.

 


Nr 17 z dnia 09.02.2017 r.
w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice

 


Nr 16 z dnia 09.02.2017 r.
w/s Komisji do spraw poprawy estetyki miasta Chojnice

 


Nr 15 z dnia 09.02.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 14 z dnia 7.02.2017 r.
w/s ustalenia wysokości czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości lub ich części przekazanych jednostkom organizacyjnym o charakterze oświatowym Gminy Miejskiej Chojnice w trwały zarząd

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 120/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

 


Nr 13 z dnia 6.02.2017 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Chojnic

 


Nr 12 z dnia 6.02.2017 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” przez Wydział Budowlano-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 11 z dnia 1.02.2017 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

 


Nr 10 z dnia 31.01.2017 r.
w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 1 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitalnym Trójmiasta oraz powołania Komisji ds. wyboru partnerów projektu oraz zmiany załącznika nr 1 do Ogłoszenia o otwartym naborze partnerów

 


Nr 9 z dnia 26.01.2017 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki w sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 8 z dnia 26.01.2017 r.
w/s aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Chojnic

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 87/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.

 


Nr 7 z dnia 26.01.2017 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

 


Nr 6 z dnia 13.01.2017 r.
w/s udzielenia jednoosobowego pełnomocnictwa szczególnego pani Elżbiecie Szczepańskiej Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice w sprawie realizacji projektu pt. „Stop wykluczeniu – start na prace”

 


Nr 5 z dnia 13.01.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Windykacji w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 4 z dnia 13.01.2017 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Windykacji w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 3 z dnia 10.01.2017 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

 


Nr 2 z dnia 10.01.2017 r.
w/s wydatkowania środków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych

 


Nr 1 z dnia 04.01.2017 r.
w/s ogłoszenia otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla podobszaru Dworcowa, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta oraz powołania Komisji ds. wyboru partnerów projektu