Urząd Miejski w Chojnicach

Zarządzenia Burmistrza 2018

 

Nr 175 z dnia 31.12.2018
w/s uchylenia Zarządzenia Nr 12/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 12/10 z dnia 29.12.2010 r.
Wytworzony przez : Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 


Nr 174 z dnia 31.12.2018
w/s zmiany Zarządzenia nr 13/2018 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12.01.2018 r. dotyczącego wprowadzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont.

 


Nr 172 z dnia 31.12.2018
w/s powołania Zespołu ds. realizacji zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Chojnice oraz jego monitorowania.

 


Nr 171 z dnia 31.12.2018
w/s wprowadzenia zmian w Polityce szkoleniowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 


Nr 170 z dnia 31.12.2018
w/s Wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu miejskiego w Chojnicach.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 65/2021 z dnia 21 maja 2021 r.

 


Nr 169 z dnia 31.12.2018 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym.

 


Nr 168 z dnia 31.12.2018 r.
w/s uchylenia Zarządzenia Nr 131/2017 w/s wprowadzenia podwyżek i regulacji wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji szkół.

Zarządzenie uchyla Zarządzenie Nr 131/2017 z dnia 29 września 2017 r.

 


Nr 167 z dnia 27.12.2018 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

 


Nr 166 z dnia 27.12.2018 r.
w/s planu audytu wewnętrznego na 2019 r.

Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 162 z dnia 30 grudnia 2019 r.

 


Nr 165 z dnia 27.12.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 164 z dnia 18.12.2018 r.
w/s sładu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnicach.

 


Nr 163 z dnia 18.12.2018 r.
w/s wydatkowania środków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych.

 


Nr 162 z dnia 18.12.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 161 z dnia 17.12.2018 r.
w/s powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendiów sportowych oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji.

 


Nr 160 z dnia 17.12.2018 r.
w/s powołania Komisji Konkursowych do rozstrzygania konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; ekologii; ochrony zwierząt; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób; rewitalizacji.

 


Nr 159 z dnia 17.12.2018 r.
w/s powołania komisji ds. nagród i wyróżnień burmistrza za osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji.

 


Nr 158 z dnia 14.12.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 157 z dnia 13.12.2018 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

 


Nr 156 z dnia 06.12.2018 r.
w/s unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

 


Nr 155 z dnia 06.12.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 154 z dnia 06.12.2018 r.
w/s powołania zespołu opiniującego wnioski o zasiłki szkolne.

 


Nr 153 z dnia 03.12.2018 r.
w/s zbycia nieruchomości przy ul. Igielskiej.

 


Nr 152 z dnia 03.12.2018 r.
w/s zbycia nieruchomości przy ul. Głogowej.

 


Nr 151 z dnia 03.12.2018 r.
w/s stawek nadania nazwy łodzi.

 


Nr 150 z dnia 03.12.2018 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

 


Nr 149 z dnia 03.12.2018 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

 


Nr 148 z dnia 30.11.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 147 z dnia 29.11.2018 r.
w/s nieodpłatnego przekazania siedzisk odzyskanych z wymiany siedzisk Stadionu Miejskiego "Chojniczanka 1930" przy ulicy Mickiewicza 12 w Chojnicach.

 


Nr 146 z dnia 24.11.2018 r.
w/s powołania komisji oceny projektów inwestycyjnych i ustalenia jej regulaminu.

 


Nr 145 z dnia 23.11.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 144 z dnia 24.11.2018 r.
w/s upoważnienia zastępcy burmistrza miasta Chojnice do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych miasta.

 


Nr 143 z dnia 21.11.2018 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 194 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2018 r.

 


Nr 142 z dnia 19.11.2018 r.
w/s zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice.

 


Nr 141 z dnia 19.11.2018 r.
w/s zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

 


Nr 140 z dnia 19.11.2018 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.

 


Nr 139 z dnia 19.11.2018 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na dotacje w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursu oraz kart ocen.

 


Nr 138 z dnia 19.11.2018 r.
w/s ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w postępowaniu konkursowym, zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt.

 


Nr 137 z dnia 19.11.2018 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Chojnic.

 


Nr 136 z dnia 16.11.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 135 z dnia 14.11.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 134 z dnia 14.11.2018 r.
w/s powołania komisji odbiorowej.

 


Nr 133 z dnia 14.11.2018 r.
w/s przyjęcia projektu budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2033 r.

 


Nr 132 z dnia 30.10.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 131 z dnia 05.11.2018 r.
w/s powołania zastępcy Burmistrza Miasta Chojnice.

 


Nr 130a z dnia 05.11.2018 r.
w/s poziomu szczegółowości projektów planów finansowych.

 


Nr 130 z dnia 05.11.2018 r.
w/s odwołania zastępcy Burmistrza Miasta Chojnice.

 


Nr 129 z dnia 30.10.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 128 z dnia 24.10.2018 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

 


Nr 127 z dnia 22.10.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 126 z dnia 18.10.2018 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionej w postępowaniu konkursowym.

 


Nr 125 z dnia 15.10.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 124 z dnia 15.10.2018 r.
w/s przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

 


Nr 123 z dnia 11.10.2018 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 147/2020 z dnia 27 października 2020 r.

 


Nr 122 z dnia 11.10.2018 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

 


Nr 121 z dnia 10.10.2018 r.
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

 


Nr 120 z dnia 09.10.2018 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


Nr 119 z dnia 08.10.2018 r.
w/s powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

 


Nr 118 z dnia 08.10.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 117 z dnia 05.10.2018 r.
w/s nieodpłatnego przekazania siedzisk odzyskanych z wymiany siedzisk Stadionu Miejskiego "Chojniczanka 1930" przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach.

 


Nr 116 z dnia 05.10.2018 r.
w/s nieodpłatnego przekazania siedzisk odzyskanych z wymiany siedzisk Stadionu Miejskiego "Chojniczanka 1930" przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach.

 


Nr 115 z dnia 04.10.2018 r.
w/s wyznaczenia przedstawicieli do sprawowania stałego, zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzania stanu zabezpieczeń na wypadek ogłoszenia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


Nr 114 z dnia 28.09.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 113 z dnia 24.09.2018 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

 


Nr 112 z dnia 20.09.2018 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

 


Nr 111 z dnia 19.09.2018 r.
w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom porządkowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.

 


Nr 110 z dnia 14.09.2018 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

 


Nr 109 z dnia 13.09.2018 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


Nr 108 z dnia 12.09.2018 r.
w/s przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji budynku Urzędu Miejskiego (Ratusza) na wypadek pożaru.

 


Nr 107 z dnia 10.09.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 106 z dnia 10.09.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 105 z dnia 03.09.2018 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym na zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


Nr 104 z dnia 30.08.2018 r.
w/s zmian w budżecie Miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 103 z dnia 24.08.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 102 z dnia 23.08.2018 r.
w/s podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2019 r.

 


Nr 101 z dnia 22.08.2018 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

 


Nr 100 z dnia 21.08.2018 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych z pominięciem otwartego konkursu ofert w postępowaniu tzw. małych grantów.

 


Nr 99 z dnia 17.08.2018 r.
w/s udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w zakresie realizacji Podprogramu 2018 realizowanego przez Gminę Miejską Chojnice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym.

 


Nr 98 z dnia 16.08.2018 r.
w/s wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 


Nr 97 z dnia 31.07.2018r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


Nr 96 z dnia 30.07.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 95 z dnia 27.07.2018 r.
w/s niewykorzystanych środków finansowych z Otwartego Konkursu Ofert 2018 na dotacje z budżetu miasta.

 


Nr 94 z dnia 25.07.2018 r.
w/s przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieki nad zabytkami.

 


Nr 93 z dnia 23.07.2018 r.
w/s zbycia gruntów.

 


Nr 92 z dnia 18.07.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 91 z dnia 04.07.2018 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Nad Dworcem 12 w Chojnicach.

 


Nr 90 z dnia 04.07.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r,

 


Nr 89 z dnia 04.07.2018 r.
w/s przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego.

 


Nr 88 z dnia 04.07.2018 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 


Nr 87 z dnia 04.07.2018 r.
w/s zasad wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na terenie jednostek pomocniczych.

 


Nr 86 z dnia 29.06.2018 r.
w/s zmiany załącznika Zarządzenia Nr 131 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 września 2017 r. w/s wprowadzenia podwyżek i regulacji wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji szkół.

 


Nr 85 z dnia 28.06.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 84 z dnia 27.06.2018 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu lokali socjalnych

 


Nr 83 z dnia 26.06.2018 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych

 


Nr 82 z dnia 26.06.2018 r.
w/s powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na "Poprawę gospodarki wodami odpadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów".

 


Nr 81 z dnia 26.06.2018 r.
w/s powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na "Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego MOF".

 


Nr 80 z dnia 26.06.2018 r.
w/s powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na "Termomodernizację wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury - dokończenie robót budowlanych"

 


Nr 79 z dnia 19.06.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 78 z dnia 19.06.2018 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Zarządzenie zostało uchylone przez Zarządzenie Nr 174A/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

 


Nr 77 z dnia 19.06.2018 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 czerwca 2018 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 


Nr 76 z dnia 19.06.2018 r.
w/s powołania komisji egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu w dniu 28 czerwca 2018 r. na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 


Nr 75 z dnia 19.06.2018 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Asnyka w Chojnicach.

 


Nr 74 z dnia 15.06.2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 48/11 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Chojnice.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 35 z dnia 28 lutego 2020 r.

 


Nr 73 z dnia 13.06.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 72 z dnia 30.05.2018 r.
w/s zmiany zarządzenia 70/2018 z dnia 29.05.2018 w/s ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez podmioty lecznicze badania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic w latach 2017-2020.

Zarządzenie traci moc z dniem 31 stycznia 2021 r.

 


Nr 71 z dnia 30.05.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 70 z dnia 29.05.2018 r.
w/s ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez podmioty lecznicze badania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic w latach 2017-2020.

Zarządzenie traci moc z dniem 31 stycznia 2021 r.

 


Nr 69 z dnia 29.05.2018 r.
w/s zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości oraz przestrzegania procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

 


Nr 68 z dnia 25.05.2018 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 


Nr 67 z dnia 25.05.2018 r.
w/s powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 


Nr 66 z dnia 23.05.2018r.
w/s wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzedzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 65 z dnia 23.05.2018 r.
w/s przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieki nad zabytkami.

 


Nr 64 z dnia 22.05.2018 r.
w/s wyznaczenia inspektora ochrony danych.

 


Nr 63 z dnia 22.05.2018 r.
w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 62 z dnia 22.05.2018 r.
w/s zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice Nr 21 z dnia 15.03.2012 r.

Zarządzenie zmienia Zarządzenie Nr 21 z dnia 15 marca 2012 r.
Zarządzenie zmienione na rzecz Zarządzenia Nr 42 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

 


Nr 61 z dnia 22.05.2018 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Asnyka w Chojnicach.

 


Nr 60 z dnia 21.05.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 59 z dnia 09.05.2018 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kasjera w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

 


Nr 58 z dnia 08.05.2018 r.
w/s powołania Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków mieszkańców SMO nr 1 dotyczących problemów komunikacyjnych w rejonie garaży usytuowanych przy ul. Młyńskiej 26 oraz bloków przy ulicy 31 Stycznia 36 - 44

 


Nr 57 z dnia 07.05.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 56 z dnia 07.05.2018 r.
w/s nabycia nieruchomości prz ul. Winogronowej w Chojnicach.

 


Nr 55 z dnia 04.05.2018 r.
w.s zmiany Zarządzenia Nr 45/2018 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 marca 2018 r.

 


Nr 54 z dnia 26.04.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 53 z dnia 23.04.2018 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach o zamówienie publiczne na: Renowację elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową oraz zagospodarowanie terenu wokół, w formie "zaprojektuj - wybuduj" na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn. "Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieszkami pieszo - rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego MOF".

 


Nr 52 z dnia 20.04.2018 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Asnyka w Chojnicach.

 


Nr 51 z dnia 17.04.2018 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe.

 


Nr 50 z dnia 17.04.2018 r.
w/s zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnice nr 20/2018 z dnia 25.01.2018 r., w sprawie powołania zespołu do realizacji "Programu ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla - Ne dla czadu"

 


Nr 49 z dnia 17.04.2018 r.
w/s ustalenia ponoszenia odpłatności za pobyt w Hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w Chojnicach.

 


Nr 48 z dnia 10.04.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 47 z dnia 30.03.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 46 z dnia 30.03.2018 r.
w/s nabycia nieruchomości przy Al. Brzozowej.

 


Nr 45 z dnia 29.03.2018 r.
w/s ogłoszenia otwartego naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018).

 


Nr 44 z dnia 29.03.2018 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 21/2014 r. Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13.03.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Karty "Duża Rodzina Chojnicka" zmienionego Zarządzeniem Nr 191/2017 r. z dnia 28 grudnia 2017 roku.

 


Nr 43 z dnia 22.03.2018 r.
w/s założeń organizacyjnych szkół na rok szkolny 2018/2019.

 


Nr 42 z dnia 20.03.2018 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Nad Dworcem 12 w Chojnicach.

 


Nr 41 z dnia 16.03.2018 r.
w/s wyłączenia lokalu z zasobu lokali socjalnych.

 


Nr 40 z dnia 13.03.2018 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Asnyka.

 


Nr 39 z dnia 13.03.2018 r.
w/s powołania Komisji ds. dokonywania przeglądu w zakresie budowy parkingów na terenie miasta Chojnice oraz wprowadzenia regulaminu prac w/w Komisji.

 


Nr 38 z dnia 13.03.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 37 z dnia 01.03.2018 r.
w/s zmiany Zarządzenia Nr 28 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 02.03.2017 r.

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 88/2021 z dnia 5 lipca 2021 r.

 


Nr 36 z dnia 28.02.2018 r.
w/s zmian w budżecie Miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 35 z dnia 27.02.2018 r.
w/s zmiany instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

 


Nr 34 z dnia 26.02.2018 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 


Nr 33 z dnia 26.02.2018 r.
w/s wyznaczenia członków i przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, wynajęcie i wydzierżawienie nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

Zarządzenie straciło moc na rzecz Zarządzenia Nr 137 z dnia 19 listopada 2019 r.

 


Nr 32 z dnia 23.02.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 31 z dnia 21.02.2018 r.
w/s przyznania nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 


Nr 30 z dnia 13.02.2018 r.
w/s przyznania nagrody i wyróżnienia burmistrza za osiągnięcia sportowe.

 


Nr 29 z dnia 13.02.2018 r.
w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2018 r.

 


Nr 28 z dnia 13.02.2018 r.
w/s zmiany Zarządzenia nr 131/2017 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia podwyżek i regulacji wynagrodzeń dla pracowników obsługi administracji szkół.

 


Nr 27 z dnia 09.02.2018 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Wydział Budowlano - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach o zamówienie publiczne na: Budowę ścieżek rowerowych, przebudowę ulicy Towarowej oraz budowę dworca autobusowego i przebudowę ul. Nad Dworcem

 


Nr 26 z dnia 07.02.2018 r.
w/s przyjęcia aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Chojnic

 


Nr 25 z dnia 06.02.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 24 z dnia 31.01.2018 r.
w/s ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych

 


Nr 23 z dnia 31.01.2018 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 22 z dnia 30.01.2018 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

 


Nr 21 z dnia 25.01.2018 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

 


Nr 20 z dnia 25.01.2018 r.
w/s powołania zespołu do realizacji "Programu ochrony mieszkańców Chojnic przed zatruciem tlenkiem węgla - Nie dla czadu"

 


Nr 19 z dnia 24.01.2018 r.
w/s Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia

 


Nr 18 z dnia 24.01.2018 r.
w/s zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

 


Nr 17 z dnia 24.01.2018 r.
w/s włączenia lokalu do zasobu lokali socjalnych

 


Nr 16 z dnia 18.01.2018 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących nadzoru inwestorskiego oraz zadań inwestycyjnych w ramach projektu p.n.: "Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów"

 


Nr 15 z dnia 18.01.2018 r.
w/s ustalenia stawki czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości mieszkalnej oraz podania ujednoliconego wykazu stawek czynszów za najem lub dzierżawę nieruchomości niemieszkalnych

 


Nr 14 z dnia 16.01.2018 r.
w/s przyznania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 


Nr 13 z dnia 12.01.2018 r.
w/s wprowadzenia polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont

Zarządzenie straciło moc na rzecz  Zarządzenia  Nr 168 dnia 31 grudnia 2019 r. 

 


Nr 12 z dnia 12.01.2018 r.
w/s wprowadzenia procedury postępowania z sumami depozytowymi w Urzędzie Miesjkim w Chojnicach

 


Nr 11 z dnia 12.01.2018 r.
w/s wprowadzenia zasad przyjmowania do kasy i odprowadzania do banku gotówki z kaset parkometrów miejskich

 


Nr 10 z dnia 12.01.2018 r.
w/s wprowadzenia instrukcji kasowej

 


Nr 9 z dnia 12.01.2018 r.
w/s wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

 


Nr 8 z dnia 12.01.2018 r.
w/s wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miesjkim w Chojnicach

 


Nr 7 z dnia 11.01.2018 r.
w/s powołania Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Budowlano-Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

 


Nr 6 z dnia 08.01.2018 r.
w/s nabycia nieruchomości przy ul. Nad Dworcem 12 w Chojnicach

 


Nr 5 z dnia 08.01.2018 r.
w/s zamiany nieruchomości przy ul. Leśnej w Chojnicach

 


Nr 4 z dnia 08.01.2018 r.
w/s powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnicach

 


Nr 3 z dnia 04.01.2018 r.
w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących nadzoru inwestorskiego oraz zadań inwestycyjnych w ramach projektu p.n.: "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3" przez Wydział Budowlano - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 


Nr 2 z dnia 04.01.2018 r.
w/s zatwierdzenia dotacji wyłonionych w postępowaniu konkursowym

 


Nr 1 z dnia 04.01.2018 r.
w/s zmian w budżecie Miasta Chojnice na 2018 r.