Urząd Miejski w Chojnicach

Chojnice, dn. 12 maja 2022r.                                                                                                                                                                

GN.6840.2.9.2022

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY teren ROD „Metalowiec   

 

Nr oferty

Położenie

Nr
działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie terenu

Cena gruntu brutto

Wartość budynku

Cena nierucho-mości

Forma zbycia
lub oddania w dzierżawę

Data publikacji informacji
o wywie-szeniu wykazu  w siedzibie urzędu

5/21

ul. Żelazna 30 (działka

nr 210 ROD Metalowiec)

4839

Działka zabudowana
o pow. 456 m², zapisana
w KW SL1C/00018335/0, zabudowana budynkiem

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

46 740

326 000

372 740

Zbycie własności

25.11.2021

1/22

ul. Żeliwna (działka

nr 48 ROD Metalowiec)

4702

Działka zabudowana
o pow. 314 m², zapisana
w KW SL1C/00018335/0, zabudowana budynkiem

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

59 691,90

42 820

102 511,90

Zbycie własności

28.04.2022

2/22

ul. Ołowiana (działka

nr 249 ROD Metalowiec)

4857

Działka o pow. 264 m², zapisana
w KW SL1C/00018335/0,

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

50 430

0

50 430

Zbycie własności

12.05.2022

 

 

1.Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.2. Terminy płatności: a) opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca, b) czynsz - miesięcznie do 10 dnia miesiąca c) czynsz dzierżawny za grunty rolne - corocznie do 31 marca.
2.Zasady aktualizacji opłat: Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: a) opłata roczne
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie, b)czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku
3. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości i upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu.

 

 

DO POBRANIA:
 

wykaz metalowiec wykaz Metalowiec - 12 maja 2022 r.