Urząd Miejski w Chojnicach

 

Chojnice, 14 lutego 2024 r.                                                                                                                                                                                 

GN.6840.2.1.2024

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY teren ROD „Metalowiec"

 

Nr oferty

Położenie

Nr działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie terenu

Cena gruntu brutto

Wartość budynku

Wartość nierucho-mości

Forma zbycia
lub oddania w dzierżawę

Data publikacji informacji o wywie-szeniu wykazu  w siedzibie urzędu

1/24

 

ul.  Konstrukcyjna (działka

nr 271 ROD Metalowiec)

4988

Działka niezabudowana
o pow. 262 m², zapisana
w KW SL1C/00018335/0

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

40 160,00

-

40 160,00

Zbycie własności

14.02.2024

 

 

 

1.Aktualne ceny nieruchomości w ogłoszeniach o przetargach.2. Terminy płatności: a) opłata z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca, b) czynsz - miesięcznie do 10 dnia miesiąca c) czynsz dzierżawny za grunty rolne - corocznie do 31 marca.
2.Zasady aktualizacji opłat: Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: a) opłata roczne
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie, b)czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku
3. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości i upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu.

 

 

DO POBRANIA:
 

wykaz metalowiec  wykaz Metalowiec - 14 lutego 2024 r.