Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Chojnicach

Chojnice, dn. 13 stycznia 2020r.

GN.6840.1.2.2020

                                                                                                        

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Chojnicach, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http:\\bip.miastochojnice.pl\ oraz na stronie internetowej  www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74.

 

Warunki przetargu:

1.Przetarg jest pisemny, ograniczony do działkowców ROD „Metalowiec” w Chojnicach.

2.Udział w przetargu należy zgłosić pisemnie do dnia 13 lutego 2020r. do godz. 15.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy Starym Rynku 1. Zgłoszenie powinno zawierać: 1) imię, nazwisko i adres zgłaszającego; 2) Nr ewidencyjny działki, której dotyczy zgłoszenie; 3) kopię aktualnej umowy dzierżawy działkowej zawartej z SOD ”Metalowiec”.  Formularz zgłoszenia można otrzymać w biurze podawczym lub w pok. 609 lub pobrać ze strony internetowej. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem części jawnej przetargu na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, III piętro.

3.Wadium należy wpłacić w określonej dla danej nieruchomości kwocie, w terminie do dnia 13 lutego 2020r.
na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191. W tytule wpłaty wpisać imię i nazwisko oferenta, wyrazy „wadium na przetarg” oraz nr ewidencyjny działki1.

Wadium wpłacone przez osobę oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, wadium może przepaść na rzecz Miasta Chojnice. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący.  

4.Pisemną ofertę należy złożyć do godz. 15:00 do dnia 13 lutego 2020r., w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach na parterze Ratusza przy Starym Rynku 1, w zamkniętej kopercie z napisem „Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, Urząd Miejski w Chojnicach. Oferta przetargowa kupna nieruchomości. Nie otwierać przed przetargiem o godz. 11.00 w dniu 17 lutego 2020r. ”.

Oferty osób, które nie dokonają zgłoszenia udziału w przetargu w wyznaczonym terminie, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w przetargu.

Oferta powinna zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres oferenta;

2) datę sporządzenia oferty;

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

4) nr ewidencyjny działki[i], której dotyczy oraz oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu. Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza brutto[ii]. Oferta powinna być podpisana przez oferenta. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Formularz oferty można otrzymać w biurze podawczym lub w pok.609 lub pobrać ze strony internetowej.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 lutego 2020r. o godz. 11.00 na posiedzeniu jawnym w pok. 614, III p. w Urzędzie Miejskim w Chojnicach przy Starym Rynku 1. Oferenci zamierzający uczestniczyć w tej części przetargu powinni mieć przy sobie dokument tożsamości.

Komisja przetargowa odmówi zakwalifikowania do części niejawnej przetargu ofert, które:
nie odpowiadają warunkom przetargu, zostaną złożone po wyznaczonym terminie,  zawierają niekompletne dane, nie zawierają kopii dowodu wniesienia wadium, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do treści. Podczas części jawnej komisja przetargowa przyjmie wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów. O sposobie rozstrzygnięcia przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Organizator przetargu ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

5.Uzasadnienie formy przetargu ograniczonego.

W przypadku sprzedaży nieruchomości obejmującej działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Metalowiec”, użytkujący ją działkowiec przestanie być działkowcem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Metalowiec” oraz nastąpi likwidacja ROD „Metalowiec” w części objętej sprzedaną nieruchomością. Mogłoby to skutkować roszczeniami działkowca skierowanymi przeciwko Miastu Chojnice jako podmiotowi likwidującemu, na podstawie art.22 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r.: o odszkodowanie za prawa do działki w ROD ”Metalowiec”, o przyznanie zamiennej działki w ogrodzie działkowym, a także o ewentualne dodatkowe odszkodowanie w wysokości wartości przewidywanych plonów. Wobec tego w warunkach przetargu, należało zamieścić dodatkowy warunek zrzeczenia roszczeń. Jednak ten warunek może być spełniony tylko przez określoną grupę osób - działkowców ROD „Metalowiec”.

Dodatkowe warunki przetargu.

  1. Nabywca usunie bez wynagrodzenia, położone na drodze wewnętrznej, przed frontową granicą nabywanej nieruchomości, ewentualne nakłady stanowiące: ogrodzenie wraz z fundamentem lub inne urządzenia nie będące częściami sieci uzbrojenia terenu oraz rośliny, a także zasypie, wyrówna i utwardzi żwirem nawierzchnię po robotach w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna nieruchomości.
  2. Nabywca zrzeka się roszczeń o: odszkodowanie za prawa do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Metalowiec”, przyznanie zamiennej działki w ogrodzie działkowym, dodatkowe odszkodowanie w wysokości wartości przewidywanych plonów.

 

Zestawienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w księdze wieczystej SL1C/00018335/0, objętych umową dzierżawy działkowej, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej:

I .w  przetargu:

Nr oferty

Nr ewid.

działki1

Położenie, opis nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości brutto

Wadium [zł]

112/19

4928

ul. Złota 18, działka o pow. 342 m² (działka nr 373 ROD Metalowiec)

23 739

1 200

 

II. w kolejnym przetargu:

Nr oferty

Nr ewid.

działki1

Położenie, opis nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości brutto

Wadium [zł]

49/19

4820

ul. Słoneczne Wzgórze 12, działka o pow. 528 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 420 ROD Metalowiec)

36 715,50

1 900

Poprzednie przetargi odbyły się w terminie 16 lipca 2019r. i 22 października 2019r.

 

[1] Numer ewidencyjny działki, jest to czterocyfrowy numer nadany po podziale geodezyjnym (druga rubryka tabeli). Nie należy podawać numeru ogródka działkowego.

2 Oferty z ceną niższą od ceny wywoławczej brutto nie będą odpowiadać warunkom przetargu.

 

 

Wywieszono w dniu:……………..

Zdjęto w dniu:……………………

 

MS

DO POBRANIA:

wykaz metalowiec wykaz Metalowiec (78 kb)

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:393
Treść wprowadził(a): Wysocki Grzegorz, 2020-01-16 15:16:07
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-01-16 10:01:23